Tavle 8: Nøkkelen til mysteriene

8:1. Unto thee, O man, have I given my knowledge. Unto thee have I given of Light. Hear ye now and receive my wisdom brought from space planes above and beyond.

Til deg, O menneske, har jeg gitt av min visdom. Til deg har jeg gitt kunnskap om Lyset. Hør nå og motta min visdom mottatt fra dimensjoner over og utenfor.

8:2. Not as man am I for free have I become of dimensions and planes. In each, take I on a new body. In each, I change in my form. Know I now that the formless is all there is of form.

Jeg er ikke som mennesket, for jeg er frigjort fra dimensjoner og plan. I hvert av disse trer jeg inn i en ny kropp.  Inn i en ny form. Nå vet jeg at uansett hvilken form vi inntar, er den ikke annet enn formløs.

Vår fysiske form (kropp) er formløs fordi det vi oppfatter som fast materie. ikke er annet enn vibrerende energi som følger lovene som hører hjemme i de plan de eksisterer i. Når vi skal endre form, endrer vi frekvensene. Når vi skal mestre dimensjoner og plan slik Thoth gjorde, må vi mestre frekvensene som eksisterer i disse. Transmutere dem.

Vi er fyrtårn som sender lys ut i nattemørket. Dette lyset inneholder vibrasjoner styrt av vår bevissthet. Derfor endres våre omstendigheter når vi endrer våre tanker. Omstendighetene responderer på lyset vi sender ut.

8:3. Great is the wisdom of the Seven. Mighty are THEY from beyond. Manifest THEY through their power, filled by force from beyond.

Stor er visdommen til de Syv. Mektige er de fra en annen verden og manifesterer med kraften de har brakt med derfra.

8:4. Hear ye these words of wisdom. Hear ye and make them thine own. Find in them the formless. Mystery is but hidden knowledge. Know and ye shall unveil. Find the deep buried wisdom and be master of darkness and Light.

Hør ordene fylt med visdom. Hør dem og gjør dem til dine egne. Finn i dem veien til det formløse. Mysteriene er ikke annet enn det som er skjult. Oppnå kunnskap og sløret skal tas vekk. Finn visdommen som er skjult og bli en mester over Mørket og Lyset.

Både nåværende og tidligere mestere kjente til veien som førte til det å bli formløse eller å inneha evnen til å bli dematerialiserte. Noen ser på denne evnen som et tegn på storhet utenfor rekkevidde og en ferdighet man ikke skal streve etter å oppnå med mindre man er en mester med et slikt behov. Men Emerald Tablets bønnfaller alle om å finne lysets vei. For det er veien vi før eller siden må gå. Og i versene nedenfor, i Emerald Tablets og bloggen generelt, er denne veien beskrevet. Den er også beskrevet på kirkebygg som Nidarosdomen hvor vi finner 2 butte tårn omkranset med smådjevler og et høyt spir i midten som peker mot himmelen. Dette symboliserer dualismen vi finner i Yin/Yang og balansen som oppstår når disse smelter sammen med den konsekvens at eksistensen i denne sfæren opphører og vi automatisk trer inn i høyere sfærer nærmere Gud.

8:5. Deep are the mysteries around thee, hidden the secrets of Old. Search through the KEYS of my WISDOM. Surely shall ye find the way. The gateway to power is secret, but he who attains shall receive. Look to the LIGHT! O my brother. Open and ye shall receive. Press on through the valley of darkness. Overcome the dweller of night. Keep ever thine eyes of the LIGHT-PLANE, and thou shalt be One with the LIGHT.

Dype er mysteriene som omkranser dere. De gamle hemmelighetene er skjult. Søk blant nøklene til visdom og dere vil sikkert finne veien. Inngangsporten til makt er hemmelig. Men den som finner den, skal motta. Se mot Lyset mine brødre. Åpne dere for lyset og dere skal motta. Arbeid hardt og målrettet for å legge Mørkets dal bak dere. Beseir nattens skygge. Se alltid mot lys-planet og dere skal bli ett med lyset.

Lyset er ikke bare der ute. Den er i oss. Vi rommer både lys og mørket. Vårt intellekt og emosjoner er som filteret i en radio som gjør at den bare tar inn en kanal av gangen. Emerald Tablets beskriver hvordan vi kan endre vårt iboende filter slik at vi kan endre hva vi fanger opp. Hvordan vi kan tune oss inn på lyset i stedet for mørket.

Som sagt er lyset over alt og i alt. Lyset er en frekvens i et allestedsværende medium på samme måte som mørket er over alt og i alt og utgjør en annen frekvens i samme medium. Ser vi mot lyset, er det lyset vi tar inn. Ser vi mot mørket, er det mørket vi tar inn. Tenker vi på en venn, er det han/henne vi tar inn med sjelelig kommunikasjon. Albert Einstein kalte dette ren og skjør fysikk. Studerer vi bølger og deres oppførsel i vann, luft og elektromagnetisme bare for å ha nevnt noen ulike medium, skal vi vite at bølger oppfører seg identisk i andre medium vi ikke kjenner så godt. Som for eksempel Ether. Hvilken makt er det ikke våre tanker har! Mørket vet dette og utnytter vår manglende forståelse og kunnskap om disse prinsippene. Ser vi på en film med mye vold, har vi endret vårt iboende filter, enten vi vil og er oppmerksom på dette eller ikke. Tilsvarende har vi, hvis vi søker oppbyggende filmer eller informasjon.

Hvis vi skal strekke sammenligningen med en radio litt lenger, kan vi se for oss at vi har en radio hvor vi ustanselig skifter kanal. Det radioen mottar og videreformidler til oss, består av brudstykker og er usammenhengende. Slik er også våre emosjoner. De farer først litt hit, og så farer de litt dit. Litt hat, litt sympati, litt angst, litt sinne, litt glede, litt forelskelse osv. Fortidens mysterieskoler hadde til hensikt å lære studentene disiplin slik at de kunne være tunet inn på en bestemt kanal over lengre tid. På den måten rakk magien å åpenbare seg for dem før emosjonene tok en annen retning.

Thoth beskriver det formløse i disse versene. Og veien dit. Han ber oss om å rette fokuset mot lyset for å bli en del av det. For å bli formløs som ikke må forveksles med det å dø og re-inkarnere. Å bli formløs er å mestre døden og passere hindrene som ligger i Newtons lover. Å bli lys og tre inn i nye sfærer.

8:6. Man is in process of changing to forms that are not of this world. Grows he is time to the formless, a plane on the cycle above. Know ye, ye must become formless before ye are with the LIGHT.

Mennesket er i en prosess hvor det skal endres til en form som ikke er av denne verden. I sin tid vokser det til en tilstand hvor det er formløst i en syklus over. Vit dette, at dere må bli formløse før dere er ett med Lyset.

Her sier Emerald Tablets at vår 'snarlige' destinasjon er sfærer hvor vår form består av lys. Så 'mesterne' som mestrer denne overgangen nå, har bare kommet dit vi skal litt før oss. Betegnelsen mester er litt villedende. For alle er vi mestere og alle har vi mestere. Vi er mestere for de som kommer etter oss og vi har mestere i de som har gått forut. Vi må vite at vi alle er deltagere i en kosmisk bevegelse fra mørket mot lyset. Utallige er de som har gått forut og utallige er de som kommer etter oss i en torus-lignende kosmisk bevegelse hvor bevegelsen like mye er i frekvenser som i geografisk plassering.

8:7. List ye, O man, to my voice, telling of pathways to Light, showing the way of attainment when ye shall be One with the Light.

Lytt, O menneske, til min røst som beskriver veien til Lyset. Som viser hvordan dere kan oppnå å bli ett med Lyset.

8:8. Search ye the mysteries of Earth's heart. Learn of the LAW that exists, holding the stars in their balance by the force of the primordial mist. Seek ye the flame of the EARTH'S LIFE. Bathe in the glare of its flame. Follow the three-cornered pathway until thou, too, art a flame.

Søk å forstå mysteriene til jordens hjerte. Lær av loven som eksisterer og som holder stjernene i balanse med kraften som alltid har eksistert. Søk etter flammen til jordens sjel. Bad i glansen av dens flammer. Følg den tre-hjørnede veien inntil dere også er en flamme.

Tolkning: Merkaba-meditasjonen.

8:9. Speak thou in words without voice to those who dwell down below. Enter the blue-litten temple and bathe in the fire of all life.

Snakk til de som dveler nedenfor med ord uten stemme. Tre inn i templet som er tent med en blå flamme og bad i ilden til alt liv.

8:10. Know, O man, thou art complex, a being of earth and of fire. Let thy flame shine out brightly. Be thou only the fire.

Vit dette, O menneske, at du er kompleks. Et vesen både av jord og av ild. La din flamme skinne klart. Vær kun ilden.

Bevisst energi har alltid eksistert. Da den store syklusen begynte, har bevisst energi blitt transformert mange ganger og vært innom mange ulike stadier. Det å være et menneske er bare et av mange stadier. Emerald Tablets hjelper oss til å forstå at vi kan transmutere til lys. At det er en naturlig del av bevissthetens evolusjon. Et nytt stadium som ligger og venter på oss. Det er ikke målstreken, men et nytt stadium. Et nytt skritt på veien. Et nytt trinn på stigen som fører oss oppover og hjem til KILDEN.

8:11. Wisdom is hidden in darkness. When lit by the flame of the Soul, find thou the wisdom and be LIGHT-BORN, a Sun of the Light without form. Seek thee ever more wisdom. Find it in the heart of the flame. Know that only by striving and Light pour into thy brain. Now have I spoken with wisdom. List to my Voice and obey. Tear open the Veils of the darkness. Shine a LIGHT on the WAY.

Visdom er skjult i Mørket. Når denne trer frem i lyset fra sjelens flammer, ta da til deg visdommen og bli født av Lyset.Bli en sol som utstråler universets altomsluttende Lys. En sol uten form. Søk alltid etter mer visdom. Finn denne i hjertet av flammen. Vit at kun ved å streve, vil du oppnå visdom. Ved å sende Lys til hjernen. Nå har jeg talt med visdom. Lytt til min stemme og adlyd. Riv vekk Mørkets slør. Vær et Lys på veien.

8:12. Speak I of Ancient Atlantis, speak of the days of the Kingdom of Shadows, speak of the coming of the children of shadows. Out of the great deep were they called by the wisdom of earth-men, called for the purpose of gaining great power.

Nå snakker jeg om fordums Atlantis. Om de dager da skyggenes rike eksisterte. Om den gang da vesener kom ut av skyggene. Ut av det store dypet ble de påkalt av mennesker på jorden. Påkalt i den hensikt å oppnå stor makt.

8:13. Far in the past before Atlantis existed, men there were who delved into darkness, using dark magic, calling up beings from the great deep below us. Forth came they into this cycle. Formless were they of another vibration, existing unseen by the children of earth-men. Only through blood could they have formed being. Only through man could they live in the world.

For lenge siden, før Atlantis eksisterte, oppsøkte menn Mørket. Med svart magi, kalte de opp vesener fra dypet som så trådte inn i denne dimensjonen. De var av en annen vibrasjon. Formløse og usynlige for menneskene på jorden. Bare med blod kunne de ha en form. Kun gjennom mennesket kunne de leve i verden.

8:14. In ages past were they conquered by Masters, driven below to the place whence they came. But some there were who remained, hidden in spaces and planes unknown to man. Lived they in Atlantis as shadows, but at times they appeared among men. Aye, when the blood was offered, for they came they to dwell among men.

I flere tidsaldre ble de beseiret av mestere og drevet ned til de stedene de kom fra. Men noen ble igjen som gjemte seg i rom og dimensjoner ukjent for mennesket. I Atlantis levde de som skygger, men i perioder opptrådte de blant menneskene. Ja, når blod ble ofret, kom de for å dvele sammen med menneskene.

8:15. In the form of man they amongst us, but only to sight were they as are men. Serpent-headed when the glamour was lifted but appearing to man as men among men. Crept they into the Councils, taking forms that were like unto men. Slaying by their arts the chiefs of the kingdoms, taking their form and ruling o'er man. Only by magic could they be discovered. Only by sound could their faces be seen. Sought they from the Kingdom of shadows to destroy man and rule in his place.

De hadde en form som et menneske. Men det var kun i utseende at de var som mennesket. De hadde hoder som reptiler når deres utseende ikke var skjult. Men da de var blant menneskene, så de ut som mennesker. De krøp inn til rådene og endret sitt utseende slik at de så ut som mennesker. Der drepte de kongedømmenes ledere, tok deres form og regjerte over menneskene. Kun ved magi kunne de bli oppdaget. Kun ved lys kunne deres sanne ansikter tre frem. Fra deres skjulesteder søkte de å ødelegge mennesket og regjere i dets sted.

8:16. But, know ye, the Masters were mighty in magic, able to lift the Veil from the face of the serpent, able to send him back to his place. Came they to man and taught him the secret, the WORD that only a man can pronounce. Swift then they lifted the Veil from the serpent and cast him forth from the place among men.

Men vit dette, at mesterne var mektige i magi og i stand til fjerne sløret fra reptilenes ansikter. De var i stand til å sende dem tilbake til der de kom fra. Mesterne underviste menneskene og lærte dem ordet som bare mennesker kan uttale. Raskt fjernet de sløret som omga reptilene og kastet dem ut fra menneskenes midte.

8:17. Yet, beware, the serpent still liveth in a place that is open at times to the world. Unseen they walk among thee in places where the rites have been said. Again as time passes onward shall they take the semblance of men.

Likevel, vær oppmerksomme fordi reptilene lever fremdeles på steder som i perioder gir dem tilgang til verden. Usett går de blant dere på steder hvor magiske ord har blitt sagt i seremonier. Igjen når tiden er inne, skal de bli som dere i utseende.

8:18. Called may they be by the master who knows the white or the black, but only the white master may control and bind them while in the flesh.

De kan bli påkalt av både lysets og mørkets mestere. Men det er kun lysets mestere som kan kontrollere dem mens de har en kropp.

8:19. Seek not the kingdom of shadows, for evil will surely appear. For only the master of brightness shall conquer the shadow of fear.

Søk ikke mørkets rike, for ondskap vil helt sikkert oppstå. For det er kun Lysets mestere som skal beseire fryktens skygge.

8:20. Know ye, O my brother, that fear is an obstacle great. Be master of all in the brightness, the shadow will soon disappear. Hear ye and heed my wisdom, the voice of LIGHT is clear. Seek not the valley of shadow, and LIGHT will only appear.

Vit dette, O mine brødre, at frykt er et stort hinder. Vær en mester i alle av Lysets aspekter, og fryktens skygge vil snart forsvinne. Lytt og gi akt på min visdom. Lysets stemme er klar. Søk IKKE skyggenes dal, og kun Lys vil oppstå.

8:21. List ye, O man, to the depth of my wisdom. Speak I of knowledge hidden from man. Far have I been on my journey through SPACE-TIME, even to the end of space of this cycle. Aye, glimpsed the HOUNDS of the Barrier, lying in wait for he who would pass them. In that space where time exists not, faintly I sensed the guardians of cycles. Move they only through angles. Free are they not of the curved dimensions.

Lytt du, O menneske, til dybdene i min visdom. For nå snakker jeg om kunnskap ukjent for mennesket. Langt har jeg reist på mine reiser gjennom tid - rom, ja til og med til enden av universet i denne syklusen. Ja, der fikk jeg et glimt av barrièrenes voktere som lå på lur for å ta de som prøvde å passere dem. I denne delen av universet hvor tiden ikke eksisterer, fornemmet jeg syklusens voktere. De beveger seg alltid i vinkler. De er ikke fri fra kurvede dimensjoner.

8:22. Strange and terrible are the HOUNDS of the Barrier. Follow they consciousness to the limits of space. Think not to escape by entering your body, for follow they fast the Soul through angles. Only the circle will give ye protection, save from the claws of the DWELLERS IN ANGLES.

Merkelige og forferdelige er barrièrenes voktere. De forfølger bevissthet til universets yttergrense. Tro ikke at du kan unnslippe dem ved å vende tilbake til kroppen, for raskt forfølger de sjelen via vinkler. Kun sirkelen vil gi dere beskyttelse og gi dere en mulighet til å unnslippe klørne til barrièrenes voktere.

8:23. Once, in a time past, I approached the great Barrier, and saw on the shores where time exists not, the formless forms of the HOUNDS of the barrier. Aye, hiding in the midst beyond time I found them; and THEY, scenting me afar off, raised themselves and gave the great bell cry that could be heard from cycle to cycle and moved through space toward my soul.

En gang for lenge siden, nådde jeg de store barrièrene hvor tiden ikke eksisterer. Jeg så barrièrenes voktere uten fysisk kropp. Ja, jeg fant dem mens de gjemte seg mellom sykluser i sfærer der tiden ikke eksisterer. De ble oppmerksomme på meg på lang avstand, reiste seg og ga fra seg et bjellelignende skrik som kunne bli hørt fra syklus til syklus. Skrik som beveget seg gjennom universet inntil de nådde min sjel. 

8.24. Fled I then fast before them, back from time's unthinkable end. But ever after me pursued they, moving in strange angles not known to man. Aye, on the gray shores of TIME-SPACE'S end found I the HOUNDS of the Barrier, ravening for the Soul who attempts the beyond.

Fra tidens utenkelige slutt flyktet jeg hurtig fra dem. Men alltid vil de forfølge meg mens de beveger seg i merkelige vinkler ukjent for mennesket. Ja, på tidens strand og rommets yttergrense fant jeg barrièrenes voktere. Alltid på jakt etter de som forsøker å nå det hinsidige.

8.25. Fled I through circles back to my body. Fled, and fast after me they followed. Aye, after me the devourers followed, seeking through angles to devour my Soul.

Jeg flyktet i sirkler tilbake til min kropp. Jeg flyktet, men de fulgte meg raskt. Ja, som slukende vesener fulgte de meg i vinkler i deres forsøk på å sluke min sjel.

8.26. Aye, know ye man, that the Soul who dares the Barrier may be held in bondage by the HOUNDS from beyond time, held till this cycle is completed and left behind when the consciousness leaves.

Ja, vit dette O menneske, at de sjeler som våger å nærme seg barrièrene, kan bli tatt til fange av deres voktere som eksisterte før tiden ble til og holdes tilbake i fangenskap når bevisstheten reiser videre.

8.27. Entered I my body. Created the circles that know not angles, created the form that from my form was formed. Made my body into a circle and lost the pursuers in the circles of time. But, even yet, when free from my body, cautious ever must I be not to move through angles, else my soul may never be free.

Jeg fløy tilbake til min kropp og skapte sirkler uten vinkler. Skapte formen som min kropp var skapt etter. Jeg skapte en sirkel av min kropp og mistet forfølgerne i tidens sirkler. Men enda, når jeg er fri fra kroppen, må jeg være forsiktig så jeg ikke beveger meg i vinkler, for ellers kan min sjel oppleve å aldri bli fri.

8.28. Know ye, the HOUNDS of the Barrier move only through angles and never through curves of space. Only by moving through curves can ye escape them, for in angles they will pursue thee. O man, heed ye my warning; Seek not to break open the gate to beyond.

Vi dette, barrièrenes voktere beveger seg kun gjennom vinkler og aldri gjennom kurver i rommet. Bare ved å bevege deg gjennom kurver, kan du unnslippe dem. For i vinkler vil de forfølge deg. O menneske, hør på min advarsel. Søk ikke å åpne porten til det hinsidige.

8.29. Few there are who have succeeded in passing the Barrier to the greater LIGHT that shines beyond. For know ye, ever the dwellers, seek such Souls to hold in their thrall.

Få er det som har lykkes i å passere barrierene til det større lyset som skinner bortenfor. For vit dette, vokterne søker alltid å holde slike sjeler i trelldom.

8.30. Listen, O man, and heed ye my warning; seek ye to move not in angles but curves, And if while free from thy body, though hearest the sound like the bay of a hound ringing clear and bell-like through thy being, flee back to thy body through circles, penetrate not the midst mist before.

Lytt, O menneske, til min advarsel. Beveg deg aldri i vinkler, men i kurver. Og hvis du er fri fra kroppen og du hører i din sjeler lyden av klokker ringe klart og som bjeller, fly da tilbake til kroppen. Tre ikke inn i midten av tåken foran deg.

8.31. When thou hath entered the form thou hast dwelt in, use thou the cross and the circle combined. Open thy mouth and use thou thy Voice. Utter the WORD and thou shalt be free. Only the one who of LIGHT has the fullest can hope to pass by the guards of the way. And then must he move through strange curves and angles that are formed in direction not know to man.

Når du har kommet tilbake i din kropp, bruk da korset og sirkelen kombinert. Åpne din munn og bruk din røst. Si Ordet og du skal bli fri. Bare den som er full av lys kan håpe på å passere vokterne på veien. Og så må han bevege seg gjennom merkelige kurver og vinkler i retninger ukjent for mennesket.

8:32. List ye, O man, and heed ye my warning: attempt not to pass the guards on the way. Rather should ye seek to gain of thine own Light and make thyself ready to pass on the way.

Lytt, O menneske, og gi akt på min advarsel: Forsøk ikke å passere vokterne på veien. I stedet skulle du søke ditt eget lys og gjøre deg rede til å gå videre på veien.

8:33. LIGHT is thine ultimate end, O my brother. Seek and find ever the Light on the way.

Lys er ditt endelige mål, O min bror. Søk og finn Lyset på veien.