Tavle 10: Nøkkelen til tiden

10:1. List ye, O Man. Take of my wisdom. Learn of his deep hidden mysteries of space. Learn of the THOUGHT that grew in the abyss, bringing Order and Harmony in space.

Lytt du, O menneske. Ta til deg min visdom. Lær om disse godt skjulte mysteriene som omhandler rom. Lær om tanken som vokste i avgrunnen og som brakte orden og harmoni i rom.

10:2. Know ye, O man, that all exists has being only because of the LAW. Know ye the LAW and ye shall be free, never be bound by the fetters of night.

Vit dette, O menneske, at alt som eksisterer er skapt ved hjelp av loven. Kjenn loven, og dere skal bli fri. Aldri bli bundet av nattens lenker.

10:3. Far, through strange spaces, have I journeyed into the depth of the abyss of time, until in the end all was revealed. Know ye that mystery is only mystery when it is knowledge unknown to man. When ye have plumbed the heart of all mystery, knowledge and wisdom will surely be thine.

Langt inn i merkelige rom har jeg reist. Ja reist inn i dypet av tidens avgrunn inntil alt var avslørt. Vit at et mysterium er kun et mysterium når det er kunnskap ukjent for mennesket. Når dere har trengt inn i kjernen til alle mysteriene, vil kunnskap og visdom med sikkerhet bli deres.

10:4. Seek ye and learn that TIME is the secret whereby ye may be free of this space.

Søk og lær at tiden er hemmeligheten hvorved dere kan bli fri fra denne dimensjonen.

10:5. Long have I, WISDOM, sought wisdom; aye, and shall seek of eternity's end for know that ever before me receding shall move the goal I seek to attain. Even the LORDS of the CYCLES know that not yet have THEY reached the goal, For with all of their wisdom, they know that TRUTH ever grows.

Lenge har jeg søkt etter visdom. Ja, jeg skal søke helt til evighetens slutt. For vit dette at målet jeg søker, alltid forflytter seg foran meg. Selv Syklusenes Mestere vet at de ikke har nådd målet. For med all den visdom de besitter, vet de at visdommen alltid forøkes.

10:6. Once, in a past time, I spoke to the Dweller. Asked of the mystery of time and space. Asked him the question that surged in my being, saying: O Master, what is time?

En gang i en forsvunnet tid, hadde jeg en samtale med Mesteren hvor jeg spurte om tidens og rommets mysterier. Spurte ham om spørsmålet som jeg var opptatt av: O Mester, Hva er tid?

10:7. Then to me spoke HE, the Master: Know ye, O Thoth, in the beginning there was VOID and nothingness, a timeless, spaceless, nothingness. And into the nothingness came a thought, purposeful, all-pervading, and It filled the VOID. There existed no matter, only force, a movement, a vortex, or vibration of the purposeful thought that filled the VOID.

Mesteren talte så til meg: Vit dette, O Thoth. I begynnelsen var det tomt rom. Ingen ting eksisterte. Et intet uten tid og rom. Og inn i intet oppsto en tanke, målrettet, alt-gjennomtrengende, og den fylte det tomme rommet. Det eksisterte ikke noe materie. Bare en kraft, en bevegelse, en virvelbevegelse, en vibrasjon som oppstå som følge av den målrettede tanken som fylte intet.

Vi får her høre om fødselen til en syklus. Før den fødes, er intet. Tiden eksisterer ikke. Rom og materie eksisterer ikke. Kvantefeltet, et lydhørt og potent kraftfelt hvor alle potensialer eksisterer, er i balanse. Feltet lytter etter en målrettet tanke. En intensjon om at noe skal skje. Bevissthet fremmer en målrettet tanke. Og kvantefeltet responderer. Tid og materie oppstår. Materien i en uendelighet av fragmenter. Frekvensene på det som blir skapt synker. Den målrettede tanken skaper helt til avgrunnen er fylt opp med et stort mørke. Men det er også lys der. Og lyset begynner å vandre tilbake til sitt opphav. Gradvis oppstår orden. Balanse.

Veien tilbake til lyset går gjennom 3 hovedplan. Det Store Fysiske Plan. Det Store Mentale Plan. Det Store Spirituelle Plan. Vi, som bevisste energier, vi som er mennesker akkurat nå i Det Store Mentale Plan, er på vandring tilbake i frekvens til den bevisstheten vi opprinnelig kom fra.

10:8. And I questioned the Master, saying: Was this thought eternal? And answered me the DWELLER, Saying: In the beginning, there was eternal thought, and for thought to be eternal, time must exist. So into the all-pervading thought grew the LAW of TIME. Aye time which exists through all space, floating in a smooth, rhythmic movement that is eternally in a state of fixation.

Og jeg spurte Mesteren: Var denne tanken evig? Og Mesteren svarte: I begynnelsen var det en evig tanke. Og for at en tanke skal være evig, må tiden eksistere. Så, i den alt-gjennomtrengende tanken, vokste loven om tid. Ja, tid som eksisterer i alt rom, som flyter med jevne, rytmiske bevegelser, evig i en tilstand av uunngåelig tilstedeværelse.

10:9. Time changes not, but all things change in time. For time is the force that holds events separate, each in its own proper place. Time is not in motion, but ye move through time as your consciousness moves from one event to another.

Tiden forandrer seg ikke, men alt forandrer seg i tid. For tiden er kraften som holder hendelser fra hverandre. Hver på deres riktige plass. Tiden er ikke i bevegelse, men du beveger deg i tid mens din bevissthet flytter seg fra en hendelse til en annen.

10:10. Aye, by time yet exist, all in all, an eternal ONE existence. Know ye that even though in the time ye are separate, yet still are ONE, in all times existent.

Ja, selv alt i fremtiden eksisterer i et evig ALTET. Vit dette at selv om dere er separert av tiden, er dere ett i nået.

10:11. Ceased then the voice of the DWELLER, and departed I to ponder on time. For knew I that in these words lay wisdom and a way to explore the mysteries of time.

Stemmen fra Mesteren opphørte og jeg ble overlatt til meg selv å kontemplere over tiden. For jeg visste at i Mesterens ord eksisterte visdom og en måte å utforske tidens mysterier på.

10:12. Oft did I ponder the words of the DWELLER. Then sought I to solve the mystery of time. Found I that time moves through strange angles. Yet only by curves could I hope to attain the key that would give me access to the time-space. Found I that only by moving upward and yet again by moving to right-ward could I be free from the time of the movement.

Ofte kontemplerte jeg over Mesterens ord. Deretter søkte jeg å løse tidens mysterier. Jeg fant ut at tiden beveger seg i merkelige vinkler. Men likevel, bare ved kurver kunne jeg håpe på å oppnå nøkkelen som ville gi meg adgang til tid og rom. Jeg fant ut at ved å bevege meg oppover og deretter til høyre, kunne jeg bli fri fra tiden.

10:13. Forth I came from out of my body, moved in the movements that changed me in time. Strange were the sights I saw in my journeys, many the mysteries that opened to view. Aye, saw I man's beginning, learned from the past that nothing is new.

Jeg forlot min kropp og beveget meg med bevegelsene som forandret min posisjon i tiden. Interessant var det jeg observerte på mine reiser. Mange var de tingene som ble vist meg. Jeg observerte også menneskets begynnelse. Ved å observere fortiden forsto jeg at ingenting er nytt.

Universet er i en evig bevegelse. Etter at Thoth forlot kroppen og reiste i tid, oppdaget han at alt er syklisk. At alt er en stor rørelse. At det å være et menneske bare er et stadium på reisen bevisstheter utfører. Det kommer bevisstheter etter oss som skal bli mennesker og det har vært bevisstheter før oss som har vært på menneskestadiet. Våre oppgaver her er å bli lys og dermed forlate stadiet som mennesker. Å heve våre frekvenser med vår mentale gave slik at vi blir lys. Å forlate Det Store Mentale Plan til fordel for Det Store Spirituelle Plan.

10:14. Seek ye, O man, to learn the pathway that leads through the spaces that are formed forth in time.

Søk, O menneske, å forstå veien som leder gjennom rom som vil bli formet i fremtiden.

10:15. Forget not, O man, with all of thy seeking that Light is the goal ye shall seek to attain. Search ye for the Light on thy pathway and ever for thee the goal shall endure.

Glem ikke, O menneske, at med all din søken, er det å bli Lys du skal søke å oppnå. Søk etter Lyset på veien og du vil aldri forlate målet du har satt deg.

10:16. Let not thine heart turn ever to darkness. Light let shine Soul be, a Sun on the way. Know ye that eternal brightness, ya shall ever find thy Soul hid in Light, never fettered by bondage or darkness, ever it shines forth a Sun of the Light.

La aldri ditt hjerte vende seg mot Mørket. La Lyset skinne fra sjelen som en sol på veien. Ha kjennskap til dette evige Lyset og du skal alltid finne din sjel gjemt i det. Aldri fanget av Mørket. Alltid skinnende som en Lysets sol.

10:17. Aye, know, though hidden in darkness, your Soul, a spark of the true flame, exists. Be ye One with the greatest of all Lights. Find at the SOURCE, the END of thy goal.

Ja, vit dette, at til tross for at sjelen er gjemt i Mørket, eksisterer den likevel. Et fragment av lys fra KILDEN. Bli ett med dette Lyset som er det største av alle lys. Finn Lyset i KILDEN, hvilket er ditt endelige mål.

Ved å se inn, vil vi oppdage en flamme som stammer fra KILDEN. Gnisten inne i oss er den samme. Ved å bli kjent med den, blir vi kjent med KILDEN. Det er vårt mål.

10:18. Light is life, for without the great Light nothing can ever exist. Know ye, that in all formed matter, the heart of Light always exists. Aye, even though bound in the darkness, inherent Light always exists.

Lys er liv. For uten det store Lys, kan ingenting eksistere. Vit dette, at i alt skapt materie, eksisterer alltid Lysets essens. Ja, selv det som er bundet i Mørket, har et iboende Lys.

Det er dette lyset som er med alt formet materie i de tre store plan som Kybalion snakker om. Det er dette lyset som inneholder bevissthet. Det er dette lyset som vandrer igjennom alle bevissthetstilstandene fra byggesteiner i grunnstoffer til komplekse spirituelle vesener.

10:19. Once I stood in the HALLS OF AMENTI and heard the voice of the LORDS of AMENTI, saying in tones that rang through the silence, words of power, mighty and potent. Chanted they the song of the cycles, the words that open the path to beyond. Aye, I saw the great path opened and looked for the instant into the beyond. Saw I the movements of the cycles, vast as the thought of the SOURCE could convey.

En gang stod jeg i Amentis haller og hørte stemmene til Amentis Mestere som uttalte i toner som runget i stillhet, ord med kraft, mektige og potente. Der sang de sangen om syklusene, ordene som åpner veier til det hinsidige. Ja, jeg så den viktige veien ble åpnet og fikk et glimt av det hinsidige. Jeg observerte syklusenes bevegelser, så store som KILDENs tanke kunne formidle.

Se Kosmologi.

Runge i stillhet betyr at ord ble gitt med tanken og ikke med lyd.

10:20. Knew I then even Infinity is moving on to some unthinkable end. Saw I that the Cosmos is Order and part of a movement that extends to all space, a party of an Order of Orders, constantly moving in a harmony of space.

Da forsto jeg at selv uendeligheten er i bevegelse mot en utenkelig slutt. Jeg observerte at kosmos har en orden og er en del av en bevegelse som utvider seg i alle retninger. En del av en orden blant ordner. Konstant i en harmonisk bevegelse i rommet.

10:21. Saw I the wheeling of cycles like vast circles across the sky. Knew I then that all that has being is growing to meet yet another being in a far-off grouping of space and of time.

Jeg så syklusene rotere som store ringer på himmelen. Jeg visste da at alt som er skapt forøkes i en forening med annet som er skapt i enda større enheter av tid og rom.

10:22. Knew I then that in Words are power to open the planes that are hidden from man. Aye, that even in Words lies hidden the key that will open above and below.

Jeg viste da at i ord ligger makt til å gi tilgang til plan som er skjult for mennesket. Ja, i ord ligger nøkler som vil åpne porten til det ovenfor og det nedenfor.

10:23. Hark ye, now man, this word I leave with thee. Use it and ye shall find power in its sound. Say ye the word: ZIN-URU and power ye shall find. Yet must ye understand that man is of Light and Light is of man.

Lytt, O menneske, til ordet jeg gir før jeg forlater dere. Bruk det og dere skal få makt i lyden som oppstår når det uttales. Si ordet ZIN-URU og dere skal få makt. Men likevel må du forstå at mennesket er av Lyset og Lyset er av mennesket.

10:24. List ye, O man, and hear a mystery stranger than all that lies 'neath the Sun. Know ye, O man, that all space is filled by worlds within worlds; aye, one within the other yet separate by Law.

Lytt, O menneske, og hør om et mysterium merkeligere enn alle mysterier under solen. Vit dette, O menneske, at alt rom er fylt med verdener inne i verdener; Ja, en verden innenfor den andre, men likevel adskilt av lover.

10:25. Once in my search for deep buried wisdom, I opened the door that bars THEM from man. Called I from the other planes of being, one who was fairer than the daughters of men. Aye, I called her from out of the spaces, to shine as a Light in the world of men.

En gang mens jeg søkte etter visdom som var godt skjult, åpnet jeg dørene som skiller dem fra mennesket. Jeg kalte fra andre plan en som var fagrere enn menneskenes døtre. Ja, kalte på henne ut fra dimensjonene for å skinne som et Lys blant menneskene i deres verden.

10:26. Used I the drum of the Serpent. Wore I the robe of the purple and gold. Placed on my head, I, the crown of Silver. Around me the circle of cinnabar shone.

Jeg brukte slangens tromme. Jeg bar kappen av purpur og gull. På hodet bar jeg en krone av sølv. Rundt meg en sirkel av skinnende Sinober.

10:27. Raised I my arms and cried the invocation that opens the path to the planes beyond, cried to the LORDS of the SIGNS in their houses: Lords of the two horizons, watchers of the treble gates, stand ye One at the right and One at the left as the STAR rises to his throne and rules over his sign. Aye, thou dark prince of ARULU, open the gates of the dim, hidden land and release her whom ye keep imprisoned.

Jeg reiste mine armer og ropte ut mantraet som åpner veien til andre dimensjoner. Jeg ropte til Tegnenes Mestre i deres hus: "Mestere av de to horisontene, voktere av de tre veier. Stå en til høyre og en til venstre mens stjernen setter seg på sin trone og regjerer over sitt tegn. Ja, du mørkets prins av Arulu. Åpne porten til det tilslørte og gjemte landet og løslat henne som du har fanget der."

10:28. Hear ye, hear ye, hear ye, dark Lords and Shining Ones, and by their secret names, names which I know and can pronounce, hear ye and obey my will.

Hør dere! Hør dere! Hør dere! Mørkets Mestere og dere som skinner. Ved deres navn, navn som jeg kjenner og kan uttale, hør dere og adlyd min vilje.

10:29. Lit I then with flame my circle and called HER in the space-planes beyond. Daughter of Light return from ARULU.

Jeg lot ringen rundt meg brenne med en flamme og ropte på henne mens hun oppholdt seg i andre dimensjoner. Lysets datter, returner fra Arulu.

10:30. Seven times and seven times have I passed through the fire. Food have I not eaten. Water have I not drunk. I call thee from ARULU, from the realms of EKERSHEGAL. I summon thee, lady of Light.

Syv ganger og syv ganger har jeg passert ilden. Mat har jeg ikke spist. Vann har jeg ikke drukket. Jeg kaller på deg fra Arulu, fra Ekershegals sfærer. Jeg kaller på deg, Lysets dronning.

10:31. Then before me rose the dark figures; aye, the figures of the Lords of Arulu. Parted they before me and forth came the Lady of Light.

Så, foran meg, reiste de mørke skyggene seg; ja, skyggene til Arulus Mestere. De vek til side foran meg og frem trådde Lysets dronning.

10:32. Free was she now from the LORDS of the night, free to live in the Light of the earth Sun, free to live as a child of the Light.

Hun var nå fri fra Nattens Mestere. Fri til å leve under solen på jorden. Fri til å leve som et Lysets Barn.

10:33. Hear ye and listen, O my children. Magic is knowledge and only is Law. Be not afraid of the power within thee for it follows Law as the stars in the sky.

Hør, O mine barn. Magi er kunnskap og følger kun loven. Vær ikke redd for kraften dere bærer i deres indre, for den følger loven på samme måte som stjernene på himmelen.

10:34. Know ye that to be without knowledge, wisdom is magic and not of the Law. But know ye that ever ye by your knowledge can approach closer to a place in the Sun.

For den som mangler kunnskap, er visdom som magi og noe som ikke følger loven. Men vit dette at jo større kunnskap dere tar til dere, jo nærmere en plass i solen vil dere komme.

En plass i solen betyr å ha blitt lys. Å mestre livet og døden. Å tre ut av rekken av reinkarnasjoner og forlate det fysiske legeme. Ikke med en død som følge av sykdom, alder eller et selvmord, men ved en transformasjon til lys mens vi enda har en kropp takket være kunnskapen vi gradvis tar til oss gjennom rekken av reinkarnasjoner.

Møter vi utfordringer i livet, vit da at døden er ingenting annet enn en svingdør som fører oss tilbake til et nytt liv. Ta utfordringene og vit at alt som skjer vil gi visdom og kunnskap som leder oss mot Det Store Spirituelle Plan hvor død og lidelser ikke lenger kan nå oss. En plass i solen. For det finnes ingen annen vei. Tiden går i loop. Den venter på oss. Gir oss nye sjanser inntil leksen er gjort.

Mennesket har ikke målet i sikte. Det kjenner hverken meningen med livet, retningen det skal gå eller hva det er. Religionene har ikke skapt annet enn frykt og forvirring. Dagens vitenskap og politikk er blottlagt for et større perspektiv enn det hverdagslige trivielle. Som er resultat av dette, går vi fra en dag til neste uten å heve våre blikk. Vi løfter ikke våre armer mot himmelen og bønnfaller om å bli ett med lyset. Å bli fylt av lyset. At vi må bli løftet opp av mørket.

Men menneskeheten er i ferd med å våkne. De eksisterende institusjonene vil falle. Konflikter vil oppstå. Men vit at solen er i ferd med å stå opp over horisonten. Og varmen fra den solen skal varme våre sjeler.

10:35. List ye, my children, follow my teaching. Be ye ever seeker of Light. Shine in the world of men all around thee, a Light on the path that shall shine among men.

Lytt, O mine barn, og følg mine instruksjoner. Søk alltid etter Lyset. Skinn på alle steder i denne verden av mennesker og dere skal lyse opp veien de må gå.

10:36. Follow ye and learn of my magic. Know that all force is thine if thou wilt. Fear not the path that leads thee to knowledge, but rather shun ye the dark road.

Følg meg og lær av min magi. Vit at all kraft er deres hvis dere ønsker det. Frykt ikke veien som fører til kunnskap, men sky heller veien som fører til mørket.

10:37. Light is thine, O man, for the taking. Cast off the fetters and thou shalt be free. Know ye that they Soul is living in bondage fettered by fears that hold ye in thrall.

Lyset står dere fritt å gripe, O menneske. Kast av dere lenkene og dere skal bli frie. Vit at sjelen lever i fangenskap fastlåst i fryktens lenker.

Emerald Tablets tar opp dette temaet flere ganger. Menneskene i Det Store Fysiske Plan begynner å nærme seg en transformasjon hvor de blir lys og kan dermed tre inn i Det Store Spirituelle Plan. Etter hvert som vi nærmer oss denne transformasjonen, blir sjelens fangenskap mer og mer tydelig. Det blir mer og mer klart for oss at vi har en større endring foran oss. Som når en puppe fornemmer at dens videre skjebne er å bli noe vakkert og bli båret på store fargesprakende vinger gjennom luften.

Frykten er en av forholdene som holder sjelen i fangenskap. Men det er mer. Det er alt som holder kundalini - energien nede i de 3 nederste chakraene. Vanlig sex i stedet for tantrisk sex, vanlig føde i stedet for åndelig føde, fokus på en fysisk verden i stedet for en åndelig verden. Kommersielle krefter ser ingen gevinst ved at vi transformeres. At vårt fokus endres. I stedet blir vi fortalt at vi må fråtse. Konkurrere. Krige. Kreve vår rett. Innsatsen for å holde oss i fangenskap er formidabel og kanskje det verste er at vi anser en eksistens i fangenskap som normalen. Vi kjenner ingen annen virkelighet.

10:38. Open thy eyes and see the great SUN-LIGHT. Be not afraid for all is thine own. Fear is the LORD of the dark ARULU to he who never faced the dark fear. Aye, know that fear has existence created by those who are bound by their fears.

Åpne deres øyne og se Lyset fra den store sentrale solen. Vær ikke redd for deres eget Lys. Mesteren av det mørke Arulu er frykten til den som aldri har gjennomskuet mørkets frykt. Ja, vit at frykt er skapt av de som er bundet av deres frykt.

Igjen må vi tilbake til de tre store plan. I Det Store Fysiske Plan eksisterer det fysisk liv i en eller annen form. Noen arter lever bare noen dager, mens andre lever i mange tiår. I dyreriket næres næres de ved å drepe og spise andre arter. Noen til og med sin egen art. Men alt liv i dette plan har sin flyt. Fra kortere liv til lengre liv. Fra fysiske små mål til større. Fra å leve i svermer til å leve i mindre grupper. En slik strøm inneholder alltid unntak, men i det store og hele er det slik. Liv vandrer gjennom 7 plan av eksistenser. Det er sjelen som er på en reise. Først i primitive liv til så å eksistere i mer komplekse. Sjeler smelter sammen og inntar større og mer komplekse biologiske strukturer som lever lenger. For sjelens lys har den samme kilden uansett art. Og på samme måte som den på et langt tidligere stadium ble fragmentert, skal den nå smelte sammen igjen i den grad vi evner det ved å leve i fred med hverandre i et fysisk liv. I den grad vi kjenner loven.

Se på en katt. I det ene øyeblikket spiser den en mus. I det andre øyeblikket ligger den ved siden av deg i sofaen og maler når du stryker på dens pels. I dens natur finner vi både Lys og Mørket. Denne dualiteten finner vi på en eller annen måte i alt liv. Men gradvis tar vi et større ansvar. Både for oss selv og det rundt oss. Som mennesker nærmer vi oss avgangshallen i Det Store Fysiske Plan. På et stadium oppdager vi Lyset. Vår evne til å skape og forandre. Vi er ikke lenger livets lærlinger, for livet lystrer i stadig større grad oss. Vi oppdager hvor vi er på vei. Vi bruker Lyset til å manifestere den siste biten av veien vi blir fortalt vi må gå. Og i alt dette, forlater vi frykten.  

10:39. Shake off thy bondage, O children, and walk in the Light of the glorious day. Never turn they thoughts to the darkness and surely ye shall be One with the Light.

Rist av dere lenkene, O barn, og vandre i Lyset fra den strålende dagen. Vend aldri tankene til Mørket og med sikkerhet skal dere bli ett med Lyset.

Vi har et intellekt. Og en fri vilje. Vi velger hvor vi vender tankene. Men vi tenker ikke over hvor mye tankene betyr. Men de betyr alt. All bevegelse, uansett retning, innledes med tanken.

10:40. Man is only what he believeth, a brother of darkness or a child of the Light. Come though into the Light my Children. Walk in the pathway that leads to the Sun.

Mennesket er kun hva det tror det er, en Mørkets Bror eller et Lysets Barn. Kom da inn i Lyset mine barn. Gå den veien som fører til Lyset.

10:41. Hark ye now, and list to the wisdom. Use thou the word I have given unto thee. Use it and surely though shalt find power and wisdom and Light to walk in the way. Seek thee and find the key I have given and ever shalt thou be a Child of the Light.

Vær nå oppmerksomme og lytt til visdommen. Bruk ordet jeg har gitt dere. Bruk det og dere skal med sikkerhet finne makt og visdom og lys på veien. Søk og finn nøkkelen jeg har gitt dere og i evighet skal dere bli Lysets Barn.