Tavle 11: Nøkkelen til det over og det under

11:1. Hear ye and list ye, O children of Khem, to the words that I give that shall bring ye to the Light. Ye know, O men, that I knew your fathers, aye, your fathers in a time long ago. Deathless have I been through all the ages, living among ye since your knowledge began.

Lytt, O Khems barn, til ordene jeg gir dere som skal bringe dere til Lyset. Vit dette, O mennesker, at jeg kjente deres fedre, ja, deres fedre for lenge siden. Udødelig har jeg vært igjennom alle tidsaldre og levd blant dere siden deres kunnskap begynte.

11:2. Leading ye upward to the Light of the Great Soul have I ever striven, drawing ye from out of the darkness of night.

Jeg har alltid strebet etter å lede dere oppover mot KILDENs Lys og kalle på dere ut av Nattens Mørke.

11:3. Know ye, O people amongst whom I walk, that I, Thoth, have all of the knowledge and all of the wisdom known, to man since the ancient days. Keeper have I been of the secrets of the great race, holder of the key that leads into life. Bringer up have I been to ye, O my children, even from the darkness of the Ancient of Days. List ye now to the words of my wisdom. List ye now to the message I bring. Hear ye now the words I give thee, and ye shall be raised from the darkness to Light.

Vit dette, O mennesker som vandrer sammen med meg, at jeg, Thoth, har all kunnskap og all visdom kjent blant mennesket helt fra fordums dager. Forvalter av hemmelighetene om den prominente rasen har jeg vært, forvalter av nøkkelen som leder til liv. Jeg har løftet dere opp, O mine barn, fra Mørket som har eksistert helt fra fordums dager. Lytt nå til min visdom. Lytt til det budskapet jeg bringer til dere. Hør på ordene jeg gir til dere og dere skal bli løftet fra Mørket til Lyset.

11:4. Far in the past, when first I came to thee, found I thee in caves of rocks. Lifted I thee by my power and wisdom until thou didst shine as men among men. Aye, found I thee without any knowing. Only a little were ye raised beyond beasts. Fanned I ever the spark of thy consciousness until at last ye flamed as men.

Langt tilbake i tid, da jeg først kom til dere, fant jeg dere i huler i fjellet. Med min makt og visdom, løftet jeg dere opp inntil dere skinte blant menneskene. Ja, jeg fant dere uten kunnskap. Bare litt var dere hevet over dyrenes nivå. Alltid har jeg veiledet deres iboende glød av bevissthet, inntil dere til slutt var menn som skinte som lyset fra flammer.

11:5. Now shall I speak to thee knowledge ancient beyond the thought of thy race. Know ye that we of the Great Race had and have knowledge that is more than man's. Wisdom we gained from the star-born races, wisdom and knowledge far beyond man. Down to us had descended the masters of wisdom as far beyond us as I am from thee. List ye now while I give ye wisdom. Use it and free thou shalt be.

Jeg skal nå fortelle om gammel kunnskap langt over den din rase nå har. Vit at vi som var av den prominente rasen hadde og har kunnskap mer enn den mennesket besitter. Vi mottok visdom av de stjernefødte rasene. Visdom og kunnskap langt over den mennesket besitter. Visdommens mestere steg ned til oss. Mestere med visdom like langt foran vår som vår visdom er foran din. Lytt nå til den visdommen jeg vil gi deg. Bruk den og du skal bli fri.

Vi får høre her om tre 'generasjoner' med spirituell utvikling. Mennesket. Den prominente rasen som Thoth tilhørte og de stjernefødte. Alle generasjonene har vært mennesker. Alle har på et tidspunkt vært på det stadiet mennesker er nå. Alle deltar i den kosmiske flyten av bevissthet som over tid tar til seg mer visdom og kunnskap i en bevegelse tilbake til KILDEN. Den prominente rasen tilførte og tilfører visdom til mennesket. De stjernefødte tilførte og tilfører visdom til den prominente rasen. Men vi må ikke glemme at vi også, på det stadiet vi er, har energetiske bevisstheter som kommer etter oss. Som vi kan hjelpe og veilede.

Emerald Tablets 2:22: Dwell here or leave here when thou desireth, free is Amenti to the son of man. Take thou up Life in what form thou desireth, Child of the Light that has grown among men. Choose thou thy work, for all should must labour, never be free from the pathway of Light.

Veien til Lyset er et arbeid alle bevisstheter må utrette uavhengig av hvilket spirituelt nivå de har.

11:6. Know ye that in the pyramid I builded are the Keys that shall show ye the Way into life. Aye, draw ye a line from the great image I builded, to the apex of the pyramid, built as a gateway. Draw ye another opposite in the same angle and direction. Dig ye and find that which I have hidden. There shall ye find the underground entrance to the secrets hidden before ye were men.

Vit dette at i pyramiden jeg bygde, eksisterer nøklene som skal vise din vei til livet. Ja, dra en linje fra det store bilde jeg bygde til det høyeste punktet på pyramiden bygd som en portal. Dra en annen linje i samme vinkel og retning. Grav og finn det jeg har gjemt. Der skal du finne en undergrunnsinngang til hemmelighetene holdt skjult i en tid før du var menneske.

11:7. Tell ye I now of the mystery of cycles that move in movements that are strange to the finite, for infinite are they beyond knowledge of man. Know ye that there are nine of the cycles; aye, nine above and fourteen below, moving in harmony to the place of joining that shall exist in the future of time.

Jeg forteller deg nå om mysteriene knyttet til syklusene. Sykluser med bevegelser som er merkelige for de med et begrenset perspektiv. For de er uendelige og langt over menneskets kunnskap. Det er ni sykluser; ja ni over og fjorten under. Disse beveger seg i harmoni mot stedet de skal forenes en gang inn i fremtiden.

11:8. Know ye that the Lords of the Cycles are units of consciousness sent from the others to unify This with the All. Highest are They of the consciousness of all the Cycles, working in harmony with the Law. Know They that in time all will be perfected, having none above and none below, but all One in a perfected Infinity, a harmony of all in the Oneness of All.

Vit dette at Syklusenes Mestere er enheter av bevissthet sendt fra de andre for å forene denne med Altet. De er de mest eksellente bevisstheter av alle sykluser. De arbeider i harmoni med loven. De vet at med tiden vil alt bli perfeksjonert. Det vil ikke eksistere noe under eller over,  men alt vil være forent i perfekt uendelighet. En harmoni av alt i enhet i ALTET.

11:9. Deep neath the Earth surface in the Halls of Amenti sit the Seven, the Lords of the Cycles, aye, and another, the Lord from below. Yet know thee that in Infinity there is neither above nor below. But ever there is and ever shall be Oneness of All when all is complete. Oft have I stood before the Lords of the All. Oft at the fount of their wisdom have drunken and filled both my body and Soul with their Light.

Dypt under jordens overflate i Amentis Haller, sitter syv mestere, Syklusenes Mestere. Ja. Og en til. Mesteren nedenfra. Likevel vet dere at i uendeligheten er det verken noe over eller noe under. Alltid er det og alltid vil det være enhet i ALTET når alt er utført. Ofte har jeg stått foran ALTETs Mestere. Ofte har jeg drukket av deres visdom og fylt min kropp og sjel med deres Lys.

11:10. Spake they to me and told me of cycles and the Law that gives them the means to exist. Aye, spake to me the Lord of the Nine saying: O, Thoth, great are ye among Earth children, but mysteries exist of which ye know not. Ye know that ye came from a space-time below this and know ye shall travel to a space-time beyond. But little ye know of the mysteries within them, little ye know of the wisdom beyond. Know ye that ye as a whole in this consciousness are only a cell in the process of growth.

De snakket til meg og underviste meg om syklusene og om loven som danner grunnlaget for deres eksistens. Ja, Mester NI sa: "O Thoth, stor er du blant jordens barn. Men det eksisterer mysterier selv ikke du kjenner til. Du vet at du kommer fra en rom-tid under den du eksisterer i nå og du vet at du skal reise til en rom-tid over. Men lite vet du om mysteriene i dem. Lite vet du om mysteriene utenfor. Vit dette, at du er som som en celle i utvikling i denne syklusen av bevissthet."

Rom-tid er en dimensjon. En modulasjon med en frekvens i et universelt medium hvor bevisstheter kan eksistere.

Alt er bevissthet. Atomene. Alle strukturer som blir skapt av atomene. Menneskene og dyrene. Planetene og de store solsystemene. Galaksene. Og syklusene. Den universelle flyten beveger seg mot en gjenforening i  stadig større bevisste enheter. Menneskekroppen inneholder en bevissthet. Et lite fragment av den bevisstheten syklusen rommer. På et tidspunkt skal all bevissthet i syklusen forenes. Og bevissthet i sykluser skal forenes i ALTET.

11:11. The consciousness below thee is ever-expanding in different ways from those known to thee. Aye, it, though in space-time below thee, is ever growing in ways that are different from those that were part of the ways of thine own. For know that it grows as a result of thy growth but not in the same way that thou didst grow. The growth that thou had and have in the present have brought into being a cause and effect.

Bevisstheter under deg ekspanderer for alltid i ulike retninger i forhold til de du kjenner. Ja, i rom-tid under deg, utvikles bevisstheter ulikt i forhold til hvordan de utvikles hos deg. For vit dette, at deres bevissthet vokser som et resultat av den veksten som allerede har skjedd. Veksten som har skjedd og som skjer, bringer frem en årsak og virkning for fremtiden.

Alle er vi på vei mot lyset. Men veien dit varierer. I hver dimensjon har det skjedd og skjer en utvikling som påvirker videre vekst gjennom loven om årsak og virkning. Naturen med dens utallige arter rundt oss gir oss et bilde av en slik utvikling gjennom dens uendelige og kreative streben etter lyset.

11:12. No consciousness follows the path of those before it, else all would be repetition and vain. Each consciousness in the cycle it exists in follows its own path to the ultimate goal. Each plays its part in the Plan of the Cosmos. Each plays its part in the ultimate end. The farther the cycle, the greater its knowledge and ability to blend the Law of the whole.

Ingen bevissthet følge de som har gått forut, siden dette ville skape gjentagelser og dermed være bortkastet. Hver bevissthet i den syklus den tilhører, følger sin egen vei til det store målet. Hver bevissthet utspiller sin rolle i den store kosmiske plan. Alle utgjør en del av den ultimate slutt. Jo lenger en syklus har eksistert, jo større kunnskap rommer den og jo større er evnen til å smelte sammen med lovene som styrer alt.

Det store målet er å smelte sammen med KILDEN. Bli en del av lyset som utgjør KILDEN. Bevisstheter har da tilbakelagt en lang reise både i tid, rom og frekvenser. Disse har rukket å utvikle seg og tar med seg økt kunnskap tilbake til KILDEN. Vi ser her at bevisstheter på denne reisen er fragmenter av KILDEN. At KILDEN styrer alt og sender ut bevisst energi som skal transformeres i en tilnærmingsvis uendelighet så lenge en syklus varer. Se Kosmologi.

11:13. Know ye, that ye in the cycles below us are working the minor parts of the Law, while we of the cycle that extends to Infinity take of the striving and build greater Law.

Vit dette, at I syklusene under oss, arbeides det med lavere lover, mens vi i syklusen nærmere uendeligheten, jobber med høyere lover.

11:14. Each has his own part to play in the cycles. Each has his work to complete in his way. The cycle below thee is yet not below thee but only formed for a need that exists. For know ye that the fountain of wisdom that sends forth the cycles is eternally seeking new powers to gain.

Enhver har sin egen rolle å spille i syklusen. Enhver har, på sin måte, sitt eget arbeid å fullføre. Syklusen under dere, er ikke under, men er kun skapt på grunn av et eksisterende behov. For vit dette at visdommens fontener som frembringer syklusene, alltid søker å oppnå mer makt.

11:15. Ye know that knowledge is gained only by practice, and wisdom comes forth only from knowledge, and thus are the cycles created by Law. Means are they for the gaining of knowledge for the Plane of Law that is the Source of the All.

Vit dette at kunnskap oppnås kun ved praktisering og visdom oppnås kun ved kunnskap. Og på den måten er syklusene skapt ved lov. Syklusene er et redskap for å oppnå kunnskap om planet som inneholder loven som er kilden til ALTET.

11:16. The cycle below is not truly below but only different in space and in time. The consciousness there is working and testing lesser things than those ye are. And know, just as ye are working on greater, so above ye are those who are also working as ye are on yet other laws.

Syklusen under dere er ikke egentlig under, men kun forskjellig i rom og tid. Bevissthetene der arbeider og tester lavere lover enn det dere gjør. Og vit dette, at på samme måte som dere arbeider under høyere lover, arbeider de over dere under enda høyere lover.

Vi må alltid strebe mot lyset. Når vi har tatt til oss kunnskap ved å leve under lavere lover, praktisere - kunnskap - visdom, vil vi bli stilt ovenfor høyere lover inntil vi mestrer dem. Da åpner det seg sfærer med enda høyere lover osv.

Jordelivet er ikke et sted hvor man blir født og dør for aldri mer å eksistere. Det er ikke et sted hvor nåværende bevisstheter skal være for evig. Jorden er et sted som har ansvaret for å utvikle bevisstheter innenfor gitte grenser. Når vi kommer hit, er vi klare for de lovene vi skal bryne oss på her. Når vi mestrer disse lovene, forlater vi jorden i sin nåværende form og trer inn i sfærer med høyere lover. Hvor lang tid dette tar varierer. Men ganske sikkert har syklusene en rolle her. Jeg snakker da om Det Store År og sykluser som varer enda lengre.

Det er mørket som forteller oss at vi ikke vet hvem vi er. Hva livet er. Hvorfor vi er her. Kommersialismen vil at vi skal konsumere mest mulig og dermed blir det visket i våre ører at livet er kort. At livet ikke har noen annen mening enn å konsumere. At blir vi trist og lei og føler at livet er meningsløst, er ikke meditasjon og stillhet svaret, men å dra til nærmeste kjøpesenter. Men når vi lytter inn i meditasjon, ser vi imidlertid veien. Retningen. DAO.

11:17. The difference that exists between the cycles is only in ability to work with the Law. We, who have being in cycles beyond thee, are those who first came forth from the Source and have in the passage through time-space gained ability to use Laws of the Greater that are far beyond the conception of man. Nothing there is that is really below thee but only a different operation of Law.

Forskjellen mellom syklusene ligger i forskjellen i evnen til å følge loven. Vi, som har vært i en syklus over deg, er de som først sprang ut fra KILDEN. I vår vandring gjennom passasjen tid og rom, oppnådde vi evnen til å bruke høyere lover. Lover som er langt utenfor rekkevidden av menneskets forstand. Det er ingenting under deg, annet en etterfølgelse av loven på et annet nivå.

Alt i universet styres med lov. På skolen har vi lært om noen av de fysiske lovene. Som for eksempel bølger i ulike medier. Men universet er fult av lover. Gjennom å eksistere som bevisstheter i ulike tilstander, tar vi til oss en stadig større del av loven. Loven binder oss ikke. Den frigjør oss. Det er mangel på kunnskap og evne til å etterleve loven som binder oss. Jo mer av loven vi mestrer, jo mer lys blir vi. Og jo mer frihet oppnår vi. Det finnes mestere som ved å vise balanse, kjærlighet og tålmodighet, kan skape vennskap mellom fiender. Og på den måten er de mestere. Vi har mestere som kan bli lys med viljen. Men vi har også mestere som ligger langt over dette. Som får våre mestere som kan bli lys med viljen, til å ligne førsteklassinger. Osv.

Det er viktig å ha kunnskap om tilstanden til bevissthetene når de er på de ulike stadiene. Som menneske, kan tilstanden være alt fra et hårete vesen som gjemmer seg i sin grotte sammen med sin klubbe til siviliserte mennesker som søker fred! Som mestrer lyset. Døden og livet. Midt i mellom disse ytterpunktene, har vi alle tenkelige variasjoner. Mennesker som liker å utnytte andre. Mennesker som verdsetter penger mer enn andres liv. Mennesker som søker fred, men er rotløse og lurer på hva meningen med livet er. Og blant alle disse ulikhetene, har vi energetiske vesener som ikke hører hjemme her. Men som KILDEN i sin fullkomne visdom har latt være her for at vi skal lære nok en lov. I alt det ufullkomne, finner vi en uendelig fullkommenhet.

11:18. Look thee above or look thee below, the same shall ye find. For all is but part of the Oneness that is at the Source of the Law. The consciousness below thee is part thine own as we are a part of thine.

Se mot syklusene over og mot syklusene under, og dere vil finne det samme. For alt er en del av ALTET som er kilden til loven. Bevissthetene under dere er en del av deres egen bevissthet på samme måte som vår bevissthet er en del av deres.

11:19. Ye, as a child had not the knowledge that came to ye when ye became a man. Compare ye the cycles to man in his journey from birth unto death, and see in the cycle below thee the child with the knowledge he has; and see ye yourself as the child grown older, advancing in knowledge as time passes on. See ye, We, also, the child grown to manhood with the knowledge and wisdom that came with the years.

Dere, som et barn, har ikke den samme kunnskapen som når dere blir voksne. Sammenlign syklusene med et menneske på dets reise fra fødsel til død. Sammenlign syklusene under med kunnskapsnivået til barnet. Se på deres eget kunnskapsnivå som kunnskapsnivået til barnet når det blir eldre og hvordan kunnskapsnivået øker med tiden. Sammenlign vår kunnskap med kunnskapen barnet har når det har blitt voksent.

11:20. So also, O Thoth, are the cycles of consciousness, children in different stages of growth, yet all from the one Source, the Wisdom, and all to the Wisdom returning again.

På den måten, O Thoth, er syklusene av bevissthet som barn på ulike utviklingstrinn. Likevel er alle fra samme kilde hvor visdommen vil returnere. 

11:21. Ceased then He from speaking and sat in the silence that comes to the Lords. Then again spake He unto me, saying: Oh Thoth, long have We sat in Amenti, guarding the flame of life in the Halls. Yet know, we are still part of our Cycles with our Vision reaching unto them and beyond. Aye, know we that of all, nothing else matters excepting the growth we can gain with our Soul.

Han stoppet å snakke og satt i stillhet som Mesterne gjør. Så igjen snakket han til meg og sa: O Thoth, lenge har vi sittet i Amentis haller og voktet livets flamme. Men vit dette at vi fremdeles er en del av våre sykluser hvor vår oppmerksomhet rettes. Og enda lenger. Ja, vi vet at ingen ting annet teller enn vår sjelelige vekst.

11:22. Know we the flesh is fleeting. The things men count great are nothing to us. The things we seek are not of the body but are only the perfected state of the Soul. When ye as men can learn that nothing but progress of Soul can count in the end, then truly ye are free from all bondage, free to work in a harmony of Law.

Vi vet at det å ha en kropp er flyktig. De tingene som mennesket verdsetter høyt, er ingenting for oss. Det vi søker, er ikke av legemet, men kun en perfeksjon av sjelen. Når mennesket lærer at sjelens utvikling er det eneste som teller til slutt, vil det i sannhet være fri fra all fangenskap. Fri til å arbeide i harmoni med loven.

11:23. Know, O man, ye should aim at perfection, for only thus can ye attain to the goal. Though ye should know that nothing is perfect, yet it should be thy aim and thy goal. Ceased again the voice of the Nine, and into my consciousness the words had sunk. Now, seek I ever more wisdom that I may be perfect in Law with the All.

Vit dette, O menneske, du skulle ha perfeksjon som mål. For det er kun det som fører deg til målet. Selv om du skulle vite at ingenting er perfekt, så skulle likevel det være ditt mål. Stemmen til NI forsvant igjen og ordene som hadde blitt sakt, trengte inn i min sjel. Nå søker jeg alltid etter mer visdom, slik at min evne til å leve etter ALTETs lov kan bli perfekt.

11:24. Soon go I down to the Halls of Amenti to live beneath the cold flower of life. Ye whom I have taught shall nevermore see me. Yet live I forever in the wisdom I taught.

Snart skal jeg gå ned til Amentis haller for å leve under den kalde livets blomst. De av dere som jeg har undervist, skal aldri mer se meg. Likevel lever jeg alltid i visdommen jeg underviste.

Thoth returnerer til Amenti. 1:1; 1:4; 1:17; 1:33; 1:35; 1:43; 2:47; 11:24; 14:42; 15:28;

11:25. All that man is, is because of his wisdom. All that he shall be is the result of his cause.

Alt et menneske er, er det på grunn av dets visdom. Alt som det skal bli, er et resultat av dets årsak.

Årsak - virkning. Årsak er intensjonen for fremtiden. De mentale bildene som blir skapt. Emosjonene.

11:26. List ye, now to my voice and become greater than common man. Lift thine eyes upward, let Light fill thy being, be thou ever Children of Light. Only by effort shall ye grow upward to the plane where Light is the All of the All. Be ye the master of all that surrounds thee. Never be mastered by the effects of thy life. Create then ever more perfect causes and in time shalt thou be a Sun of the Light

Lytt nå til min røst og bli større en den vanlige mann. Løft dine øyne oppover og bli fylt av lyset. Vær alltid et Lysets Barn. Kun ved anstrengelse vil du vokse oppover til planet hvor alt er lys. Vær mester over alt som omgir deg. Bli aldri overvunnet av effektene av ditt liv. Skap alltid mer perfekte årsaker og med tiden vil du bli Lysets Sol.

Dette er en av de viktigste versene i Emerald Tablets. Det er tre temaer som tas opp.

1. Skal vi vokse som mennesker, skal vår sjel utvikles, løfter vi våre øyne mot lyset. Vi står i mørket og strekker våre armer over hodet. Vi henvender oss til lyset og ber om at vi må bly fylt med lys. At vi må trekkes ut av mørket og inn i lyset. Vi frembringer en intensjon i våre følelser om at dette skal skje. Den subtile endringen kan være vanskelig å oppdage. Men lar vi dette bli et daglig rituale, vil vi gradvis se en vekst.

2. Overgangen fra Det Store Mentale Plan til Det Store Spirituelle Plan. Overgangen fra en tilværelse med en fysisk kropp til en tilværelse med en kropp av lys frigjort fra reinkarnasjonene på denne jorden. Emerald Tablets forteller oss at denne overgangen ikke kan inntreffe uten anstrengelser.

3. Årsak og virkning. Våre liv i dag er resultatet av en virkning som frembringes av tidligere årsaker. Vi former hele tiden fremtiden med dette prinsippet. Thoth ber oss om at vi må riste av oss konsekvensene av tidligere årsaker og hele tiden være fokusert på å skape bedre virkninger i fremtiden ved å ha riktige årsaker i dag. Når vi i punkt 1 over hever våre armer og ber om å bli fylt med lyset, er det en årsak som vil lede til en virkning i fremtiden. I punkt 2 over, blir vår oppmerksomhet rettet mot overgangen mellom 2 store plan. Årsak er å ha som intensjon å passere barrierene mellom dem. Dermed vil virkningen komme.

Vi ser at vi blir det vi tror. Vi blir det vi tenker. Vår fremtid formes av virkninger som er resultater av årsaker. Å skape med den 1. delen av skapelsen, er en årsak som alltid vil føre til en virkning. Dermed forstår vi hvor viktig kunnskap er. Hvor viktig visdom er. Hvor viktig det er å ha riktig retning. DAO. For vi har all makt. Men denne fører oss ikke mot lyset hvis vi ikke kjenner til lyset. Hvis vi ikke kjenner til planen KILDEN har med oss som bevisste energier i syklusens langsomme kosmiske bevegelse. Hvis vi ikke kjenner til reinkarnasjoner, det store år og andre sykluser som vårt kosmiske univers er fult av. Hvis vi ikke kjenner til loven om årsak og virkning. Vi er evige og eksisterer i en evig strøm av bevisst energi. Strømmen beveger seg mot lyset gjennom 3 plan. Det Store Fysiske Plan. Det Store Mentale Plan. Det Store Spirituelle Plan. Verset forteller oss at når vi skal utføre spranget fra Det Store Mentale Plan som mennesket befinner seg på i dag, og til Det Store Spirituelle Plan, må dette skje med en kraftanstrengelse. Gjennom å skape årsaker som resulterer i virkninger.

Se Kybalion, CHAPTER VIII. THE PLANES OF CORRESPONDENCE og CHAPTER XII - CAUSATION.

11:27. Free, let thine soul soar ever upward, free from the bondage and fetters of night. Lift thine eyes to the Sun in the sky-space. For thee, let it be a symbol of life. Know that thou art the Greater Light, perfect in thine own sphere, when thou art free. Look not ever into the blackness. Lift up thine eyes to the space above. Free let thine Light flame upward and shalt thou be a Child of the Light.

La din sjel flyte fritt oppover. Fri fra fangenskap og nattens lenker. Løft dine øyne mot solen i din dimensjon. La den bli for deg et symbol på liv. Vit at i deg befinner det større lys seg. Perfeksjonert i din egen sfære når du er blitt fri. Se aldri mot mørket. Løft ditt blikk mot sfærene over. La din flamme lyse oppover og du skal bli et Lysets Barn.