Tavle 9: Nøkkelen til frihet fra rom

9:1. List ye, O man, hear ye my voice, teaching of Wisdom and Light in this cycle; teaching ye how to banish the darkness, teaching ye how to bring Light in thy life.

Lytt, O menneske, hør min stemme undervise om visdom og Lys i denne syklusen. Nå skal jeg fortelle hvordan du kan forvise Mørket og bringe Lys inn i ditt liv.

9:2. Seek ye, O man, to find the great pathway that leads to eternal LIFE as a SUN. Draw ye away from the veil of the darkness. Seek to become a Light in the world. Make of thyself a vessel for Light, a focus for the Sun of this space.

Søk, O menneske, å finne den storslagne veien som leder til evig liv som en sol. Fjern dere fra Mørkets slør. Søk å bli Lys i denne verden. Bli et sted hvor Lyset kan oppholde seg. Ha et fokus på solen i denne dimensjonen.

Fokuser innover. Se at kroppen er fylt med et lys. Få kontakt med sjelens lys og lytt til hva den har å si. Bli sjelens lys.

9:3. Lift thou thine eyes to the Cosmos. Lift thou thine eyes to the Light. Speak in the words of the Dweller, the chant that calls down the Light. Sing thou the song of freedom. Sing thou the song of the Soul. Create the high vibration that will make thee One with the Whole. Blend all thyself with the Cosmos. Grow into ONE with the Light. Be thou a channel of order, a pathway of LAW to the world.

Løft dine øyne mot kosmos. Løft dine øyne mot Lyset. Syng ordene fra Mesteren, sangen som kaller på Lyset. Syng frihetens sang. Syng sjelens sang. Frembring de høye vibrasjonene som vil gjøre deg ett med ALTET. Smelt sammen med kosmos. Bli ett med Lyset. Vær en kanal for orden. En vei for orden i denne verden.

Et veldig viktig vers. Emerald Tablets bønnfaller oss om å heve våre frekvenser slik at vi kan bli hevet opp fra mørket og inn i lyset. Smelte sammen med det kosmiske lys. Det snakkes ikke her om det synlige lys vi observerer med våre øyne, men et potens og bevisst lys. Et sjelelig lys som omslutter universet. Ikke et lys vi kan se med våre fysiske sanser, men med det tredje øye.

9:4. Thy LIGHT, O man, is the great LIGHT, shining through the shadow of flesh. Free must thou rise from the darkness before thou art One with the LIGHT.

Lyset som er i deg, O menneske, er det store Lyset som skinner gjennom legemet. Du må være frigjort fra Mørket før du kan bli ett med Lyset.

9:5. Shadows of darkness surround thee. Life fills thee with its flow. But know, O man, thou must arise and forth thy body go far to the planes that surround thee and yet are One with thee, too.

Mørkets skygger omringer deg. Livet fyller deg med dens flyt. Men vit, O menneske, at du må stige frem og ut av kroppen og deretter reise langt til de plan som er rundt deg, men også ett med deg.

Emerald Tablets ber oss om å reise uten kropp, kun med sjelen, til de plan som er rundt oss.

9:6. Look all around thee, O man. See thine own light reflected. Aye, even in the darkness around thee, thine own Light pours forth through the veil.

Se rundt deg, O menneske. Se refleksjonene fra ditt eget Lys. Ja, selv i Mørket omkring deg, strømmer dit eget Lys gjennom sløret.

Observer dine følelser når du omgår andre mennesker. Hva føler du? Alle dine følelser er lys med ulike farger. Men når følelsene blir i harmoni med det evige Lys, da blir du et fyrtårn som viser veien for andre. Du lyser opp mørke kroker. Se lyset i deg. Ha kjærlige følelser. Se mot Lyset, for det er dit din sjel trekkes. Du fylles med det evige Lys.

9:7. Seek thou for wisdom always. Let not thine body betray. Keep in the path of the Light wave. Shun thou the darkened way. Know thee that wisdom is lasting. Existing since the ALL-SOUL began, creating harmony from by the Law that exists in the WAY.

Søk alltid etter visdom. La ikke din kropp bedra deg. Vandre alltid på den veien som fører til Lyset. Sky veien til mørket. Vit at visdommen vedvarer. At den har eksistert siden alle sjelers lys begynte. At den, med loven som eksisterer på veien mot lyset, skaper harmoni.

9:8. List ye, o man, to the teachings of wisdom. List to the voice that speaks of the past-time. Aye, I shall tell thee knowledge forgotten, tell ye of wisdom hidden in past-time, lost in the midst of darkness around me.

Lytt, O menneske, til kunnskapen i visdommen. Lytt til stemmen som snakker om fortiden. Ja, jeg skal fortelle om kunnskapen som er glemt. Om visdom som er gjemt i historien. Tapt i Mørkets midte rundt meg.

9:9. Know ye, man, ye are the ultimate of all things. Only the knowledge of this is forgotten, lost when man was cast into bondage, bound and fettered by the chains of the darkness.

Vit dette, O menneske, du er det ypperste av alle ting. Det er kun kunnskapen om dette som er tapt. Tapt da mennesket havnet i fangenskap. Bundet og låst av Mørkets lenker.

9:10. Long, long ago, I cast off my body. Wandered I free through the vastness of ether, circled the angles that hold man in bondage. Know ye, O man, ye are only a spirit. The body is nothing. The Soul is ALL. Let not your body be a fetter. Cast off the darkness and travel in Light. Cast off your body, O man, and be free, truly a Light that is ONE with the Light.

For lenge, lenge siden, kastet jeg av meg min kropp. Fritt vandret jeg gjennom Ethers uendelighet. Sirklet rundt vinklene som holder mennesket i fangenskap. Vit dette, O menneske, at du kun er ånd. Kroppen er ingenting. Sjelen er alt. Ikke la kroppen bli en lenke. Kast av deg Mørket og vandre i Lyset. Kast av deg kroppen, O menneske og bli fri. I sannhet et lys som er ett med Lyset.

9:11. When ye are free from the fetters of darkness and travel in space as the SUN of the LIGHT, then ye shall know that space in not boundless but truly bounded by angles and curves. Know ye, O man, that all that exists is only an aspect of greater things yet to come. Matter is fluid and flows like a stream, constantly changing from one thing to another.

Når du har blitt fri fra Mørkets lenker og reiser i universet som en Lyset sol, da skal du vite at universet ikke er grenseløst, men bundet til vinkler og kurver. Vit, O menneske, at alt som eksisterer er kun et aspekt av større ting som skal komme. Materie er flytende og flyter som en strøm. Konstant i endring fra en ting til noe annet.

9:12. All through the ages has knowledge existed; never been changed, though buried in darkness; never been lost, though forgotten by man.

Gjennom alle tider har det eksistert kunnskap. Kunnskap som er uforanderlig, men likevel begravet i Mørket. Kunnskap som aldri er blitt tapt, men likevel glemt av mennesket.

9:13. Know ye that throughout the space that ye dwell in are others as great as your own, interlaced through the heart of your matter yet separate in space of their own.

Vit at i det rom du eksisterer i, finnes andre rom som er like store. Rom som er sammenflettet i kjernen av materien, men likevel separerte i egne rom.

Emerald Tablets snakker her om dimensjoner som eksisterer side om side. På samme måte som radiokanalene P1 og P2 kan bli sendt i samme rom, men med ulike frekvenser på elektromagnetiske bølger, kan også ulike dimensjoner eksistere i samme rom når de svinger med ulike frekvenser i mediumet Ether.

9:14. Once in a time long forgotten, I THOTH, opened the doorway, penetrated into other spaces and learned of the secrets concealed. Deep in the essence of matter are many mysteries concealed.

I en periode av historien som nå er glemt åpnet jeg, Thoth, dørene og beveget meg inn i andre rom og lærte av hemmelighetene som var skjult. Dypt i materiens essens, eksisterer det mange skjulte hemmeligheter.

I sin spirituelle utvikling, nådde Thoth et nivå hvor han kunne bevege seg fra en dimensjon til en annen. Et nivå vi en gang i fremtiden vil nå. For vi er alle delaktige i en himmelsk flyt av bevisst energi som beveger seg fra mørket til lyset.

Thoth opplyser oss om at i dypet av materiens essens, ligger det mange skjulte hemmeligheter. Hemmeligheter som vitenskapen i dag avdekker i sine laboratorier hvor de studerer materiens minste byggeklosser. Etter hvert vil vitenskapen se at materie er energi som vibrerer med bestemte frekvenser og at den har en bevissthet. At disse byggeklossene er en del av den himmelske strømmen som beveger seg mot lyset. Vi snaker først og fremst om en bevegelse i frekvenser og en sammensmelting av bevissthet fra mindre til større enheter.

9:15. Nine are the interlocked dimensions, and Nine are the cycles of space. Nine are the diffusions of consciousness, and Nine are the worlds within worlds. Aye, Nine are the Lords of the cycles that come from above and below.

De sammenvevde dimensjonene er ni og rommets sykluser er ni. De ulike nivåene av bevissthet er ni og verdenene som er innenfor verdener, er ni. Ja, Syklusenes Mestere som kommer ovenfra og nedenfra, er ni.

9:16. Space is filled with concealed ones, for space is divided by time. Seek ye the key to the time-space, and ye shall unlock the gate. Know ye that throughout the time-space consciousness surely exist. Though from our knowledge it is hidden, yet still forever exists.

Rom er fylt med mange rom som er skjult for hverandre, for tiden skiller de fra hverandre. Søk nøkkelen til tid og rom og dere vil kunne låse opp døren mellom dem. Vit at i tid og rom, eksisterer med sikkerhet bevissthet. For oss er dette skjult, men bevisstheten eksisterer for evig.

9:17. The key to worlds within thee are found only within. For man is the gateway of mystery and the key that is One with the One.

Nøkkelen til verdenene inne i dere kan bare oppdages ved å se inn. For mennesket er inngangsporten til mysteriene og nøkkelen til å bli ett med ALTET.

9:18. Seek ye within the circle. Use the WORD I shall give. Open the gateway within thee, and surely thou, too, shall live. Man, ye think that ye liveth, but know it is life within death. For as sure as ye are bound to your body, for you no life exists. Only the Soul is space-free, has life that is really a life. All else is only a bondage, a fetter from which to be free.

Søk innenfor sirkelen. Bruk ordet jeg skal gi deg. Åpne porten i deg, og vær sikker på at også du skal leve. Menneske, du tenker at du lever. Men vit at livet er omkranset av døden. For like sikkert som at du er bundet til en kropp, eksisterer det ikke noe liv for deg. Kun sjeler som er fri fra rom, har et liv som egentlig er liv. Alt annet er fangenskap. En lenke du må bli frigjort fra.

9:19. Think not that man is earth-born, though come from the earth he may be. Man is light-born spirit. But, without nowing, he can never be free. Darkness surrounds the light-born. Darkness fetters the Soul. Only the one who is seeking may ever hope to be free.

Ikke tro at mennesket er født av jorden, selv om han kanskje kommer derfra. Menneskets er født av Lyset. Men uten kunnskap om dette, kan det aldri bli fri. Mørket omkranser den som er født av Lyset. Mørket lenker fast sjelen. Kun de som søker, kan håpe på å bli fri.

9:20. Shadows around thee are falling darkness fills all the space Shine forth, O LIGHT of the man-soul. Fill thou the darkness of space.

Skygger som omkranser dere er fallende Mørke som fyller alt rom. Lys opp, O Lys av menneskesjelen. Lys opp mørket i rom.

9:21. Ye are son of the GREAT LIGHT Remember and ye shall be free. Stay not thou in the shadows. Spring forth from the darkness of night Light, let thy Soul be, O SUN-BORN, fill with glory of Light, Freed from the bonds of the darkness, a Soul that is One with the Light.

Du er en sønn av det store Lyset. Husk dette og du skal bli fri. Bli ikke stående i skyggene. Spring frem fra Nattens Mørke. La din sjel bli Lys, O du som er født av Lyset, fyll deg med Lysets storhet, du som er frigjort fra båndene til det Mørke, en sjel som er ett med Lyset.

9:22. Thou art the key to all wisdom. Within thee is all time and space. Live not in bondage to darkness. Free thou, thy Light-form from night.

Du er nøkkelen til all visdom. I ditt indre eksisterer all tid og rom. Lev ikke i Mørkets trelldom. Frigjør din lysform fra natten.

Vi er lys bundet til en kropp. Selv døden frigjør oss ikke fra mørkets trelldom, fordi vi i løpet av et liv ikke har seiret over den. Det vil si at vi må reinkarnere nok en gang og enda en gang, inntil vi i løpet av et liv mestrer mørket og blir lys når vi måtte ønske det. Hvilen sjelen opplever i perioden mellom to reinkarnasjoner, åpner ikke opp for en slik erfaring. Det er først når erfaringen gjøres med en fysisk kropp med alle dens svakheter og tilbøyeligheter tilstede, at vi har seiret over mørket. Veien dit er lang og hard og krever stor anstrengelse.

9:23. Great Light that fills all the Cosmos, flow thou fully to man. Make of his body a light-torch that shall never be quenched among men.

Det store Lys som fyller hele kosmos strømmer i sin helhet i mennesket. La kroppen bli en fakkel som aldri skal bli slukket blant menneskene.

Lukas 17:21: heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er innen i eder.

Emerald Tablets minner oss om hvor vi skal se etter Guds rike. Vi kommer nærmere Guds rike når vi ser inn. I dette verset ber Thoth oss om å bli lys. En fakkel. Balanse. Konsentrasjon. Forestillingsevne. Utholdenhet. Se at vi er fylt med lys.

9:24. Long in the past, sought I wisdom, knowledge not known to man. Far to the past, I traveled into the space where time began. Sought I ever knew knowledge to add to the wisdom I knew. Yet only, I found, did the future hold the key to the wisdom I thought.

For lenge siden søkte jeg etter visdom og kunnskap ukjent for mennesket. Jeg reiste langt tilbake i tid, helt til den gang tiden begynte. Hele tiden søkte jeg etter mer kunnskap som jeg kunne tilføye den kunnskapen jeg allerede hadde. Dog fant jeg at nøkkelen til kunnskapen jeg søkte, bare kunne finnes i fremtiden.

En syklus inneholder tid hvor bevisstheter kan utvikles. Lenger ut i syklusen inneholder den mer visdom og kunnskap sammenlignet med tidligere i syklusen. Thoth hadde evnen til, innenfor en syklus, å reise i tid, ja til og med til han møtte syklusenes voktere i dens ytterkant som tidligere beskrevet.

9:25. Down, to the HOLES of AMENTI I journeyed, the greater knowledge to seek. Ask of thee, LORDS of the CYCLES, they way to the wisdom I sought. Asked the LORDS this question: Where is the source of ALL? Answered, in tones that were mighty, the voice of the LORD of the NINE: Free thou thy soul from thy body and come forth with me to the LIGHT.

Jeg reise ned til Amentis huler for å søke etter større kunnskap. Der spurte jeg Syklusenes Mestere om veien til visdom. Dette er spørsmålet jeg stilte: Hvor er kilden til ALT? Mester NI svarte meg med en mektig røst: Frigjør din sjel fra din kropp og bli med meg til Lyset.

9:26. Forth I came from my body, a glittering flame in the night. Stood I before the LORD, bathed in the fire of LIFE. Seized was I then by a force, great beyond knowledge of man. Cast was I to the Abyss through spaces unknown to man.

Jeg tredde ut av min kropp som en lysende flamme i natten. Foran Mesteren stod jeg og badet i livets ild. En kraft langt utenfor menneskets kunnskap holdt meg fast. Gjennom rom ukjent for mennesket ble jeg kastet ned i avgrunnen.

9:27. Saw I the moldings of Order from the chaos and angles of night. Saw I the LIGHT, spring from Order and heard the voice of the Light. Saw I the flame of the Abyss, casting forth Order and Light. Saw Order spring out of chaos. Saw Light giving forth Life.

Jeg observerte at kilden til orden var kaos og nattens vinkler. Jeg så at Lyset springer ut fra orden og hørte Lysets stemme. Jeg så at flammen i avgrunnen brakte frem orden og Lys. At orden springer ut fra kaos. At Lyset skaper liv.

Tenk på havet. På bølgene som ruller mot stranden. Vann som skyller opp på sanden og så tilbake igjen. Om og om igjen. Hele dagen. Hele natten. Når vannet renner tilbake i havet, blir havet slik det var. Som om bølgen aldri hadde eksistert. Men så kommer det en ny bølge. Og enda en. Derfor er havet alltid i en endring på grunn av bølgene med deres rytmiske bevegelser. Tidevannet som er en langsom bølge, selv om vi ikke oppfatter den som det. Og over tusener av år endres havnivået. En langsommere endring.

Himmelen beveger seg på samme måte som havet. Rytmisk. I bølger. Det vi ser, selv med et kraftig teleskop, er bare fragmenter av hva som er. Eller var. Vi har dimensjoner eller parallelle verdener med hvert sitt komplette univers. Vi har sykluser som rommer sine parallelle univers. Selvstendige celestiale objekter som vandrer i uendelighetens sfærer. Bevegelsene vi finner i kosmos er som bølgene. Som tidevannet. Som en langsom endring av havnivået.

En av disse gjentakende bevegelsene vi finner i vårt kosmos, har jeg valgt å kalle KILDENs hjertepuls. En rytmisk bevegelse like standhaftig som hjertepulsene i kroppen på et menneske. For å forstå den rytmiske bevegelsen i himmelen, må vi akseptere at bevegelsen ikke bare skjer i rom og tid. Vi har også en bevegelse i frekvenser. Kosmos er spredt over mange frekvenser. Bevisstheter som oppholder seg der, har innebygd et 'filter' som gjør at de kan forholde seg til én realitet av gangen på samme måte som en radio som eksisterer i et hav av frekvenser i et elektromagnetisk spekter kun tar inn en kanal av gangen.

På samme måte som frekvensene i kosmos er i endring, er også filteret i en bevissthet i endring. Men det følger en flyt. Det beveger seg fra 'mørket' til 'lyset'. Fra lavere frekvenser til høyere frekvenser. Fra en tilstand av liten balanse til en tilstand av stor balanse. Fra en tilstand av uorden til en tilstand av orden.

Gradvis beveger vi oss fra avgrunnen og mot lyset. Fra kaoset og ubalansen, beveger vi oss mot orden og balanse. Mot et friere liv.

Men over alt i universet eksisterer det et lys som gjennomtrenger alt. En ild. En flamme. En essens. Noen velger å kalle lyset kvantefeltet. Andre velger å kalle det Ether. Et potent energifelt lydhør for en bevissthets tale. Et ord. En følelse. En intensjon. En vilje om at noe skal skje.

Johannes 1:1: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Et ord. Som var fra begynnelsen. Som var hos gud. Som vár gud! Et ord som kunne røre ved et kvantefelt mektig nok til å skape sykluser fulle av hele univers. Og sykluser ble skapt. Om og om igjen. Gjentakende. Mange. Som bølger på strandet.

Frekvenser ble senket og fysiske verdener kom til. Som en gass som blir avkjølt og blir til fast stoff. Bare i et annet medium. Deretter begynte bevisstheter en reise fra avgrunnen mot lyset. Materien som ble skapt i kvantefeltet ved å få senket frekvensene, hadde bevissthet og begynte en vandring opp igjen. Oppover i frekvenser gjennom 3 hovedplan, Det Store Fysiske Plan - Det Store Mentale Plan - Det Store Spirituelle Plan. Som materie. Som levende vesener. Som åndevesener. I disse plan vandret og vandrer bevisstheter i et utall ulike tilstander. En av disse tilstandene er å være et menneske. Vi nærmer oss et sprang fra Det Store Mentale Plan til Det Store Spirituelle Plan.

Etter hvert som bevisstheter vandrer fra avgrunnen mot lyset, oppnås mer balanse. Og orden. I denne balansen får bevisstheten stadig mer tilgang til å bruke Ordet. Ordet som var i begynnelsen. Ordet som var hos gud. Ordet som VAR gud. Gud er bevissthet. Og bevisstheter på vandring fra avgrunnen til lyset er også guder. Så når disse bevissthetene på vandring tar til seg mer balanse, forøkes deres evne til å bruke ordet. Og dermed evnen til å skape. En gang i fremtiden vil rosekledde byer av gull bli skapt. Senere vil bevissthetene som har vært på vandring smelte sammen med en mye større kollektiv bevissthet og en ny syklus forberedes. På den måten er KILDEN alltid i endring. Bevisstheter som returnerer til den kollektive bevissthet, tar med seg erfaring og visdom tidligere aldri oppnådd. Derfor er visdommen i KILDEN i bevegelse.

Emerald Tablets er til hjelp for oss når vi skal transformeres fra Det Store Mentale Plan til Det Store Spirituelle Plan.

Emerald Tablets 8:6: Man is in process of changing to forms that are not of this world. Grows he in time to the formless, a plane on the cycle above. Know ye, ye must become formless before ye are with the LIGHT.

Emerald Tablets 9:27 - 36 beskriver tilbakevendelse. Vandringen gjennom de 3 store plan.

9:28. Then heard I the voice. Hear thou and understand. The flame is the source of all things, containing all things in potentiality. The Order that sent forth light is the WORD and from the WORD, COME LIFE and the existence of all.

Så hørte jeg stemmen. Hør og forstå. Flammen er kilden til alle ting. Den inneholder alt i sin potensialitet. Orden (balanse) er ordet som frembringer Lys, og ordet frembringer liv og eksistensen til alt.

9:29. And again spoke the voice saying: THE LIFE in thee is the WORD. Find thou the LIFE within thee and have powers to use of the WORD.

Og igjen sa stemmen: Livet i dere er ordet. Finnet livet dere har i dere, og dere har makt til å bruke ordet.

Vi har et indre lys. Med øvelser kan vi bli kjent med det lyset. Det er med dette lyset vi kan skape med kvantefeltet. Veien til lyset går via balanse.

9:30. Long I watched the Light-flame, pouring forth from the Essence of Fire, realizing that LIFE but Order and that man is one with the fire.

Lenge observerte jeg Lyset fra flammene som stråler ut fra ildens essens og innsett at livet er ikke annet enn orden og at mennesket er ett med ilden.

9:31. Back I came to my body stood again with the Nine, listened to the voice of the Cycles, vibrate with powers they spoke: Know ye, O Thoth, that LIFE is but thee WORD of the FIRE. The LIFE forth ye seek before thee is but the WORD in the World as a fire. Seek ye the path to the WORD and Powers shall surely be thine.

Jeg kom tilbake til min kropp, sto igjen sammen med Ni og lyttet til syklusenes stemme som vibrerte av kraft mens de snakket: Vit dette, O Thoth, at livet er ikke annet enn ordet som styrer ilden. Livet dere søker å oppnå i fremtiden er ikke annet enn ordet som styrer ordet. Søk veien til ordet og kreftene skal med sikkerhet bli din.

Livet eller eksistensen blir formet av kvantefeltet i henhold til ordet som påvirker energifeltet. Det gjelder både dette livet og det neste. Tilgangen til ordet og dermed kvantefeltet får vi ved å søke etter det i orden eller balanse. Ordet som styrer kvantefeltet, er årsak og livets utforming er virkning. Ugjenkallelig. I avgrunnen var vi også bevissthet. Men i langt større ubalanse. Vi er i en bevegelse tilbake mot lyset hvor vi på den veien tilegner oss mer balanse. Og livet blir derfor også mer i balanse. På veien smelter lyset sammen i større enheter, for til slutt å smelte sammen med ALTET.

9:32. Then asked I of the Nine: O Lord, show me the path. Give the path to the wisdom. Show me the way to the WORD. Answered, me then, the LORD OF THE NINE: Through ORDER, ye shall find the way. Saw ye that the WORD came from Chaos? Saw ye not that LIGHT came from FIRE?

Jeg spurte så Ni: O Mester, vis meg veien. Vis meg veien til visdom. Vis meg veien til ordet. Mester Ni svarte meg da: Gjennom orden skal dere finne veien. Har du sett at ordet kom fra kaos? Så du ikke at Lyset kom fra ilden?

Lyset er liv. En eksistens som forfines når den igjen nærmer seg KILDEN. Denne prosessen ville ikke ha vært mulig uten ilden eller kvantefeltet og ordet som styrer kvantefeltet.

Emerald Tablets 9:18: Seek ye within the circle. Use the WORD I shall give. Open the gateway within thee, and surely thou, too, shall live. Man, ye think that ye liveth, but know it is life within death. For as sure as ye are bound to your body, for you no life exists. Only the Soul is space-free, has life that is really a life. All else is only a bondage, a fetter from which to be free.

Emerald Tablets antyder her at bevisstheter oppnår et bedre liv når det nærmer seg lyset. Thoth sier til og med at et liv med en kropp ikke er et liv så lenge kroppen er underlagt døden. Mennesket som et stadium i en bevissthets utvikling, består av et utall reinkarnasjoner inntil det lærer mens det lever, å mestre sitt indre lys og med viljen, eller ordet, heve seg opp mot lyset og inn i nye sfærer. Dette er overgangen til Det Store Spirituelle Plan.

9:33. Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.

Se etter en slik orden i deres liv. Balanser og skap orden i livet. Fortreng alt kaos i følelsene og dere skal ha orden i livet. Orden brakt frem fra kaos, vil bringe dere ordet fra KILDEN og dermed makt til å passere barrierene mellom syklusene. Skap en kraft i sjelen som vil forøkes med tiden. En perfekt sol fra KILDEN.

Orden er det samme som balanse. Balanse er det motsatte av kaos. Når vi skaper balanse i våre følelser, oppnår vi balanse og orden i livet. Og dermed finner vi også ordet. Ordets kilde er våre følelser. Ordet som trekker veksler på kvantefeltet. Men når følelsene ikke er i balanse, er ikke kvantefeltet lydhørt.

Når vi har identifisert ordet, vil barrierene mellom syklusene falle.

Ordet skaper makt. Når vi har makt, har vi ingen frykt. Vi blir trygge. Prosessen med å finne ordet og dermed oppnå mer makt, starter med å kvele kaos i følelsene. Oppnå balanse. Vannet faller til ro som i et mørkt kjern langt inne i skogen en stille kveld. I denne totale stillheten, oppdager vi at kvantefeltet, eller Gud om man vill, lytter til våre emosjoner og intensjoner. Og famlende gjør vi et forsøk. Et forsøk som endrer vår oppfatning av alt som er skapt under himmelen. For vi erfarer at det vi føler, resulterer i en guddommelig skapelsesprosess. Og for å skape mest mulig, ønsker vi å ha vedvarende intensjoner som leder til noe bedre for fremtiden. Og med dette ønsket, begynner vi å leke. Og leken fører til mer visdom. Mer kunnskap. Større ferdigheter. Og vi våkner opp av noe som synes å ha vært en drøm. Vi kjenner mørkets tentakler gripe etter oss. Vi fornemmer et ønske om å forhindre oss i komme videre. Som om vi har funnet en skatt og noe vil stoppe oss i å glede oss over den. Men ordet gir oss makt til å komme fri. Og makten fører oss til døren. Døren som fører oss inn i en nye sfære. Og det som en gang føltes uoppnåelig, har blitt en realitet. Vi har kommet dit myriader har vært før oss og myriader etter oss vil komme. For vi er en del av en strøm. En strøm av soler. En strøm som beveger seg fra mørket til lyset. Fra kaos til balanse.

9:34. Listened I to the voice and deep thanked the words in my heart. Forever have I sought for order that I might draw on the WORD. Know ye that he who attains it must ever in ORDER be for use of the WORD though this order has never and can never be.

Jeg lyttet til stemmen og var dypt takknemlig. Alltid har jeg søkt etter balanse slik at jeg kan bruke ordet. Vit dette, at den som skal bruke ordet må alltid være i balanse og foruten balanse vil ordet aldri kunne bli brukt.

9:35. Take ye these words, O man. As part of thy life, let them be. Seek thee to conquer this order and One with the WORD thou shalt be.

Bruk disse ordene, O menneske. La dem bli en del av deres liv. Søk å beseire denne balansen og dere vil bli ett med ordet.

9:36. Put forth thy effort in gaining LIGHT on the pathway of Life. Seek to be One with the SUN/state. Seek to be solely the LIGHT. Hold thou thy thought on the Oneness of Light with the body of man. Know that all is Order from Chaos born into light.

Anstreng dere i å oppnå Lys i løpet av livet. Søk å bli en tilstand av Lys. Søk å bli utelukkende Lys. Fokuser på enhet mellom Lyset og deg og ditt legeme. For alt blir skapt ut av kaos når det blir født i Lyset.

Vi får servert en dyp hemmelighet her. Mennesket går igjennom et utall reinkarnasjoner inntil det i livet mestrer frekvensene og hever disse inntil det blir lys. Ikke bare sin sjel, men også kroppen. Alt som er skapt, er skapt ut av kaos når byggesteinene er klare til å følge lyset. Vi observerer en universell strøm, en universell bevegelse som inkluderer alt som er skapt siden den store syklusen vi er en del av ble startet.