Tavle 14: Atlantis

14:1. List ye, O Man, to the deep hidden wisdom, lost to the world since the time of the Dwellers, lost and forgotten by men of this age.

Lytt, O menneske, til den godt gjemte visdommen som er tapt for verden siden den gang mesterne regjerte. Tapt og glemt av menneskene i denne tiden.

14:2. Know ye this Earth is but a portal, guarded by powers unknown to man. Yet, the Dark Lords hide the entrance that leads to the Heaven-born land. Know ye, the way to the sphere of Arulu is guarded by barriers opened only to Light-born man.

Vit dette at jorden er ikke annet enn en portal bevoktet av krefter ukjent for mennesket. Likevel, Mørkets Mestere gjemmer inngangen som leder til himmelen. Vit at veien til Arulus sfærer er bevoktet av barrièrer som kun åpnes for den som har blitt født av Lyset.

Plasser en isklump i en sil. Som is kommer den ingen vei. Når den varmes opp og dens indre molekyler svinger med høyere frekvenser, renner vannet lett igjennom. Vi kan se for oss at silen er en portal hvor kun smeltet vann får passere. En portal hvor is får den tid den trenger til å endres fra en tilstand til en annen.  

Mennesket dveler liv etter liv ved en tilsvarende portal inntil det blir lys og får slippe inn i høyere sfærer. Men mørke krefter omgir det. Gir det feilaktige ideer om hva livet er. At det er kort og brutalt, og etter det eksisterer det ikke lenger. Det manes til konsum samtidig som tanken om den sterkestes rett prentes inn i det. Alt dette er en distraksjon fordi ingen av disse tingene hjelper mennesket i dets transformasjon til lys. Snarere tvert i mot. Og det vet mørket. Uten kunnskap om dette, er det kun livets smerter som minner mennesket på hva livets hensikt er. For det forstår ikke da hvorfor livet er så brutalt. Hvorfor noen må miste en venn eller en i familien de har så kjær. Men ved inngangen til vannmannens tidsalder, vil isklumpen i silen næres av solen i det den står opp over horisonten. Og nok en lang og iskald vinter er tilbakelagt.  

14:3. Upon Earth, I am the holder of the keys to the gates of the Sacred Land. Command I, by the powers beyond me, to leave the keys to the world of man.

På jorden er det jeg som holder nøklene til veiene til det Hellige Land. Derfor befaler jeg, med kraft fra oven, å overlate nøklene til menneskenes verden.

14:4. Before I depart, I give ye the Secrets of how ye may rise from the bondage of darkness, cast off the fetters of flesh that have bound ye, rise from the darkness into the Light.

Før jeg forlater deg, gir jeg fra meg hemmelighetene hvorav du kan reise deg fra Mørkets fangenskap og kaste av deg kjødets lenker som binder deg. Ja, reise deg fra Mørket og inn i Lyset.

14:5. Know ye, the soul must be cleansed of its darkness, ere ye may enter the portals of Light. Thus, I established among ye the Mysteries so that the Secrets may always be found.

Vit dette, at sjelen må renses for Mørket før du kan komme gjennom Lysets portal. Derfor har jeg overbrakt mysteriene til mennesket slik at hemmelighetene alltid kan bli funnet.

14:6. Aye, though man may fall into darkness, always the Light will shine as a guide. Hidden in darkness, veiled in symbols, always the way to the portal will be found. Man in the future will deny the mysteries but always the way the seeker will find.

Ja, selv om mennesket skal falle ned i Mørket, vil Lyset alltid skinne som en veileder. Gjemt i Mørket, skjult i symboler, vil alltid veien til portalen bli funnet. Mennesket vil i fremtiden fornekte mysteriene. Men den som søker, vil alltid finne veien.

14:7. Now I command ye to maintain my secrets, giving only to those ye have tested, so that the pure may not be corrupted, so that the power of Truth may prevail.

Nå befaler jeg deg å ivareta mine hemmeligheter og gi dem kun til de du har testet. På den måten unngå at det rene blir ødelagt. På den måten vil kraften i sannheten bestå.

14:8. List ye now to the unveiling of Mystery. List to the symbols of Mystery I give. Make of it a religion for only thus will its essence remain.

Lytt nå mens hemmelighetene blir forklart. Lytt mens jeg legger frem symbolene i mysteriene for deg. La det bli en religion, for kun på den måten vil essensen bli bevart.

14:9. Regions there are two between this life and the Great One, traveled by the Souls who depart from this Earth; Duat, the home of the powers of illusion; Sekhet Hetspet, the House of the Gods. Osiris, the symbol of the guard of the portal, who turns back the souls of unworthy men.

Det er to sfærer mellom dette livet og Det Store Livet, benyttet av sjelene som forlater denne jorden. Duat, stedet hvor illusjonens makt hører hjemme. Sekhet Hetspet, gudenes hjem. Osiris er symbolet på den som vokter portalen og som sender tilbake uverdige menn.

14:10. Beyond lies the sphere of the heaven-born powers, Arulu, the land where the Great Ones have passed. There, when my work among men has been finished, will I join the Great Ones of my Ancient home.

Utenfor disse, ligger sfærene til de himmel-fødte kreftene, Arulu. Landet hvor De Store har reist til. Der vil jeg forenes med De Store fra mitt fordums hjem, når mitt arbeid blant menneskene er fullført.

14:11. Seven are the mansions of the house of the Mighty; Three guards the portal of each house from the darkness; Fifteen the ways that lead to Duat. Twelve are the houses of the Lords of Illusion, facing four ways, each of them different.

Syv palasser tilhører de mektige. Tre vokter portalen til hvert av palassene slik at Mørket ikke slipper til. Det er femten veier som leder til Duat. Det er tolv hus som tilhører Illusjonens Mestere og som vender fire veier, alle ulike.

14:12. Forty and Two are the great powers, judging the Dead who seek for the portal. Four are the Sons of Horus, Two are the Guards of East and West of Isis, the mother who pleads for her children, Queen of the Moon, reflecting the Sun.

Førtito er de mektige kreftene som dømmer de døde som søker portalen. Horus sønner er fire hvor to er voktere øst og vest for Isis, moren som går i forbønn for sine barn, månens dronning som reflekterer solen.

14:13. Ba is the Essence, living forever. Ka is the Shadow that man knows as life. Ba cometh not until Ka is incarnate. These are mysteries to preserve through the ages.

Ba er essensen som lever evig. Ka er skyggen mennesket kjenner som liv. Ba trer ikke frem før Ka inkarnerer. Dette er mysteriene oppbevart gjennom tidene.

14:14. Keys are they of life and of Death. Hear ye now the mystery of mysteries: learn of the circle beginningless and endless, the form of He who is One and in all. Listen and hear it, go forth and apply it, thus will ye travel the way that I go.

Dette er nøkler til livet og døden. Lytt nå til mysterienes mysterium: lær om det sirkulære uten start og slutt. Bildet til det som er ett og i alt. Lytt og hør. Gå frem og vær dedikerte. På den måten vil dere vandre den veien jeg går.

14:15. Mystery in Mystery, yet clear to the Light-born, the Secret of all I now will reveal. I will declare a secret to the initiated, but let the door be wholly shut against the profane.

Et mysterium i mysteriet, likevel klart for den som har blitt født av Lyset. Hemmeligheten over alle hemmeligheter vil jeg nå avsløre. Jeg vil komme med en hemmelighet til den initierte, men la døren være stengt for den vanhellige.

14:16. Three is the mystery, come from the great one. Hear, and Light on thee will dawn.

Tre er mysteriene som kommer fra Den Store. Hør og Lys vil fremkomme.

14:17. In the primeval, dwell three unities. Other than these, none can exist. These are the equilibrium, source of creation: one God, one Truth, one point of freedom.

Fra opprinnelsen dveler tre enheter. Uten disse kan ingen ting eksistere. Disse er likevekten og kilden til all skapelse: En gud, en sannhet og en frihet.

14:18. Three come forth from the three of the balance: all life, all good, all power.

Tre er de som kommer frem fra de tre i balanse: alt liv, alt godt og all makt.

14:19. Three are the qualities of God in his Light-home: Infinite power, Infinite Wisdom, Infinite Love.

Tre er kvalitetene til Gud i hans hjem av Lys: Uendelig makt, uendelig visdom og uendelig kjærlighet.

14:20. Three are the powers given to the Masters: To transmute evil, assist good, use discrimination.

Tre er gavene gitt til mesterne: å transmutere ondskap, støtte oppunder det som er godt og behandle alle rettferdig.

14:21. Three are the things inevitable for God to perform: Manifest power, wisdom and love.

Tre ting er uunngåelig for Gud å utrette: Manifestere kraft, visdom og kjærlighet.

14:22. Three are the powers creating all things: Divine Love possessed of perfect knowledge, Divine Wisdom knowing all possible means, Divine Power possessed by the joint will of Divine Love and Wisdom.

Tre er kreftene som står bak all skapelse: Guddommelig kjærlighet fylt med all kunnskap, guddommelig visdom som kjenner alle veier, guddommelig makt som søker å realisere den guddommelig kjærlighetens og den guddommelig visdommens felles mål.

14:23. Three are the circles (states) of existence: The circle of Light where dwells nothing but God, and only God can traverse it; the circle of Chaos where all things by nature arise from death; the Circle of awareness where all things spring from life.

Tre er tilværelsens sirkler (tilstander): Lysets sirkel der det ikke bor noe annet enn Gud, og bare Gud kan bevege seg gjennom den; kaosets sirkel der alle ting av natur veller opp fra døden; bevissthetens sirkel der alle ting springer ut i liv.

14:24. All things animate are of three states of existence: chaos or death, liberty in humanity and felicity of Heaven.

Alle levende vesener befinner seg i tre tilstander: kaos eller død, frihet i menneskeheten og himmelsk lykke.

14:25. Three necessities control all things: beginning in the Great Deep, the circle of chaos, plenitude in Heaven.

Tre nødvendigheter kontrollerer alle ting: begynnelsen i det store dypet, kaosets sirkel, overflod i himmelen.

14:26. Three are the paths of the Soul: Man, Liberty, Light.

Tre er sjelens veier: Menneske, frihet, Lys.

14:27. Three are the hindrances: lack of endeavor to obtain knowledge; non-attachment to god; attachment to evil. In man, the three are manifest. Three are the Kings of power within. Three are the chambers of the mysteries, found yet not found in the body of man.

Tre er hindrene: manglende streben etter kunnskap; manglende tilknytning til Gud; tilknytning til ondskap. I mennesket kommer disse tre til syne. Tre mektige konger i mennesket. Tre kamre med mysterier, funnet, men likevel ikke funnet i menneskets kropp.

14:28. Hear ye now of he who is liberated, freed from the bondage of life into Light. Knowing the source of all worlds shall be open. Aye, even the Gates of Arulu shall not be barred. Yet heed, O man, who would'st enter heaven. If ye be not worthy, better it be to fall into the fire. Know ye the celestials pass through the pure flame. At every revolution of the heavens, they bathe in the fountains of Light.

Hør nå på han som er fri. Forløst fra fangenskapet som ligger i kjødet og vandret inn i Lyset. På han som kjenner kilden til alle verdener som skal åpnes. Ja, selv veiene til Arulu skal ikke være stengt. Gi likevel akt, O menneske, som ønsker å tre inn i himmelens rike. For hvis det ikke er verdig, er det bedre om det brennes i ilden. Vit at de himmelske vesenene passerer kun som flammer. Ved hver himmelomdreining, bader de i Lysets fontener.

14:29. List ye, O man, to this mystery: Long in the past before ye were man-born, I dwelled in Ancient Atlantis. There in the Temple, I drank of the Wisdom, poured as a fountain of Light from the Dweller.

Lytt, O menneske, til dette mysteriet! Over en lang periode som hører fortiden til og før dere var mennesker, dvelte jeg i fordums Atlantis. Der, i templet, drakk jeg av visdommen som sprang frem fra Mesteren som en fontene av Lys.

14:30. Give the key to ascend to the Presence of Light in the Great world. Stood I before the Holy One enthroned in the Flower of Fire. Veiled was he by the lightnings of darkness, else my Soul by the Glory have been shattered.

Jeg ble gitt nøkkelen til å stige opp til Lysets nærvær i den store verden. Der sto jeg foran Den Hellige på tronen av Ildens Blomst. Lyset var tilslørt for at ikke min sjel skulle ta skade av hans guddommelige Lys.

14:31. Forth from the feet of his Throne like the diamond, rolled forth four rivers of flame from his footstool, rolled through the channels of clouds to the Man-world. Filled was the hall with Spirits of Heaven. Wonder of wonders was the Starry palace.

Frem fra den nedre del av hans trone lik en diamant, rant det fire elver av flammer fra hans fotskammel. De rant gjennom kanaler som skyer på himmelen ned til menneskeverdenen. Hallen var fylt med ånder fra himmelen. Underverk over alle underverk var dette stjernefylte palasset.

14:32. Above the sky, like a rainbow of Fire and Sunlight, were Formed the Spirits. Sang they the glories of the Holy One. Then from the midst of the Fire came a voice: Behold the Glory of the first Cause. I beheld that Light, high above all darkness, reflected in my own being. I attained, as it were, to the God of all Gods, the Spirit-Sun, the Sovereign of the Sun spheres.

Over himmelen, som en regnbue av ild og sollys, ble åndene formet. De sang hymner om Den Hellige. Så, fra ildens midte, kom en stemme: Se herligheten i den første Årsak. Jeg oppdaget at Lyset, langt ovenfor alt eksisterende Mørke, ble reflektert i meg. Jeg steg opp til gudenes Gud til hans tilstand, til ånd og sol, til herskeren i sfærene med lys.

Den første årsak, er den årsak som siden har resultert i alle andre årsaker og deres virkninger. Den første årsak var å skape en ny hjertepuls med den intensjonen å la bevissthet utvikles og transformeres. I en hjertepuls, eksisterer tiden. Men når de bevisste energiene vender tilbake til de sfærer de kom fra, oppdager de at de vender tilbake til den storslåtte uendeligheten av lys.

14:33. There is One, Even the First, who hath no beginning, who hath no end; who hath made all things, who govern all, who is good, who is just, who illumines, who sustains.

Det er én , endog den første, som ikke har noen start eller noen slutt. Som har skapt alt som eksisterer. Som kontrollerer alt. Som er god. Som er rettferdig. Som opplyser. Som opprettholder.

14:34. Then from the throne, there poured a great radiance, surrounding and lifting my soul by its power. Swiftly I moved through the spaces of Heaven, shown was I the mystery of mysteries, shown the Secret heart of the cosmos.

Så, fra tronen, strålte det et sterkt lys som med dets kraft omsluttet og løftet min sjel. Raskt beveget jeg meg gjennom himmelens rom, hvor jeg ble vist mysteriet over alle mysterier, kosmos hemmelige hjerte.

14:35. Carried was I to the land of Arulu, stood before the Lords in their Houses.

Jeg ble båret til Arulu og stod der foran Mesterne i deres hus.

14:36. Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness. Then saw I the need for the barriers, saw the need for the Lords of Arulu.

De åpnet døren slik at jeg kunne få et glimt av opprinnelsens kaos. Min sjel ble rystet av synet som møtte meg. Den krympet seg i det den trakk seg tilbake fra mørkets hav. Da så jeg behovet for barrierene og Arulus Mestere.

14:37. Only they with their Infinite balance could stand in the way of the inpouring chaos. Only they could guard God's creation.

Kun de med uendelig balanse kunne kontrollere strømmen av innkommende kaos. Kun de kunne vokte Guds skaperverk.

14:38. Then did I pass around the circle of eight. Saw all the souls who had conquered the darkness. Saw the splendor of Light where they dwelled.

Så vandret jeg omkring sirkelen av åtte, hvor jeg observerte alle sjelene som hadde overvunnet Mørket. Så  det eksellente Lyset som eksisterte der.

14:39. Longed I to take my place in their circle, but longed I also for the way I had chosen, when I stood in the Halls of Amenti and made my choice to the work I would do.

Jeg lengtet etter å innta min plass i deres sirkel. Men jeg lengtet også etter å gå veien jeg valgte da jeg sto i Amentis haller og bestemte meg for hvilket arbeid jeg skulle utføre.

14:40. Passed I from the Halls of Arulu down to the earth space where my body lay. Arose I from the earth where I rested. Stood I before the Dweller.

Deretter reiste jeg fra Arulus haller ned til jorden hvor min kropp lå. Jeg reiste meg opp fra stedet hvor jeg hvilte og stod foran Mesteren.

14:41. Gave my pledge to renounce my Great right until my work on Earth was completed, until the Age of darkness be past.

Der ga jeg mitt løfte at jeg skulle gi avkall på mine rettigheter inntil mitt arbeid på jorden var fullført og perioden hvor Mørket regjerer var forbi.

14:42. List ye, O man, to the words I shall give ye. In them shall ye find the Essence of Life. Before I return to the Halls of Amenti, taught shall ye be the Secrets of Secrets, how ye, too, may arise to the Light.

Lytt, O menneske, til de ordene jeg skal gi deg. I dem skal du finne livets essens. Før jeg reiser tilbake til Amentis haller, skal du bli undervist i hemmelighetene blant alle hemmeligheter. Hvordan også du kan bli Lys.

Thoth returnerer til Amenti. 1:1; 1:4; 1:17; 1:33; 1:35; 1:43; 2:47; 11:24; 14:42; 15:28;

14:43. Preserve them and guard them, hide them in symbols, so the profane will laugh and renounce. In every land, form ye the mysteries. Make the way hard for the seeker to tread.

Bevar dem og vokt dem. Gjem dem i symboler, slik at de vanhellige vil le og vende seg bort. Gjem mysteriene i alle land. Gjør det vanskelig for den som søker å forstå.

14:44. Thus will the weak and the wavering be rejected. Thus will the secrets be hidden and guarded, held till the time when the wheel shall be turned.

På den måten vil den svake og den som vakler ikke motta denne kunnskapen. På den måten vil hemmelighetene være skjult inntil tiden inntreffer hvor hjulet skal bli snudd.

14:45. Through the dark ages, waiting and watching, my Spirit shall remain in the deep hidden land. When one has passed all the trials of the outer, summon ye me by the Key that ye hold.

Gjennom perioden hvor mørket vil regjere, skal min ånd vente og våke mens den forblir på stedet som ligger dypt og skjult. Når man har bestått alle de ytre prøvelser, påkall meg ved hjelp av nøkkelen dere har fått.

14:46. Then will I, the Initiator, answer, come from the Halls of the Gods in Amenti. Then will I receive the initiate, give him the words of power.

Da vil jeg, innvieren, svare og komme frem fra Gudenes saler i Amenti. Da vil jeg motta de initierte, gi dem maktens ord.

14:47. Hark ye, remember, these words of warning: bring not to me one lacking in wisdom, impure in heart or weak in his purpose. Else I will withdraw from ye your power to summon me from the place of my sleeping.

Lytt til og husk denne advarselen: bring ikke til meg en som mangler visdom, urent hjerte eller svak i sin hensikt. Hvis så, vil jeg ta fra dere makten til å kalle på meg fra mitt hvilested.

14:48. Now go ye forth and summon thy brothers so that I may impart the wisdom to light thy path when my presence is gone. Come to the chamber beneath my temple. Eat not food until three days are past.

Gå nå ut og tilkall dine brødre slik at jeg kan gi visdom som kan lyse opp deres vei når jeg ikke lenger er til stede. Kom til kammeret under mitt tempel. Spis ikke mat før tre dager er forbi.

14:49. There will I give thee the essence of wisdom so that with power ye may shine amongst men. There will I give unto thee the secrets so that ye, to, may rise to the Heavens, God-men in Truth as in essence ye be. Depart now and leave me while I summon those ye know of but as yet know not.

Der vil jeg gi dere visdommens essens slik at dere med kraft kan skinne blant menneskene. Der vil jeg gi dere, Guds menn som dere i sannhet er, hemmelighetene slik at dere også kan reise opp til himmelen. Gå nå og forlat meg mens jeg tilkaller dem dere kjenner, men likevel ikke kjenner.