To visdomsord fra Nikola Tesla og Albert Einstein


"If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration."

Nikola Tesla

"Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics."

Albert Einstein


Det kan være vanskelig å tenke seg Nikola Tesla som en spirituell guru. Men faktum er at han var akkurat det. Han studerte filosofien vi finner i de vediske skriftene sammen med sin venn Swami Vivekananda. Fra disse kildene hentet han kunnskap som han senere benyttet i sine teknologiske eksperimenter. Han var ikke alene om dette. Albert Einstein fant også en dypere forståelse for fysiske lover ved å se hen til vediske skrifter. De evnet å se visdommen som eksisterte for mange tusen år siden og forene denne med moderne laboratorieforsøk. Tesla klarte å etablere en vitenskap som kombinerte det esoteriske og vitenskapelige. Han manifesterte med den første delen av skapelsen. For eksempel kunne han skape realiteter hvor han hadde funnet løsningen på sine utfordringer ved å trekke veksler på kvantefeltet vi skal se på senere.

Albert Einstein og Nikolas Tesla viser oss veien til manifestering med den første delen av skapelsen. Uttalelsene deres avdekker en mystisk verden vi lever side om side med, men som de fleste av oss ikke har et forhold til. En verden som dog fremstår oppnåelig for stadig flere etter hvert som vi trer inn i en ny tidsalder og endog passerer terskelen til et Nytt Stort År. For all materie er energi som vibrerer med lavere frekvenser og dermed nedsenket fra et universelt og evig lys med høyere frekvenser. Vi må være klar over at omstendigheter i våre liv vibrerer med sine frekvenser og at deres skapelse styres på samme måte som materiens. Vi skal senere se hva det betyr. Vit at vi som stjernemennesker kan påvirke frekvensene med våre emosjoner og at våre emosjoner er et produkt av våre tanker.


Både materie og livsvilkår vibrerer med en frekvens.


Når vi går inn i stillheten uten å mene, tenke og plassere alt som observeres i båser, men bare observere, da blir vi i stand til å endre frekvenser på det som observeres. Sagt på en annen måte. Vi kan endre frekvenser på energier når vi observerer disse med andre sanser enn de vi normalt bruker. Våre fysiske sansene øker vårt fokus på den ytre verden. Når vi går inn og lytter til budskapet vi får fra en indre verden, øker fokuset på en verden som på mange måter er mer kompleks og berikende. En verden som øker våre frekvenser. En verden som gir adgang til andre dimensjoner og fysiske realiteter. En verden som kan bli vår når vi lærer å passere lysets hastighet. Mer om dette nedenfor.


Som stjernemennesker kan vi endre frekvenser ved hjelp av intensjonen.


Øvelse: Denne øvelsen er ment å hjelpe deg med å få kontakt med intensjonen og bruke den til å høyne dine frekvenser. Stå eller sitt et sted hvor du kan være alene. Gjerne et sted hvor du kan slå av lyset. Lytt til ditt indre. Fokuser på intensjonen. Observer den. Ha som intensjon å heve dine frekvenser. Føl på intensjonen. Hvor sterk er den? Hvor stor kraft ligger det i den? Kan den flytte fjell? Eller skape et lite vindpust? Fortsett å fokusere på intensjonen inntil den er sterk og du lett kan identifisere den. Når intensjonen er klar, hent frem følelsen du vil ha når du har oppnådd det du ønsker å manifestere slik at hjerne og hjerte er i harmoni. Hold på denne følelsen! Det er når vi hever våre frekvenser at vi kjenner at kroppen der og da endres. Vi får kontakt med andre vesener. Andre dimensjoner. Andre realiteter. Vi kan kommunisere med andre mennesker via tankene.


Å høyne våre frekvenser gir oss muligheten til å tre inn i og forstå magiens verden.


Awaken, O flame that burns ever inward, flame forth and conquer the veil of the night.

Seek ye with wisdom. Turn thy thoughts inward. Close not thy mind to the flower of Light.

Turn thy thoughts inward not outward. Find thou the Light-Soul within. Know that thou art the MASTER. All else is brought from within. Grow thou to realms of brightness. Hold thou thy thought on the Light. Know thou art one with the Cosmos, a flame and a Child of the Light.

Hvor burde vår oppmerksomhet være?

Parallelt med en spirituell oppvåkning, søker stadig flere mennesker etter sannheten. Etter en større mening med livet enn det hamsterhjulet de fleste av oss lever i. Noen søker etter lyset i spirituelle eller religiøse kretser. Andre søker etter sannheten i konspirasjonsteorier. Forvirringen er stor og mange informasjonskilder har en skjult agenda. Faktisk er det slik at det er de som konspirerer, som leverer de verste konspirasjonsteoriene. Dette for å skape splittelse og hindre oss i å få det store bildet. Hensikten med denne bloggen er å presentere KILDEN og metoder for å bli kjent med DEN. Det er viktig å være klar over at det er lite i det samfunnet vi lever i som vitner om KILDENs eksistens. Når vi etter hvert skal se på metodene, vil vi oppdage at mange av de normer og forordninger vi lever under faktisk fjerner oss fra KILDEN!

Utfordringen med konspirasjonsteorier og det å søke 'lyset', er at vi så fort går mot en dualisme i vår søken. De som søker lyset i religiøse miljøer, finner fort ut at de er forpliktet til å bekjempe mørket og noen ganger til og med ved hjelp av et 'dragent sverd'. De som søker svar i konspirasjonsteorier, vil ganske snart ønske å bekjempe eksisterende korrupte systemer og på den måten dras inn i en dualistisk kamp mellom det vi definerer som godt og ondt. 

Poenget her er at vi ikke finner sannheten ved å søke det som er utenfor oss eller Matrix. Når vi derimot ser innover mot lyset vi har i vårt indre, lytter vi til et reservoar av visdom og kunnskap. Men hvorfor er det egentlig slik? Når vi ser utover, observerer vi en fysisk verden med lavere frekvenser og med høyere tetthet. Våre fysiske sanser oppfatter lavere frekvenser. Når vi ser innover, observerer vi en esoterisk verden med høyere frekvenser og lavere tetthet. Vi aktiverer vårt tredje øye med dets krystaller som har evne til å oppfange langt høyere frekvenser. Vi får et glimt av vår evige sjel. Et evig og potent lys. Japaneren Emoto fant ut at når vi utstråler kjærlighet, vil krystallene i vann som blir fryst ha en vakrere og mer detaljert struktur enn når vi uttrykker hat. Dette fordi kjærlighet har høyere frekvenser med harmoni.

Seek ye with wisdom. Turn thy thoughts inward. Close not thy mind to the flower of Light.

Fire, the inner fire, is the most potent of all force, for it overcometh all things and penetrates to all things of the Earth. Man supports himself only on that which resists. So Earth must resist man else he existeth not.

I vår inntreden i en ny tidsalder, vil KILDEN forunne denne verden med lys med stadig høyere frekvenser! For å kompensere for dette, blir menneskeheten utsatt for mer distraksjon. Denne kommer ofte indirekte fra kilder som i utgangspunktet kan være velmenende. Å kjenne til konspirasjoner og underliggende korrupte maktstrukturer er nødvendig og hensiktsmessig. Men når fokus på disse forholdene overskygger vår søken etter ren visdom fra KILDEN og som vi kun finner ved å se inn, da mister vi målet i sikte. Så igjen, når vi ikke vender oppmerksomheten dit hvor visdommen finnes, så er det som å se vekk fra den hånden hos magikeren hvor det magiske skjer og kun se på den hånden han ønsker at vår oppmerksomhet skal være rettet mot. Hånden som kun er ment å være en distraksjon.

Vi skal være oppmerksomme på at veien videre for menneskelige energier på denne jorden ikke er via en kamp mellom lyset og mørket i Matrix. Den går via balanse. Ved å se mot lyset vi bærer i oss. Når vi deltar i en kamp mellom 'godt og ondt', bidrar vi til mørket uansett hvilken side vi står på. Til alle tider har mørket presentert et dualistisk verdensbilde. Kampen mellom det gode og det onde. Mellom mørket og lyset. Mellom djevelen og det guddommelige. Det paradoksale i dette er at det er nettopp kampen mellom to ytterpunkter som binder oss til jorden. Så vær oppmerksom på hvilken ideologi som ligger bak de organisasjonene som inviterer oss inn.

Det vi fokuserer på, får vi mer av. Når vi fokuserer på noe i denne dimensjonen, er det mer av denne dimensjonen vi får. Fokuserer vi på sfærer over lysets hastighet, er det mer av de sfærene vi får. Og da forstår vi hva kampen mellom mørket og lyset egentlig handler om. Å være en distraksjon. En kamp skaper et fokus mot noe som er på jorden. Da spiller det ingen rolle på hvilken side man står eller hvor gode intensjonene som ligger bak er. Etterstreber vi derimot balanse og hever blikket innover, trekkes vi mot høyere sfærer.

USAs valgkamp i 2020 med bare noen stemmer som skilte presidentkandidatene, er et eksempel. Så mye konflikt som ble skapt. Og så mye fokus på noe som hørte denne verden til. Hvor mange mennesker satt ikke sin lit til Donald Trump. Han skulle redde verden. Han fikk fire år på å gjøre dette! Men brått var perioden over.

Livets hensikt ligger ikke i kampen mellom det onde og det gode. Men å forlate kampen og transmutere mørket til lys med en indre balanse. Når Yang og Yin forenes. Når det feminine og det maskuline forenes. I millioner av år har energier med bevissthet vandret fra plan til plan hvor de gradvis har tatt til seg større balanse. En serie med inkarnasjoner på denne planeten er bare noen få skritt på denne reisen.

Øvelse: Se mot KILDEN i tankene. Legg merke til hva dette fokuset gjør med dine frekvenser. Ha kontinuitet i dette fokuset. La ditt sinn være fylt med kjærlighet. Fortsett å se mot KILDEN. Se hvor mye du kan øke dine frekvenser. Legg merke til hvordan jordiske bekymringer og et fokus mot det som hører denne verden til kan ha en motsatt effekt.

When man again shall conquer the ocean and fly in the air on wings like the birds; when he has learned to harness the lightning, then shall the time of warfare begin. Great shall the battle be twixt the forces, great the warfare of darkness and Light.

Thoth sier her at når mennesket nok en gang har laget tekniske innretninger som kan fly som fugler og når det har lært å kontrollere lynet (produsere strøm), skal en kamp mellom lyset og mørket intensiveres. Vi legger merke til at begge disse hendelsene skjedde like forut for 1. verdenskrig. Det er viktig å være oppmerksom på at vi har to typer lys og to typer mørke. Mørket har både et lys og et mørke. To sider av samme mynt. Det er ikke dette lyset vi skal søke. Et lys som oppfordrer til en kamp mot mørket. Noe som vil tjene mørket fordi det vil frembringe større dualisme og et polarisert samfunn. Nei. Det lyset vi blir bedt om å søke, Det evige lys, frembringer mindre dualisme. Og det er slik kampen mellom Det evige mørke og Det evige lys utfoldes. Mørket fremelsker mer dualisme og det ekte lyset fremelsker mer balanse. Når vi som bevisste energier beveger oss mot Det evige lys, blir vi mindre påvirket av Mørket og Lyset. 

Samfunn blir mer polariserte fordi vi tror vi søker lysets lys når vi i realiteten oppsøker mørkets lys. Når vi med de beste intensjoner innlemmer oss selv i en kamp for noe. Når venstre kjemper mot høyre eller høyre kjemper mot venstre. Eller når vi kjemper for en president og mot en annen.

På jorden i dag går vi til kamp mot alt vi ikke ønsker. Men samtidig oppnår vi ikke det vi ønsker. Lyset som Thoth ber oss om å søke, kan ikke vinne på mørkets premisser. Det kan ikke ta opp et sverd og kjempe mot mørket uten å måtte tape! Dette lysets seier ligger i økt balanse. Derfor blir vår kamp i tumulte tider å observere. Å se inn. Skape en indre balanse. Vi må derfor være oppmerksom på hva vi går til når vi blir invitert til å delta i en eller annen kamp.


Altfor ofte går vi mørkets ærend når vi gjør ting med gode intensjoner. Når vi deltar i en kamp på mørkets premisser mens vi tror vi gjør det motsatte.


Vi kan feilaktig tro at vi MÅ tape en kamp uten et dragent sverd eller avanserte våpen. Men nei, slik er det ikke. De som kjemper en dualistisk kamp med våpen, er dømt til å fortsette å gjøre dette (som Sisyfos' forbannelse med stenen) INNTIL de lærer leksen og begynner å søke balanse. For de som søker og mestrer balanse, er fri fra denne jordens byrde og vil vandre videre. Det er slik universet er organisert og har sin flyt. Jorden er en skole og når leksen er gjort endres ikke klasserommet, men eleven flyttes til et nytt og bedre. Vær derfor ikke så opptatt av jordens tilstand, men heller hva du er.

Denne jorden har vært klasserom for mange sivilisasjoner før oss. Sivilisasjoner som dagens vitenskap i større eller mindre grad fornekter. Og dermed blir vi nektet tilgang til en forståelse for det sykliske i eksistensen. Den feminine komponenten i skapelsen. Vi sitter igjen med det maskuline, det lineære. Og dette forklarer opphavet til de patriarkalske religionene. Og skapelsesberetningen de så intenst forfekter. Dagens vitenskap viderefører religionenes skapelsesberetning ved blant annet å utvide tidsperspektivet. Men fornektelsen av det sykliske blir videreført og tanken om tidligere avanserte sivilisasjoner blir fortsatt latterliggjort.

Ye, my children, have risen from a state that was little above the beast, until now of all men ye are greatest. Yet before thee were others greater than thee. Yet tell I thee as before thee others have fallen, so also shall ye come to an end.

And upon the land where ye dwell now, barbarians shall dwell and in turn rise to Light. Forgotten shall be the ancient-wisdom, yet ever shall live though hidden from men.

Aye, in the land thou callest Khem, races shall rise and races shall fall. Forgotten shalt thou be of the children of men. Yet thou shalt have moved to a star-space beyond this leaving behind this place where thou has dwelt.

I verden i dag får vi pådyttet emosjoner som mer spiller på hat enn kjærlighet. Utallige krigsspill og 'slåssespill' gir gutter og jenter anledning til å virtuelt drepe flere hundre ganger hver dag. Utallige filmer viser drap, overgrep og mellommenneskelige intriger. Noen mennesker lever overdådig, mens andre dør av sult. Vi har glemt vår iboende solidaritet. Alt dette senker våre frekvenser og forankrer vår eksistens på planeten som fremstår som et fengsel hvor vår mangel på kunnskap om KILDEN og transmutasjon i frekvenser er vår egen selvutnevnte fengselsvakt.

Som stjernemennesker er vi skapere. Guddommelige vesener. På jorden skal vi i praksis. Forstå himmelens lover gjennom prøving og feiling. Noe vi skal lære om her, er magnetismen som eksisterer mellom våre emosjoner og skapelsen som inntreffer i et subtilt men mektig kvantefelt bestående av et uendelig hav av energi. Et fenomen vi skal se nærmere på senere. Denne magnetismen er slik at den flyter med vår oppmerksomhet. Skapelsen er der hvor vår oppmerksomhet befinner seg. Dette innebærer at vi får mer av det vi fokuserer på. Fokuserer vi på høyere frekvenser, får vi omstendigheter som tilpasser seg disse. Vi er sjeler bundet til en fysisk kropp. Men sjelen kan vandre og er ikke bundet av fysiske lover. Og den følger tanken og reiser dit hvor tanken dveler. Det er umulig å vandre oppover i frekvenser når vi velger å la tankene dvele ved jordens trivialiteter.

Hark ye O old man and list to my warning: be ye free from the bondage of night. Surrender not your soul to the BROTHERS OF DARKNESS. Keep thy face ever turned towards the Light. Know ye not, O man, that your sorrow, only has come through the Veil of the night. Aye man, heed ye my warning: strive ever upward, turn your soul toward the LIGHT.

Back I came to my body stood again with the Nine, listened to the voice of the Cycles, vibrate with powers they spoke: Know ye, O Thoth, that LIFE is but thee WORD of the FIRE. The LIFE forth ye seek before thee is but the WORD in the World as a fire. Seek ye the path to the WORD and Powers shall surely be thine.

Then asked I of the Nine: O Lord, show me the path. Give the path to the wisdom. Show me the way to the WORD. Answered, me then, the LORD OF THE NINE: Through ORDER, ye shall find the way. Saw ye that the WORD came from Chaos? Saw ye not that LIGHT came from FIRE?

Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.

Light is life, for without the great Light nothing can ever exist. Know ye, that in all formed matter, the heart of Light always exists. Aye, even though bound in the darkness, inherent Light always exists.

Light is thine, O man, for the taking. Cast off the fetters and thou shalt be free. Know ye that they Soul is living in bondage fettered by fears that hold ye in thrall.

Hva er det Emerald Tablets sier her om det å søke lyset? Det å søke lyset knyttes til våre emosjoner. Mørket formørker våre tanker og emosjoner. Noe ganger dras vi hjelpeløst inn i en konflikt med oss selv eller noen eller noe der ute. Å gå inn, få ro på emosjonene, 'oppøve muskelen' som styrer balansen, baner vei for lyset. Lyset er å føle kjærlighet. Føle kjærlighet for livet og alt vi har rundt oss. Gjennom livet pendler de fleste av oss mellom mørket og lyset uten å være bevisst dette. Når vi lykkes, er våre emosjoner på topp. Når vi ikke lykkes, er vi langt nede. Men når vi går inn og ikke blir emosjonelt berørt hverken ved oppturer eller nedturer, høyner vi våre frekvenser. Og med dette trer det frem en kjærlighet renere enn vi noen gang har følt. Hykleri eksisterer ikke lenger fordi våre motiver ikke lenger er fordekt av egeninteresser. Våre motiver er endret til ekte kjærlighet. Et ønske om å tjene. Et ønske om andres velferd. Og det er da vi oppdager det. Å søke sitt eget er den største byrden vi kan legge på våre skuldre. Det å søke sitt eget og det å søke å være en tjener, er det som skiller himmel og helvete.

Aldri har vi i denne sivilisasjonen hatt mer effektive produksjonsprosesser. Dette gjelder enten vi snakker om produksjon av mat, biler eller andre nødvendigheter. Så hvor blir overskuddet av? Hvorfor må vi jobbe 8 timer om dagen 5 dager i uka? Hvorfor dør det mange tusen barn hver dag av underernæring og sult? Vi observerer økte økonomiske ulikheter i de fleste land. Er ikke det merkelig? Den rikeste 1%-en eier mer enn halvparten av verdens formue. Og denne utviklingen akselererer. Overskuddet går til noen få. I kjølvannet av dette vil vi få kriger og revolusjoner.

Ser vi hvor fattige dagens paradigmer er? Hva vi kunne ha hatt? Men noen få søker sitt eget og siden vi alle har 'lært' at vi skal søke vårt eget, aksepterer vi dette hierarkiet av eierskap og velstand hvor alle forsvarer sin posisjon enten det skjer med løgn, knyttnever eller krig. Når skal vi slippe taket? Når skal vi ta vekk dette åket fra våre skuldre? Når skal vi oppleve gleden over en dugnad hvor alle deltar og alle blir mette? Når skal vår iboende solidaritet erstatte grådighet som motivasjonsfaktor? Når skal vi virkelig få anledning til å kjenne den enorme kraften som ligger bak et felles arbeid for den fattige og trengende?

Det å søke sitt eget senker frekvensene. Man får en kortvarig "boost" av materiell overflod. Men på lenger sikt vil frekvensene gjøre seg gjeldene på en eller annen måte. Depresjon. Rotløshet. Livet føles meningsløst. Thoth bønnfaller oss om å se mot lyset. Lyset mot høyere frekvenser. Materien har lavere frekvenser. Vi ser en mekanisme som styrer våre frekvenser. Hva vår bevissthet rettes mot!

Konflikter

Konflikter oppstår når ulike interesser inntreffer. Vi blir emosjonelle. Røde i toppen. Mister nattesøvnen. Får hevnlyst. Vi søker nye allianser i vennekretsen eller i familien. Osv. En konflikt mellom nasjoner kan ligne litt på en konflikt mellom medlemmer i en familie. 🤨 Men spørsmålet blir da, hva gjør vi med dem? En konflikt kommer av manglende balanse hos en eller flere parter.

Øvelse: Når du opplever at du har en konflikt med et annet menneske, gå inn i balanse. Balanse kan oppnås med en 'likegyldighet' til hva konflikten egentlig dreier seg om. Det er en muskel som må trenes opp. Livet er uansett en lang øvelse i å oppnå balanse. Fra vi blir grinete fordi polvottene er våte og kalde etter lek i snøen til knærne svikter i godt voksen alder, opplever vi en livslang øvelse som resulterer i mer balanse. Når vi vet at vi er evige, udødelige og bevisste energier på en uendelig reise i universet, blir mange av argumentene for en konflikt trivielle. Så gå inn i balansen og observer hvordan energiene påvirker situasjonen. Observer en turbulens i konfliktens energifelt som gradvis visker den ut. Observer energifeltet til den du er i konflikt med når du trekker dine energier vekk fra konflikten. Hvordan hans energetiske bidrag til konflikten også svekkes. Husk at på et energetisk plan trenger vi ikke en telefon for å kommunisere. Vi trenger bare å tenke på personen, så har vi slått nummeret. Observer styrken som ligger i balansen og hvordan himmelens kreativitet slipper til og erstatter tårer med et smil.

Vi trenger ikke å leve i en polarisert verden. Inne i oss har vi noe vi fikk med oss på den lange reisen i den store syklusen. Fra KILDEN fikk vi med oss solidaritet. Det dør mange ganger så mange barn hver dag av sult som antallet døde under enkelthendelsen 11. september i New York. Når vi overser denne sannheten, blir plutselig verdens trivialiteter overveldende. Vi degenereres til en tilstand hvor vi igjen sitter i snøen med våte polvotter og skriker eller hvor vi forbanner vår skaper fordi en tur på kjøkkenet endte på gulvet, kall og ensom. Vi har alle opplevd oppstemtheten og gleden over å hjelpe og bety noe for andre. Glemme oss selv. En dugnad. Kjøre en tur med et gammelt menneske som har vært mye alene. Se gleden over å komme ut. Hvilke bånd som knyttes. Alt dette hører til det lyset som vi fikk med oss fra KILDEN da vår reise i den store syklusen startet. Vår livsoppgave er å finne dette lyset i oss. Kultivere det inntil frekvensene gjør oss til lys. Bokstavelig talt.

Tro og manifestering

Vi må være klar over, og som tidligere nevnt, at alt er energi. Fattigdom, rikdom, pengebruk og sparsommelighet, heldige og uheldige omstendigheter er energier med gitte frekvenser. Disse energiene kommer alle fra KILDEN og er ikke-dualistiske. På grunn av likegyldighet og manglende kunnskap og disiplin, er de ofte ikke i vår tjeneste. De responderer dog ubønnhørlig på våre frekvenser eller emosjoner om vi vil!

Kunnskap om disse energiene er en gave fra universet og svært nyttig. Når vi har KILDEN som referanse, bærer en takknemlig følelse i vårt indre og forstår at vi er ansvarlige for våre ytre omstendigheter, kan vi forme våre liv slik vi ønsker. Det er avgjørende å forstå den dynamiske sammenhengen mellom våre tanker, de frekvenser disse skaper i energiene i og rundt oss og til slutt hvordan disse energiene og deres frekvenser manifesterer fysisk betingelser i våre liv.

Øvelse: Se hen til KILDEN. Føl den som en venn. Vær ærbødig ovenfor dens allmektighet. Se dens lys inne i deg, for du bærer et fragment av dens lys. Ha disiplin. Gjør dette om ikke annet sammenhengende i noen minutter. Observer hvilken betydning dette har for deg og dine indre emosjoner. For din selvtillit og selvbilde.

Øvelse: Se hen til KILDEN. Fortell den hva det er du ønsker å oppnå. Se for deg hva det er du ønsker å oppnå. Føl hvilken sinnsstemning du vil ha når du har oppnådd det du ønsket. Hold på den. Det er denne frekvensen som vil føre deg og ditt liv dit du vil. Så ikke tvil. Med det menes at du ikke skal la tanker som skaper andre frekvenser føre deg vekk fra målet. Igjen er dette først og fremst snakk om kunnskap og disiplin.


Tro betyr å holde seg til en` frekvens.


Tvil er å la mange skiftende tanker og emosjoner flyte gjennom våre sinn. Hver og en av disse bidrar med frekvenser som er med på å forme våre liv. Men når de er i stadig vandring, først i den ene og så i den andre retning, så rekker ikke energiene å materialisere den virkelighet vi innerst inne ønsker.


Imagination is the only true reality.

T. Harv Eker


Det å manifestere ved tro handler om, med bevisstheten, å holde seg til en` frekvens over så lang tid at energiene i kvantefeltet rekker å manifesteres i den sfæren vi lever i. Strukturer etableres først med høyere frekvenser og senkes deretter inntil de når frekvensene vi har her. På den måten trer de inn i denne verden som en realitet for oss. Dette er den første delen av skapelsen.


I verden i dag eksisterer det mye frykt. En av grunnene til det er at mennesket ikke lærer at alt først blir skapt energetisk og deretter fysisk. Dermed hopper vi over den første delen av skapelsen og med det fjerner vi oss fra vår guddommelige autoritet. Vi er prisgitt ytre omstendigheter og det er her vi søker vår trygghet. Vi blir bedt om å stole på våre ledere som er en del av Matrix. I dette spillet er frykt fremtredende og vi er bundet av spillets regler.

Darkness and light are both of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Hvor ofte forsøker vi ikke å tenke oss frem til en løsning på våre problemer? Tankene går på autopilot og vi lar dem kverne rundt problemene i håp om å finne en løsning helt til vi blir syke. Slutt med det! Når vi stopper tankene og skaper et bilde av en tilværelse uten problemer og vi dveler ved dette bildet inntil vi kjenner at følelsene og en rørelse i kvantefeltet tar over stafettpinnen, benytter vi oss av den første delen av skapelsen. Vi transmuterer mørket til lys. For mørket eksisterer der hvor himmelens kreative energi (Ether) ikke er organisert. Vi må forstå at når vi med vår intensjon skaper følelser som samsvarer med det vi ønsker, følger denne subtile og kreative energien etter. Den blir organisert. Vår oppgave på jorden er å lære om denne prosessen og bruke den til å føre oss mot lyset. 

Kunnskap fjerner fryktfeltet som Matrix setter opp og vi vinner tilbake vår guddommelige autoritet. Det gjør det mulig for oss som stjernemennesker å fortsette vår uendelige universelle reise.

I det kinesiske ideogrammet WAN, og som betyr keiser, ser vi en vertikal og tre horisontale streker. De horisontale strekene betyr fra øverst til nederst tenke - føle - gjøre. Den vertikale streken betyr å forene disse tre ferdighetene. Et slikt ideogram har både en energetisk og en fysisk betydning. Kineserne så på en keiser som en som kunne forene tanken, følelsen og til sist handlingen. Og det er i praksis det vi gjør under manifestering med den første delen av skapelsen. Vi tenker en tanke (som er språket til hjernen). Denne vekker en følelse (som er språket til kroppen), som til slutt skaper en vibrasjon med en frekvens i kvantefeltet. Når disse er i harmoni, vekkes en handling, en rørelse, en skapelse. Magien oppstår først når tankene og følelsene er i harmoni.

En tanke forsterkes når den uttrykkes med ord og det blir lettere å skape emosjoner som er i samsvar med tankene. Når vi ikke lykkes med det, kan det være fordi vi har for mange følelser. Da kan vi gå inn og finne en indre ro og balanse som for øvrig er en forutsetning for å dra veksler på energihavet i kvantefeltet. Å oppnå en samklang mellom tanke og følelse blir også lettere når vi eliminerer vårt ego. Fjerner egeninteressene vi måtte ha. Vi skal være klar over at vårt ego etablerer et hav av uhensiktsmessige følelser som hindrer oss i å bruke den første delen av skapelsen.

Øvelse: Neste gang en tanke dukker opp og som skaper en angstfølelse og du kjenner at refleksene i mageregionen får musklene til å begynne å jobbe, bli bevisst tanken og finn en tanke som skaper ro. Som skaper den motsatte reaksjonen. Gjør dette i de små tingene så vel som i de store. Bekymrer du deg for økonomien, se at du har god økonomi. Bekymrer du deg for barna, se at de lykkes og er trygge. Legg merke til hvor fort en ny tanke kan skape ro og harmoni. Legg merke til hvilken kraft en ny emosjon kan ha og hvor fort denne kan manifestere en ny realitet. Legg merke til hvordan menneskene og situasjonene rundt deg responderer på de nye frekvenser du utstråler.

Vi tror at livet må være slik det er i dag. Når vi ikke forstår at livet er et resultat av våre emosjoner. Når vi har vært ubevisst våre tanker og de har gått på autopilot. Når de ukritisk har fått lov til å dvele ved fortiden. Det skal i denne sammenheng sies at vi alle har ulike utgangspunkt. Dessuten har KILDEN ulike planer med oss. Når vi putter penger på en sjokoladeautomat, vil den sjokoladen vi har valgt ganske sikkert komme etter noen sekunder. Manifestering er ikke alltid like konsekvent, og det kan være mange årsaker til det. Noen ganger tar det tid å manifestere. Vi kan ønske å manifestere noe som ikke er bra for oss. Ofte forsøker vi å manifestere veien og ikke målet.

Ønsker vi en hytte på fjellet, må ikke løsningen nødvendigvis være å vinne i lotto. Kanskje ønsket vi innerst inne en oase hvor vi kunne finne fred og ro. Da er ikke en hytte midt i slalåmbakken løsningen. Kanskje dukker det opp et hus med en beliggenhet som kan innfri det vi egentlig ønsket? En perle av en beliggenhet som kan gi fred og ro hele året. Koblingen mellom våre emosjoner og hva som manifesteres fungerer magnetisk. Noen ganger er magneten for svak til å trekke til seg jernbiten. Noen ganger er den for langt unna og trenger mer tid eller må flyttes. Noen ganger drar den til seg jernbiten med en voldsom kraft som om den bare har ventet på å bli bedt om det.

Øvelse: Det sies at vi farges av de menneskene vi omgås. Når vi møter nye mennesker kan vi plutselig oppdager at vi får nye ideer og meninger. En av grunnene til det er at vi alle omgir oss med visse frekvenser og når vi møter nye mennesker, fanger vi ubevisst opp disse. Under 11. september - angrepet økte den kollektive frykten og hendelsen hadde en stor innvirkning på mange mennesker. Øvelsen går derfor ut på å fange opp kollektive energier i det miljøet du befinner deg i. Se etter hva som dominerer energibildet. Er det frykt? Er det endringer? Er det livsglede og balanse? Kreativitet? Hvordan føler du deg i de omgivelsene du befinner deg i? Hvis energiene er fylt med frykt, frembring en følelse av det motsatte. Kontrastene gjør at energiene kommer tydeligere frem. Bli herre over de energier du bærer på. Se hvordan ditt eget energibilde smitter over på andre.

Øvelse: Noen ganger føler vi at himmelen vil formidle noe. At vi står ved et veivalg. Vi kan ense at livet kan gå to veier og begge veier er skapt energetisk i kvantefeltet med den første delen av skapelsen. Begge veier er sannsynlige, men forskjellen i hensiktsmessigheten er betydelig. Fortsett å manifester med den første delen av skapelsen den veien som er mest hensiktsmessig. Kjenn at den fysiske manifesteringen kan inntreffe raskt fordi den første delen av skapelsen allerede har pågått over en tid. Kjenn at du kan dra skjebnen mot en større grad av hensiktsmessighet. At livet kan bevege seg i den retningen du ønsker på samme måte som en magnet trekker til seg en metallbit.

Når vi opplever hendelser som 11. september, 22. juli eller en pandemi som Covid-19, er det viktig å være klar over hva slike hendelser gjør med vårt energibilde. Og hvordan vi kan takle psykiske påkjenninger. For uheldige ytre omstendigheter kan alle oppleve uansett hvor flinke de er til å manifestere og hvor godt de kjenner kvantefeltet. Elevene i fortidens mysterieskoler lærte å kontrollere sine følelser uansett hvilke ytre omstendigheter de var i! I en void av tomhet biter ikke frykt. Og i denne voiden finner vi kilden til manifestering og ikke minst ideene som fører oss videre i livet uansett hvilken livssituasjon vi befinner oss i. Kaos i emosjonene gjør oss blinde.

Then asked I of the Nine: O Lord, show me the path. Give the path to the wisdom. Show me the way to the WORD. Answered, me then, the LORD OF THE NINE: Through ORDER, ye shall find the way. Saw ye that the WORD came from Chaos? Saw ye not that LIGHT came from FIRE?

Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.


Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!

Matteus 7:7-11


Å banke på i denne sammenheng, er å bruke den 1. delen av skapelsen. Etter hvert vil vi lære å banke på. Ha den tilliten til den lovmessigheten i universet som Albert Einstein og Nikola Tesla vitnet om. Det kan ikke være noen annen vei. Derfor må vi ha tillit og tålmodighet.

Øvelse: Bruk det du har lært frem til nå. Bruk intellektet. Skap vibrasjoner ved å frembringe den følelsen du vil ha når du oppnår det du ønsker. Bruk viljen som da er kraftkilden bak vibrasjonene. Kvantefeltet, et lys som gjennomtrenger alt, vil da vibrere i henhold til de vibrasjonene du sender ut og styrken til disse. Gjør dette regelmessig og tvil ikke ved å la motsatte emosjoner nullstille det som skapes fortløpende i kvantefeltet. Og Faderen i Himmelen, kvantefeltet, et gjennomtrengende bevisst og potent lys vil komme deg i møte.

Ta vare på livsenergien

For å høyne våre frekvenser, er det viktig å forstå hvordan vi tar vare på vår livsenergi. Som stjernemennesker i et uendelig univers, har vi energier i vår kropp som er evige (de avtar ikke) og vi har energier som er knyttet til vår fysiske kropp og som svekkes over tid på samme måte som den fysiske kroppen svekkes med alderen. Tradisjonell kinesisk medisin snakker om 8 evige lyskanaler som utgjør vårt evige kosmiske egg, som aldri svekkes og som vi alltid har med oss. I tillegg oppstår 12 lyskanaler når vårt kosmiske egg velger å materialisere seg i en fysisk kropp. 10 av disse knyttes parvis sammen i ulike organer i kroppen med tilhørende riker.

For å forstå fortsettelsen av denne bloggen, er det viktig å vite at energiene flyter dit hvor vi retter vår oppmerksomhet. Det er nok å fokusere på en kroppsdel og kjenne at det begynner å prikke for å forstå at dette er riktig. Du kan også holde hendene på en imaginær fotball. Tenk at fotballen består av sprakende lyn og energi i stedet for lær og komprimert luft. Beveg hendene rundt denne energiballen i noen minutter. Kjenn prikkingen i hendene. Se fargene som har oppstått i håndflatene. Varier størrelsen på ballen og kjenn hvordan energiene arbeider med hendene og noen ganger motsetter seg endringene i størrelsen på ballen når du beveger hendene mot hverandre og fra hverandre. Prøv og opplev dette selv.

Mysteries there are in the Cosmos that unveiled fill the world with their light. Let he who would be free from the bonds of darkness first divine the material from the immaterial, the fire from the earth; for know ye that as earth descends to earth, so also fire ascends unto fire and becomes one with fire. He who knows the fire that is within himself shall ascend unto the eternal fire and dwell in it eternally.


Energiene flyter dit hvor vår oppmerksomhet er.


Thoth ber oss om å forstå forskjellen på vår fysiske kropp og ilden i den som er evig. Energiball-øvelsen beskrevet over, kan hjelpe oss til å oppleve denne forskjellen og gi oss en inntreden i en metafysisk verden. Thoth sier også at et fokus på materie medfører mer materie (vi binder oss til jorden). Og et fokus på ilden i oss medfører mer ild og endog samvær med den evige ild. På den måten ser vi at hva vi velger å styre vår bevissthet mot, styrer også vår kurs. Energien flyter med tankene.

I tillegg til at energiene kan bevege seg internt i energikanaler i kroppen, kan de bevege seg vekk fra oss og de kan bevege seg mot oss og inn i nået. Og det er våre tanker som avgjør retningen. Det er ikke overaskende at stille meditasjon hvor vi fokuserer innover, vil samle våre energier. Det er heller ikke overaskende at alle våre daglige gjøremål hvor vårt fokus er rettet konstant mot noe som ligger utenfor oss, får våre energier til å bevege seg vekk fra oss.

Å tenke på hendelser som ligger i fortiden og i fremtiden vil også medføre at energiene bevege seg vekk fra oss og nået. Med tanke på at de fleste mennesker ikke mediterer regelmessig og at de fleste av oss mer eller mindre kontinuerlig retter fokus på noe som er utenfor oss, er det ikke rart at vi noen ganger kan føle oss slitne og tomme. At alt bare er rutine som gjentas dag etter dag. At vi føler vi har et iboende potensiale som aldri kommer til uttrykk. Osv.

Når vi mer eller mindre bevist velger å sende vår livskraft ut av kroppen, har vi ikke nok energi til å endre våre liv. Som stjernemennesker kom vi til denne jorden med en unik misjon. Vi har med oss en kreativ kraft som rommer et ønske om å være til tjeneste for andre. Bety noe for andre. Glede andre. Dessverre fyller vi ofte våre liv med aktiviteter som gjør at disse energiene ikke er disponible. Energibudsjettet er ikke i balanse.

Det å leve i nuet åpner for magien. Vi sender ikke energien til en tenkt situasjon, et møte som kommer om noen timer eller et menneske som vil oss vondt. Den er i oss og får oss til å hente vårt iboende potensiale. Den får oss til å være kreative og skapende. Den har de elementer vi trenger for å skape en bedre fremtid. Til å bryte ut av eksisterende rutiner som virker kjedelige og finne noe nytt.

La oss se på noen eksempler på aktiviteter som tapper oss for energi:

 • Når vi våkner om morgenen, begynner vi å tenke på dagens gjøremål. Vi sender da våre energier fra nået og inn i fremtiden. Selvfølgelig skal vi planlegge, men å leve i fremtiden tapper energiene som kan benyttes kreativt nå.
 • Vi minnes tidligere ødelagte forhold og tankene våre er på en evig vandring for å finne svaret på hvorfor det gikk galt. Det er lite som virker mer ødeleggende for prosessen med å høyne våre frekvenser enn det å la tankene dvele ved vanskelige forhold til andre mennesker, enten det er forhold fra fortiden eller nåværende forhold. Ikke bare drenerer vi energiene ved å rette de vekk fra oss og nået, men alle følelsene vi får når vi lar tankene dvele ved destruktive forholder er i seg selv nok til å senke frekvensene.
 • Vi retter oppmerksomheten mot vår smarttelefon. Teknologien har klart å forene alle de duppedittene vi trenger inn i en telefon vi kan holde i en hånd. Bank, månedskort, styring av varme i huset, formidling av nyheter, kontakt med venner og familie er bare noen funksjoner en moderne telefon kan ha. Ulempen med en slik innretning er at den stjeler vår oppmerksomhet. Den drenerer vår livskraft og er til hinder for vår kreativitet. Den er en av mange forhold i våre liv som bidrar til ubalanse i energibudsjettet.

Mennesker rundt oss kan tappe oss for energi. Vi har kanskje opplevd å sitte rundt et bord og følt at energiene har blitt drenert vekk. Vi har følt oss utilpass. Alle som sitter rundt bordet styrer energiene på sin måte. Noen suger energi. Andre sender fra seg energi. Energi som flyter mellom mennesker. Stort sett alltid ubevist. Et spill bak kulissene som påvirker samtalene og stemningen. Lær å observer energiene. Styr energiene med intensjonen og se hvordan andre rundt bordet responderer. Vis integritet.

Ofte trenger mennesker som tapper andre for energi, å få dekket sitt egosentriske behov for å føle seg vel. Problemet med det er at det skjer på andres bekostning. Vi har alle opplevd dette. Men vi må være klar over at slike forhold også skaper en egen energiflyt. En subtil kommunikasjon som er vanskelig å oppfatte. Noen ganger et sugerør rett inn i vår livsenergi. Vi hadde ikke tillatt dette hvis vi hadde visst om det. Men siden vi ikke er oppmerksomme, lar vi det fortsette inntil det noen ganger får fatale konsekvenser.

Vi kan ikke styre tankene til andre mennesker. Men vi kan bestemme om de skal kunne forsyne seg av våre energier. Første og viktigste regel her er å ikke bli følelsesmessig engasjert. Kun observere. Ty til våre grunnleggende verdier som evige vesener. Frembringe en intensjon om å holde på egne energier. Fokusere innover i stedet for utover. Gå inn. Og ikke minst, søk balanse.

Chakraene og deres betydning

Menneskekroppen har 7 hovedchakraer eller energisentre. La oss ha en rask gjennomgang av samtlige:

 • Rot - chakra. Overlevelse, materie, jordforbindelse, moderkraften, styrke, tillit, fysiske behov, trygghet, praktisk sans og hverdagens realiteter. Bolig, jobb, økonomi, familie, men også seksuell perversitet, avhengighet, angst, forvirring og traumer generelt. Den assosieres med fargen rød. Vi hører om mange parallelle historier om en sønn som fødes av en jomfru. Avholdelse av seksuell aktivitet, eventuelt erstatte vanlig sex med tantrisk sex, forbereder en oppladning av cerebrospinal væsken (sønnens fødsel). Religionenes dogmer er en tildekning av den delen av kroppens fysiologi som fører til en opphøyelse hos den praktiserende. 
 • Hara - chakra. Seksuell energi, kreativ kraft, følelsesmessig balanse, livsglede og relasjoner, men også skyldfølelse, skam, smerte, det å føle seg uverdig og være et 'offer'.
 • Solarplexus - chakra. Personlig kraft og egenvilje, jeg-et, men også konkurranse, kontroll, utålmodighet, ego og frykt.
 • Hjerte - chakra. Kjærlighet og evnen til å uttrykke den, hengivelse.
 • Hals - chakra. Kommunikasjon, kreativ selvutfoldelse og utrykk, evnen til å lytte, verdighet og viljen til å bryte gjennom illusjoner og negative tanker.
 • Panne - chakra, det tredje øye. Intuisjon og andre virkelighetsplan, intelligens, klarsyn, forståelse og spirituell innsikt, visualisering, integrerer vår fysiske verden med den spirituelle, ikke knyttet til materielle ting.
 • Krone - chakra. Åndelighet, kosmisk bevissthet og forbindelse, høyeste visdom, høyere selv, helhet, mening med livet, skjønnheten i skapelsen, ha fred med seg selv og lykksalighet.

Chakra 1 - 3 understøtter vår fysiske eksistens. I en materialistisk verden hvor så mye spiller på sex, skam, frykt og konkurranse, kan disse chakraene blir overstimulerte og dominerende i kroppens totale energibilde. Så i stedet for en frisk torus hvor energiene flyter gjennom kroppen og mellom krone - chakra og rot - chakra, kan energiflyten forhindres ved blokkeringer i de 3 nederste chakraene. Dog vil våre frekvenser øke når vi gir vår livsenergi mulighet til å bevege seg oppover langs rekken av chakraer. Når vi lærer å observere, kjenne og leve i energifeltet som er formet som en torus som omslutter kroppen, vil dette ytterligere øke våre frekvenser. Vi vil da forstå at vi er mer enn kropp. At vi er kreativ energi med en frihet til å endre frekvens. Til å vandre. Fra en dimensjon til en annen. Fra et sted i universet til et annet.

La oss ikke lure av denne verden som har en teknologi som forurenser og sykeliggjør. Hvor ofte hører vi ikke argumenter om at vi trenger teknologien. Hvem vil vel leve uten den? Eller den teknologien som vil være tilgjengelig i morgen? Eller et samfunn hvor alt styres av et gjeldsbasert pengesystem. Menneskeheten vil ikke klare seg uten penger. Men alt dette er løgn. Vi blir ikke fortalt hvem vi er. Noen ønsker at vi skal være kyllinger som trenger å bli håndmatet. For i det ligger profitt. Men vi er ørner som ikke har lært å fly. Enda. 

Å leve et liv i drama

Vi kan enkelt se at mange mennesker velger å leve et liv i de 3 nederste chakraene. Deres liv er konstant fylt av angst, traumer, intriger, seksuelle perversiteter, dominering, ego, kontroll osv. Det kan virke som at de har en magnetisk tiltrekning til katastrofer.

I praksis betyr det å leve i de tre nedre chakraene, å være avhengig av de emosjoner som skapes når livet inneholder overnevnte komponenter. Når emosjonene fra en katastrofe fader ut, er tiden inne for å skape en ny slik at emosjonene kommer tilbake med fornyet styrke. Emosjonene utskiller kroppens egne avhengighetsskapende stoffer og når vi lever med disse lenge nok, blir vi avhengige. Å leve med avhengighet til disse stoffene hindrer oss i å gå inn og leve i nuet. I stedet velger vi i tankene å gjenskape konflikter igjen og igjen.

Å leve et liv i drama medfører at energiene i de tre nederste chakraene blir syke. Chakraene vil suge livsenergi som ellers kunne ha blitt brukt til å forvandle livet til noe bedre. Det er dessuten interessant å registrere hvor mange elementer vi har i vårt samfunn som bidrar til at vi lever i de 3 nederste chakraene! Samfunnet i dag er tuftet på konkurranse og kontroll som er egenskaper som hører til solarplexus - chakra. Legg merke til idealene i samfunnet, hvordan de gradvis endres fra å være solidariske (som er en iboende egenskap til et stjernemenneske) til å bli egosentriske. Forskjellen mellom fattige og rike har aldri vært større. Så når vi skal høyne våre frekvenser, er vi nødt til å se falskheten, hykleriet og sykdommen i det miljøet vi omgir oss i. For det å høyne frekvensene betyr å ikke identifisere seg med det som er, men å være så uendelig mye mer.

Å leve et liv i drama betyr å leve i fortiden. I stedet for å bruke fantasien til å leke og se fremtiden, lar vi tankene kverne rundt tidligere hendelser. På den måten blir fremtiden en kopi av det som har vært. Vi skaper en ny fremtid når vi ved hjelp av fantasien frembringer bilder, og derigjennom også følelser, som beskriver en fremtid vi faktisk ønsker oss. Følelser er frekvenser og som Albert Einstein sa: "Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics." Fantasien er KILDENs gave til manifesterende stjernemennesker. Men i et moderne samfunn er det ofte lite rom for kreativ forestillingsevner. Våre intellektuelle budsjetter er i ubalanse på grunn av en overstimuli av våre fysiske sanser.

Newtonianisme har satt sitt preg på samfunnet og dermed tror vi at vi er bygd opp av noen trillioner atomer. Våre paradigmer stemmer dog ikke med virkeligheten. Når en flyver blir fortalt at flyet han sitter i ikke kan fly, dras det ikke i spaken som får flyet til å lette. Flyets sanne potensiale blir ikke utnyttet. På samme måte bruker ikke vi vår kreative forestillingsevne til å transmutere. Vi blir fortalt at det ikke er mulig. Men vi er mer enn atomer. Vi og våre omstendigheter er energi. Vi blir som guder når vi evner å påvirke denne energien med vår undervurderte forestillingsevne. En kreativ utfoldelse med intellekt og emosjoner. Et livsskuespill. Det er da vi forlater dramatikken i dualismen. Fordi vi trenger den ikke lenger. Vi er ikke lenger kasteballer mellom energier i vår nærhet. Vi har selv tatt kontrollen. Vi trer på nytt inn i edens hage hvor vi får samkvem med Gudene.


When you have presence of mind, only then do you have autonomy. When you have autonomy, only then can you manage affairs. However, presence of mind is easily interrupted. Practice it for a long time, though, and it will naturally become unbroken. Once it is unbroken, it is continuous. With continuity, the light shines bright. When the light shines bright, energy is full. When energy is full, then oblivion and distraction disappear without effort.

Lu Yan


Øvelse: Øvelsen utføres et sted hvor vi kan være i fred og gjerne mørkt. Våkner vi om natten og ikke får sove, er dette en fin øvelse i påvente av neste søvntog. I hovedtrekk baseres øvelsen på å la bevisstheten vandre fra 1. til 7. chakra på innpust og la bevisstheten være på 7. chakra i 10 sekunder mens vi holder pusten og deretter utpust. Hensikten med øvelsen er å løse opp i gamle blokkeringer som ligger i chakra nr. 1 - 3. Chakra nr. 1: På inn - pust (gjennom nesen) trekker vi sammen musklene som ligger lokalisert i mellomkjøttet - muskeløvelsen kan minne om det vi føler når vi er tissetrengt og ikke finner do i nærheten. Vi har som intensjon å trykke ut all gammel energi fra chakra nr. 1 og trykke den oppover gjennom 'et sugerør' som går innom alle chakraene før energien ender ved chakra nr. 7. Chakra nr. 2: Når vår bevissthet har kommet til denne chakraen, trekker vi sammen musklene i dette området - muskeløvelsen kan minne om når vi må prompe, men ikke ønsker å lage en lyd. Vi har som intensjon å trykke ut all gammel energi fra chakra nr. 2 og trykke den oppover det samme 'sugerøret'. Chakra nr. 3: Når vår bevissthet har kommet til denne chakraen, trekker vi sammen musklene i dette området - muskeløvelsen består i å trekke sammen magemusklene. Vi har som intensjon å trykke ut all gammel energi fra chakra nr. 3 og trykke det oppover sugerøret. Vi gjør denne øvelsen kun på de 3 nederste chakraene. Husk intensjonen. Det vil ta litt tid og øvelse før pust, sammentrekning av muskler og intensjon koordineres riktig. Når vi med intensjonen har flyttet gammel energi fra de 3 nederste chakraene til chakra nr. 7, holder vi pusten i 10 sekunder mens vi fokuserer på energiene i denne chakraen. Gamle energiblokkeringer i de 3 nederste chakraene blir transformert i krone - chakra. Energi beveger seg dit hvor vi har vår bevissthet. På ut - pust slapper vi av, også i musklene vi bevist har strammet gjennom øvelsen. Vi kan gjenta øvelsen så mange ganger vi har lyst. Etter hvert som vi utfører denne øvelsen, vil vi kjenne en elektrisk fornemmelse i ryggraden bli sterkere og sterkere. Vi vil kjenne igjen energiboblen i hver chakra når vår bevissthet passerer disse på vei opp mot chakra nr. 7. Når vår bevissthet passerer chakra nr. 6, det tredje øye, vil vi kunne kjenne et trykk i pannen. På samme måte vil vi med vår bevissthet kunne kommunisere med alle kroppens akupunkturpunkter hvis vi ønsker det. Vi vil med øvelse kunne se at hver og en av dem har en egen bevissthet. Sin egen farge og egenart. Noen har energier som fosser som en fontene. Andre har energier som minner om stille små vann i skogen.

Vi påvirkes hele tiden av ytre forhold. De gir oss emosjoner som ikke alltid er like hensiktsmessige. Ikke minst når de ikke samsvarer med våre forventninger. Som skrevet tidligere i bloggen, kan vi bli avhengig av disse emosjonene. Veien tilbake til KILDEN er imidlertid helt avhengig av at vi legger disse emosjonene bak oss. Veien til KILDEN går via mørke stille vann dypt inne i skogen. Når vi ser ned i disse, ser vi først ingen ting. Det er bare mørkt og stille. Men i denne stillheten uten forventninger, når den får lov til å vare lenge nok og når vi evner å identifisere oss med den, ikke vinden i trærne eller rørelsene i buskene når dyr passerer, da ser vi hvem vi er. Evnen til å identifisere oss med stillheten uten forventninger og emosjonene som kommer fra ytre faktorer, er den største gaven vi kan få. For til oss kommer da emosjoner som ikke er av denne verden. Vi begynner å ane konturene av en annen eksistens. En mye rikere verden vi innerst inne higer etter. Fra den verden kommer vesener til oss vi ikke trodde eksisterte.

Frykt og naturkatastrofer

Som stjernemennesker lever vi på en liten blå planet i et uendelig univers. Denne planeten er dog ingen stabil planet og forskning har påvist utallige naturkatastrofer i jordklodens historie. Mange store nok til å utslette hele arter. Det var en slik naturkatastrofe som utslettet Atlantis. Ifølge legendene skulle jorden ha blitt 'snudd på hodet'. Menneskene som bodde i dette paradiset, fikk ødelagt sine hjem og ble adspredt. Tilgjengeligheten på livsnødvendigheter som mat og annet ble på kort tid revet bort. Menneskene som var igjen, måtte kjempe for å overleve.

Det er ikke vanskelig å forstå at denne dramatiske endringen i livsvilkår også skapte en endring i deres energetiske systemer. Egenskapene som er knyttet til de 3 nederste chakraene ble overstimulert og på grunn av frykt og en nødvendig kamp om overlevelse, oppsto det blokkeringer i Kundalini - energien. Vi glemte himmelen. Vi glemte metafysikken. Og vi glemte KILDEN. En annen faktor som påvirket menneskenes energetiske systemer, var tidens posisjon i Det Store Året. Den store kataklysmiske hendelsen ønsket den maskuline halvdelen av Det Store År velkommen. En periode som har vart frem til 2012 ifølge Maya-kalenderen.


Når det sterke tar vare på og brer sine vinger om det svake er vi vitne til makt som er i harmoni med KILDEN.


Skal menneskeheten reise seg, må de gamle paradigmene vekk og erstattes med sann kunnskap. Den gode nyheten er at det er akkurat det som nå skjer. Kunnskapen kommer ikke lenger kun fra de elitiske miljøene, men også fra enkeltmennesker som nok en gang henter informasjon fra KILDEN gjennom å se inn. Når vi nå etter hvert beveger oss videre i Det Store År, vil de elitiske miljøene gradvis miste sin dominans. Vi vil ikke lenger søke løsninger der ute. Når vi går inn, trenger vi ikke andre til å definere sannheten for oss.

Vi blir fortalt at vi skal se ut. TV, mobiler og nettbrett, underholdning av en eller annen art medfører at vi retter fokuset utover. Men vår fremtid ligger i det vi finner ved å se inn. Forventninger skaper frykt fordi intellektet går på høygir for å finne løsninger der ute. Men når vi fjerner forventninger og ser inn, blir vi ett med en subtil verden. Den egentlige verden. Vi oppdager at vi er ulike manifestasjoner av samme energi. På samme måte som sandkorn skaper ulike formasjoner på en plate som utsettes for ulike frekvenser, formes vi av de frekvensene vi utsettes for.

Øvelse: Fjern deg fra forventninger. Bare vær! Observer dine følelser når du omgås med din familie. Hvordan nye emosjoner kommer til syne. Hvordan frykten forsvinner. Hvordan perspektivene og dine prioriteringer plutselig endres. Observer roen du nå finner.

Øvelse: Når kritiske situasjoner oppstår, jobb med å fjerne alle forventninger. Se hvordan løsninger 'lastes ned' til bevisstheten.

En forutsetning for Samadhi er blant annet at man fjerner forventninger. Forventninger gjør oss til slaver i denne dimensjonen. Den gjør at vi tyr til våpen. Den gjør at vi trer inn i guderollen og ønsker å diktere livet med den 2. delen av skapelsen. Den gjør at vi ikke lenger sier: La din vilje skje. Ikke min. Med den degenereres vi til lavere bevissthetsnivåer vi kommer ifra. En ulv som kjemper for sin overlevelse. Med Samadhi kan vi dø i fred mens vi ser vår fiende inn i øynene. Vi oppgir trangen til å eksistere fordi vi ser at vi er udødelige. At vi er ett med alt. Vi er klare til å bli lys.

Pengesystemet

La oss se litt nærmere på hvordan våre frekvenser blir påvirket når vi lever i et ekstremt materialistisk samfunn.

Isolert sett er et pengesystem en god ting. Vi kan opparbeide, lagre og fordele verdiene på en hensiktsmessig måte. Vi kan låne verdier for så å betale tilbake på et senere tidspunkt. Legg til at penger i en eller annen form har vært i bruk i flere årtusen. Det er vanskelig å tenke seg et samfunn uten. Sett i et større perspektiv er penger noe som binder oss til denne jorden. Eierskap er ikke kompatibelt med vårt indre energetiske system. Vi er skapt for å være frie nomader i et uendelig univers. Ikke være fastboende på en planet og ta eierskap på det vi måtte finne her. Riktignok har materiell velstand en positiv innflytelse på vår fysiske tilstand (rent vant og sunn mat). Men vi trenger ikke penger og avansert teknologi for å sikre oss det.

Vi har så lett for å glemme historien. I stedet lever vi i et 5 års perspektiv. Hva de siste 5 årene har rommet av tilgjengelig teknologi og komfort, er vår referanse for hva et lykkelig menneske trenger. For 100 år siden hadde vi utedoer og hus uten innlagt vann og strøm. Vi tenkte ikke da: «Om 100 år er mennesket endelig lykkelig. Da har det det som trengs.» Nei, vi definerte også den gang hva et lykkelig menneske trengte basert på hva som da var tilgjengelig. Og vi vil gjøre det samme om 100 år. En slik konklusjon gjør det mulig å forstå ur-folk som i årtusener og gjennom utallige generasjoner har levd lykkelige og i pakt med naturen uten tanke på økt komfort. De har sittet under stjernene rundt levende bål og med venner og familie rundt seg og latt tankene finne ro ved å dvele ved skjønnheten som naturen har i overflod. Mon tro om de ikke var 'litt' mindre utsatt for stress, som er en av den moderne tids viktigste kilde til sykdom.

Det er sunt å rette et kritisk blikk mot dagens materialisme og hva den gjør med oss. Noe av problemet er at vi har en så innbitt tro på at økt materiell velstand også gir større lykke og livsverdi. Økt materiell velstand betinger mer arbeid, mer lån, større trykk på naturen osv. Alt dette godtar vi bare vi blir mer 'lykkelige'. Og i denne smeltedigelen av løgn og kamp om paradigmer blir mennesket aldri fortalt hvem det en gang var og dets iboende potensiale.

Følgende tanke er tidligere fremmet: "Ved å drives av egeninteressen, fremmer mennesket det beste for samfunnet mer effektivt enn om samfunnets beste var intensjonen i handlingen". Hvor feil man kan ta! En slik tanke skaper et hierarki av individer hvor hvert enkelt individ blir frakoblet fellesskapet. Disse vil søke sitt eget beste og ikke fellesskapets beste som fremste mål. En slik tanke baserer seg på 'den sterkestes rett'. Balanse oppnås når et tilstrekkelig antall individer oppnår samme styrke og sammen kan drive et samfunn. Men en eventuell gevinst i starten vil fort ødelegges av en stadig økende ineffektivitet og vulgaritet på grunn av en indre rivalisering. Et samfunn uten solidaritet har ikke et fundament for å eksistere i lengden. Det har imidlertid samfunn basert på våre evige iboende egenskaper som blant annet solidaritet.

Det er ikke meningen at vi igjen skal bli huleboere. Men det å ramle hodestups inn i en høyteknologisk fremtid, uten tanke på verken miljøet eller oss som komplekse energetiske vesener, er urovekkende. Det verste elementet i dette bildet er eierskap som overhodet ikke er kompatibelt med vårt energetiske system og som binder oss til denne jorden gjennom utallige reinkarnasjoner. Eierskap gjør at vi har noe å forsvare. Andre skal ikke ta det som tilhøres oss. Enten det er personlig, nasjonalt eller internasjonalt. Min nabo skal ikke ta min gressklipper. Sverige skal ikke ta Trøndelag. USA skal ikke berike seg på Europa. NATO skal forhindre at Øst tar noe fra Vest. Vi må forsvare det som er vårt. Enten med nevene eller med våpen. Opp fra denne sfæren har det vokst en våpenindustri så mektig og pengekåt at fred i verden har blitt utenkelig.

Ser vi oss litt omkring, oppdager vi fort at krig blir brukt som et middel for å fremme økonomiske interesser. Vi så det i Irak og Libya. Vi ser det i Myanmar, Syria og Ukraina. Og dette er bare noen av mange eksempler. Hva vi all verden er det vi driver med? Sandkassediplomati for smågutter, bare oppskalert. Se for deg Joe Biden, Emmanuel Macron, Vladimir Putin og Boris Johnson i kortbukser med snørr under nesene og røde tårefulle kinn etter en krangel i sandkassa om hvem som skulle ha det største og beste hjørnet. Og på grunn av dette oppskalerte sandkassediplomatiet vi er vitne til, dør tusenvis av barn i en tredje verden hver eneste dag. Verden står på dørterskelen til en ny verdenskrig og millioner, om ikke milliarder, av menneskeliv står på spill. For at noen skal tjene mer penger? Er vi ikke snart klare til å legge alt dette bak oss og endre fokuset slik at vi kan skape en tryggere og bedre verden å leve i?

The Final Speech from The Great Dictator.

I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone - if possible - Jew, Gentile - black man - white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness - not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.

Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost...

The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men - cries out for universal brotherhood - for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world - millions of despairing men, women, and little children - victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.

To those who can hear me, I say - do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed - the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish...

Soldiers! don't give yourselves to brutes - men who despise you - enslave you - who regiment your lives - tell you what to do - what to think and what to feel! Who drill you - diet you - treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men - machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have the love of humanity in your hearts! You don't hate! Only the unloved hate - the unloved and the unnatural! Soldiers! Don't fight for slavery! Fight for liberty!

In the 17th Chapter of St Luke it is written: "the Kingdom of God is within man" - not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, the people have the power - the power to create machines. The power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.

Then - in the name of democracy - let us use that power - let us all unite. Let us fight for a new world - a decent world that will give men a chance to work - that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfil that promise. They never will!

Dictators free themselves but they enslave the people! Now let us fight to fulfil that promise! Let us fight to free the world - to do away with national barriers - to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers! in the name of democracy, let us all unite!

Charlie Chaplin

Mennesker vil ikke ha krig. Det er heller ikke nødvendig med krig. Jorden er for liten. Vi må samarbeide. Dele. Skape et paradis sammen. For i mennesket ligger et slikt potensiale. Er vi ikke lei av multinasjonale storselskaper som hele tiden peker ut veien vi skal gå? Som forteller oss hva som er moralsk riktig og galt? Hva som er sant og hva som er løgn? Selskaper som forteller oss at økt forbruk og mer materialisme er eneste veien å gå? At Russland og Kina er fiender som må bekjempes med nye og mer moderne våpen de selv har produsert og tjener penger på. Våpen vi blir bedt om å kjøpe med våre skattepenger. Og som skal brukes av våre barn som vil dø på slagmarken i kriger ingen av oss ønsker!

La oss se litt nærmere på hvilke teknikker kommersialismen bruker for å skape et behov for ytre omstendigheter (produkter vi kan kjøpe) og diverse stimuli for å oppnå 'lykke'. Det er et faktum at når vi ustanselig blir eksponert for frykt, konkurranse og vold, blir vi avhengig av noe utenfor oss for at disse følelsene skal forsvinne eller i det minste dempes. Kommersialismen vet dette, og den har derfor sterke incentiver for å opprettholde disse emosjonene i en eller annen form i vårt samfunn. Nok en gang ser vi pengesystemets manglende evne til å skape det samfunnet vi innerst inne ønsker.

Når vi som mennesker ser vår egen guddommelighet ved å se inn og vi får kontakt med vår høyere bevissthet, begynner plutselig ytre omstendigheter å spille en mindre rolle. Vi får større tro på oss selv og vi begynner å se KILDENs hensiktsmessighet i alt som skjer. Vi begynner å se den uendelige kjærligheten den har til oss. I denne kjærligheten ligger solidariteten og når vi opplever KILDENs kjærtegn, ønsker vi ikke lenger å skade andre mennesker. Vi ønsker å bli som KILDEN. Og det er da vi oppdager det.


Vi er KILDEN. Fragmenter av en universell bevissthet vevd sammen av universets egne silketråder.


Vi identifiserer vår bevissthet med instinkter og overlevelsestrang skapt av elektriske signaler som farer i høy hastighet mellom kroppsdeler og hjernen. Det har lenge vært vitenskapens definisjon på bevissthet. Fra vi er små barn, er våre tanker oppslukt av informasjonen sansene formidler. Etter mange år hvor de fysiske sansene har dominert hva bevisstheten har fått av inntrykk, begynner vi å tro at bevisstheten er begrenset til disse. Når vi søker Gud, tenker vi at denne eksisterer utenfor oss. En vi kan oppdage med våre fysiske sanser hvis vi er heldige.

Vi kan elske Gud av hele vårt hjerte. Tilnærmingen til Gud er dog intellektuell hvor årsaken til vår søken ligger i et håp om å bli ivaretatt av noen andre, noe der ute. Noe vi kan trekke fordeler av. Men Gud eksisterer ikke der ute. Vi er Gud! For det er KILDEN som har skapt mennesket og i denne skapelsen ble en del av KILDENs lys og bevissthet lagt igjen. Dette kan være vanskelig å akseptere inntil vi ser på kroppen som et forgjengelig skall for et evig lys fra KILDEN.

Oft have I journeyed the deep hidden passage, looked on the Light that is Life among men. There 'neath the flowers of Life ever living, searched I the hearts and the secrets of men. Found I that man is but living in darkness, light of the great fire is hidden within.

I vår søken etter Gud, er det derfor inn vi må se. Når vår identitet ikke lenger er plassert i en fysisk kropp, men i et fragment av en bevissthet skjult dypt inne i oss, får vi et glimt av hva vi virkelig er. Å komme dit er en prosess og har vært en del av opplæringen i mysterieskolene til alle tider. Kunsten ligger i å være sansene til KILDEN, en kollektiv og universell bevissthet og ikke sansene til et enkelt individ.

Forget not, O man, with all of thy seeking that Light is the goal ye shall seek to attain. Search ye for the Light on thy pathway and ever for thee the goal shall endure.

Øvelse: I meditasjon, tøm tankene. Se innover. Tenk at du har et fragment av KILDENs lys inne i deg. En universell bevissthet. Vit at den er der. Fokuser på bevisstheten. Bli kjent med den. La den ekspandere. La den omslutte deg inntil den påvirker alle aspekter av ditt liv.

Thoth sier at livets hensikt er å bli kjent med dette fragmentet av et lys vi alle har inne i oss. La det bli større inntil det gjennomsyrer alle aspekter av våre liv. I dette lyset ligger det kunnskap som vil føre oss oppover til nye dimensjoner med høyere frekvenser.

Matrix ønsker å skape et feilaktig og begrenset bilde av bevisstheten. Siden den, i hvert fall til en viss grad, har lykkes, søker vi kunnskap gjennom å se ut. På den måten blir vi isolert fra en universell bevissthet, en kilde med uendelig kunnskap og visdom. Dog er det denne kilden tidligere sivilisasjoner benyttet da de f.eks. forutså planetenes posisjoner, utførte tids- og dimensjonsreiser og forvandlet seg til ørner og fløy gjennom luften.

Moderne vitenskap anser det som utenkelig at sivilisasjoner forut for denne kunne ha hatt en slik kunnskap. Siden vitenskapen har den posisjon den har i vårt moderne samfunn, blir vår søken etter selvrealisering deretter. Vi søker den i materialismen, i noe kommersialismen kan produsere og ta betalt for. Og kommersialismen har selvfølgelig noen preparater på lager når tomheten kommer sigende. Å se opp mot stjernene og lengte etter et samvær med noe større er erstattet med et fokus på noe vi har mellom hendene og som rommer våre liv inklusiv det sosiale og som har en hel haug med megapixler.

Øvelse: Fokuser på bevisstheten. La den falle til ro. Observer den. Frembring en tanke om at denne bevisstheten er en del av KILDEN og ikke avgrenset av kroppens struktur. I noen minutter eller så lenge du kan, fjerner du deg fra alle følelser som måtte dukke opp. En kortvarig emosjonell faste. Med dette gir du plass til følelser som kommer fra KILDEN. Du vil oppdage at følelser knyttet til denne eksistensen, følelser som kommer som følge av hva de fysiske sansene formidler av inntrykk og følelser som oppstår som følge av vårt ego, dominerer vårt følelsesregister. Observer hvilke følelser KILDEN formidler. De kan gi en intens glede og selvtilfredshet som overgår alt som tidligere er følt.

Stress

Vi skal nå se på hva stress gjør med oss som energetiske vesener. De fleste av oss blir påvirket av stress. Under stress begynner kroppen å forbruke livsenergi. Som tidligere nevnt vil kroppen begynne å produsere stoffer som er hensiktsmessig i kortere perioder. Som for eksempel når vi har en tiger i helene. Vår utfordring er at vi har denne tigeren i helene hele tiden. Dag ut og dag inn. Karrierejag. Unger skal kjøres og hentes. Gjeld skal betales. Hagen skal være presentabel. Tiden strekker ikke til.

Disse omstendighetene får oss til å ta i bruk de fysiske sansene for å finne løsninger. Naturlig nok. Men det gjør også at vi identifiserer oss mer som fysiske enn energetiske skapninger. Stress binder oss til jorden. Det senker våre frekvenser. Det hindrer oss i å se hvem vi faktisk er og vårt potensiale som universelle multidimensjonale og energetiske nomader skapt for å nyte frihet, kreativitet, kjærlighet og glede.

På sett og vis er vi bundet av materien inntil vårt fokus på energi og materie kommer i balanse. Vi fokuserer mer på materie når vi lar fortiden være styrende i vår manifestering. Det bidrar til stress og unødvendig mye arbeid(!) når alt det vi ønsker oss skal skapes fysisk (den andre delen av skapelsen) uten først å gå veien om en energetisk manifestering (den første delen av skapelsen) hvor vi kan leke og la fantasien utfolde seg. På en annen side øker vår bevissthet på energi når vi lar kreativ bruk av fantasi og energi få spille sammen i nuet til en manifestering av fremtiden. Når vi så opplever det som først er skapt energetisk i den fysiske verden, er vi forberedt og vi føler trygghet. Ting skjer som forventet.


Det vi fokuserer på, får vi mer av. Stress skaper et fokus på materien og det å overleve. Meditasjon, kreativitet og trygghet skaper fokus på energi og bringer oss tilbake til vårt fulle potensiale. Menneskeheten trenger mer enn noe annet trygghet og rom for kreativ skaperevne.


Tiden er en faktor som skaper stress. Legg merke til følgende om våre tanker:

 • Vi kan tenke på noe som ligger frem eller tilbake i tid
 • Vi kan tenke på noe som ikke er lokalisert der vi er

KILDEN er en smeltedigel hvor tid og sted er vevd sammen og alle muligheter eksisterer. Når vi tenker på noe som ligger frem eller tilbake i tid eller når vi tenker på noe som ikke er lokalisert der vi er, forsterker vi tilstedeværelsen i denne dimensjonen og tidens innflytelse på våre liv. Vi distanserer oss fra den første delen av skapelsen og overlater skapelsen til oss selv. Å la tankene kverne om og om igjen på hendelser i fortiden og fremtiden fører veldig ofte ikke til noe som helst. Tanker forbruker energi. Når vi lar tankene fokusere på nået og vi er til stede, bringes vi i kontakt med KILDEN.

Om å huske fremtiden

Vi har over sett på hva tro er og hvor viktig det er å holde seg til en frekvens når vi skal manifestere. Når vi våkner opp om morgenen, hvilke frekvenser velger vi å ha? Ser vi for oss en dag med de samme menneskene som i går? De samme gledene? De samme utfordringene? Ser vi hen til gårsdagen når vi skal huske morgendagen?

Spør deg selv: Hva er best mulig utkomme av denne dagen? Lek med dagen. Bruk fantasien. La din fantasi skape den beste dagen du kan tenke deg. På alle måter. Når du gjør dette, vil du kjenne nye følelser og med disse følelsene også nye vibrasjoner. Vibrasjoner som vil veilede deg. Bekrefte for deg hva potensialet er den dagen. Hva som allerede er skapt for deg energetisk og som bare venter på å bli realisert. Disse vibrasjonene er minne om fremtiden.

Men husk at underbevisstheten er 95% av vår manifestering. Bevisstheten kun 5%. Du har et 'hav' av gamle paradigmer og tankemønstre å endre. Tankemønstre som jobber 24 timer i døgnet i din underbevissthet. Når du begynner den jobben, vil gamle paradigmer og gamle tankemønstre (ikke minst de destruktive) begynne å kjempe om din oppmerksomhet. Her gjelder disiplin inntil din underbevissthet overgir seg, og du har fylt underbevisstheten med nye tankemønstre.

Send en tanke for dagen/fremtiden og det viktigste av alt: føl det du ønsker å føle når du har oppnådd det din fantasi maktet å favne. For det er vibrasjonene i dine følelser som manifesterer. Kjenn på vibrasjonene og kjenn hvordan en annen virkelighet kommer deg i møte. Du kan noen ganger lukte den. Høre den. Andre ganger fornemme den som en svak tilstedeværelse. Hev ditt potensiale i dine fantasier. Bruk denne kraften til å bevege deg mot det du er skapt for. For alle mennesker har et budskap til verden gjennom den de er. Alle mennesker har en misjon, en livsoppgave. Når vi finner den, opphører tiden. Vi trenger ikke søvn for vårt engasjement er så sterkt at vi tyr til nettene. Vi begynner å pulsere og vibrere. Vi har funnet DAO (retningen) og vi flyter på Wu Wei som er en energetisk manifestasjon av DAO.

Wu Wei

Nå skal vi se på hvordan vi kan redusere/fjerne frykt. Frykt forhindrer prosessen med å høyne våre frekvenser og er et betydelig hinder i forhold til å tre inn i den metafysiske verden. Hver dag er vi omgitt av elementer som er fryktskapende og det er derfor viktig å være bevist disse.

Taoismen har et uttrykk som heter Wu Wei og som ber oss om, kort og godt, at vi ikke skal prøve å skape vår egen skjebne. KILDEN har en plan for oss og har pekt ut retningen (DAO). I det vi forsøker å skape vår egen skjebne, forkludrer vi denne planen som kan sammenlignes med en elv. Å svømme oppover mot strømmen er som å forsøke å styre tilværelsen. Å svømme nedover med strømmen er som å overlate livet i KILDENs hender.

Frykten oppstår når vi skal skape vår egen skjebne og vi innser at vi ikke kan kontrollere den. Vi installerer husalarm. Vi tegner forsikringer. Vi kjøper et hus i et trygt nabolag. Og likevel er frykten der. Frykten for å bli syk eller dø. Frykten for å miste noen av sine kjære. Frykt for å bli frastjålet eiendelene. Det er alltid noe å frykte. Kampen mot frykten ved desperat å forsøke å skape vår egen skjebne er som å svømme mot strømmen. Det er tungt og komplett unødvendig siden vår destinasjon ligger lenger ned i elven og vi kan komme dit kun ved å legge oss på ryggen og flyte med strømmen. Overlat livet i KILDENs hender, for vi er uansett udødelige vesener. Vi har kommet til denne jorden for å leve ut det prosjektet vi er ment å være.


Vi overvinner frykten ved å leve et liv hvor vi setter vår lit til KILDEN. Hvor vi fjerner oss fra det emosjonelle kaoset som ligger i å leve et dualistisk liv og lærer å observere himmelens kjærtegn.


Øvelse: Når vi har frykt, tenk på KILDEN. Overgi deg til den. Overlat alt til den. Uansett hva som skjer. Vit at vi er evige og at sjelen ikke kan dø. Vit at vi er uendelig elsket. Vit at KILDEN har en plan for oss og at den er forberedt energetisk gjennom den første delen av skapelsen. Stopp opp. Tøm hodet for frykttanker. Henvend deg til KILDEN. Kapituler. Tenk: La din vilje skje, ikke min. Vit at du er trygg uansett. Vit at du er elsket. Dvel ved disse tankene til du har fått fred.

La oss ikke kun bruke Wu Wei når de store utfordringene kommer. Bruk Wu Wei i hverdagen. I de små ting som i de store.

Øvelse: I stillhet, henvend deg til KILDEN. Fokuser på DAO, eller veien. Kjenn nye vibrasjoner. En trygghet. La tankene dvele ved DAO og Wu Wei som er den energetiske manifesteringen av DAO. Kjenn at du og KILDEN er ett. At KILDEN har en mening med ditt liv. I din hverdag, søk DAO. Ingen ting av det som skjer er tilfeldig. Lær å kjenne igjen synkroniteter. Forsøk å se konturene av Wu Wei.

Vi har tidligere sett at alt blir først skapt energetisk og så fysisk. Egentlig er alt som blir skapt energi, men det fysiske har en lavere frekvens. DAO er retningen, mens Wu Wei er den energetiske manifesteringen av DAO eller den første delen av skapelsen og som underbygger vår eksistens når vi etterlever den. Når vi ikke etterlever DAO, lever vi et liv som ikke først har blitt skapt med den første delen av skapelsen. Livet føles som en byrde. Vi må gjøre alt selv. Alt må gjøres med den andre delen av skapelsen. Når vi etterlever DAO, flyter vi på en energetisk strøm hvor det som gjenstår er en manifestasjon i materien. Vi kan legge oss på ryggen og flyte med strømmen med visshet om at vi er trygge.

Dette kan også forklares på denne måten. KILDEN skaper en vibrasjon som er vår vei, DAO. En realitet med en energistruktur med høyere frekvenser. Dette er den mest optimale veien vi kan gå. Veien vitner om himmelens kjærtegn til enhver av oss. Vi kan velge disse vibrasjonene. La våre vibrasjoner harmonere med disse. Da vil den veien som er pekt ut for oss, senkes ned til en fysisk realitet her. Men velger vi andre frekvenser enn de himmelen har utpekt, vil ikke dette skje. Alt må skapes på nytt. En ny energistruktur med høyere frekvenser må etableres og denne må senkes ned som en fysisk realitet. Og det er det som føles så tungt. Som gjør at livet kan føles så meningsløst. Og vi går ikke den veien som er utpekt for oss.


DAO er retningen KILDEN har utpekt for våre liv mens Wu Wei er den energetiske manifesteringen av DAO, den første delen av skapelsen. Våre liv er den fysiske manifesteringen av DAO.


Det å skape et samfunn i tråd med Wu Wei eller ikke, er to ganske forskjellige ting. Vårt moderne samfunn er et godt eksempel på ett som ikke er det. Kommersialismen ønsker ikke at vi skal se den første delen av skapelsen. I stedet skal vi kjøpe alt vi trenger og ikke minst det vi ikke trenger. Vi har lagt vår eksistensberettigelse i hendene på et skjørt kapitalistisk system. Derfor ser vi frykt. En ødelagt natur. Egoisme. Hat. Troen på den sterkestes rett. At vi ikke lever i tråd med Wu Wei og skapelsens sanne natur, ser vi enklest på samfunnets påvirkning på artsmangfold.

Hva vi reelt har behov for innenfor rammene av DAO, får en helt annen betydning når vi kjenner til skapelsens sanne natur. Og utviklingen av samfunnet blir deretter. I bunn og grunn ønsker alle et slikt samfunn. Alle har vi en lengsel etter å bruke våre iboende evner til alles beste. Det er i tråd med vår iboende solidaritet som stjernemennesker. Å leve i pakt med naturen. Leve for hverandre. Skape skjønnhet, harmoni, fred og kjærlighet. Gjøre alt dette med full visshet om den skapende kraften som er tilgjengelig.

Stress er et tema lenger opp på denne siden. Vi kan bruke Wu Wei i dagliglivet for å redusere stress. Og her gjelder en 3 - sekunders regel. Bruker du mer enn 3 sekunder, bruker du unødvendig energi. Skann fremtiden og manifester den i løpet av 3 sekunder. Med øvelse går det fint. Skal du til byen og handle i løpet av dagen, manifester turen i løpet av 3 sekunder med den første delen av skapelsen. Se for deg turen. Frembring en følelse av å få alt du trenger på den tiden som er fastsatt hvis dette er det viktigste for deg. Skap en sterk vilje om at det skal skje. På 3 sekunder dveler du ved denne følelsen. Legg så handleturen til side. Dveler du for lenge begynner underbevisstheten å argumentere og tvilen kommer. Det er ikke hva du tenker som er viktigst, men de følelsene du har og deres vibrasjoner.

Med trening blir manifesteringen ved hjelp av den første delen av skapelsen kraftigere og synkroniteter vil være en del av hverdagen. I dette energiarbeidet, for det er faktisk det det er, kan du få advarsler eller du kan bli fortalt å ta bilen og ikke bussen som du vanligvis tar. Du følger tanken som kom og i løpet av turen finner du stolen du alltid har ønsket deg til halv pris. DAO har sitt å si, og når manifestering ved hjelp av den første delen av skapelsen ikke er i tråd med denne, vil forskjellen fremkomme som advarsler eller andre påminnelser. Kunsten er å lytte og følge rådene som kommer.

Ved å skape med den første delen av skapelsen, definerer du et mål. Du etablerer en intensjon om at noe bestemt skal skje. Kvantefeltet vil forholde seg til denne intensjonen. Du etablerer en årsak og en virkning vil oppstå. Når virkningen er oppnådd kan du reise videre med en ny årsak. En ny intensjon om skapelse med den første delen av skapelsen. Uten bevissthet om årsak og virkning, tar livet vilkårlige retninger.

Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

All that man is, is because of his wisdom. All that he shall be is the result of his cause.

List ye, now to my voice and become greater than common man. Lift thine eyes upward, let Light fill thy being, be thou ever Children of Light. Only by effort shall ye grow upward to the plane where Light is the All of the All. Be ye the master of all that surrounds thee. Never be mastered by the effects of thy life. Create then ever more perfect causes and in time shalt thou be a Sun of the Light.

Bruk manifestering ved hjelp av den første delen av skapelsen så ofte du kan. Ikke bare for styre hendelser i fremtiden, mens også for å hjelpe og påvirke skjebnen til andre mennesker. Når du omgås mennesker, kan du med intensjonen påvirke den. Når du utfører dette energiarbeidet, 'virvler' du opp energier som sand på havbunnen etter en havstrøm. Det er når dette skjer at du ser deres skjebne. Lytt til beskjedene du får og med kjærlighet manifester med den første delen av skapelsen de beste forutsetninger for mennesket det gjelder.

Når vi først berører temaet Wu Wei, så kan det nevnes at KILDEN har en unik plan med alle mennesker. Vi har en ideell vei å gå, eller en vei som vil være mest optimal for oss. Siden verden er som den er, vil mange mennesker ikke gå den veien. Da kan vi gå den nest ideelle veien. Eller den neste. Osv. Våre valg og våre liv kan sammenlignes med en kinesisk vifte. Den delen av vifta som kommer først når vi bretter den ut, representerer den mest ideelle veien. Den neste delen av vifta representerer den nest mest ideelle veien, osv. KILDEN med sin uendelige kjærlighet vil alltid forsøke å heve oss og med en magnetisk kraft lede oss inn på den mest ideelle veien, men kun i den grad vi selv velger. Når vi setter vår lit til DAO, vil vi få veiledning. Med Wu Wei vet vi at veien er forberedt og vi kan følge strømmen i elven i stedet for å svømme for livet oppstrøms.

Alt som er skapt, er utsprunget fra KILDEN. Livet, enten det er i den fysiske verden eller i den spirituelle, er to sider av samme sak og varierer kun i frekvens. Det samme gjelder materie og livsvilkår. Mesteren mestrer med sin mentale kraft frekvensene og har derfor frihet til å vandre. Han har derfor overvunnet døden, mens lærlingen er fortsatt underlagt denne.

Under lysets hastighet har vi vår fysiske verden. Bevissthet og fysisk materie. Over lysets hastighet har vi bevissthet og energi. Det som eksisterer under lysets hastighet, er bare et lite fragment av det som eksisterer over. 


Vår livsoppgave er å transmutere oppover i frekvenser inntil vi atter vender tilbake til en tilstand av lys.


Over og under lysets hastighet

Alt er energi som vibrerer med en frekvens. Også materien i vår dimensjon. Det som skiller det materielle fra det immaterielle, er frekvensen i energiene i det vi observerer. Når vitenskapen etter hvert anerkjenner dette, er det likevel uten forståelse for en bevissthet i disse energiene. På samme måte som vitenskapelige miljøer for noen år siden fornektet at dyr hadde bevissthet (de mente at de kun besto av kjøtt og overlevelsesinnstinkter), gjør de nå den samme feilen ved å overse at energiene de observerer i universet også har denne egenskapen. Energihavet i universet ville ikke hatt evnen til å skape bevissthet hvis ikke det selv hadde denne egenskapen. Liv er ånd, en energi med bevissthet. Og et liv i en eller annen form er en avspeiling av KILDEN, for livet utgår fra DEN. Og via dette energifeltet med bevissthet, er vi alle koblet sammen. Vi beveger oss i en kosmisk energi-torus evinnelig og alltid.

Som vi senere skal se, kan vi som evige sjeler dra veksler på dette intelligente kraftfeltet. Det er lydhørt ovenfor våre emosjoner. På samme måte som når vi kommunisere kun med følelser, kan vi også kommunisere med universet. Universet er mental. Eller sagt med andre ord, energihavet i universet er mentalt. Det styres av en lovmessighet. Når vi ser koblingen mellom dette energihavet og denne lovmessigheten, har vi oppdaget den lovmessigheten som Jesus blant annet omtalte i Bergprekenen.

Einstein beviste med sine ligninger at energi og materie er relatert og at materie som passerer lysets hastighet vil transformeres til ren energi. Lysets hastighet er grenseverdien for at materie i det hele tatt kan eksistere. Over lysets hastighet opphører materien og vi finner energi og bevissthet. I denne sfæren har vi tilgang til andre dimensjoner, fortiden og fremtiden. Rom og tid smelter sammen til et hele. For en bevissthet i en eller annen form, er det like 'rart' å passere lysets hastighet nedover som oppover i frekvens. Livet skaper denne muligheten gjennom fødsel og død. En sekvens som gjentas inntil vi mestrer lysets barriere og kan, som andre mestere før oss, passere denne av fri vilje og dermed vandre videre som frie energier i universet.

Then to me spoke HE, the Master: Know ye, O Thoth, in the beginning there was VOID and nothingness, a timeless, spaceless, nothingness. And into the nothingness came a thought, purposeful, all-pervading, and It filled the VOID. There existed no matter, only force, a movement, a vortex, or vibration of the purposeful thought that filled the VOID.

Ingen ting kan gå raskere enn lysets hastighet tenker du kanskje. Vel ..., fysiker Alain Aspect utførte på 1980 - tallet noen eksperimenter i sitt laboratorium. Han sendte to koblede fotoner i høy hastighet i motsatte retninger. I forsøket ble det ene fotonet påvirket slik at det forsvant. Overraskelsen var stor da også det andre fotonet på eksakt samme tidspunkt gjorde det samme. Avstanden mellom fotonene var stor. Tiden informasjon trengte for å nå det andre fotonet for å opplyse om at det første hadde opphørt, var ikke mulig å måle. De to hendelsene skjedde samtidig.

Eksperimentet ble sett på som et gjennombrudd innen kvantefysikk og viser at kvantefysikk og metafysikk sammen kan gi en større forståelse for vår eksistens. At det er vi som til syvende og sist styrer hvor vi ønsker å være på den vertikale frekvens-skalaen. Gjennom tiden har mennesker hatt stor kunnskap om det vi nå studerer. De har undervist i og spredt denne kunnskapen. De var opptatt av at andre IKKE så på dem som kilden til kunnskap. I deres budskap lå det implisitt at alle som søkte kunnskapm kunne få den når de visste hvor de kunne finne den.


Fortidens mestere ville ikke bli sett på som kilden til kunnskap. De ville at alle skulle få den kunnskapen de besatt ved å se inn.


Øvelse: Under meditasjon, tøm tankene. Bli bevissthet uten forankring i intellektet eller i egoet. La selvet forsvinne. La tiden forsvinne. La materien forsvinne. Vær et kosmisk egg av energi. Identifiser deg med den evige energien i egget og ikke den forgjengelige kroppen. Dvel så lenge du ønsker ved dette perspektivet. La bevisstheten hvile i en strøm av energi som omgir kroppen så lenge du kan. Strekk deg mot KILDEN. Vær hos KILDEN. Kjenn at frekvensene øker. Kjenn at du er ALT.

Når vi skal øke våre frekvenser, vil våre paradigmer om oss selv være det første hinderet. Vi tror at vi er kropp og indentifiserer oss som det. Våre fysiske sanser gir oss et bilde av den fysiske verden, men lite informasjon om den energetiske. Vi vet det er mer enn det vi ser. De fleste av oss har en begrenset kjennskap til kvantefysikken og atomenes oppbygging. Kvantefysikk er for de fleste av oss menn/kvinner i hvite frakker som står foran særs store, teknologiske og kostbare innredninger og forsker på noe vi aldri ser eller blir konfrontert med. Men vi er mer enn kropp. Sjelen har en udødelig bevissthet. Når vi lever, er den integrert i vår kropp. Når vi dør, forlater bevisstheten kroppen for å eksistere i en annen sfære. Det er denne bevisstheten som bringer oss opp mot lysets hastighet og videre, enten det måtte være med eller uten en fysisk kropp. Det skjer når vi lar bevisstheten 'løsrive' seg fra de paradigmer og den kunnskap vi har fått om oss selv og bare lar den eksistere uten intellektet, de fysiske sansene og tiden. Når vi lar tankene dvele ved høyere frekvenser, er det dit vi reiser!

Denne bevisstheten er en del av en universell bevissthet og når vi strekker oss mot en forening av denne, stiger våre frekvenser. Vi transformeres fra å være en, til å være ingen, til å være alle. Vi transformeres fra å måtte forholde oss til en tid, til å bli tidløse, til å favne alle tider på en gang. Vi transformeres fra å være på et sted, til å være stedløse, til å være på alle steder på en gang. Vi beveger oss inn i en sfære hvor ALT er integrert i nuet uten seperasjon. Kun energi og bevissthet. Og en altomsluttende kjærlighet. Dette er KILDEN.

When ye are free from the fetters of darkness and travel in space as the SUN of the LIGHT, then ye shall know that space in not boundless but truly bounded by angles and curves. Know ye, O man, that all that exists is only an aspect of greater things yet to come. Matter is fluid and flows like a stream, constantly changing from one thing to another.

Øvelse: Stå oppreist eller ligg på ryggen i en myk seng. Bruk fantasien og se for deg en energiball ved 1. chakra, eller nederst i ryggraden. Se at energiballen lyser og er full av energi. Se at den beveger seg oppover ryggraden til den når 7. chakra på toppen av hodet. Beveg den i fantasien først sakte opp og ned og deretter raskere og raskere. Se at den kommer i berøring med alle chakraene mens den vandrer oppover og nedover. Kjenn hva den gjør når dette skjer. Kjenn når den passerer det 3. øye eller 6. chakra. Hvordan du føler et trykk i pannen. Når den kommer til 7. chakra. Hvordan den sprer seg og blir som en blomst hvor bladene åpnes. Kjenn på en elektrisk fornemmelse i ryggraden, en fornemmelse som kan minne om en tantrisk orgasme. Kjenn at blokkeringer åpnes, og at du blir mer oppmerksom på energiene rundt deg. Ha som intensjon at blokkeringer mellom 1. og 7. chakra forsvinner. Se at livsenergien ekspanderer rundt kroppen. Hev dens frekvenser med intensjonen i denne energileken. Send kjærlighet til deg selv. Til menneskene rundt deg. Til skapelsen. Til KILDEN. La livsenergien strekke seg etter KILDEN.

Øvelse: Bruk figuren som vist over og tenk på en tilværelse over lysets hastighet. Observer hva som skjer når du vedblir i tankene på dette stedet.


You must right now turn your light around and shine it on yourselves (ekō henshō), not go seeking somewhere else. Then you will understand that in body and mind you are no different from the ancestors and buddhas, and that there is nothing to do.

Linji Yixuan


I denne kreative 'boblen' av energi, ønskes det å skape. Skape verdener og skapninger av alle slag. Slippe kreativiteten til i alle dimensjoner. Og i en av disse dimensjonene eksisterer vi. Men vi har glemt KILDEN. At den er vårt opphav. At den fysiske verden vi befinner oss i bare er et lite fragment av en universell helhet som strekker seg på tvers av dimensjoner og frekvenser. At det er ved bevissthet hvorav alt blir skapt, først energetisk og så fysisk. Først med en høyere konsentrasjon av energi og så med en lavere konsentrasjon av energi. Først med en høyere frekvens og så med en lavere frekvens. Først med en mindre tetthet og så med en større tetthet. Våre observasjoner senker frekvensene på det vi observerer. Når vi ikke lenger observerer, øker igjen frekvensene. Vi skaper materie og fysiske realiteter når vårt fokus varer lenge nok. Det er derfor vi kan oppnå en oppstigning ved å gå inn i tomhet uten bruk av sansene. Det er også derfor vi kan skape materie og fysiske betingelser hvis vi ønsker det.

Fortidens mestere gikk inn i stillheten, i en balanse mellom Yin og Yang, når de ble oppsøkt av en sykdom. Med intensjonen hevet de sine frekvenser. I denne tomheten ble deres kropper fornyet. Se for øvrig Emerald Tablets 13:11-14 som omhandler et tema hvor vi balanserer kroppen ved hjelp av jordens poler.


Når vi tyr til den 1. delen av skapelsen, tyr vi til et utømmelig univers med energier som lystrer vår bevissthet. Vår fysiske verden er et resultat av et bevisst ønske om å manifestere ved hjelp av den 1. delen av skapelsen.


Vi må aldri undervurdere tankenes og emosjonenes betydning. I både moderne og historiske mysterieskoler lærte elevene å ha kontroll på begge og de så på disse ferdighetene som inngangsporten til mysteriene. Det er tankene som styrer emosjonene. Det er emosjonene som styrer frekvensene. Og til sist er det frekvensene som styrer vilkårene vi som energetiske vesener ubønnhørlig må forholde oss til. Vårt endelige mål er å ha fullstendig kontroll på disse vilkårene, men dog innenfor rammene av DAO når vi kjenner til KILDENs formål med oss. Da har vi tatt tilbake vår guddommelige autoritet. Vi trenger ikke lenger å se hen til eksterne kilder, det være seg spirituelle mestere, autoriteter, guder, engler, døde, kanaliserende personer eller andre som kommer til oss og sier at de er veien og at løsningen ligger 'out there'. Veien finner vi ved å gå inn.

De fleste menneskene søker dog etter svar som ligger 'out there'. Det kan være en pastor med stor oppslutning på TV. Det kan være en guru som kan vise til uvanlige ferdigheter. Eller vitenskap. Eller penger. Noen ganger blir disse ilagt guddommelige evner og til og med tilbedt som en. Vi søker trygghet gjennom å se utover. Noe eller noen som kan ta vare på oss! Det vi glemmer eller ikke forstår er at vi alle er 'guruer' med guruens iboende evner. Vår oppgave er å finne og perfeksjonere disse. Under meditasjon ser vi innover, oppover og mot lyset. En vei alle 'ekte' guruer har gått før oss. Det finnes ingen annen vei. Å søke etter svaret i noen eller noe utenfor oss vil uomtvistelig feile.

Hva vi opplever som rett og galt styres av de normer som eksisterer i samfunnet. Opp gjennom historien har vi hatt normer som har vært direkte ondskapsfulle. Heksebrenning er et eksempel. Legitimering av slaveri et annet. Forordninger vi ble påtvunget. I september 2014 møttes Shimon Peres og daværende pave Francis for å diskutere mulighetene for en verdensomspennende religion i regi av FN hvor paven skulle være overhode. Religionen skulle ha en udiskuterbar autoritet til å bestemme hva en Gud mener og ønsker. Det er vel å anta at denne religionen ikke vil understøtte kunnskap hverken om KILDEN og kvantefeltet. Ei heller gi menneskeheten større frihet.

Når vi derimot går til KILDEN, mottar vi evige normer vi kan stole på uavhengig av samfunnets idealer som stadig er under endring. Siden mennesket er et evig vesen utsprunget fra KILDEN, forstår vi at det i utgangspunktet er godt. At det er skapt av og for kjærlighet. At mennesket ikke trenger politi, fengselsvesen, forsvar, oppleve fattigdom eller bli fortalt hva som er rett og galt. Men mennesket lever i et samfunn som avgrenser dets kunnskap om sitt opphav og autoriteter ikler seg rollen som guder og definerer selv hva som er rett og galt. Som kyllinger tilpasser vi oss deres normer uten å stille spørsmål. Men endring er i emning. Vi er på vei inn i vannmannens tidsalder og vil være knyttet til dette tegnet i over 2000 år. Vannmannen står for opprør mot det eksisterende og er det første av 6 tegn i en feminin sfære som vil vare i halvparten av Zodiakens syklus på 26 000 år. Kanskje er det et gryende matriarkat som til syvende og sist vil bringe tilbake kunnskapen om KILDEN?

En øvelse i mindfulness

I vår streben etter høyere frekvenser, er det viktig a søke opphøyde og gode følelser. Det finnes egentlig ingen grunn til å ha dårlige følelser. Dårlige følelser leder oss nedover og gode følelser leder oss oppover. Det er tankene som styrer følelsene. Dette er lettere når vi velger å ikke dras inn i en dualistisk kamp for noe og mot noe annet.

Øvelse: Frembring de beste følelsene du kan. Rett de mot deg selv. Mot menneskene rundt deg. Mot resten av ditt liv. Mot dine tidligere liv. Mot dine forfedre og dine etterkommere. Vær målbevisst inntil gode følelser blir en vane. Når dine vaner er endret, ha som intensjon å forsterke ytterligere de gode følelsene. Observer hvordan din tilværelse endres. Hvordan dine holdninger til andre og ikke minst hvordan andres holdninger til deg endres. Disse energiene som ikke inneholder dømming, er den veien som fører til himmelriket. For det finnes ingen annen vei. (Veien er smal og få er det som finner den). Legg til side rett og galt. Ha kjærlige følelser som omslutter både deg selv og de du omgås. Observer hvordan himmelen responderer.

Neste øvelse er hentet fra Dr. Joe Dispenzas bok Becoming Supernatural.

Øvelse: Ligg eller sitt et sted hvor du kan være alene og slappe av. Lukk øynene. Pust dypt inn og ut gjennom hjertechakra. Mens du gjør dette, frembring gode følelser. Når du føler disse følelsene i hjertesenteret, la de flyte mot en spesiell livshendelse eller et spesielt mål.

Det er en grunn til at vi har Hollywood - filmer som spyr ut voldelige sener. Det er en grunn til at unge gutter og jenter har enkel tilgang til voldelige spill. Det er en grunn til at vi får servert politikk hvor en høyrefløy kjemper en innbitt kamp mot venstrefløy. (Egentlig er ikke forskjellen så stor som vi tror ...) Det er en grunn til at religionene presenterer en dualistisk og ofte en dramatisk kamp mellom lyset og mørket. Og grunnen er, paradoksalt nok, å lede oss vekk fra sfærer med høyere frekvenser.

Å ha kjærlige følelser gjør at vi åpnes for større sannheter. Sannheter som alltid har vært tilgjengelig, men som ikke har vært synlig før vi utfører denne delen av vår livsoppgave. En livsoppgave alle har fått.

Tro og manifestering - del 2

Lenger opp på siden ble manifestering ved hjelp av den første og andre delen av skapelsen beskrevet. Jo mer vi evner å skape med den første delen av skapelsen, jo mindre anstrengelse må til. Skapelsen henter energien fra et utømmelig energihav og støpeformen er våre vibrasjoner som skapes av våre intensjoner som igjen etableres ved hjelp av vårt intellekt. Den første delen av skapelsen kommer i stand når vi i våre emosjoner vibrerer lenge nok med en bestemt frekvens. Disse frekvensene har et mønster og skaper dermed en bestemt realitet. På den måten får vi mer av det vi fokuserer på.

Men husk! Siden vi alltid føler noe, vil vi alltid manifestere med den første delen av skapelsen. Det forklarer hvorfor enkelte mennesker kan leve et liv i traumer og elendighet, mens andre et helt liv i harmoni. Helt ubevist lar vi manifestering baseres på fortiden. På det som har vært. Kunsten er å leve i nuet, i balanse, i en sfære hvor Yin og Yang smelter sammen og upåvirket av denne verdens dramatikk. La kreativiteten slippe til og la fantasien løfte oss til høyder fornuften ønsker å forhindre oss i å nå. Slik kan manifesteringen endre våre liv til noe bedre og i tråd med DAO. For alle mennesker har en bestemt vei å gå. Når vi begynner å gå den veien, blomstrer vi.


You suppose that attainment is possible in quietude but lost in activity; you do not realize that the reason for loss through activity is because nothing is attained through stillness. When you attain nothing in quietude or lose anything through activity, in either case you have not yet reached the Way.

Lu Yan


Vi blir bedt om å skape i stillhet. Med det menes at vi må skape mer med den første delen av skapelsen. Lu Yan sier at hvis vi mislykkes når vi forsøker å skape en realitet med den andre delen av skapelsen, er det fordi vi har brukt for lite tid og oppmerksomhet på den første.

Å sette opp en intensjon, er en investering. Et innskudd på en konto hvor saldoen forøkes hver gang tanken og dermed emosjonen gjenskapes. Mestere fra Østen ba sine studenter om å gjøre livet lettere ved å visualisere det livet de ønsket. Om livet de ønsket ikke oppsto, var det fordi studenten hadde brukt for liten tid på å senke den realitet de ønsket fra høyere sfærer og inn i denne dimensjonen. De hadde brukt for liten tid på tanken. Og dermed emosjonene.

Tenk på de utfordringene verden står ovenfor. Vi går til kamp mot sykdom, fattigdom, matmangel, terror, ja til og med krig. Å gå til kamp mot noe, viser at vi IKKE benytter oss av den første delen av skapelsen. Det er imidlertid ikke nødvendig å gå til kamp. Det vi trenger, er å ta i bruk mer av den første delen av skapelsen. Det er veien! På den måten kan vi skape et Utopia. Et Utopia er ikke uoppnåelig. Ordet kommer fra Gresk og betyr 'et godt sted'. Men så lenge vi har en verden som næres av frykt, løgn og manglende solidaritet, er det nettopp disse elementene som hindrer oss i å leve i et. Til jorden har vi kommet for å lære å trekkes mot det som faktisk betyr noe. Gjennom utallige reinkarnasjoner, opplever vi gjentatte ganger skuffelsen ved å søke løgnen. Men gradvis vekkes vi. Gradvis distanserer vi oss mer og mer fra løgnen. Gradvis øker fokuset på ilden i oss. Ilden som rommer all visdom.

The Matrix er et selvoppholdende system hvor vi ubevist manifesterer dens eksistensberettigelse. Vi gjør det helt automatisk fordi vi ikke kjenner til den første delen av skapelsen og hvilken kraft våre emosjoner har. Gjennom aviser og tv får vi kartet vi skal manifestere ubevisst etter. Hvem vi skal hylle og hvem vi skal hate. Hvilket side vi skal ta i en konflikt. Og ikke minst hva vi skal frykte.

Man is in process of changing to forms that are not of this world. Grows he is time to the formless, a plane on the cycle above. Know ye, ye must become formless before ye are with the LIGHT.

Øvelse: Sitt eller ligg et sted hvor du kan være alene. Rett oppmerksomheten mot en eksistens over lysets hastighet. Bare la tankene dvele der. Lenge. De fysiske lovene vil flytte deg i den retningen. Vår realitet skapes av våre tanker.

Vi blir fortalt at vi lever i en opplyst tidsalder. Men vi blir ikke vist nye veier å gå. Det gis ikke nye paradigmer vi kan benytte for å skape et bedre samfunn. Vi hopper fra den ene til den andre siden i en dualistisk verden og tror at en kamp for det ene og mot det andre er løsningen og representerer et fremskritt. Men dualismen er ingen løsning. Den er kun 2 sider av samme mynt. 'Enten er dere med oss eller så er dere mot oss' - retorikken enkelte nasjoner fører, skaper en evig serie med konflikter og menneskelige lidelser.

Når vi går inn i nuet uten å mene det ene eller det andre, bare observere, stiger våre frekvenser. Med den første delen av skapelsen, kan vi skape en bedre verden når vi kjenner til vår sanne natur som stjernemennesker. Når vi endelig forstår at vi er utsprunget fra KILDEN. At vi ikke trenger krig og fattigdom. At vi er uendelige vesener på en like uendelig reise. At alt det vi trenger, er at vi bryr oss om hverandre. Vanskeligere enn det er det ikke.

Nidarosdomen i Trondheim har 2 tårn og et høyere spir i midten. Tårnene symboliserer dualismen, våre fysiske øyne, våre fysiske sanser. De er butte. Det symboliserer stagnasjon og indikerer at dette ikke er veien å gå. Det er verdt å legge merke til hva slags skapninger disse tårnene er omkranset med på mer detaljerte bilder av kirken! 😉 Det runde vinduet i midten symboliserer vårt spirituelle øye eller pinealkjertelen. Spiret som er plassert over vinduet, symboliserer den esoteriske sfære vi finner i stillheten når vi i meditasjon fokuserer innover. Dens betydning for vår tilbakevendelse til KILDEN. En påminnelse om retningen vi alle må gå. Vi finner den samme symbolikken om og om igjen på større kirker i Europa.

Å forenes med vårt indre lys

Turn thy thoughts inward not outward. Find thou the Light-Soul within. Know that thou art the MASTER. All else is brought from within. Grow thou to realms of brightness. Hold thou thy thought on the Light. Know thou art one with the Cosmos, a flame and a Child of the Light.

Vi har alle et indre lys. For å bli kjent med dette lyset, må vi se inn. Når vi gjør det, vil dette lyset begynne å guide oss. Gi oss visdom. Retning. Når vi fokuserer utover, har vi ingen retning. Vi kan orientere oss i denne verden. Men når prøvelsene kommer, når utfordringene kommer, mister vi retningen. Men når vi ser inn, finner vi mesteren i oss. 

Vi leser bøker og ser filmer om andre mestere. Vi søker mesteren i oss der ute. I noe eller noen der ute. Men mesteren i oss finner vi kun ved å se inn. For denne verden er skapt av det samme lyset som er i oss. Den fysiske verden vi lever i, speiler den indre verden. Så skal vi endre denne verden, gjøre den til et bedre sted å leve, må vi først forme verdenen i det lyset vi bærer. Dermed vil den fysiske verden speile verdenen skapt i lyset. For den skapende prosessen er først lys, så en fysisk verden.

Når vi ser inn og lar vårt indre lys lede oss, vil mørket i oss vike. Lytt til tankene. Legg merke til hvor ofte mørket kommer på besøk. Det er der hele tiden. Men når vi ser inn og hviler i vårt iboende lys, vil vi renses og bli lysmestere.

Seek ye, O man, to find the great pathway that leads to eternal LIFE as a SUN. Draw ye away from the veil of the darkness. Seek to become a Light in the world. Make of thyself a vessel for Light, a focus for the Sun of this space.

Vi har blitt bedt om å forberede oss på å forlate det store mentale plan og tre inn i det store spirituelle plan. I dette planet er vi lys. Når vi gjør oss til lys slik verset over tilsier, forbereder vi oss. Som en sommerfugl som kryper ut av en kokong, bretter ut sine vinger og begynner å fly for første gang, vil det være for oss å bli lys og tre inn i det store spirituelle plan. Når vi leser Emerald Tablets, ser vi et det er denne overgangen teksten beskriver i detalj. Ikke overgangen fra det store fysiske plan til det store mentale plan. Men overgangen fra det store mentale plan til det store spirituelle plan. Når vi har lagt mørket bak oss og latt lyset ta over. 

Øvelse: Se inn. Vær tålmodig. Se at du er fylt med et lys fra topp til tå. Dvel ved dette lyset. Har du angst eller går tankene på høygir for å finne løsningen på et problem der ute, fokuser på dette lyset. Se at du får kontakt med ditt 'høyere jeg'. Denne tilnærmingen er subtil og tar litt tid. Legg merke til hvordan øvelsen påvirker dine emosjoner. Hvordan du blir kjent med en mye større del av deg selv. Mestere anbefaler oss å gjøre dette opp til 2 timer hver dag. Bare lytte og se etter lyset i oss.

Materie og energi er det tema som nå følger. Vi skal se nærmere på kvantefelt og dets betydning for oss som stjernemennesker. 

Sjelelig sammensmeltning

I Lukas kan vi lese:

Når den urene ånden er fart ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første.

Lukas 11: 24 – 26

Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.


List ye, now to my voice and become greater than common man. Lift thine eyes upward, let Light fill thy being, be thou ever Children of Light. Only by effort shall ye grow upward to the plane where Light is the All of the All.


Reach ever upward, O Soul of the morning. Turn thy thoughts upward to Light and to Life.


Vår sjel er som myk formbar leire. Vårt intellekt styrer hvilken form den til enhver tid har. En bestemt form har et frekvensmønster som tiltrekker andre sjeler med samme frekvensmønster. Etter en åndeutdrivelse er det viktig å søke lyset slik at frekvensene øker og at kroppen ikke blir bolig for ånder med de samme tilbøyeligheter som nettopp ble drevet ut.

Sjelens tilbøyeligheter eller form, tas med i graven og inn i en ny kropp i nye inkarnasjoner. Formen blir som en arv fra liv til liv inntil den er renset og klar for å tre inn i høyere sfærer. For sjelen trekkes hele tiden mot sfærer som har frekvensmønstre som harmonerer med dens egen på samme måte som den søker hvile sammen med andre sjeler den er i harmoni med.

Når sjelene renses og deres frekvensmønster høynes, klargjøres de for en sammensmeltning i en større kosmisk bevissthet. Sjeler med et lavere frekvensmønster søker det samme. Men siden en dualistisk tilbøyelighet fortsatt eksisterer, vil ikke en endelig sammensmeltning være mulig. De smelter sammen en tid for så å skilles og det forsøkes med en ny sammensmelting et annet sted. Et forelsket par smelter sammen for en stund, for så å oppleve at de var for forskjellige.

Emerald Tablets viser veien vi må gå for å høyne våre frekvensmønstre. Opptegnelsen ber oss om å søke lyset. Og det er i dette lyset at vi finner det guddommelige i oss og som gjør det mulig for oss å smelte sammen i større bevisste enheter. Det er slik himmelen har sin flyt. Vi er alle en del av en slik strøm. Vi er ikke på samme sted. Men gjennom smerte som oppstår når vi gjør feil, lærer vi. Vår sjel formes som formbar leire.