Å søke etter kunnskap

I våre anstrengelser etter en større forståelse for livets mange mysterier, må vi noen ganger lete på steder vi aldri har vært eller noen har fortalt noe om. Mysteriene kan også ligge rett foran våre føtter og som oftest går vi rett forbi. Samfunnet vi lever i, gir oss få svar. Uten å heve våre blikk, går vi sovende gjennom livet. I vår søken etter en viss livsverdi i en stadig mer påtrengende materialisme, rekker vi paradoksalt nok ikke mer enn å få dekket våre mest primære behov.

I vår søken etter et rikere liv, bør vi etterstrebe mer kunnskap som beriker sjelen og ikke materielle verdier som forer vårt ego og gjør livet paradoksalt nok fattigere. Livet er fult av spennende mysterier bare vi vet hvor vi skal lete. Men vi MÅ heve våre blikk. Og vi MÅ være standhaftige i vår søken. For mysteriene åpenbarer seg for dem som lar blikket dvele lenge nok til at de rekker å tre klart frem. I vår standhaftige søken, vil mysteriene komme til oss og det ene mysteriet vil lede til det andre. Vår søken blir som et spill i livet hvor vi leter blant skygger. Bare vit at KILDEN har en uendelig kjærlighet til oss og ønsker at vi skal finne det vi søker. Lykke til!

Vår anatomi

Mennesket består av 3 deler. Disse er:

  • kropp (fysisk plan)
  • intellekt, bevissthet (mentalt plan)
  • ånd (spirituelt plan)

In the physical are these channels, the blood which moves in vortical motion, reacting on the heart to continue its beating. Magnetism which moves through the nerve paths, carrier of energies to all cells and tissues. Akasa which flows through channels, subtle yet physical, completing the channels.

Each of the three attuned with each other, each affecting the life of the body. Form they the skeletal framework through which the subtle ether flows. In their mastery lies the Secret of Life in the body. Relinquished only by will of the adept, when his purpose in living is done.

Vår fysiske kropp er den delen av oss alle i denne dimensjon har et forhold til. Vi kjenner dens smerter, gleder, lengsler og utallige behov takket være de fysiske sansene som sender elektriske signaler til hjernen.

Intellektet er våre tanker. Vår evne til å resonere og trekke logiske slutninger. Den har makt over våre emosjoner som vi skal se på senere. Den er som en dirigent som foran sitt orkester, kropp og ånd, gir taktslag og maner til samarbeid og harmoni. Det er viktig at intellektet har kjennskap til både kropp og ånd. Hvis ikke, vil orkesteret bli adskilt og i disharmoni. De som mediterer og utøver Qi gong, vil oppnå større forståelse for og evne til å lede hele orkesteret med sitt intellekt. For ånden er like reell som kroppen. Og når disse forenes ved hjelp av intellektet, er vi klare til å forlate reinkarnasjonene og vandre videre i andre sfærer. 

Spoke again to me the NINE saying: Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

Ånden er, i motsetningen til kroppen, udødelig. Den er som et energetisk egg på evig vandring i et uendelige univers. Der tar den en kort stund bolig i et levende vesen før den vandrer videre.

Some there were that faded swiftly; others that grew from a small spark of light. Each surrounded by its dim veil of darkness, yet flaming with light that could never be quenched. Coming and going like fireflies in springtime, filled they with space with Light and with Life.

Then spoke a voice, mighty and solemn, saying: These are lights that are souls among men, growing and fading, existing forever, changing yet living, through death into life. When they have bloomed into flower, reached the zenith of growth in their life, swiftly then send I my veil of darkness, shrouding and changing to new forms of life.

Dimensjoner

Før vi studerer KILDEN, er det viktig å forstå hva en dimensjon er.

For mange er dimensjoner kun det vi lærte på skolen med en x, y og z - akse (3D) og tiden som en fjerde dimensjon. For andre har dimensjoner en helt annen betydning. For alt består av vibrerende energi. Til og med vår tilværelse. I stedet for å se på materie og livsvilkår som to forskjellige ting, bør disse betraktes som ulike tilstander av energi hvor tilstanden er en funksjon av frekvenser i et medium vi enda ikke har forstått fult ut. Radio ble oppfunnet fordi man oppdaget elektromagnetiske bølger. For de uten kjennskap til elektromagnetisme, ble radio oppfattet som 'hokuspokus'. Tenke seg til, å kunne sende tale og musikk over lange avstander. Og til og med ha flere kanaler i en og samme radio! Like vanskelig som det var for disse å forstå radio, er det for oss i dag å forstå et annet mediums inngripende innvirkning på våre liv. Men det er ikke hokuspokus. Det er som Albert Einstein sa, ren og skjær fysikk.

Det er i denne sammenheng viktig å vite forskjellen på en dimensjon, en realitet og en eksistens. På samme måte som mange radiokanaler kan operere uavhengig av hverandre kun ved å sende på ulike frekvenser, kan også ulike eksistenser eksistere samtidig og på samme sted når disse svinger med ulike frekvenser. Disse eksistensene og deres frekvenser styres med en viss orden og struktur og hver av disse utgjør en bestemt dimensjon. Noen velger å omtale 'vår' dimensjon som 3D fordi man her fletter sammen flere definisjoner. Dimensjonen vi eksisterer i, er en blant mange som ligger strukturert på en lang frekvensskala. Vi kan ikke se hva som skjer i de andre dimensjonene, på samme måte som en radio ikke kan motta P3 når den er stilt inn på P2. Innenfor hver dimensjon finner vi ulike realiteter som har sine frekvenser. 

Med denne ideen åpenbares en ny faktor som har stor innflytelse på våre liv. Nemlig frekvensen på vibrasjonene i energiene i og rundt oss, som vi til en viss grad har kontroll over og til sist, som vi kom til denne jorden for lære å kontrollere. En radio kan være stilt inn på P2 (dimensjon) og radiokanalen kan sende musikk eller tale av ulik karakter (realitet). Til sammen utgjør en dimensjon og dens realiteter en eksistens. Med denne sammenligningen kan vi ha en forståelse for både kompleksiteten og lovmessigheten i universet.


På det stedet vi befinner oss på akkurat nå, eksisterer det andre dimensjoner som sammen med deres realiteter skaper eksistenser for et utall andre bevisstheter.


Nå er kanskje modulasjonene som styrer våre dimensjoner noe mer komplekse enn de som fikk ansvaret for at vi en gang i tiden skulle kunne høre Luxemburg i stua. Men de gir et bilde av hvordan ting henger sammen. Frekvenser og modulasjoner finner vi, som sagt, i alle sammenhenger i livet. Kun mediet som frekvensene og modulasjonene opptrer i, er forskjellig. På en radio, enten det er DAB eller en gammel mellombølgeradio, trykker vi på noen knapper for å høre det vi ønsker. Men i livet er det emosjoner og intensjoner underlagt intellektet som er knappene. Våre emosjoner fungerer som filteret i en radio og bestemmer ikke bare vår realitet, men også hvilken dimensjon vi skal eksistere i. På den måten flyter bevisst energi i en enorm strøm av bevegelse i et like enormt og komplekst univers. En flyt som bringer oss i like stor grad fra en frekvens til en annen, som fra et sted til et annet. Tenk for noen fantastiske muligheter som vil åpenbare seg når vi lærer og evner å bruke de knappene!

En større forståelse for dimensjoner kan vi få ved å observere hvordan bølger skaper mønstre og former ved bestemte frekvenser. I videoen som bildene er hentet fra, ser vi en plate som er montert på en vibrator. Frekvensene på vibrasjonene som platen utsettes for, økes sakte. Som oftest er mønstrene diffuse eller ikke tilstedeværende. Men når bestemte frekvenser nås, fremkommer det plutselig konkrete mønstre. Og jo høyere frekvenser, jo mer komplekse mønstre. Bølgers natur er langt på vei de samme uavhengig av hvilket medium de opptrer i. Mønstrene på bildene under inntreffer på frekvenser fra bare noen hundre Hz og oppover. Når Ether er medium og dette medium påvirkes av bølger med svært høye frekvenser, vil formene bli svært mer komplekse.

Får vi med dette et bilde av hva et menneske faktisk er? Dets iboende potensiale? Du spør kanskje deg selv hvorfor vi ikke ser dette oftere i vår hverdag. Men menneskets tanker er flyktige. De vandrer litt hit og deretter litt dit. Fortidens mysterieskoler hadde først og fremst som mål å lære elevene disiplin. Dette fordi de kjente til lovmessigheten mellom tanken og et utømmelig energihav i et kvantefelt vi skal se på senere. Et form for lys som gjennomtrenger alt. Som ligger der og venter på å bli brukt. Potent. Ether.

Noen mennesker har gått igjennom opplæring i mysterieskoler og har lært å vandre mellom dimensjoner kun ved hjelp av bevisstheten. Jesus var en av disse. Under navnet Isha fikk han opplæring blant annet i India og Tibet og det finnes bøker som omtaler denne tiden av hans liv og som ikke er beskrevet i bibelen. Hva disse menneskene har fått opplæring i, er ikke annet enn det vi oppnår med en radio når vi velger en bestemt kanal. Å tilpasse deres frekvens til en bestemt dimensjonen. Og på samme måte kan vi alle vandre. Oppover og nedover i frekvenser. Fra en dimensjon til en annen. Vi skal se nærmere på dette senere i bloggen.

Som nevnt lenger opp på siden, eksisterer det innenfor 'vår' dimensjon frekvenser som styrer tilværelsen her. Og det er fullt mulig å endre disse slik at vi kan bevege oss mot et rikere liv. Ikke en transmutasjon fra jern til gull, men en transmutasjon hvor vi endrer frekvensene i oss selv. Den som ikke er klar over sammenhengen mellom frekvensene i emosjonene og tilværelsen, blir lett et 'bytte' for de frekvensene han blir eksponert for. Og dermed blir livet slik andre vil. Mainstream media påvirker i stor grad frekvensene på energiene i og rundt oss når vi ikke er bevisste. Et bevisst menneske monitorerer hele tiden frekvensene i omgivelsene. Med bevisstheten styres og endres frekvensene til det beste både for vedkommende selv og de rundt.

Hvorfor er det slik? På hvilken måte kan våre frekvenser bli påvirket av og påvirke våre omgivelser? Det er slik at tanken styrer våre følelser og det er våre følelser som styrer frekvensene i energihavet i og rundt oss. Hat og frykt frembringer et helt annet mønster i dette energihavet sammenlignet med kjærlighet. Nå ser vi hvor viktig det er å være bevisst tanken. Tanken er starten på all bevegelse, enten det er mot lyset eller mot mørket. Tanken og fantasien er inngangsporten til det magiske.

Siden tanken har en slik skapende kraft, vil ikke det eksistere, det vi blir fortalt ikke eksisterer. Og det vi blir fortalt eksisterer, eksisterer fordi vi har tenkt at det eksisterer. I dette ligger en stor mulighet, men også en risiko. Den virkeligheten andre beskriver, blir vår virkelighet inntil vi selv tar kontrollen. Så lek med fantasien og glem fornuften. For fornuften er bare et uttrykk for det eksisterende. For 'det normale'. For det vi tenker er mulig. Men ingenting er umulig. Og fantasien kjenner ingen grenser.  


Skal vi endre noe, må fantasien erstatte fornuften og begynne å leke med det uoppnåelige.


Øvelse: Forsøk å se en sammenheng mellom følelsene og forhold som utspiller seg i livet ditt.

Øvelse: Skap en fantasi som påvirker dine følelser og se etter synkroniteter. Etter en rørelse i energifeltet rundt deg.

Når medium foretar 'husrens', fanger de opp realiteter i dimensjoner som ligger nær vår i frekvens. Døde mennesker som har forlatt denne verdenen og gått over i en annen dimensjon, kan fortsatt 'ønske å henge igjen' i denne og ta kontakt med levende mennesker. Et medium jobber med frekvenser og kan med intensjonen, og som er forklart senere, observere og 'flytte' energier mellom dimensjoner. 

Dette med frekvenser og bølger kan forvirre noen. Bølger er likevel et fysisk fenomen som oppstår i svært mange sammenhenger i livet. Når vi er i en båt og det blåser opp, vil båten vi sitter i bli påvirket av bølger. Mediet er da vann, men frekvensen er svært lav. Kanskje må vi vente i flere sekunder mellom hver bølge. Kraftkilden er vind. Når vi dykker under vann og vi slår to metallgjenstander mot hverandre, vil vi kunne høre lyden som oppstår. Mediet er fortsatt vann, men frekvensen er mye høyere og fanges opp av våre ører. Kraftkilden er musklene i våre armer. Slår vi metallbitene mot hverandre over vann, fanger vi også opp lydene, men mediet er nå luft. Kraftkilden er den samme. Står vi to sammen med en viss avstand og med et tau mellom oss, vil vi med en armbevegelse kunne sende bølger til hverandre. Mediet er her et tau. Kraftkilden er igjen musklene i armene. Bølger trenger en kraftkilde og et medium som er egnet til å bære dem. Utover dette er fysikken forbausende lik. 

Så langt er dette forståelig for de fleste. Vi har kjent til bølgenes betydning i medier som luft og vann så lenge det har eksistert mennesker på jorden. Men som sagt finnes det andre kombinasjoner av kraftkilder og medier hvor bølger kan oppstå og eksistere. Det spirituelle er for mange vanskelig å forstå fordi det påvirker oss med frekvenser i et medium vitenskapen enda ikke har akseptert. I hvert fall ikke offentlig. Men på tvers av ulike medier, også de vi ikke kjenner, eksisterer de samme lovene hva bølger og frekvenser angår.


Våre tanker skaper følelser som i sin tur skaper vibrasjoner med et vist mønster. Vår vilje er kraftkilden som påvirker vibrasjonenes styrke. Og intellektet styrer det hele som en dirigent foran et stort orkester.


Energi (og derigjennom også materie), dimensjoner, eksistenser og realiteter er manifestasjoner som springer ut fra ulike frekvenser i et medium de fleste av oss ikke har noe forhold til. Dette medium er komplekst og universelt. Det griper inn i atomenes energistrukturer som vi på grunn av begrensningene i våre fysiske sanser,  oppfatter som fast materie. Og siden mediet er lydhør for våre emosjoner, har vi en link mellom tanken og materien. Våre emosjoner skaper bølger i dette medium på samme måte som en sten som treffer vannflaten. Tanke - emosjon - bølge - realitet. En kjærlig tanke skaper et annet mønster i dette medium enn for eksempel hat.

Denne lovmessigheten oppfattes ikke som konsekvent selv om den er det. Vi ønsker ofte en umiddelbar rørelse i vår realitet. Men så enkelt er det ikke. Tenk på rørelsen som summen av alle bølger som får virke over tid. Hvilke bølger motarbeider den realiteten vi ønsker? Og hvor er kilden? Ofte lager vi bølgene selv. Ofte ligger de godt plantet i vår historie. Til og med fra tidligere liv. Men vi kan observere dem. Analysere og transmutere dem. Gjennom et helt liv, fra å være et barn til å bli gamle, går vi igjennom naturlige prosesser som renser oss. Gradvis forøkes vår forståelse for og evne til å etterleve lovene. I liv etter liv, inkarnasjon etter inkarnasjon, går vi gjennom en gradvis transmutasjon hvor vi beveger oss mot lyset. Et liv på denne jorden er bare noen 'millimeter' på denne veien.

La oss se på et annet eksempel. Når solen står opp om morgenen, blir det lyst. Vi føler varmen. Her er det elektromagnetisme som fungerer som medium for elektromagnetiske bølger. Kraftkilden er solen og de prosessene som inntreffer der. Vi oppfatter varmen fordi våre sanser kan registrere elektromagnetiske bølger med de frekvensene som varmen har. Lyset fra solen fanges opp av våre øyne som registrerer elektromagnetiske bølger med lysets frekvens. Vær også oppmerksom på at øynene kun fanger opp 0,005% av frekvensene i det elektromagnetiske spekteret. Hva er det vi ikke ser?

La oss se noen hoved overskrifter vi kan finne i våre nettaviser:

  • "Døde av for mye lakris"
  • "Frykter ny pandemi"
  • "Barna er lei av oss"
  • "Sjokkdøgn: Vurderer lockdown"
  • "Dette er en veldig alvorlig advarsel"
  • "En i Bergen døde av Covid 19"

Hver gang vi leser disse overskriftene, skapes bølger fordi våre emosjoner berøres. Er det virkelig slike bølger vi ønsker å skape? Hjernen er et fantastisk redskap. Men ofte lar vi den være en avfallsplass for negative og destruktive tanker. Den evige sjelen i oss vil ha lys og skjønnhet. Det er da den trives. Den vil ikke være et redskap for å skape en destruktiv verden. En verden med krig og fattigdom. En verden i ubalanse. For den kjenner til betydningen av våre emosjoner. Når forskjellen mellom den virkelighet vi faktisk skaper og den virkelighet sjelen ønsker at vi skal skape blir for stor, oppstår sykdom og separasjon. Derfor er det så helsebringende å le. Oppsøke naturen. Gjøre noe for andre. Være en tjener. Søke andres i stedet for sitt eget. Utvise solidaritet. Stå under en skyfri himmel en natt og betrakte himmelen og dens utallige stjerner og ha en emosjonell dialog med alle vesener i alle dimensjoner. Send kjærlighet og lytt.

Vi skal se nærmere på kvantefeltet senere. Universet består av et hav av energi som har liv og bevissthet. KILDEN drar veksler på energihavet og skaper eksistenser (dimensjoner) og realiteter (livsvilkår) innenfor hver av disse. Universet, KILDEN, er mentalt på samme måte som mennesket er mentalt. På den måten er vi koblet sammen via et universelt nettverk, selv om vi som lysvesener er spredt blant alle pågående eksistenser. Separasjon oppstår når vi ikke lenger innser dette. Når vi ikke lenger er lydhøre for den informasjonen som kommer fra dette nettverket. Da oppstår ego. Kampen om overlevelse. Den sterkestes rett. Eierskap. Krig. Mangel på solidaritet. Så vi har noe å lære. Harmoni og eleganse. Vi har noe å huske. Hvor vi kom fra. Hva vi er. Vi har noe å erkjenne. At vi er ETT.

Ether

Flere vitenskapelige miljøer har gjennom det 20. århundre tilnærmet bombastisk fornektet at Ether eksisterer. Men uten Ether, ville ingenting av det som er skapt, blitt skapt. Ether understøtter de fysiske lovene vi kjenner. Den understøtter også lovene vitenskapen ikke kjenner, og lovene vitenskapen i dag har en viss forståelse for.

Ether har vært et viktig element når religionene har forsøkt å definere Gud og dens universelle kraft. Ether har også blitt kalt kvintessens og sett på av alkymister som kilden til all transformasjon. I visse vitenskapelige miljøer har Ether vært forklaringen på hvorfor lys har kunnet forflytte seg i tomt rom eller vakuum. Einstein mente at relativitetsteoriene underbygget påstanden om Ethers eksistens, mens andre mente snarere det motsatte. Michelson-Morley eksperimentet utført sent i det 19. århundre 'beviste' at Ether ikke eksisterte og eksperimentet ble underbygget av flere undersøkelser utover i det 20. århundre. Vitenskapelige miljøer i dag mener at 'mørk materie eller energi' ikke kan forstås uten en tilnærming til Ether. 

Uansett forstår vi at Ether er et omstridt tema. Ether er et energifelt som understøtter ALT i universet. På samme måte som lydbølger er avhengig av luft for å oppstå, er elektromagnetiske bølger avhengig av Ether. Uten kjennskap til Ether vil det være like vanskelig å akseptere i dag at vi lever i et multiunivers, som det var for mennesker å forstå radio når de ikke hadde kjennskap til elektromagnetiske bølger. Som nettstedet mange steder tar opp, er det veldig lite av universet som kan sees med våre fysiske øyne. Materie er energi som vibrerer med ulike frekvenser og modulasjoner og eksisterer i alle dimensjoner. I vår vandring tilbake til KILDEN, vil våre frekvenser øke. På et stadium på denne reisen, vil vi transmuteres til lys. Ether favner alle disse stadiene av vår eksistens. For den gjennomtrenger alt, også barrierene som skiller dimensjonene. Ether som medium er like avgjørende for universets komplekse sykluser og alt det de rommer, som elektromagnetiske bølger er for å radiokommunikasjon.

Vi er stjernemennesker

Vi er stjernemennesker. Som nomader er vi på en evig vandring i et uendelig univers med mange dimensjoner. Vi materialiserer oss på en planet for å gå ned og kjenne lukten av blomstene og ligge på ryggen i en eng. Vi dematerialiserer oss og fortsetter vår reise.

Vi sameksisterer med en universell kraft, kvantefeltet, som gjør alt dette mulig. Som de kreative stjernemennesker vi er, lystrer kraften oss når våre tanker og følelser er i harmoni.

Det er en fantastisk opplevelse å kunne frembringe en tanke for så å kjenne en ny vibrasjon. Da trenger man ikke lenger å anstrenge seg for å tro, for man vet. For å bli kjent med denne kraften kan man sette seg ned og meditere.

Øvelse: Kontroller tankene og tenk på hva man ønsker. Ikke bare tenk det, men frembring en følelse av vilje om at det skal skje. Hold på denne følelsen inntil du kjenner hva den spirituelle verden svarer. Den vil gi deg et svar som forteller mer enn tusen ord. Vær med denne vibrasjonen. Føl den og slipp den ikke. For husk at en realitet har sine frekvenser og den realitet vi opplever er et resultat av de frekvensene vi velger!

Vi lever nå på en klode hvor de som er satt til å være samfunnsledere, også har glemt hvem de er. Vi måler suksessen i våre liv etter en målestokk de har definert. I stedet for kunnskap om KILDEN, blir vi bedt om å stole på dem og det daglige brød som blir gitt oss. Vi blir bedt om å ha deres tanker og ideer og dermed deres emosjoner. Disse emosjonene skaper den verden vi lever i i dag. Men er det den verden vi ønsker?

Det kinesiske symbolet for stjernemenneske.
Det kinesiske symbolet for stjernemenneske.

I det kinesiske ideogrammet for stjernemenneske, ser vi 2 horisontale streker. En øverst og en på midten. Den øverste streken representerer himmelen og den nederste jorden. Vi ser at den streken som representerer himmelen er lengst. Det betyr at stjernemennesket er mer oppmerksom på det som rører seg i himmelen. Når stjernemennesket glemmer hvem det er, tegner kineserne ideogrammet slik at den nederste streken blir lengst.

I læringsprosessen som et liv på denne jorden er og hvor vi opplever vekst og mer kunnskap gjennom sykluser med fremgang og tilbakegang og utallige reinkarnasjoner, vil vi gradvis klargjøres for å tre inn i høyere sfærer.

Meditasjon som kunnskapens kilde

Opp gjennom tiden har det eksistert personer som har bidratt med betydelig kunnskap til samfunnet. Arkimedes, Rudolf Steiner og Nikola Tesla, bare for å nevne noen. Deres kunnskap ble hentet både fra den vitenskap som forelå på deres tid og fra den kunnskapen alle kan oppnå under meditasjon.

I de fleste vitenskapelige kretser eksisterer det stort sett en enighet om at ingen ting kan gå fortere enn lysets hastighet. Men det er ikke riktig. Grensegangen mellom over og under lysets hastighet er et spennende og viktig tema innenfor metafysikken. I meditasjon kan vi med vår bevissthet styre våre frekvenser og overkomme barrierer som lysets hastighet. Faktisk er dette med lysets hastighet et av de viktigste temaene vi kan studere. Mer om det senere.

Det er lite i samfunnet vi lever i som oppfordrer oss til å se innover. Tvert imot bombarderes våre fysiske sanser med inntrykk og som tilskuere foran en dyktig magiker, blir vi lurt til å se vekk fra der hvor magien faktisk skjer. Den kunnskapen vi søker ligger i en esoterisk sfære som kun kan nås gjennom stille meditasjon hvor oppmerksomheten blir rettet innover. Mennesker som kun fokuserer på den fysiske verden, føler ofte en tomhet og 'jag etter vind'. I dypet av sin sjel lengter de etter noe mer.

Det godt å vite at alt det vi hungrer etter ligger lett tilgjengelig. Vi må bare vite hvor vi skal se. Og det er innover. La tankene hvile. La 'øyet' få venne seg til lyset vi har i oss. For på samme måte som de fysiske øynene må vende seg til mørket, må vårt åndelige øye venne seg til lyset. For å høre, må vi ha ører. For å se, må vi ha øyne. For å smake, må vi ha en munn. For å lukte, må vi ha en nese. Litt forenklet. For å observere en spirituell verden, må en ny sans trenes opp. Gradvis vil vi se mer av en verden mange ikke engang aner eksisterer. Et lys gjør seg gjeldene fra en verden vi lever side om side med. Og i dette lyset ligger ALL kunnskap. Se egen side om det tredje øyet.

I en stor grad ledes verden i dag av mennesker som kun stoler på de fysiske sansene som bare synliggjør en fysisk verden. Samfunnet blir hardt, nådeløst og egoistisk. 'Lykken' vi får ferdig definert og tredd nedover hodet, oppfordrer til konsum og materialisme. Moral baseres på tanken om at artens styrke og fremtid ligger i den sterkestes rett. Og med det har man argumenter for slaveriet og kolonialismen. Den hvite mann var sterkest og hadde derfor rett til å gjøre det den gjorde. Nykolonialismen har bygd videre på den samme ideen, men har oppstått i en annen form. Dermed har vi videreført tanken om den sterkestes rett. Vi lever i et sykt samfunn basert på løgn. De færreste reflekterer over dette. Ei heller reflekterer vi over at vi aldri forlot kolonialismen. Vi blir aldri lys før vi begynner å ta vare på hverandre. Kampen om tilværelsen har vært en nødvendig del av oss mens vi har vandret gjennom mange stadier. Men vi nærmer oss stadiet hvor vi skal forlate det store fysisk plan til fordel for det store spirituelle plan og vi skal transformeres til lys. Et stadium hvor vi vil kjenne Ether og tankens kraft. 

Outstripping in science, they, all of the races, mighty in wisdom, sons of the stars. Long time I paused, watching their wisdom. Saw them create from out of the ether cities gigantic of rose and gold. Formed forth from the primal element, base of all matter, the ether far flung.

De fysiske sansene alene gir oss ikke det store bildet. Men ved å se inn, åpnes nye perspektiv. Vi oppdager at vi er evige. At vi er en del av et stort, sentralt og bevisst LYS. At vår eksistens her og nå bare er et lite fragment av en lang og fastlagt vei som strekker seg gjennom mange eksistenser. Solidaritet og kjærlighet er en del av dette iboende lyset. På sett og vis er vi forbannet med den samme forbannelse som den Sisyfos led under, inntil vi lærer dette lyset å kjenne.

Helt fra vi er små barn blir vi fortalt at vi har mye å lære. Gjennom en lang skolegang skal vi tilegne oss den kunnskapen vi trenger for å leve et liv som voksne i denne verden. Det som ikke kommer til uttrykk i dette bildet, er at lyset vi bærer inne i oss kan gi oss uendelig med kunnskap og visdom. De største mesterne vi kjenner til i vår historie, tilegnet ikke kunnskapen de hadde gjennom en lang skolegang alene. Gjennom meditasjon og andre esoteriske teknikker fikk de et glimt av visdommens hav som vi alle har tilgjengelig ved å se inn. Er det ikke et paradoks at det er funnet opptegnelser i moderne tid som viser at Sumererne, en sivilisasjon som eksisterte for mange tusen år siden, hadde kunnskap om planeten Pluto, mens den ble oppdaget på nytt av våre astronomer først i det 20. århundre. Hvor ble denne kunnskapen av? Og hvor kom kunnskapen fra den gang?

Orkanens øye og DAO

I avsnittet over så vi på hvordan meditasjon kunne være en kilde til kunnskap. I dette avsnittet spinner vi litt videre på dualisme og hvordan den forhindrer oss i å ta til oss kunnskap fra vårt indre lys.

Symbolet for DAO viser en evig endring mellom Yin og Yang, men også en evig balanse mellom disse vektorene. Sirkelen som omfavner Yin og Yang, symboliserer evigheten. Dermed finnes det en balanse i evigheten og en rørelse mellom Yin og Yang som alltid understøtter denne balansen. Hver for seg skaper de en ubalanse som kan sammenlignes med å være i en orkans ytterkant. Sammen skaper de en balanse som kan sammenlignes med å være i orkanens stille sentrum hvor himmelen åpenbarer seg.

I verden i dag finner vi fort eksempler på ubalanse som skaper menneskelige lidelser og hindrer menneskeheten i å sameksistere på en hensiktsmessig måte. Nedenfor lister jeg opp noen forhold som alle illustrere hvordan ubalanse skaper problemer for menneskeheten.

Fattig og rik

Det er vel få forhold i vårt samfunn som i den grad skaper konflikter og menneskelige lidelser som det at det finnes fattige og rike mennesker. Fattige sulter og higer etter å bli mettet mens rike blir deprimerte og rotløse av sin overflod. Solidariteten som en iboende veileder blir ikke lyttet til.

Fiender i krig

Det sies at seierherren etter en krig også vinner den moralske seieren. Men en krig forutsetter minst 2 uenige parter som er villig til å gripe til våpen for å forsvare sin 'rett'.

Politiske partier

Vi ser ofte i politikken i mange land at den domineres av 2 store partier. Ordbruken i debatten mellom disse er ofte lite konstruktiv og beskyldningene om både det ene og det andre hagler mellom partene. Forskjellen i politisk syn er liten. Men alt drama skaper et inntrykk av at forskjellen er stor og dermed at vi også har reelle politiske valgmuligheter.

Godt og ondt

Få har i sannhetens navn prestert mer løgn enn religionene. Grunnen til det er at de gjennom flere tusen år har invitert oss inn i kampen mellom det gode og det onde. To sider av samme mynt. Paradoksalt nok er det higen etter enten det gode eller det onde som forhindrer vår videre reise. Vår oppstigning. En transmutasjon i våre liv.

Ved å finne sentrum, kommer erkjennelsen av at vi ikke lenger kun er av denne verden, men noe mye større. Vi kan ta eierskap på en ting, pleie den, holde den i vår hånd og samtidig vite at den er en gave. Være takknemlige for den. Gi den fra oss når noen andre trenger den og KILDEN har pekt ut en ny retning for oss. Derfor skal vi ikke holde fast i det eksisterende. Men heller leve i et symbiotisk forhold til KILDENS kreativitet. Føle dens kjærlighet for oss. Være trygge på at vi blir ivaretatt når denne kreativiteten plasserer oss på en ny og ukjent plass. Vite at den har de beste intensjoner med alt som skjer.

Menneskeheten må lære å leve i balanse, både seg imellom og med naturen. På samme måte må hvert menneske leve i en indre balanse uten dualisme hvor det å dømme erstattes med 'kjølig' observasjon og hvor det ikke finnes trang eller behov for å plassere det som observeres i båser som rett og galt. Det spennende er at magien oppstår i stormens stille sentrum hvor både himmel og jord kan observeres til tross for alt kaoset rundt. Det er her vi finner kunnskapen som enda ikke er oppdaget. Det er her Newton, Kepler, Voltaire og mange andre store historiske personer fant sin visdom. Det er her avgangshallen til vår videre reise i universet ligger.

Dramaet som oppstår når ulike grupperinger settes opp mot hverandre, binder oss til jorden. Den forøker fokuset på en eksistens her. Det forhindrer oss i å oppnå det vi egentlig søker. Dermed forstår vi at dualismen er en løgn. Når vi finner balanse, finner vi også det vi søker. Flere tusen år gamle opptegnelser sammenligner denne dualismen og balansen for mørket og lyset. Men sakte transmuteres mørket til lys. Som en stor kosmisk bevegelse, flyter alt som er skapt fra en tilstand av kaos til en tilstand av orden. Fra en tilstand med dualisme til en tilstand med balanse.

Så hvor skal vi søke?

I gamle Egypt, blant skoler og tradisjoner, fantes det øvelser som førte den praktiserende til lyset. Disse øvelsene ble arvet fra mye tidligere tradisjoner og kan sees på som evige. Fundamentet for disse øvelsene er:


Det vi fokuserer på, får vi mer av.


Noe så enkelt. Og likevel så vanskelig. En universell lov. Øvelsene fikk den praktiserende til å rette fokus på himmelske sfærer. Be om hjelp til å nå disse. Himmelen er lydhør til den bedende og vi får det vi ber om.

Øvelse: Stå i et mørkt rom. Rett armene over hodet. Se i tankene et stort lys over deg. I dette lyset finner du all kunnskap. Strekk armene mot dette lyset. Hig etter å bli ett med dette lyset. Rett oppmerksomheten mot KILDEN og be om å bli ett med dette lyset. Lyset er det samme lyset som du har i din sjel. Be om at lyset blir mer fremtredende i ditt liv. At du må få mer visdom og kunnskap.

Noen synes kanskje dette er en noe merkelig øvelse. Men vit at vi ubevisst gjør slike øvelser hele dagen. Når vi setter oss ned med en film som viser vold og intriger, retter vi ikke armene mot lyset. Vi retter bevisstheten mot mørket. Det vi retter oppmerksomheten mot, får vi mer av. Denne universelle loven styrer våre liv i en langt større grad enn vi ofte er oppmerksomme på. Det er en forbindelse mellom det indre og det ytre. Emerald Tablets ber oss om å kvele kaos fra våre følelser for å få orden på livet.

Aye, age old in this warfare, the eternal struggle between darkness and light. Fiercely is it fought all through the ages, using strange powers hidden to man.

For det er en evig kamp mellom lyset og mørket. Bevisst energi har en lang vei å gå fra det trer ut fra mørkets dype avgrunn og til det forenes med lyset som springer ut fra KILDEN. 

Darkness and light are both of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Våre tanker og emosjoner påvirker Ether. De skaper. Når vi er i stand til å ha kontroll på disse, når vi evner å ha en konstant og ensrettet intensjon, vil vi skape orden. Lys. Vi bidrar til mørket når våre emosjoner spriker i alle retninger. Når de vandrer mellom lys og mørke. Vi organiserer når vi har en klar intensjon om å skape. En intensjon om  å vandre mot lyset er av lyset og en intensjon om å vandre mot mørket er av mørket og er oss forbudt fordi det er ett med mørket. Det vil lede til fangenskap. Veien til mørket leder til det vi en gang var og innebærer at veien må gås nok en gang. Å vandre mot lyset vil gi større frihet, vekst og glede.  

List ye, my children, follow my teaching. Be ye ever seeker of Light. Shine in the world of men all around thee, a Light on the path that shall shine among men.

Når vi har en ensrettet og vedvarende intensjon om at lyset fremmes i oss og blant menneskene, blir vi som soler. Vi går fra å være en metallklump uten større påvirkningskraft til å bli en sterk magnet som kan utføre et arbeid. 

 Sjelelig kommunikasjon

Nå skal vi se nærmere på hvordan vi kommuniserer med hverandre. Det sies at vårt kroppsspråk betyr mer enn ord. Men i tillegg har vi en annen dimensjon å ty til, og det er sjelelig kommunikasjon. Med det menes at vi har en intensjon om at vår sjel skal snakke med andres sjeler.

Øvelse: Når du neste gang snakker med et menneske, fokuserer du på de følelsene som vekkes i deg når du velger de ordene du gjør. I tillegg til å si ordene, tenker du at din sjel forteller den andres sjel hvilke følelser ordene vekker. Legg merke til at en følelse kan inneholde mange flere detaljer enn hva ord kan. En kommunikasjon mellom sjeler kan være fascinerende. Når din sjel har henvendt seg til en annen sjel med sitt følelsesmessige budskap, lytter du og forsøker å fange opp svaret. Dette kan pågå under en vanlig samtale, men også i stillhet.

Vær klar over at det alltid er en dialog mellom sjeler. Vi kan dermed konkludere med at andre på et ubevisst plan oppfatter hva vi føler for dem. Når vi sier en ting og føler noe annet, dobbeltkommuniserer vi. Det skaper en usikkerhet hos den andre og over tid reduseres tilliten den andre har til oss. Dette skaper et behov for en helt ny og ærlig form for kommunikasjon hvor vi må være oppmerksomme på hvilke følelser vi velger å bære på. Samtidig åpner det for å gi komplimenter når ord kun vil skape 'rare' situasjoner. Vi kan flørte. Vi kan ikle oss fiktive klær fra middelalderen med fjær i store hatter og bukke dypt i ærbødighet for andre.

Å kommunisere med ord kan være nyttig nok. Men god kommunikasjon skjer både med ord og følelser. Vi kan ta kontakt med den andres sjel og formidle våre følelser samtidig som vi kommuniserer med ord. Vi vil legge merke til en sjelelig renselse fordi våre følelser får et fokus. Og det er i følelsene vi kan frembringe det beste i oss. Ikke i ordene. Ovenfor en kjæreste, en nabo, barn eller kolleger, kan vi hente frem de beste og mest velmenende følelser. Når vi utstråler tillitt og respekt. Og magien inntreffer når vi opplever responsen. Når vi observerer at vi med våre emosjoner helbreder verden. Da forstår vi hvor viktig sjelelig kommunikasjon er.

La oss fokusere litt på ærlighet i en sjelelig kommunikasjon. I bagasjen bærer vi på mye gammelt. Det kan være dårlige erfaringer fra tidligere forhold eller ønske om å dominere. I det store og hele kan vi samle det vi har i vår bagasje i 2 kategorier: bagasje som medfører at vi evner å gi andre energi og bagasje som bidrar til at vi suger energi fra andre. Vi må dessuten bli oppmerksomme på hva andre gjør med oss, om de tar energi fra oss eller gir oss energi. I sjelelig kommunikasjon blir vi tvunget å være ærlige fordi vi ikke lenger kan holde våre følelser for oss selv. Og 'suger' vi, blir vi nødt til å ta et oppgjør med oss selv, våre tanker og de følelser disse vekker i oss. Som evige lysvesener, kosmiske egg, er vi veldig følsomme for denne type kommunikasjon. Når vi ved å praktisere oppnår større følsomhet, vil vår fysiske bevissthet stadig fange opp mer av denne subtile kommunikasjonen. Plutselig får vi en fornemmelse av at andre tenker på oss og noen ganger hva de tenker.

Øvelse: Når du er ute blant mennesker og gjerne litt på avstand, kommuniser sjelelig med dem. Ikke bry deg om at den sjelelige kommunikasjonen ikke trenger inn i andres bevissthet og skaper noen umiddelbar fysisk reaksjon. Bare vit at det du formidler til andre sjeler vil på et eller annet tidspunkt dukke opp i bevisstheten som et instinkt eller følelse. Formidle kjærlighet, anerkjennelse, takknemlighet osv. ETTER at du har innhentet disse følelsene i deg og se hvilke reaksjoner du etter hvert vil få, også fysisk.

Når vi møter mennesker, vil vi etter hvert kunne føle deres sinnstilstand. Noen vi møter kan ha emosjoner som kan være skadelig for dem selv. Disse emosjonene har sine frekvenser og vi responderer ulikt på disse. Når mennesker med dårlig selvtillit og emosjoner som skaper mindreverdighetsfølelser møter andre mennesker, vil de menneskene de møter kunne forsterke disse emosjonene. Det du sender ut får du tilbake. På den måten får de som har dårlig selvbilde en bekreftelse på sitt eget energimønster og dette mønsteret vil forsterkes. Når vi er bevisste, når vi er healere, når vi har kjærlighet i våre hjerter, når vi fanger opp disse vibrasjonene i et annet menneske, kan vi endre disse emosjonene ved hjelp av sjelelig kommunikasjon. En samtale med ord er en svært avgrenset kommunikasjonsform. Kommunikasjon med emosjoner noe ganske annet. Sjelelig kommunikasjon skaper trygghet. Og siden alle emosjoner kommer til uttrykk i sjelelig kommunikasjon, vil man føle seg sett og forstått. Og respektert.

Nå skal vi se nærmere på det faktum at alt vibrerer. Også omstendighetene i våre liv ...