Tavle 7: De Syv Mesterne

7:1. Hark ye O man, and list to my Voice. Open thy mind-space and drink of my wisdom. Dark is the pathway of LIFE that ye travel. Many the pitfalls that lie in thy way. Seek ye ever to gain greater wisdom. Attain and it shall be light on thy way.

Lytt, O menneske, og hør min stemme. Åpne din bevissthet og drikk av min visdom. Mørk er veien dere går i dette livet. Mange fallgruver ligger langs veien. Søk alltid etter å oppnå mer visdom. Når dere har tatt til dere denne visdommen, vil veien bli opplyst.

7:2. Open thy SOUL, O man, to the Cosmic and let it flow in as one with thy SOUL. LIGHT is eternal and darkness is fleeting. Seek ye ever, O man, for the LIGHT. Know ye that ever as Light fills thy being, darkness for thee shall soon disappear.

Åpne din sjel, O menneske, til kosmos og la den forenes med sjelen. Lyset er evig, og Mørket er flyktig. Søk alltid, O menneske, etter Lyset. For vit dette at når du blir fylt med Lys, vil Mørket vike.

7:3. Open thy souls to the BROTHERS OF BRIGHTNESS. Let them enter and fill thee with LIGHT. Lift up thine eyes to the LIGHT of the Cosmos. Keep thou ever thy face to the goal. Only by gaining the light of all wisdom, art thou one with the Infinite goal. Seek ye ever the Oneness eternal. Seek ever the Light into One.

Åpne din sjel for Lysets Brødre. La dem komme inn og fylle deg med Lys. Løft ditt blikk mot det kosmiske Lys. Mist aldri målet av syne. Kun ved å oppnå Lyset i all visdom, er du ett med målet som er uendelig. Søk alltid evighetens enhet. Søk alltid det altomfattende Lyset.

I en materialistisk og travel hverdag, vet vi ikke hvor vi skal se. Om vi i det hele tatt har en ide om at det er noe mer enn livets mange trivialiteter. Men i oss, i kosmos, eksisterer det et lys. Det er her sammen med oss. Ved å ha som intensjon å bli kjent med dette lyset, ved å ha dette lyset i tankene og begynne å søke etter det, gjør at vi tuner oss inn på noe større. Som en radio som blir stilt inn på en annen kanal. Vår bevissthet fungerer slik. Kommersialismen har kjent til dette lenge og bruker dette bevisst. Konflikter, konkurranse, et forvrengt og dårlig selvbilde bare for å ha nevnt noe, skaper behov for ytre stimuli som kan kjøptes i nærmeste butikk eller på nett. Men bevisstheten kan også tune seg inn på lyset. Forlate, om ikke annet for en stund, alle trivialitetene og søke etter noe større. For det er dette lyset som metter sjelen. Det er dette lyset som gir fred. Som fører oss videre og oppover. Emerald Tablets 3:20: Man is a star bound to a body, until in the end, he is freed through his strife. Only by struggle and toiling thy utmost shall the star within thee bloom out in new life. He who knows the commencement of all things, free is his star from the realm of night.

7:4. Hear ye, O man, list to my Voice singing the song of Light and of Life. Throughout all space, Light is prevalent, encompassing ALL with its banners it flames. Seek ye forever in the veil of the darkness, somewhere ye shall surely find Light. Hidden and buried, lost to man's knowledge, deep in the finite the Infinite exists. Lost, but existing, flowing through all things, living in ALL is the INFINITE BRAIN.

Hør, O menneske, lytt til min stemme mens den synger om Lyset og livet. I alt rom skinner og omslutter Lyset alt som eksisterer med dets bannere av flammer. Søk alltid i Mørkets slør og dere vil sikkert finne Lys. Skjult og begravd, tapt for mennesket, dypt i det begrensede, eksistere det ubegrensede. Den uendelige Kosmiske Bevissthet, tapt men eksisterende, gjennomtrenger alt, eksisterer i alt.

7:5. In all space, there is only ONE wisdom. Through seeming decided, it is ONE in the ONE. All that exists comes forth from the LIGHT, and the LIGHT comes forth from the ALL.

I alt rom er det bare en visdom. Med en tilsynelatende forutbestemthet, er den ett med den ENE. Alt som eksisterer springer ut fra Lyset og Lyset springer ut fra ALTET.

Det er lyset som er den skapende kraften. Som skaper materie. Som har evnen til å lytte til en bevissthets intensjon. Derfor finner vi dette lyset i all materie. Fordi det er dens kilde. I all vår materialisme, forstår vi ikke den åndelige verden. At det er fra den åndelige verden og det lyset som eksisterer der, at all materie oppstår. Det er den åndelige verden som styrer den fysiske, og ikke omvendt. For materie er ikke annet enn lys som har materialisert seg på et mer fysisk plan. Og våre tanker styrer lyset. Skaper en form der med vår bevissthet. Og når materien som formes får oppmerksomhet, begynner det å vandre fra mer subtile plan til mer fysiske plan.

7:6. Everything created is based upon ORDER: LAW rules the space where the INFINITE dwells. Forth from equilibrium came the great cycles, moving in harmony toward Infinity's end.

All skapelse er basert på en orden. Lover regjerer rom hvor det uendelige dveler. Frem fra likevekt kom de store syklusene som beveger seg i harmoni mot uendelighetens slutt.

Det er likevekt eller balanse som danner grunnlag for all skapelse. Det er her uendeligheten dveler. Ut fra denne likevekten, blir sykluser som tillater og rommer polaritet skapt. En syklus kan sees på som en innkapsling av en eksistens hvor bevisst energi kan vandre, ved å følge lovene, fra en lavere tilstand til en høyere tilstand. Å gå mot lyset betyr å forene det som en gang ble splittet og fikk en dualistisk natur. Til og med tantrisk sex mellom to ulike kjønn har et slikt formål.

7:7. Know ye, O man, that far in the space-time, INFINITY itself shall pass into change. Hear ye and list to the Voice of Wisdom: Know that ALL is of ALL evermore. Know that through time thou may pursue wisdom and find ever more light on the way. Aye, thou shall find that ever receding, thy goal shall elude thee from day unto day.

Vit dette, O menneske, at langt inn i tid - rom, skal selv uendeligheten endres. Hør og lytt til visdommens stemme: Vit at ALTET alltid ekspanderer. Vit at med tiden mens dere søker visdom, vil dere alltid finne mer Lys på veien. Men dere vil oppdage at målet alltid vil vandre foran dere, dag for dag.

7:8. Long time ago, in the HALLS OF AMENTI, I, Thoth, stood before the LORDS of the cycles. Mighty, THEY in their aspects of power; mighty, THEY in the wisdom unveiled.

For lenge siden, i Amentis haller, stod jeg, Thoth, foran Syklusenes Mestere. De er mektige i sin kraft. Mektige i den visdommen de utviser.

7:9. Led by the Dweller, first did I see them. But afterwards free was I of their presence, free to enter their conclave at will. Oft did I journey down the dark pathway unto the HALL where the LIGHT ever glows.

Jeg så dem først da Mesteren ledet meg. Men etterpå sto jeg fritt til å besøke dem. Til å entre deres skjulested. Ofte reiste jeg ned den mørke veien til hallen hvor Lyset alltid skinner.

7:10. Learned I of the Masters of cycles, wisdom brought from the cycles above. Manifest THEY in this cycle as guides of man to the knowledge of ALL. Seven are they, mighty in power, speaking these words through me to men. Time after time, stood I before them listening to words that came not with sound.

Av syklusenes Mestere lærte jeg visdom brakt hit fra syklusene over. I denne syklusen manifesterer de seg for å være guider for mennesket til kunnskap om ALTET. Syv er de, mektig i kraft som ga meg ord som jeg skulle bringe videre til menneskene. Lenge stod jeg foran dem og lyttet til ord som kom uten lyd.

7:11. Once said THEY unto me: O man, wouldst thou gain wisdom? Seek for it in the heart of the flame. Wouldst thou gain knowledge of power? Seek ye it in the heart of the flame. Wouldst be one with the heart of the flame? Seek then within thine own hidden flame.

En gang sa de til meg: O menneske, ønsker du å oppnå visdom? Søk etter den i hjertet av Flammen. Ønsker du å oppnå kunnskap om makt? Søk etter den i hjertet av Flammen. Ønsker du å være ett med hjertet av Flammen? Søk etter den i din egen skjulte Flamme.

Igjen viser Emerald Tablets oss veien til vår videre reise. Den går gjennom å bli kjent med vår indre flamme. Ved å utøve Tai Chi og kjenne energiene i kroppen følge de langsomme bevegelsene. Ved å se inn i meditasjon. Ved å bruke forestillingsevnen, fantasien. Legge merke til hvordan vår indre ild magnetisk følger vår bevissthet. 

Benytte øvelsen med energiballen. Hold en imaginær fotball av sprakende lyn og energi som slår gnister. La ballen bli mindre og større. Eller frembringe de beste og mest edle følelser og kjenne hvordan ilden i oss påvirkes. Eller frembringe en følelse av god helse og kjenne kampen som oppstår i oss mellom mørket og lyset. Sykdom og sunnhet. Oppdag at alt rundt oss er 'elastisk' og følger en bestemt flyt. At det følger vår bevissthet med en lovmessighet det kan være vanskelig å oppfatte. At vi er mestere med en indre fullkommen ild. Likevel blir vi fortalt at vi er 'dåsemikler' som må slåss om kjøttbeinet. Men ja, vi har vært der. Som dyr. Men som mennesker er vi nå i ferd med endres til lys. 

Å bli kjent med vår indre ild gjennom øvelser, gjør at lyset i oss trekkes mot et felles lys. Mens det som er av jorden smelter sammen med det som er av jorden, smelter det som er av lys sammen med det som er av lys. La oss bli lys. Fysikken understøtter tanken om en slik transformasjon.

7:12. Many the times spoke THEY to me, teaching me wisdom not of the world; showing me ever new paths to brightness; teaching me wisdom brought from above. Giving knowledge of operation, learning of LAW, the order of ALL.

Ofte snakket de til meg. Underviste meg i visdom som ikke er av denne verden. Viste meg stadig nye veier til Lyset. Ga meg visdom som var brakt fra oven. Forklarte meg hvordan ting henger sammen. Lærte meg om loven som eksisterer i ALT.

7:13. Spoke to me again, the Seven, saying: From far beyond time are WE, come, O man, Traveled WE from beyond SPACE-TIME, aye, from the place of Infinity's end. When ye and all of thy brethren were formless, formed forth were WE from the order of ALL. Not as men are WE, though once WE, too, were as men. Out of the Great Void were WE formed forth in order by LAW. For know ye that which is formed truly is formless, having form only to thine eyes.

De syv talte til meg igjen og sa: Fra langt utenfor tid er vi kommet, O menneske. Reist, har vi, fra sfærerene hvor tid ikke eksisterer. Ja, helt fra uendelighetens slutt. Mens du og alle dine brødre var formløse, ble vi formet med ALTETs orden. Ikke som mennesket er vi, selv om vi også en gang var som dere. Ut av den store voiden var vi formet i henhold til loven. For vit dette at alt som er formet i sannhet er formløst. Det har kun form i deres øyne.

I forhold til lyset vi har på himmelen en mørk kveld, er lyset en solrik dag langt sterkere. Men i forhold til en mørk natt, er himmelen den mørke kvelden lys. Slik er det også med materie. Vi har form nå. Men det vil vi også ha når vi blir lys. Men da med lavere tetthet. Alt er relativt. Men selv nå er våre kropper ikke annet enn vibrerende energi og våre fysiske sanser skaper en illusjon av form.