Tavle 4: Stjernemenneske

4:1. List ye, O man, to the voice of wisdom, list to the voice of THOTH, the Atlantean.

Lytt, O menneske, til visdommens stemme. Lytt til THOTH's stemme, Atlantikeren.

4:2. Freely I give to thee of my wisdom, gathered from the time and space of this cycle; master of mysteries, SUN of the morning, living forever, a child of the LIGHT, shining with brightness, star of the morning.

Fritt deler jeg med dere av min visdom. Visdom som jeg har samlet fra tid og rom i denne syklusen. Jeg er Mysterienes Mester, en Morgenens Sol, evig, et Lysets Barn, skinnende, en Morgenens Stjerne.

En bevissthets utvikling, helt fra den starter hos KILDEN til den atter vender tilbake dit, går via 3 hovedplan. Thoth kaller seg en Morgenens Sol og en Morgenens Stjerne. Både solen og stjernene skinner. Og morgenen indikerer starten på noe. Det Thoth forteller oss her er at han har forlatt Det Store Mentale Plan og begynt sin reise i Det Store Spirituelle Plan. Han har seiret over døden og blitt en livets mester hvor han selv kan velge å kun være lys eller å inkarnere i en kropp. Emerald Tablets er en invitasjon til oss om å gjøre det samme. Thoth forteller oss hvordan. Emerald Tablets er et vitnesbyrd om at en slik prosess er mulig. Vi har vandret i Det Store Mentale Plan lenge og menneskeheten nærmer seg kvantespranget, tidspunktet for en større transformasjon, som vil lede dem fra dette plan og over til neste. Den som gransker og praktiserer budskapet i Emerald Tablets vil forstå.

4:3. THOTH the teacher of men, is of ALL. Long time ago, I in my childhood, lay 'neath the stars on long-buried ATLANTIS, dreaming of mysteries far above men.

Thoth, menneskenes lærer, har vandret den veien alle må gå. For lenge siden, i min barndom, lå jeg under stjernene som skinte over området hvor Atlantis en gang for lenge siden ble begravet, og drømte om mysterier som lå langt over utviklingstrinnet til den gangs mennesker.

Thoth har gått foran. Han har vandret den veien vi ubønnhørlig vil vandre. Han lå som så mange andre barn under himmelen, så opp på stjernene og drømte.

Mange som studerer Emerald Tablets synes det er vanskelig å tolke den. Har Thoth eksistert? Henviser innholdet i opptegnelsen til biologiske prosesser i menneskekroppen? Hans rolle som en mytisk guddommelig person i dag, hvordan passer det inn i dette verset hvor han fremstiller seg selv som en drømmende gutt på lik linje med alle andre gutter? Emerald Tablets må sees i sammenheng med Kildens hjertepuls beskrevet andre steder i bloggen. Bevisstheter er på vandring fra en tilstand til en annen. En vandring mot lyset via tre store hovedplan. Materie – liv – lys. Det betyr at også vi vil innta rollen som engler og guder før vi atter smelter sammen med Kilden.

Det som kompliserer Emerald Tablets enda mer er det faktum og som opptegnelsen selv nevner: Worlds within worlds og Below as above. Derfor skal Emerald Tablets leses med ydmykhet og et åpent sinn.

4:4. Then in my heart grew there a great longing to conquer the pathway that led to the stars. Year after year, I sought after wisdom, seeking new knowledge, following the way, until at last my SOUL, in great travail, broke from its bondage and bounded away.

I mitt hjerte vokste lengselen etter å beseire veien til stjernene. År etter år søkte jeg etter visdom. Søkte etter mer kunnskap og etterlevde denne inntil min sjel etter mye strev brøt lenkene som holdt den fanget og den kunne reise fritt.

4:5. Free was I from the bondage of earth-men. Free from the body, I flashed through the night. Unlocked at last for me was the star-space. Free was I from the bondage of night. Now to the end of space sought I wisdom, far beyond knowledge of finite man.

Jeg ble frigjort fra menneskenes fangenskap. Jeg reiste gjennom natten, fri fra kroppen og som en lysende stjerne. Endelig var døren til stjernehimmelen låst opp for meg. Jeg ble fri fra nattens mørke. Helt ut til universets ytterpunkt søkte jeg etter visdom. En visdom langt over det ordinære menneskets.

Thoth arbeidet hardt for å komme fri fra kroppen og kunne fly blant stjernene. Dette temaet må sees i sammenheng med det temaet Emerald Tablets så ofte tar opp, friheten som oppnås når vi evner å skille vårt indre lys fra vår kropp.

Thoth snakker ofte om kunnskap over det mennesket besatt. Mennesket er en del av en strøm av bevissthet som flyter tilbake til kilden. Bevissthet som gradvis tar til seg mer lys og kunnskap. Selv i løpet av det stadiet bevissthet er et menneske, vil graden av lys og kunnskap variere mye. Mennesket er i ferd med å bli lys. 

4:6. Far into space, my SOUL traveled freely into infinity's circle of light. Strange, beyond knowledge, were some of the planets, great and gigantic, beyond dreams of men.

Min sjel reiste langt ut i universet og inn i uendelighetens sirkel av Lys. Noen av de planetene jeg oppsøkte var bemerkelsesverdige, store, ja gigantiske. De var ukjente for menneskene og overgikk hva menneskene kunne forestille seg.

4:7. Yet found I Law, in all of its beauty, working through and among them as here among men.

Likevel oppdaget jeg at i all deres skjønnhet, eksisterte det lov som arbeidet gjennom og blant dem. Som den også gjør blant menneskene.

4:8. Flashed forth my soul through infinity's beauty, far through space I flew with my thoughts.

Som lynet reise min sjel gjennom uendelighetens skjønnhet. Langt ute i universet fløy jeg med mine tanker.

4:9. Rested I there on a planet of beauty. Strains of harmony filled all the air.

Jeg hvilte på en vakker planet. Strenger av harmoni fylte luften.

4:10. Shapes there were, moving in Order, great and majestic as stars in the night; mounting in harmony, ordered equilibrium, symbols of the Cosmic, like unto Law.

Jeg observerte objekter som beveget seg etter en orden. Store og majestetiske som stjerner i natten. Harmonien ved dem vokste. De etablerte likevekt som er symbolet på den kosmiske lov.

4:11. Many the stars I passed in my journey, many the races of men on their worlds; some reaching high as stars of the morning, some falling low in the blackness of night.

Jeg passerte mange stjerner på min reise. Jeg observerte mange menneskeraser i deres verdener. Noen som steg opp til å bli morgenens stjerner. Andre som sank ned i nattens mørke.

Vi observerer det sirkulære i universet. Det gjentagende. På samme måten er menneskeheten utsatt for en syklus på ca. 26 000 år hvor kunnskap om himmelens lover forøkes og svekkes i takt med denne. Vi er nå i den delen av syklusen hvor kunnskapen igjen øker. Det som enda ikke har fått fotfeste i historisk vitenskapelige kretser, er at kulturer gjennom historien eksisterte i deler av denne syklusen som gjorde det mulig for dem å ha kjennskap til lovene. Av den grunn evner ikke vitenskapen å forklare byggverkene som vi i dag med vår teknologi ville hatt vanskeligheter med å kopiere. De evner ikke å forklare disse kulturenes oppfatning av himmelen. Ei heller hvordan de kunne utføre avanserte astronomiske kalkulasjoner i tidsperioder som lå forut for oppfinnelse av hjulet i starten av den syklusen vår sivilisasjon er en del av. Forklaringen på dette er at disse historisk vitenskapelige miljøene fortsatt fornekter det sykliske både i menneskets og jordens historie. Men før hjulet ble oppfunnet i Mesopotamia for ca. 5000 år siden, eksisterte det kulturer som kjente til Pluto som astronomisk objekt. Som kunne plassere pyramidene i henhold til stjernekonstellasjoner. Det eksisterte mennesker som kunne transmutere til lys når de selv ville og reise blant stjernene.

4:12. Each and all of them struggling upward, gaining the heights and plumbing the depths, moving at times in realms of brightness, living through darkness, gaining the Light.

Hver og en av dem strever oppover. Oppnår nye høyder og faller ned i avgrunnen. De lever i perioder i lyset. I en eksistens i Mørket oppnår de stadig mer av Lyset.

To av prinsippene vi finner i Kybalion er Prinsippet om vibrasjon og bevegelse og Prinsippet om rytme. Når en bonde står på et jorde og skal dra opp en staur, så drar han den ikke rett opp. Han utøver en kraft først i den ene retningen og så i den andre retningen. Dermed løsner den lettere. På vår vei mot lyset, utsettes vi for sykluser som delvis bringer oss nærmere lyset og delvis nærmere mørket. Alt dette er i henhold til den store plan og nødvendig. Det blir litt som å så at vi trenger å gå et skritt tilbake for å kunne ta to skritt frem. Uten mørket ville vi ikke kunne nå lyset.

4:13. Know, O man, that Light is thine heritage. Know that darkness is only a veil. Sealed in thine heart is brightness eternal, waiting the moment of freedom to conquer, waiting to rend the veil of the night.

Vit, O menneske, at Lyset er det du skal arve. Vit at Mørket kun er et slør. Lyset vil alltid bo i ditt hjerte og vente på øyeblikket hvor det kan oppnå frihet og fjerne nattens slør.

Kosmiske bevissthet vandrer gjennom 3 hovedplan før det igjen vender tilbake til KILDEN. På sin vandring er det omgitt av et mørke. Også når denne bevisste energien hviler i en menneskekropp. Men i hjertet eksisterer lyset. Det er dette lyset som må kjempe. Kjempe seg fri fra nattens mørke. Vinne over kroppens tilbøyeligheter. Vinne over ego og separasjon som er en del av mørket. Lyset er med oss helt fra starten av på den lange reisen. Å bli kjent med dette lyset og la det dominere er det som må til for å fjerne mørkets slør. Å identifisere oss med lyset og ikke kroppen og dens sanser. Da kan vi kaste fra oss koppen og fortsette som lysvesener. Da kan vi tre inn på det tredje og siste hovedplan, Det Store Spirituelle Plan.

4:14. Some I found who had conquered the ether. Free of space were they while yet they were men. Using the force that is the foundation of ALL things, far in space constructed they a planet, drawn by the force that flows through the ALL; condensing, coalescing the ether into forms, that grew as they willed.

Jeg fant noen som hadde seiret over Ether. Allerede som mennesker oppnådde de å bli frigjort fra rommets begrensning. Ved å bruke kraften som er grunnlaget for alt som er skapt, konstruerte de langt ute i rommet en planet. De trakk veksler på kraften som flyter i ALTET. Fortykke og konsentrere Ether til materie etter deres eget ønske.

I og gjennom alt flyter en potent energi som er tilgjengelig for de som kjenner til den og vet hvordan den kan benyttes. Den kalles Ether. Den første delen av skapelsen som denne bloggen har beskrevet, benytter Ether i den skapende prosessen. Og det er ingen ting av det som er skapt, som ikke er skapt ved hjelp av Ether. Et universelt og altgjennomtrengende lys. Potent og allestedsværende. Bevisstheter på sin vandring mot lyset vil gradvis forøke sin evne til å benytte Ether. For det er lydhør for bevisst energi.

4:15. Outstripping in science, they, all of the races, mighty in wisdom, sons of the stars. Long time I paused, watching their wisdom. Saw them create from out of the ether cities gigantic of rose and gold. Formed forth from the primal element, base of all matter, the ether far flung.

Menneskerasene som oppholdt seg der, hadde kjennskap til avansert vitenskap. De var mektige i visdom. Sønner av stjernene. I lang tid observerte jeg dem i deres visdom. Jeg oppdaget at de benyttet Ether til å skape store byer av roser og gull. Formet av urkraften sprunget ut fra Etheren, fundamentet for all materie.

Universet er mentalt. Hva vi bruker vår forestillingsevne til, er derfor viktig. I kampen mellom mørket og lyset som utspiller seg i disse dager, ser vi at mørket ønsker å misbruke vår mentale skaperevne. At vi skal ha destruktive bilder og følelser. At vi skal se en verden som går under. For verden blir slik vi skaper den med vår forestillingsevne. Så skap en vakker verden full av fred og frihet. Ikke vær en skaper for mørket ved å dvele ved de bildene mørket ønsker at du skal ha. Frembring de beste emosjoner og forøk ditt lys ved å se inn. Bli kjent med din indre ild og ty til den når du trenger hjelp. På den måten blir du et fyrtårn hvor du utstråler den evige ild som bor i deg. Det er dette lyset verden trenger. Så enkelt og likevel får vi aldri høre om dette. I all vår teknologi og avanserte vitenskap, blir vi nektet kunnskap om det mest elementære. Å bli kjent med vår indre ild.

4:16. Far in the past, they had conquered the ether, freed themselves from the bondage of toil; formed in their mind only a picture and swiftly created, it grew.

For lenge siden, beseiret de Ether og trengte derfor ikke lenger å streve. De trengte kun å skape et bilde i tankene, og så ble det skapt fysisk.

4:17. Forth then, my soul sped, throughout the Cosmos, seeing ever, new things and old; learning that man is truly space-born, a Sun of the Sun, a child of the stars.

Min sjel for gjennom universet. Den observerte stadig nye ting. Men også ting som har eksistert over lang tid. På min sjels reise forsto jeg at mennesket er født blant stjernene. En Solens Sol. Et Stjernenes Barn.

4:18. Know ye, O man, whatever from ye inhabit, surely it is one with the stars.

Vit, O menneske, at uansett hvor du bor, så er du ett med stjernene.

4:19. Thy bodies are nothing but planets revolving around their central suns.

Din kropp er ikke annet enn en planet som sirkler rundt sin indre sol.

Vi er på en reise mot lyset. Denne reisen følger en struktur. Fra flere, mindre og mørkere enheter til større, færre og lysere enheter. Soler med sin enorme tyngdekraft holder dens planeter i bane, men vill på et tidspunkt sluke dem alle. Vi søker alle det som er lysere enn oss. Som er mektigere. Som har mer visdom. Denne søken mot lyset skjer på flere nivåer. Både på et materielt plan og et spirituelt plan. En sol i et univers er et samlingspunkt for himmelske objekter. På samme måte vil bevisstheter søke en gjenforening i stadig større, mektigere og lysere enheter. Som ovenfor, så nedenfor.

4:20. When ye have gained the light of all wisdom, free shall ye be to shine in the ether -- one of the Suns that light outer darkness -- one of the space-born grown into Light.

Når dere har tatt til dere Lyset i all visdom, skal dere bli frie til å skinne i Etheren. Være en sol som skinne i det ytterste Mørket. Være et stjernemenneske som har blitt Lys.

Vi ser her at ånd og materie er knyttet sammen. Vi ser et stykke av veien vi har foran oss. Vi ser at lyset omgir seg med materie som igjen i fremtiden vil bli lys og dermed bli soler for ny materie. Vi ser en Torus i bevegelse hvor bevissthet er en del av det hele. Emerald Tablets ber oss om å bli kjent med dette lyset.

4:21. Just as the stars in time lose their brilliance, light passing from them in to the great source, so, O man, the soul passes onward, leaving behind the darkness of night.

På samme måte som stjernene mister sin glans og Lyset returnerer tilbake til den store kilden, skal, O menneske, sjelen vandre videre og forlate Nattens Mørke.

4:22. Formed forth ye, from the primal ether, filled with the brilliance that flows from the source, bound by the ether coalesced around, yet ever it flames until at last it is free.

Dere er formet ut av den opprinnelige Etheren. Fylt med bevissthet som strømmer fra Kilden og som er bundet av det som er skapt ut av Ether (kroppen), men som likevel aldri slutter å lyse. Og til slutt vil den være fri.

Den store syklusen begynner med at bevisst energi trer inn i en ny syklus. Denne bevisste energien får anledning til å lære om universets lover som er mange og komplekse. Vi finner deler av disse i Bergprekenen som er ment for bevisst energi på menneskestadiet. Men uansett på hvilke stadium bevisst energi måtte eksistere, finnes det lover som ved etterlevelse fører til lyset. Denne visdommen tas med tilbake til KILDEN når syklusen er over og innlemmes der. For vi må huske på at i KILDEN er all bevisst energi forent i et stort hele. Det er den også mens den er i en menneskekropp. Men så lenge vi kun forholder oss til våre fysiske sanser som skaper et inntrykk av at vi er individer, evner vi ikke å se dette. Da er vi individer som må 'sloss' for egen overlevelse.

Det er en sameksistens mellom materien og den bevisste energien. Men gradvis, og i den grad den bevisste energien forstår lovene i den syklusen den er en del av, vil den trekkes mot lyset. Få hevet sine frekvenser. Og til slutt vil den bryte fri fra materien skapt ut av Ether og bevege seg inn på det tredje og siste plan, Det Store Spirituelle Plan. Stadium som menneske er bare et blant mange, på vandringen i den store syklusen.

Mennesket måler sin fremgang etter hvor mye vitenskapen rekker å oppdage. Hvor lenge medisiner kan holde oss i live. Hvor mye energi som kan utvinnes i et fossefall. Hvor langt en bil kan kjøre på strøm. Eller i hvilken grad datamaskiner og kunstig intelligens kan ta over for menneskets iboende intellekt. De lovene vitenskapen studerer og kjenner til i dag, er bare en liten del av alle universets lover. Uten det åndelige aspektet, beveger mennesket seg mot å bli roboter. Teknologien utvikles, og mennesket lever lenger. Men bevisstheten og dens makt over emosjoner og frekvenser, neglisjeres. Men det er her den egentlige vitenskapen ligger! Det er med denne vitenskapen at vårt samfunn kan gjøre et kvantesprang. Så hvorfor beveger vi oss ikke i den retningen? Jo, vi gjør det. Fortere og fortere når vi nå trer inn i vannmannens tidsalder. Men kommersialismen ligger fortsatt som et mørkt teppe over oss og gjør alt den kan for å forhindre utviklingen. Den har ingenting å tjene på at form kan skapes ut av Ether. Heller ikke at ved å se hen til himmelen, får vi økt våre frekvenser. For alt den er interessert i, er økt konsum og fokus på det som hører jorden til. Men vår fremtid ligger i lyset og ikke i en hyperteknologisk fremtid. Vi er bevisst energi i en form (kropp) og på et tidspunkt vil sjelen bryte løs og bli lys mens kroppen enda er i live. Inntil da, vil vi re-inkarnere.

4:23. Lift up your flame from out of the darkness, fly from the night and ye shall be free.

Løft opp din flamme fra Mørket. Flykt fra natten og du skal bli fri.

Emerald Tablets sier at så lenge vår sjel eller vår flamme er bundet til en kropp, er vi ikke fri. Vi må fjerne oss fra mørket og trekkes mot lyset for å oppnå det.

4:24. Traveled I through the space-time, knowing my soul at last was set free, knowing that now might I pursue wisdom. Until at last, I passed to a plane, hidden from knowledge, known not to wisdom, extension beyond all that we know.

Jeg reiste gjennom tid-rom med kunnskap om at min sjel endelig var satt fri. Fra da av visste jeg at jeg kunne oppnå visdom. Jeg søkte inntil jeg trådde inn på et plan skjult for den kunnskapen og visdommen som eksisterte. Ja langt utenfor det vi kjente til.

4:25. Now, O man, when I had this knowing, happy my soul grew, for now I was free. Listen, ye space-born, list to my wisdom: know ye not that ye, too, will be free.

Nå, O menneske, da jeg ble gjort kjent med dette, ble min sjel glad. For fra da av, var jeg fri. Lytt, dere stjernemennesker. Lytt til min visdom: vit at dere også skal oppnå frihet.

4:26. List ye again, O man, to my wisdom, that hearing, ye too, might live and be free. Not of the earth are ye -- earthy, but child of the Infinite Cosmic Light.

Lytt, O menneske, til min visdom slik at du også kan leve og bli fri. For du er ikke av jorden, jordboer. Men et barn av det Uendelige Kosmiske Lys.

Vi bærer et lys i vårt indre. Et potent og bevisst lys. Et fragment av et Uendelig Kosmisk Lys. Lyset er bundet til vår fysisk kropp. Men Emerald Tablets vidner om at på et eller annet tidspunkt i fremtiden, vil lyset slippe  fri fra kroppen. Da vil vi se at vi er en del av noe mye større. 

Når vi dør, opphører vår biologiske struktur. Men det indre lyset, vår bevissthet, fortsetter å leve og etter en stund er vi klare for å tre inn i en ny kropp i en ny inkarnasjon. Men den friheten som omtales i dette verset, sikter ikke til sjelens frihet ved døden. Verset snakker om friheten som oppnås når våre indre frekvenser gjør oss i stand til å bryte de urgamle kreftene som binder oss til en fysisk struktur mens vi enda er i live. Inntil da vil Amentis haller være et tilholdssted for oss mellom døden og livet.

4:27. Know ye not, O man, of your heritage? Know ye not ye are truly the Light? Sun of the Great Sun, when ye gain wisdom, truly aware of your kinship with Light.

Kjenner du ikke, O menneske, din opprinnelse? Vet du ikke at du i sannhet er Lyset? En sol av Den Store Solen? Når du oppnår visdom, vil du bli klar over dit slektskap med Lyset.

4:28. Now, to ye, I give knowledge, freedom to walk in the path I have trod, showing ye truly how by my striving, I trod the path that leads to the stars.

Nå vil jeg gi dere visdom som vil gi dere frihet til å vandre på den stien jeg har gått. Jeg vil vise dere hvordan jeg, etter mye streben, var i stand til å vandre på stien som leder til stjernene.

4:29. Hark ye, O man, and know of thy bondage, know how to free thyself from the toils. Out of the darkness shall ye rise upward, one with the Light and one with the stars.

Lytt, O menneske, og kjenn til den trelldommen du befinner deg i. Vit hvordan du frigjør deg fra alt ditt strev. For ut av Mørket skal du stige opp. Ett med Lyset og ett med stjernene.

Mennesket beveger seg oppover. Plan for plan. Mennesket, i dets nåværende tilstand, er underlagt fysiske lover hvor sjelen er låst til en fysisk kropp. Å forlate vårt strev betyr å vandre til mer subtile plan hvor det er enklere og raskere å skape med den første delen av skapelsen. Bruke ORDET. På denne reisen vandrer vi med lyset som soler.

4:30. Follow ye ever the path of wisdom. Only by this can ye rise from below. Ever man's destiny leads him onward into the Curves of Infinity's ALL.

Følg alltid veien til visdom. For bare da kan du vandre oppover fra det som er under. For enhver manns skjebne leder ham oppover og inn i kurvene til Uendelighetens ALT.

I den store syklusen finner vi en bevegelse blant bevisst energi. En strøm som flyter fra mørket til lyset. Vårt mål er å vende tilbake til KILDEN i denne syklusen, for så å fortsette i en ny. Men før vi smelter sammen med KILDEN, vil vi vandre blant himmellegemene som lys i Det Store Spirituelle Plan. Vi befinne oss nå som mennesker i Det Store Mentale Plan. Se kommentarer til Kybalion.

Emerald Tablets snakker om kurver. Tiden og materie vandrer i kurver. Vi får en viss forståelse for dette gjennom relativitetsteoriene til Albert Einstein. Når noe nærmet seg lysets hastighet, vil hverken tid eller materie lenger følge lineære baner, men nettopp kurver.

Så lenge vi identifiserer oss selv som fysiske kropper, vil lysets hastighet være ganske uoppnåelig. Men vi er ikke kropp. Vi er lys i en kropp. Emerald Tablets bevisstgjør oss om dette og forteller hvordan lyset kan vandre videre som bevissthet i universet uten en kropp. At dette ikke skjer uten den ytterste anstrengelse.

4:31. Know ye, O man, that all space is ordered. Only by Order are ye One with the ALL. Order and Balance are the Law of the Cosmos. Follow and ye shall be One with the ALL.

Vit, O menneske, at alt rom er organisert. Kun ved orden er du ett med ALTET. Orden og balanse er universets lov. Følg denne loven og du skal bli ett med ALTET.

4:32. He who would follow the pathway of wisdom, open must be he to the flower of life, extending his consciousness out of the darkness, flowing through time and space in the ALL.

Han som vil vandre på veien som leder til visdom, må være mottagelig for livets blomst. Han må kunne ekspandere sin bevissthet slik at den kan trenge igjennom Mørket og nå Lyset. Flyte med i tid og rom som eksisterer i ALTET.

4:33. Deep in the silence, first ye must linger until at last ye are free from desire, free from the longing to speak in the silence.

Først må du dvele i total stillhet inntil det ikke lenger finnes et behov for å snakke i stillhet. (Ha en indre dialog).

4:34. Conquer by silence, the bondage of words. Abstaining from eating until we have conquered desire for food, that is bondage of soul.

Stillheten må seire over trelldommen som ligger i ord. Avstå fra å spise inntil vi har seiret over lysten på mat. Lysten på mat er som fangenskap for sjelen.

Bare menneskekroppen får væske, klarer den seg ganske lenge uten mat. Det er en løgn fra kommersialismen side  at vi trenger mat ofte. Jo oftere vi spiser, jo mer spiser vi. Et friskt menneske kan fint overleve mange dager uten mat. Problemet i dag er ikke at vi får for lite mat. Helseproblemene samfunnet står ovenfor, relateres snarere til et for stort og for ofte matinntak.

Faste gjør oss mer lydhøre for en åndelig verden vi lever side om side med.  

4:35. Then lie ye down in the darkness. Close ye your eyes from the rays of the Light. Centre thy soul-force in the place of thine consciousness, shaking it free from the bonds of the night.

Legg deg ned i mørket. Lukk øynene for lyset. Samle livsenergien i din bevissthet. Rist sjelen fri fra Nattens fangenskap.

4:36. Place in thy mind-place the image thou desireth. Picture the place thou desireth to see. Vibrate back and forth with thy power. Loosen the soul from out of its night. Fiercely must thou shake with all of thy power until at last thy soul shall be free.

I fantasien, skap det bildet du ønsker. Skap bildet av stedet du ønsker å se. Vibrer frem og tilbake med din kraft og din sjel vil løsrives fra natten. Rist med all kraft inntil sjelen blir fri.

Her beskriver Emerald Tablets en oppskrift på å lykkes med en OBE. Opptegnelsen nevner en indre dialog og mat som to hindere for å lykkes. Men når den indre dialogen er vekk, vi har fastet så lenge at vi ikke lenger føler behov for mat og vi har lagt oss ned et mørkt sted og rettet bevisstheten mot sjelen, da er vi klare for å riste sjelen fri fra sitt fangenskap. 

4:37. Mighty beyond words is the flame of the Cosmic, hanging in planes, unknown to man; mighty and balanced, moving in Order, music of harmonies, far beyond man.

Det kosmiske lys er mektig og ubeskrivelig med ord og henger i plan ukjent for mennesket. Mektig og balansert. Det beveger seg etter en orden vi finner i harmonien i musikk langt utenfor menneskets forståelse.

4:38. Speaking with music, singing with color, flame from the beginning of Eternity's ALL. Spark of the flame art thou, O my children, burning with color and living with music. List to the voice and thou shalt be free.

Flammene fra evighetens ALT uttrykkes med farger og musikk. Dere, mine barn, er gnister i dette flammehavet. Dere lyser opp med farger og skaper musikk med deres liv. Lytt til budskapet i flammene og dere skal bli frie.

KILDENS hjertepuls er så uendelig mye mere enn livets trivialiteter. Menneskenes liv styres av en himmelsk orden, mektig og balansert. Denne ordenens virke kan beskrives som kunst som uttrykkes med farger og musikk. Ved å lytte til denne ordenen som er mektig og balansert og som strømmer ut fra KILDEN, vil vi få et glimt av evigheten. Av vår egen sjels udødelighet. Ved å se inn, kan vi observere ordenen, for vår sjel er en del av den.

Universet er i en uendelig bevegelse som følger ovennevnte orden. Ordenen skaper sykliske bevegelser hvor hendelser gjentar seg selv. Døgn. År. Det store år. KILDENs hjertepuls. Osv. Vitenskapen har oppdaget noen av syklusene. Døgn, Året. Kunnskap om det store år ble tapt under den mørke middelalderen. KILDENS hjertepuls kjenner de ikke. Ei heller den bevisste energien som flyter i alle ting, den himmelske ilden vi er en del av som en fargerik gnist. Det er den bevisste energien Emerald Tablets bønnfaller oss om å lytte til. På den måten kan vi flyte med den himmelske og sykliske strømmen. Underordne oss den himmelske Orden som styrer alt. Kjenne til og underordne oss dens lover.

4:39. Consciousness free is fused with the Cosmic, One with the Order and Law of the ALL. Knew ye not man, that out of the darkness, Light shall flame forth, a symbol of ALL.

Bevissthet som er fri, smelter sammen med Kosmos. Blir ett med Ordenen og ett med ALTETs lov. Vet du ikke menneske, at ut av Mørket skal Lyset flomme frem. Et symbol på ALTET.

4:40. Pray ye this prayer for attaining of wisdom. Pray for the coming of Light to the ALL.

Be bønnen som vil gi dere visdom. Be om Lysets framvekst i ALTET.

4:41. Mighty SPIRIT of LIGHT that shines through the Cosmos, draw my flame closer in harmony to thee. Lift up my fire from out of the darkness, magnet of fire that is One with the ALL. Lift up my soul, thou mighty and potent. Child of the Light, turn not away. Draw me in power to melt in thy furnace; One with all things and all things in One, fire of the life-strain and One with the Brain.

Mektige Lysets Ånd som skinner gjennom Kosmos. Trekk min flamme nærmere i harmoni med deg. Løft min ild opp og ut av Mørket som en magnet av ILD som er ett med ALTET. Løft opp min sjel, du mektige og potente. Lysets Barn, vend deg ikke bort. Trekk meg til deg med stor kraft slik at jeg kan smelte sammen med din ild. Du som er ett med alt som er skapt og alt som er skapt er ett med deg. Du som er ilden som er igjen etter at den fysiske kroppen er borte. Du som er ett med den Kosmiske Bevissthet.

I denne bønnen ber vi om å slippe mørket og bli løftet opp til lyset slik at ilden i oss kan smelte sammen med den evige ilden. At vårt lys kan smelte sammen med det STORE LYSET som skinner gjennom kosmos. Mennesket re-inkarnerer inntil det i livet mestrer døden. Ikke den døden vi kjenner, men den døden som er lys.

4:42. When ye have freed thy soul from its bondage, know that for ye the darkness is gone. Ever through space ye may seek wisdom, bound not be fetters forged in the flesh.

Når dere har frigjort deres sjel fra dets fangenskap, vit da at for dere har Mørket forsvunnet. Fra da av kan dere alltid søke visdom i universet, for dere er ikke lenger lenket til en kropp.

Her snakkes det om lysets frigjøring fra en fysisk kropp. Som energetiske vesener vil vi fortsatt eksistere, for bevisstheten opphører aldri å eksistere.

4:43. Onward and upward into the morning, free flash, O Soul, to the realms of Light. Move thou in Order, move thou in Harmony, freely shalt move with the Children of Light.

Lys fritt, O sjeler, på deres vei videre oppover mot morgenen, til sfærene av Lys. Beveg dere i orden. Beveg dere i harmoni. Fritt skal dere bevege dere sammen med Lysets Barn.

Vårt neste destinasjon er sfærer av lys. I disse sfærer, eller plan, vil vi ha en langt større frihet enn her hvor vi er ikledd en kropp.

4:44. Seek ye and know ye, my KEY of Wisdom. Thus, O man, ye shall surely be free.

Søk og vit om min nøkkel til visdom. Da, O menneske, vil dere med sikkerhet bli fri.