Innledning

Fra Wikipedia har vi: «Kvantefeltteorien kombinerer den spesielle relativitetsteorien med kvantemekanikken ved å tillate etablering og tilintetgjøring av partikler, dvs. overganger mellom materie og energi.» Kort oppsummert beskriver kvantefeltteorien hvordan felter av energi kan transformeres til materie og deretter tilbake til energi. Vi har lett for å tro at materie ble etablert først, men det stemmer ikke. All materie som er skapt, har først vært energi med høyere frekvenser.

Vi har under kapittel «Heve våre frekvenser» sett at lysets hastighet er en grense for materiens eksistens. Vi har også sett at vår bevissthet til syvende og sist avgjør om vi skal være materie eller energi. Materien har sitt utspring fra sfærer med høyere frekvenser og materialiseringen oppstår når frekvensene avtar.

På samme måte som en ny bilmodell går igjennom en nøye prosess på tegnebrettet før den blir produsert, vil all fysisk materie først bli skapt i et potent energifelt med høyere frekvenser. Det samme gjelder alle realiteter i våre liv. En tanke leder til en følelse som igjen leder til en rørelse. Det er viktig å være oppmerksom på at det IKKE er tanken som vekker rørelsen i kvantefeltet. Men når tanken får eksistere lenge nok, rekker følelsen som tanken vekker, å etablere strukturer i kvantefeltet og senke frekvensene på disse til de oppstår som fysiske realiteter i denne dimensjonen.

En affirmasjon skal derfor alltid etterfølges av en følelse, en vilje om at det skal skje. Det vanskelige er ikke å tilegne seg denne kunnskapen. Det vanskelige er å ha tilstrekkelig disiplin til å holde på den samme tanken. I stedet for disiplin, hopper og spretter våre tanker hit og dit og dermed følger våre emosjoner etter. Vi har lært at dette er normalt og slik skal det være! Emosjonene 'skal' pendle mellom ytterpunktene hat og kjærlighet, avsky og sympati, vold og fred. Alt avhengig av hva som tjener vår opprettholdelse mest. Se en vilkårlig film fra Hollywood og du finner fort denne dualiteten. Se i våre aviser. Det samme der. Blant våre politikere. På overskriftene med store røde bokstaver. All dramatikken i vårt samfunn.

Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

Vekslende emosjoner, også kalt tvil i religiøse miljøer(!), skaper en form for turbulens i kvantefeltet som visker ut eller reverserer det som allerede er skapt der. Emerald Tablets opplyser oss om at det er gjennom en intensjon for fremtiden at vi nettopp kan spå den. At ideen om både determinismen og fri vilje har rett. Vi har fri vilje til å etablere en intensjon. Men samtidig er det en ufravikelig lovmessighet mellom intensjonen og hva som skjer i fremtiden. Vi er lys. Kvantefeltet er også lys. Et lys som gjennomtrenger alt. Når vi etablerer en intensjon, sender vi ut vibrasjoner av lys (energi) med et mønster som kvantefeltet fanger opp. Med sin ufattelige kreativitet, vil kvantefeltet flette konsekvensen av lyset vi har sendt ut, inn i sekvenser av hendelser som vil treffe oss i fremtiden. En intensjon er også en følelse. En følelse med kraft. Skal vi løfte en melsekk på 1 kilo, trengs det ikke mye kraft. Skal vi løfte en melsekk på 50 kg, trengs en stor kraft. Kvantefeltet responderer ulikt, avhengig av hvilken kraft vi legger i følelsen og intensjonen. Da Jesus ba sine tilhengere om ikke å tvile, skapte det en frustrasjon blant dem. Var ikke det uoppnåelig? Hvilket menneske kunne ha en slik evne utenom de guddommelige selv? Men tro er ikke så vanskelig å oppnå som vi skulle tro. Tvil er vekslende emosjoner som blir skapt når våre tanker er flyktige. Tro er å vente i tålmodighet på at kvantefeltet skal respondere på våre emosjoner.


Gjennom å sette opp en intensjon, en årsak, vil virkning med sikkerhet inntreffe.


Fremtiden er derfor ikke fast. Den følger de intensjoner for fremtiden som hele tiden etableres. Når vi har vekslende emosjoner, er vi ikke i stand til å etablere noen årsak og dermed heller ingen virkning. Og med det er vi ingen skapere av fremtiden, som i stedet blir 'litt her og litt der'. Eller i verste fall, slik andre vil. Så tankene og emosjonene må samarbeide om å manifestere. Smelte sammen i en kraftfull bønn hvor den bedende oppretter en samklang, et fellesskap, med et mentalt og lydhørt univers. Tanken er styrepinnen til våre emosjoner. Med tanken kan vi dermed skape en årsak som vil springe ut i en virkning på et senere tidspunkt. Når den virkningen er oppnådd, kan vi skape en ny årsak som igjen fører til en ny virkning. Intensjonen burde være å komme videre på vår lange vei tilbake til KILDEN. Nikola Tesla brukte denne metoden for å få en dypere forståelse for de fysiske lovene vi omgås. Han hadde en intensjon om årsak og virkningen brakte svarene.

List ye, now to my voice and become greater than common man. Lift thine eyes upward, let Light fill thy being, be thou ever Children of Light. Only by effort shall ye grow upward to the plane where Light is the All of the All. Be ye the master of all that surrounds thee. Never be mastered by the effects of thy life. Create then ever more perfect causes and in time shalt thou be a Sun of the Light

Når vi skal sette opp en årsak, må en intensjon etableres. Det har vi alltid en mulighet til. Når vi sitter på bussen. Når vi møter et menneske. Når vi lager mat. Alltid har vi en mulighet til å etablere en intensjon. En intensjon om at maten skal bli god og næringsrik for de som spiser den. (Det er ikke uten grunn at mange praktiserer bordbønn.) At møtet med et annet menneske skal bli konstruktivt og oppbyggende for begge. Når vi sitter på bussen, kan vi sende lys inn i fremtiden. Med litt øvelse, vil vi merke energifeltet som etableres når vi etablerer en intensjon. Kraften i lyset vi sender ut. Vi kan føle en avstand mellom det vi ønsker å skape og det som allerede er skapt i kvantefeltet. Da blir jobben større. Eller vi kan føle at at det som allerede er skapt i kvantefeltet bare trenger en liten dytt. 

Uansett er ikke det å jobbe med energier noe annerledes enn det å jobbe med kroppen. Skal vi bære 100 sekker med sement inn i en bygning, vet vi at en stor jobb står foran oss. Vi bruker våre fysiske sanser for å observere og teller hvor mange sekker vi har igjen å bære. Vi skaper noe med vår kropp. Utfører et stykke arbeid. På samme måte er det med kvantefeltet. Og når vi flytter energi, kan vi noen ganger observere den. Få et forhold til dette subtile kraftfeltet. Det kan fortelle oss hvor mye energetisk arbeid som gjenstår. For ofte, når vi er ubevisste, reverserer vi det som er skapt. Vi tviler. Nedgravde sår i vår sjel trekker oss i feil retning. Derfor er det viktig å lytte til den indre samtalen vi noen gange har. Er den destruktiv? Er det noe i den som leder oss i en retning vi ikke ønsker? Både Emerald Tablets og Kybalion sier at alt som er skapt, er skapt på grunn av en årsak. Denne årsaken er ALLTID en intensjon. Det er ingen ting av det som er skapt under himmelen som ikke er skapt med en slik årsak. Vi er lysvesener og vi kaller på kvantefeltet enten vi vill eller ikke.

Lytt spesielt til hvilket lys du sender ut når du er sammen med dine barn eller med din livsledsager. ALLE mennesker vi møter, er på vandring tilbake til KILDEN. Alle har et indre lys som trekkes dit. Når vi oppretter GODE intensjon på andres vegne, vil deres lys respondere. De vil instinktivt føle det og deres sjel vil komme deg i møte. Når vi møter mennesker som ofte utfører denne form for lysarbeid, vil vi kunne føle oss tiltrukket av dem. Men vi må vite at det er vårt indre lys som trekkes mot lyset lysarbeideren jobber med, og ikke lysarbeideren selv. Alle har vi et ståsted i forhold til dette lysarbeidet og ingen burde overlate det til andre. Vi blir lysmestere når lysarbeidet blir en del av våre liv. Da følger vi oppfordringen i Emerald Tablets som bønnfaller alle mennesker å følge lyset.


All that man is, is because of his wisdom. All that he shall be is the result of his cause.


Know ye, O man, that all of the future is an open book to him who can read. All effect shall bring forth its causes as all effects grew from the first cause. Know ye the future is not fixed or stable but varies as cause brings forth an effect. Look in the cause thou shalt bring into being, and surely thou shalt see that all is effect.

So, O man, be sure the effects that ye bring forth are ever causes of more perfect effects. Know ye the future is never in fixation but follows man's free will as it moves through the movements of time-space toward the goal where a new time begins.

Man can only read the future through the causes that bring the effects. Seek ye within the causation and surely ye shall find the effects.

Forget not, O man, with all of thy seeking that Light is the goal ye shall seek to attain. Search ye for the Light on thy pathway and ever for thee the goal shall endure.

Tanken er språket til hjernen. Følelsen er språket til kroppen. Og til sist, rørelsen er språket til kvantefeltet. Et potent lys som gjennomtrenger alt. Av dette ser vi at alt er koblet sammen til noe større. På den måten kan en kjærlig tanke eller en vennlig gest helbrede denne verden og dets miljø. For det er ment at vi skal være frie nomader i et uendelig univers og nyte av overfloden. As above, so below. As below, so above. To verdener som speiler hverandre. Våre emosjoner speiler denne verden og denne verden speiler våre emosjoner.


Når vi rydder opp i våre emosjoner, rydder vi også opp i denne verden!


Imidlertid er det eierskap som ødelegger vår mulighet til en slik eksistensform. Eierskap setter opp et fryktfelt som binder oss til denne jorden gjennom reinkarnasjoner. Eierskap hindrer oss i å få mer. Når vi prøver å avgrense universets gaver ved å stemple det som 'våre', mister vi evnen til å ta imot nye. Det blir som når vi plukker opp en blomst i stedet for å la den stå i jorden. Blomsten blir vår, men den visner før tiden. Og vi glemmer at vi kan ligge på ryggen i engen den ble plukket i. Engen med tusenvis av blomster i en uendelighet av farger.

Vi utsettes for mange former for eierskap. Det ultimate eierskap så vi i slaveriet hvor noen innbilte seg at de kunne eie et annet menneske. En evig sjel! Noen mener at en gjeldsbasert økonomi slik vi kjenner den, er en form for moderne slaveri fordi vi 'eies' av kreditorene og vår frihet begrenses så lenge vi har gjeldsforpliktelser. Hadde vi hatt en rettferdig fordelingspolitikk på et globalt nivå uten å kanalisere ressurser til forsvar og kontroll, kunne vi alle ha jobbet en brøkdel av det vi gjør i dag og likevel levd godt. Og ikke minst hatt et mer meningsfylt liv. Vi skal vite at universet har så uendelig mye å gi oss og ved å 'slippe taket' får vi mer.

Hvem ville vel bruke penger på forskning og utvikling om de ikke hadde sikret inntekter i etterkant gjennom patentrettigheter? Problemet med et slikt argument er at vi ikke trenger penger. Vi har alle et medfødt behov for å være kreative og bety noe for et fellesskap! Vi observerer oppgangstidene etter en krig eller en større katastrofe fordi vårt indre behov for å bety noe for andre får anledning til å komme til uttrykk. Kreftene bak disse evige egenskapene i oss er langt sterkere enn drivkraften som ligger i et ønske om mer makt, penger og status som for øvrig øker vårt ego. Likevel er det makt, penger og status som blir utpekt og fremelsket som våre viktigste incentiver. I dette ligger det største hinderet for menneskehetens frigjøring. Å bety noe for andre og det å kunne bidra til fellesskapet blir ofte forhindret nettopp av vårt nåværende økonomiske system. Et system som reduserer vissheten om å bli ivaretatt om noen skulle gå til det utenkelige skritt å følge hjertet i stedet for fornuften.

Når vi måler den ene samfunnsformen opp mot den andre, har vi lett for å tenke at den vi har i dag er den mest optimale. Vi tror at andre samfunnsformer ville ha resultert i et mer saktegående forløp i den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen. Dog er dette å snu virkeligheten på hodet. Penger og eierskap har bremset utviklingen! Hvor vanskelig er det ikke å tenke seg hvilket samfunn vi KUNNE ha hatt om utviklingen hadde vært 100 eller 1000 år forut for dagens. Et samfunn basert på kunnskap om kvantefeltet og vår opprinnelse som stjernemennesker. Et samfunn hvor det å bety noe for fellesskapet og hverandre er den bærende drivkraften og ikke eget ego. Et samfunn hvor ressursene ikke blir brukt til krig og kontroll, men til å forhindre fattigdom og fremme frihet og kreativitet. Et inkluderende samfunn uten frykt.

Vi har en syklisk fortid på denne jorden. Sivilisasjoner har kommet og godt. Sivilisasjoner som har eksistert under inneværende Store År i Zodiaken som har en syklus på 26 000 år. Men det fantes mektige og teknologiske sivilisasjoner i tidligere Store År. Når teknologien i nåværende samfunnsorden har kommet dit den er i dag, skal vi vite at dette har skjedd utallige ganger tidligere. Teknologier i ulike former. Dagens sivilisasjon har nok en gang reist seg etter en kataklysmisk hendelse som inntraff på jorden for ca. 13 000 år siden. Vi utspringer ikke fra en langsom evolusjonær prosess, men fra noe vi en gang var. Det er på tide å fjerne frykten som har ridd oss siden. Å endre samfunnsordenen slik at den harmonerer med vår og himmelens evige og sykliske natur.

Tilnærmingen til kvantefeltet skjer i dag via blant annet forskning. Komplekse eksperimenter i laboratorier oppdager stadig mer om kvantefeltet. Men moderne forskning er bare en av flere veier til mer kunnskap. Det paradoksale, det som er så vanskelig å forstå i vitenskapelige kretser, er at sjamaner i ur samfunn og gamle og nyere mysterieskoler, har kjent til kvantefeltet i ualminnelige tider. En slik påstand synes kanskje merkelig for noen. Men kvantefeltet er innrettet slik at det er en bevissthet som kan dra veksler på dets kraftfelt. At vitenskapen kan oppdage og bevise dets eksistens er så. Men det er menneskets bevissthet og ikke maskiner som fult ut kan innlemmes i dets mysterier.

Fortidens sjamaner og mysterieskoler hadde kunnskap og tid til å perfeksjonere sine evner. Bortsett fra mennesker vi finner i visse miljøer, har de fleste av oss ingen av delene. At også vitenskapen nølende åpner opp for dette mysteriet, skaper noen betimelige spørsmål. Hvordan vil den moderne forskningen forholde seg til at kunnskap om kvantefeltet er funnet nedskrevet på flere tusen år gamle leirtavler? Og hvordan vil kommersialismen respondere når kunnskap om kvantefeltet blir en akseptert del av vitenskapen?

Kvantefeltet kan respondere på innviklede forsøk i laboratorier. Men energifeltet respondere først og fremst på våre emosjoner. Kunnskap om den nære koblingen mellom våre emosjoner og kvantefeltet gjør det vanskelig å ta eierskap og patenter på denne 'teknologien'. Kvantefeltets lydhørhet til våre emosjoner latterliggjøres derfor på lik linje med enhver tanke som understøtter vår udødelighet. Samtidig får vi servert negative emosjoner som uansett drar veksler på kvantefeltet på grunn av kvantefeltets ikke-dualistiske natur. Vi observerer en polarisering mellom vitenskapelige og holistiske miljøer. Det ene miljøet ønsker å tildekke kunnskap om kvantefeltet gjennom en vitenskap som ikke forteller alt. Det andre miljøet ønsker å se kvantefeltet som en fri tilgjengelig del av universet. En kraftkilde for alle som evner å bruke den og dermed bidra til frihet, kunnskap og ekspansjon. Den vil få oss til å se at vi er ørner som kan fly. At den verden vi lever i er et speilbilde av en annen eksistens med høyere frekvenser i en annen sfære.

Kort oppsummert er det slik at de fleste av oss i det store og hele kun har et forhold til de fysiske sansene og dermed er det kun den fysiske verden vi ser. Men rundt oss og i oss har vi sfærer med høyere frekvenser. Disse er omsluttet av et kvantefeltet. Et uendelig kraftfelt som responderer på våre følelser. I oss har vi et lys som har en form for sameksistens med dette feltet. Da vi ble nedsenket i fysiske kropper og tredje inn i denne dimensjonen gjennom en fødsel, fikk vi med oss dette evige lyset på vår reise. Når vi blir bevisst dette lyset gjennom mer kunnskap, øvelser og meditasjon, er ikke veien lang til å tre inn i de sfærer vi en gang kom fra. Lyset i oss trekkes dit og gjennom erfaring mottar vi kunnskap og evne til å vende hjem. Se forøvrig siden om det tredje øyet.

Fra energi til materie

Når vi har en større forståelse for hva materie faktisk er, ser vi at den kan bestå av både partikler slik vi kjenner disse fra kjernefysikken, men også energi. Årsaken til dette er kvantefeltteorien som sier at materie både kan være energi og partikler. Og hva som til sist avgjør om materie skal fremstå som energi eller partikler, er hastigheten i dens energifelter. Energier som følger en toruslignende bane. Magien oppstår når oppmerksomhet fra en bevissthet senker hastigheten på energiene som igjen påvirker deres tetthet og til sist deres tilstand.

I alt 'tomt' rom finnes det energi. Et potent og bevisst lys som gjennomtrenger alt og som kan omformes til fysisk materie og skape nye eksistenser og realiteter. Vi kan derfor endre disse hvis vi evner å la vår bevissthet forlate historien, egoet, fokuset på materien og tiden og la den dvele ved kvantefeltet og i den sfæren skape et nytt bilde med tilhørende emosjoner og dermed en ny virkelighet. Men vi har altfor lett for å tenke at vårt opphav er i denne dimensjonen. Og at det vi observerer med våre fysiske øyne er alt av hva som eksisterer. Men det stemmer ikke. Oppstigning er tilbakevendelse til KILDEN som vi alle har utsprunget fra. Sfærer vi sikkert vil tilhøre en gang i fremtiden.

Kvantefeltet responderer ikke på hva vi ønsker. Heller ikke på hva som er rettferdig. Det responderer på frekvensene i våre emosjoner, noe Albert Einstein understreket og kalte dette ren og simpel fysikk. Kvantefeltet responderer på våre emosjoner og speiler vår realitet i disse. Dermed er materialisering med den første delen av skapelsen først og fremst en indre øvelse. Vi må forstå hvilken kraft som ligger i våre emosjoner og dermed forstå hvilket ansvar som ligger i vår frie vilje og i vår bruk av tankene som vil frembringe manifesterende følelser, på både godt og ondt.


Kvantefeltet, med sine uuttømmelige energiressurser og som vitenskapen så vidt har begynt å forske på, responderer når hjerte og hjerne fungerer sammen. Når våre intensjoner og emosjoner trekker i samme retning. Når vi forlater dualismen og finner senter.


Kvantefelt og sykdom

Sykdom oppstår i flere faser. Den første fasen inntreffer når sykdommen skapes bevist eller ubevist med den første delen av skapelsen som vi nå kjenner godt. Sykdommen oppstår med en struktur med høyere frekvenser i kvantefeltet på samme måte som alle andre livsvilkår og realiteter. Den neste fasen inntreffer når sykdommen skaper ubalanse i vårt energetiske system. Den tredje fasen inntreffer når denne ubalansen får eksistere lenge nok til at sykdommen materialiseres i vår fysiske struktur. Og det er her legevitenskapen slipper til med medisinering og skalpeller. Vi kan ha hatt sykdommen lenge før den slår ut i vår fysiske struktur. Noen ganger i over flere tiår. Ja til og med i tidligere liv. Når vi blir bevisstgjort våre tanker og vi endrer våre emosjoner, kan dette derfor forhindre sykdom langt inn i fremtiden.

Når sykdom oppstår i vår fysiske struktur, kan vi gå til legen og få medisiner, bli operert eller ty til andre behandlingsmetoder. Vi kan gå til en akupunktør og få nåler for å få hjelp til vårt energetiske system. Eller vi kan ty til kvantefeltet. Vi må huske på at i dette feltet er våre realiteter skapt energetisk. Det er mange eksempler på at når strukturen i kvantefeltet endres, kan denne endringen umiddelbart medføre en tilsvarende endring i den fysiske strukturen. Men samtidig er ikke tiden inne for å stikke nåler når pasienten har stort blodtap som følge av en bilulykke. Helbredelse av vår fysiske struktur ved hjelp av legevitenskapen, fjerner ofte bare symptomer. Når vi bearbeider vår realitet i kvantefeltet eller skaper balanse i vårt energetiske system, fjerner vi rotårsaken. Derfor er det så viktig at leger, holistiske behandlere og sjamaner begynner å samarbeide. Innse at sykdom eksisterer på flere ulike stadium og at de alle har en viktig rolle i menneskets helbredelse.

Kvantefeltet er et tabuområde og temaet tåkelegges for å forhindre menneskeheten i å benytte den første delen av skapelsen og dermed se sin tilværelse i en større sammenheng. Fortidens mestere evnet å flytte grensen mellom den første og den andre delen av skapelsen. Dermed var de ikke lenger under denne 'jordens forbannelse' eller som det står i bibelen: "I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød". De trengte derfor ikke å anstrenge seg. De kunne tenke en tanke og materialiseringen skjedde. Deres ønsker var i samklang med DAO og deres liv var allerede skapt energetisk i kvantefeltet. De var ett med universet og dets lover. De var det Taoismen omtalte som Keisere. En tanke ledet til en følelse som igjen ledet til en rørelse i kvantefeltet. En keiser representerer derfor en ferdighet som alle kan oppnå og ikke en rolle som få er utvalgt til.

Alt dette finner vi fragmenter av i kristendommen. Fallet er et forbigående tap av kunnskap og forståelse for skapelsens sanne natur. Hvem vi er, hva vi er og livets hensikt er det få i dag som kan gi svar på. Som en følge av dette, hopper vi direkte til den andre delen av skapelsen. Fravær av forståelse for den første delen av skapelsen, skaper barriere mellom oss og KILDEN. Vi glemmer å være takknemlige. Vi ødelegger naturen som er gitt oss og som er ment å ta vare på oss. I stedet for å stole på KILDEN og basere våre liv på den første delen av skapelsen, higer vi etter å ta ansvar for vår egen skjebne og dermed stoler vi kun på skjødets arm. Oppstandelsen er oppstigning, dvs. prosessen med å øke våre frekvenser til vi passerer grensen til andre og mer komplekse sfærer.

På Wikipedia finner vi denne definisjonen av et fenomen som på engelsk kalles Egregore:

Egregore (also spelled egregor; from French égrégore, from Ancient Greek egrḗgoros 'wakeful') is an occult concept representing a distinct non-physical entity that arises from a collective group of people. Historically, the concept referred to angelic beings, or watchers, and the specific rituals and practices associated with them, namely within Enochian traditions.

More contemporarily, the concept has referred to a psychic manifestation, or thoughtform, occurring when any group shares a common motivation-being made up of, and influencing, the thoughts of the group. The symbiotic relationship between an egregore and its group has been compared to the more recent, non-occult concepts of the corporation (as a juridical person or legal entity) and the meme.

Det finnes mange ulike kristne trosretninger på jorden i dag. De fleste av disse er av den oppfatning at akkurat deres tolkning av bibelen er den riktige eller at akkurat deres ledere har den rette autoritet som fører til frelse. Hvordan er dette mulig? Snakk med medlemmer av hvilken som helst av disse trossamfunnene. Hvilke overbevisende vitnesbyrd de har og gripende himmelske åpenbaringer de har opplevd som vidner om at akkurat det trossamfunnet de tilhører er det eneste riktige. De har erfart både engler og demoner.

Mormonerne (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) hevder at akkurat deres presteskap har den guddommelige autoritet til å døpe og besegle mennesker for all evighet. En søndag i måneden arrangeres det et faste og vidnesbyrdsmøte hvor medlemmene går opp på podiet og deler sine trosfremmende erfaringer. Felles for alle disse trossamfunn, er at medlemmene manifesterer med den første delen av skapelsen. De skaper den virkelighet de har blitt fortalt å skape gjennom det misjonærarbeidet som har blitt utført og hva som har blitt forkynt på utallige møter. Det forteller oss at vi er skapere og forklarer samtidig placeboeffekten. Og på samme måte er all materie og alle livsbetingelser i denne fysiske verdenen skapt.

Og med dette har vi også oppskriften på hvordan vi kan skape vår egen drage. Vi skaper den i kvantefeltet og gir vi den nok oppmerksomhet, vil den komme til oss. Den kan vi sende foran oss og hjelpe oss til å komme frem i bilkøen eller til å finne en ledig parkeringsplass. Eller den kan hjelpe oss i en situasjon vi føler vi ikke mestrer. Min drage er en skikkelig jentedrage, litt lubben med korte vinger, rød og veldig søt. Hun flakser frem og tilbake og gjør alt jeg ber henne om. Hvordan ser dragen din ut?

Some I found who had conquered the ether. Free of space were they while yet they were men. Using the force that is the foundation of ALL things, far in space constructed they a planet, drawn by the force that flows through the ALL; condensing, coalescing the ether into forms, that grew as they willed.

Outstripping in science, they, all of the races, mighty in wisdom, sons of the stars. Long time I paused, watching their wisdom. Saw them create from out of the ether cities gigantic of rose and gold. Formed forth from the primal element, base of all matter, the ether far flung.

I alt rom finnes det en substans, bevisst energi, et altgjennomtrengende lys. Fortidens mestere kunne skape jordkloder og rosekledde byer av gull ut av denne substansen.

Thoth inviterer oss til å være skapere. Til å frigjøre oss fra paradigmene som har blitt innprentet i oss. Til å se våre liv i et større perspektiv. At det er nok til alle. Og i denne overflod forstår vi at kjærligheten er størst. At det er med kjærlighet vi kan skape verdener som overgår all vår forstand. Verdener uten frykt. Uten sykdom. Verdener hvor vi kan leve ut vårt iboende potensiale.

I dette ser vi at mennesket er kreativt og ønsker å skape. Enten det er ved hjelp av den første eller den andre delen av skapelsen. Når vi hopper over den første delen av skapelsen, svømmer vi motstrøms. Vi ødelegger jordkloden fordi vi ikke klarer å skape ressurser. Kun bruke de som allerede eksisterer! Kriger oppstår fordi vi tar eierskap på det vi skaper. Sult og sosiale forskjeller oppstår fordi de som har mye ønsker mer og evner ikke å dele. Ingen pandemi eller sykdom overgår den elendighet som knapphet på ressurser har skapt de siste 2000 år og som har frembrakt slaveriet, kolonialismen og til sist nykolonialismen som defineres som: "stormakters, tidligere kolonimakters og internasjonale storselskapers indirekte politiske og økonomiske dominans i land som før var kolonier."


Når vi skaper med den første delen av skapelsen, er ressursene ubegrensede. I denne skapelsesprosessen tar vi ikke eierskap på det som blir skapt. På grunn av dets overflod er det nok til alle og sosiale forskjeller viskes ut. Vi endres fra å være hunder som slåss om kjøttbeinet til å være generøse og elegante vesener. Vi blir engler som vil betjene energier med bevissthet på lavere utviklingstrinn og som kommer etter oss.


I vår søken etter en identitet, må vi forstå at vi er en del av en universell bevissthet. Dette gjør at vi kan underkaste oss uten frykt fordi vi vet at vi med en uendelig kjærlighet blir tatt vare på. Mennesket blir sykt når det glemmer sitt opphav. Når det ikke lenger erindrer sin udødelighet. Når det har glemt den første delen av skapelsen og baserer sin eksistens på den andre delen.

Kvantefelt og årsak/virkning

Som nevnt tidligere, må hjerne og hjerte være i samsvar. Vi vil ikke kunne manifestere hvis vi med hjernen frembringer en intensjon om bedring, mens hjertet samtidig er fylt med frykt. Men når vi med vårt intellekt frembringer en intensjon og vilje om at noe skal skje og vi samtidig frembringer følelser som er i samsvar med intensjonen, vil vi ha vibrasjoner som henter fra kvantefeltet en realitet som er i samsvar med disse.

Enhver tanke som fører til en følelse, leder i og for seg til en affirmasjon. Lytt til dine følelser når du gjennom dagen lar tankene kverne om og om igjen om de samme tingene. Lytt til dine følelser når du ser en film som viser vold eller overgrep. Lytt til dine følelser når du leser om kriminalitet i aviser. Det moderne samfunn latterliggjør kraften bak affirmasjoner, men samtidig overøses menneskeheten med affirmasjoner som binder den til denne jorden. Affirmasjoner som fører oss vekk fra KILDEN. For det betyr mindre hva vi tror. Aggresjon avler følelser som drar energi fra kvantefeltet. Det vi fokuserer på, får vi mer av. Sånn er det bare.

På jorden bor det nå ca. 8 milliarder manifesterende mennesker. Vi tror at stormer og orkaner blir skapt av klimaendringer. Vi tror at asteroider og andre himmellegemer passerer jorden tilfeldig. Men for den våkne, vil det være mulig å finne en sammenheng mellom det ytre og det indre. Ingenting skjer, som ikke først har blitt skapt med en tanke. Ingen virkning uten en årsak. Mørket har ikke direkte makt over de fysiske elementene. Men mørket står fritt til å vandre i våre drømmer og tanker når vi frivillig slipper det inn. Og i våre drømmer og tanker kan mørket likevel indirekte påvirke vår fysiske verden.

La oss se hva Emerald Tablets sier om kvantefeltet og årsak / virkning.

Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

Vi blir fortalt at vi kan skape form ved å se form for oss i vårt indre. At det å se en form for oss i vårt indre er årsak og formen som blir skapt er virkning.

Det er utvilsomt mange faktorer som til sammen former våre liv. Arv og miljø er to av disse. Men i tillegg har vi årsak/virkning.

List ye, now to my voice and become greater than common man. Lift thine eyes upward, let Light fill thy being, be thou ever Children of Light. Only by effort shall ye grow upward to the plane where Light is the All of the All. Be ye the master of all that surrounds thee. Never be mastered by the effects of thy life. Create then ever more perfect causes and in time shalt thou be a Sun of the Light

Emerald Tablets forteller oss at vi ikke skal la virkning fra livets mange realiteter forme våre liv. I stedet skal vi forme våre liv slik at de blir mest mulig hensiktsmessig i forhold til livets hensikt som vi nå kjenner.

The Soul of man moves ever onward, bound not by any one star. But ever moving to the great goal before him where he is dissolved in the Light of the All. Know ye that ye shall ever go onward, moved by the Law of cause and effect until in the end both become One.

Hvis vi tenker oss at alt som påvirker våre liv representeres med vektorer med en viss lengde (hvor stor innflytelse de har) og retning (hvor de fører livet) og vi plasserer disse etter hverandre, får vi et bilde av livets posisjon. Når vi ikke kjenner til årsak/virkning og heller ikke livets hensikt, blir årsak/virkning en mindre viktig del av våre liv. Når vi ikke ilegger årsak/virkning noen oppmerksomhet, vil årsak/virkning fortsatt ha en påvirkning på våre liv, men som vektor vil retning og lengde styres av blant annet våre medier og menneskelige ideer.

Nå vi kjenner til årsak/virkning og forstår livets hensikt, kan vi styre livet slik at livets hensikt oppnås. Livets hensikt er å vandre tilbake til KILDEN gjennom 3 hovedplan av eksistenser hvor vi gradvis tar til oss en større forståelse for de allestedsværende lovene. Ansvaret for å vandre på denne veien må vi ta selv. Vi lever ikke en gang. Vi opphører ikke med døden. Vi er evige. Vi er fragmenter av en større bevissthet. Kontakt med denne større bevisstheten får vi ved å se inn. Den vil gradvis forøkes på vår vandring tilbake til KILDEN.

Øvelse: Begynn å skap en årsak i det små og se deretter etter virkninger. Se at ingenting av det som skjer (virkning) ikke har en årsak. Lytt til deg selv og de emosjoner du har. Når du har blitt bevisst et slikt verktøy, vil du lettere se hva det er i ditt emosjonelle register som skaper årsaker. Og du vil lettere skape nye årsaker som er mer hensiktsmessige. Men husk at alle årsaker springer ut fra likevekt på samme måte som de store syklusene springer ut fra KILDENs absolutte balanse. Emerald Tablets forteller oss at en årsak ikke kan etableres i uorden. Det er vel dette religionene har kalt rettferdighet. I Taoismen og Hermetismen blir dette mer beskrevet som likevekt. Hvis vi hungrer etter noe, er vi ikke i likevekt. Heller ikke hvis vi er fylt med andre sterke emosjoner. Likevekt er å observere. Gå inn i tomhet. Når denne likevekten er skapt, kan viljen om at noe skal skje hentes frem. En intensjon som rommer en skapelse. Etter hvert vil du kjenne forskjell på en vilje som springer ut fra likevekt og en vilje som springer ut fra hunger etter mer, fra ego, fra egeninteresser. Viljen som springer ut fra likevekt kaller på kvantefeltet som er lydhør for den som er i balanse. Alt som er skapt, har blitt skapt på denne måten. Men noen ganger tar det tid å skape. Andre ganger er det nok med en tanke i et par sekunder. Så enhver tanke som oppstår i likevekt er et bidrag til en årsak. Og når du har sett denne sammenhengen, er du på vei. Da vil du ikke lenger være i ubalanse. Du vil ikke bidra til årsaker som forhindrer bevisste energier, og som eksisterer i en eller annen form, i å komme tilbake til KILDEN. Du vil skape fred og være med på å hilse LYSET velkommen tilbake på jorden. Du vil observere menneskeheten på en annen måte. Du vil se på krig og fattigdom, grådighet og egeninteresser som noe som tilhører bevisste energier på et lavere utviklingstrinn. For du har selv steget opp på et høyere.

Der lyset seirer over mørket.

Darkness and light are both of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Har vi ikke alle merket det? Trassen i oss! Når noen sårer oss, så søker vi hevn i en eller annen form. Det er lett å være raus med den som er raus med oss. Men når motgangen kommer, oppstår trassen. Vi blir destruktive. Hevngjerrige. I verset over fremkommer det at lyset og mørket kommer fra samme kilde. Forskjellen ligger i deres natur. Lyset er orden, og mørket er uorden. Mørket som transmuteres til lys er ALT. Når vi står ovenfor en utfordring i livet, kan vi la mørket påvirke våre valg. Vi føler oss hjelpeløse. Uten makt. Uten kraft. Vi tyr til overlevelsesinstinktet. Eller vi kan la lyset regjere. Men hva ligger egentlig i denne forskjellen?

Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

Fra mørkets dypeste dyp har vi steget opp. Men vi står enda ikke på fjellets tinde og skuer ut over lysets fulle seier over mørket. Men vi er sakte men sikkert på vei. Å bruke lyset ligger forklart i verset over. Vi forlater mørket og velger lyset når vi evner å bruke lysets potensiale som alltid ligger der tilgjengelig og venter på oss. Når vi forlater drama og innser at virkningen som følger en årsak er en ugjenkallelig og altomgripende universell lov. Vi trenger da ikke lenger å kjempe. Å slåss. Å hevne oss. For makten i å visualisere, makten i å frembringe en intensjon og manifestere den med en påfølgende sterk vilje og et sterkt ønske, skaper de realiteter vi ønsker.

The Soul of man moves ever onward, bound not by any one star. But ever moving to the great goal before him where he is dissolved in the Light of the All. Know ye that ye shall ever go onward, moved by the Law of cause and effect until in the end both become One.

I løpet av en dag kan vi pendle mellom lyset og mørket. Men gradvis tar vi mer og mer i bruk lyset. Vi blir ikke lenger i den grad påvirket av våre ytre omstendigheter. For med loven om årsak og virkning skaper vi den selv. Og når vi blir bevisst dette, vil vår reise mot lyset skyte fart. For vi har med dette ikke bare blitt kjent med en lov som påvirker våre ytre omstendigheter. Ser vi mot lyset og har et ønske og en vilje om å komme dit, vil loven også føre oss dit. Å kjenne til lyset er viktig for vi søker ikke det vi ikke kjenner.

So, O man, be sure the effects that ye bring forth are ever causes of more perfect effects. Know ye the future is never in fixation but follows man's free will as it moves through the movements of time-space toward the goal where a new time begins.

Kommersialismen har ingen incentiver til å føre oss mot lyset og den frigjøringen vi finner der. Den vil at vi skal rette oppmerksomheten mot det som finnes på jorden. En effektiv måte å oppnå dette på, er å skape konflikter av en eller annen art ved å sette folkegrupper opp mot hverandre. Stopp opp og lytt. Kjenner vi ikke alle at vi ikke hadde trengt konfliktene i verden? At de er skapt for en bestemt hensikt? Av noen? Når den ene konflikten dør ut, oppstår en annen. Kontinuerlig. I oss skapes en ide om at krigene er der for å rettferdiggjøre noe. Er der for å skape en bedre verden. For å fremme demokrati. Det vi ikke blir fortalt er at kilden til konfliktene blir skapt i det skjulte. På den måten blir krigene legitimert. 

I en konflikt blir det 'vi mot dem'. Eller som Bush en gang sa: «Enten er dere med oss eller så er dere mot oss.» Konfliktene er ment som en distraksjon for å få oss til å se i feil retning. Når vi skal gå mot lyset, må vi slippe konfliktene og det negative fokuset disse skaper. Emerald Tablets bønnfaller oss om å rette oppmerksomheten kun mot lyset.

Shake off thy bondage, O children, and walk in the Light of the glorious day. Never turn they thoughts to the darkness and surely ye shall be One with the Light.

DNA

Vi har blitt fortalt at vi må leve med de genene vi har fått fra far og mor. Vi skal se at dette er en forenkling og ikke i tråd med hele sannheten. Deoksyribonukleinsyre, også kalt DNA, er den viktigste bestanddelen i vårt arvemateriale. En liten del av DNAet, ca. 10%, blir brukt til å produsere proteiner. Det er denne delen av DNAet som har vært mest i søkelyset til våre forskere. Resten blir ofte sett på som 'junk DNA' og deres funksjon er ganske myteomspunnet.

En gruppe russiske forskere, deriblant Pjotr Garjajev, mente imidlertid at naturen umulig kunne finne på å produsere søppel og ønsket derfor å finne ut hvilken funksjon resten av DNAet hadde. Deres konklusjon var at DNAet ikke bare blir brukt til å bygge menneskekroppen, men det fungerer også som et 'datalager' og en 'kommunikasjonsvei'. De fant også ut at genetiske koder fulgte samme regler som vårt språk. De fant likhetstrekk mellom hvordan vi setter sammen ord til setninger og uttrykk og hvordan DNAets koder var koblet sammen. DNAets oppbygning og struktur responderer naturlig på språket vi bruker. Hver lyd i ordene vi bruker har sin frekvens og dermed sin påvirkning. Chanting er gammel kunnskap og brukt riktig vil den påvirke og styrke vårt DNA.

Pjotr Garjajev hadde flere oppsiktsvekkende oppdagelser. Han og hans forskerteam oppnådde å transformere froskeembryoer til salamanderembryoer ved å påvirke mønsteret i embryoet. Dette er litt av det vi finner i boken til John Perkins: Shapeshifting: Shamanic Techniques for Global and Personal Transformation. Fortidens sjamaner kunne med bevisstheten transformere seg til dyr for så å vende tilbake til et menneske. Vi ser at vi så vidt berører noe som er mye større. At bevisstheten har mye større påvirkning på materien enn det vi har evnet å forestille oss til nå. Vi tror at mennesket frigjøring ligger i en teknologisk utvikling. Men teknologi frigjør ikke. Kunnskap om sjelen og frekvensenes betydning for dens videre reise er hva som frigjør. Og i dette ligger bekreftelsen på at vi er ørner som blir oppfostret som kyllinger. At kunnskap blir brukt som en maktfaktor. At materialismen og vitenskapen vi får servert er hånden hos tryllekunstneren som fanger vår oppmerksomhet og som er ment som en distraksjon for å skjule en esoterisk verden som eksisterer parallelt med den fysiske.

I stedet for å fragmentere opp og forsøke å reparere deler av en ødelagt DNA - streng slik flere forskere i vesten har forsøkt, forsøkte Garjajev å analysere DNAets unike frekvensmønster og påvirke/reparere dette mønsteret med vibrasjoner. Gjennom bølgegenetikk får vi en helt ny forståelse for DNAet og hvordan det påvirkes av ytre faktorer. Siden alt i universet vibrerer med en frekvens og DNAet er lydhør for vibrasjoner, også de som kommer fra kvantefeltet hvor alle muligheter eksisterer, ser vi at det ikke finnes noen begrensning hva liv angår. DNAet rommer en kompleksitet, men samtidig en enkelhet som gjorde at fortidens sjamaner kunne lære å benytte mulighetene i det komplekse uten tilgang til avanserte laboratorier. I stedet for avanserte instrumenter, har vi vår bevissthet og vår naturlige evne til å lage lyder som begge skaper bølger med bestemte frekvenser og som dermed kan påvirke DNAet!

432 Hz er en naturlig frekvens som understøtter DNAets struktur. Flere musikere har hevdet at denne frekvensen burde benyttes for tonen A og ikke 440 Hz som ble valgt i 1953 som en verdensomspennende referansefrekvens for tonen og sett fra naturens ståsted er en frekvens som skaper disharmoni. På Prof Dussaut, et musikkonservatorium i Paris, skrev 20 000 musikere under på at de ønsket 432 Hz. Det kinesiske dynastiet hadde strenge regler for musikk og 432 Hz måtte benyttes. Deres oppfatning av denne frekvensen var at den hadde en dyptgripende virkning på deres bevissthet helt ned på cellenivå. At harmonien i denne frekvensen ble gjenspeilet i det som kunne observeres i universet. At de som forsto hemmeligheten bak denne tonen også ville være i stand til å forstå universets mange mysterier.

Universell religion

Det eksisterer en universell religion. Dens teologi er forankret i universets lover. Både de vi kjenner, men også de vi enda ikke har oppdaget. Dens forordninger er hensiktsmessig i forhold til hvordan naturen virkelig virker. Den gir makt og visdom til den praktiserende. Ikke en form for makt vi ofte assosierer med ordet. Men en makt som frigjør, opplyser og ekspanderer. Den skaper ikke fanatisme og leder ikke mennesker til å skade noen. Den frembringer det fulle potensiale i den tilbedende og hjelper den å ha et fryktløst og symbiotisk forhold til et uendelig univers. Den veileder bevisstheter gjennom 3 store plan av eksistenser, hvor bevissthetene gradvis tar til seg mer kunnskap og lys. Religionen forbereder oss på sammensmeltningen med KILDEN som vil inntreffe en gang i fremtiden når reisen i disse 3 store plan er over.

Når vi snakker om fysiske lover, så tenker vi på de vi allerede kjenner og har lært om i fysikken. Men det finnes mange andre lover som har like stor eller større innflytelse på vårt fysiske univers. Lover som bare venter på å bli oppdaget. 

Kvantefeltet er innrettet slik at alt som eksisterer med bevissthet, kan benytte seg av dets energihav. På jorden har det eksistert sivilisasjoner som har inkorporert kunnskapen om kvantefeltet i deres religion. Siden kvantefeltet er universelt, vil ikke deres religionen være begrenset til denne jorden. Den vil være som en rød tråd i hele universet og tilbedes blant mange vesener i en uendelighet av eksistenser.

Prester på denne jorden må gjennom en grundig og lang utdannelse. Men mens disse prestene har fått opplæring i et embete for noen år i dette livet, vil den universelle religionen og dens betydning strekke seg helt fra kaoset i himmelens innledende faser og til tidspunktet hvor vi atter smelter sammen med KILDEN. Gradvis beveger vi oss mot lyset. Jo mer vi forstår og evner å etterleve disse universelle lovene, jo mer har vi tatt til oss den universelle religionen og dens visdom. For det er her livets hensikt er å finne. Gjennom utallige liv i ulike eksistenser og dimensjoner, flyter all bevissthet mot en sammensmeltning med KILDEN.

Det er ikke behov for flere religioner enn den ene som er i harmoni med universets kompleksitet, men samtidig enkelhet. I motsetning til dagens vitenskap som forfekter en kontinuerlig progressiv utvikling av mennesket i dets historie, vil den universelle religionen hjelpe oss til å forstå universets evige sykliske natur og vår udødelighet som guddommelige vesener. Den hjelper oss til å leve i harmoni med KILDENs ekspansjoner og kontraksjoner. Den har vært en del av vår universelle historie og i denne eksisterer kunnskap milevis foran dagens vitenskap. 

Så, hva er budskapet i denne universelle religionen? Jo, vi er evige. Vi er nomader. Vi er stjernemennesker. Vi følger KILDENs sykliske natur. Som nomader kan vi vandre. Over og under lysets hastighet. I et utall dimensjoner. Fra en virkelighet til en annen. Den forteller oss at vi har et valg. Vi kan velge mellom det å gå inn i stormens stille øye og vi kan vandre i stormens ytterkant hvor alt er i bevegelse. Det ene valget forøker våre frekvenser og det andre senker disse. I denne religionen finner vi at bevisstheten styrer vår eksistens gjennom vibrasjoner helt ned på atomnivå. At skapende og bevisst energi som understøtter vår eksistens, hentes fra kvantefeltet gjennom den første delen av skapelsen. Vi finner en fullkommen kunnskap om nedstigning og oppstigning, et myteomspunnet tema som har berørt et hvert tenkende menneske.

Så la oss se litt på hvordan den universelle religion har blitt etterlevd. Det er bemerkelsesverdig at det er nesten umulig å finne et sted med en historie som ikke er berørt. Vi finner fragmenter av denne religionen i omtrent alle nåværende og historiske religioner, frimurerier og trosretninger. Vi ser rester etter religionen på gamle byggverk fra både prehistorisk og historisk tid og på gamle og nye kirkebygg uavhengig av hvilken religion de tilhører. Religionen må ha vært verdensomspennende og forent menneskeheten i en felles tro. Siden mennesket kjente til manifestering med den første delen av skapelsen, fantes det ikke sult og krig. Mennesket hadde derfor tid til å perfeksjonere sitt forhold til KILDEN og sine evner til å bruke mulighetene som lå i kvantefeltet. Og de var levende opptatt av oppstigningen. Hvordan de gjennom stillhet og bruk av sin bevissthet kunne stige i frekvenser inntil de trådde inn i en sfære som oversteg lysets hastighet. En sfære med universell bevissthet hvor tiden ikke eksisterer, og materien får vinger.

Før vi fortsetter å se på oppstigning, må vi se på triptykonisk arkitektur. Jeg har laget en bildekollasj som viser en slik arkitektur fra mange ulike tidsaldre og steder.

Bildene over har en feminin og en maskulin komponent som representerer dualismen og en del som representerer det som oppstår når det feminine og det maskuline balanseres. Når det siste inntreffer, står vi ved døren til oppstigningen. Mørket og lyset er 2 sider av samme sak. En intelligent substans som fyller universet. Mørket er der hvor denne substansen får eksistere uorganisert, mens lyset er der hvor denne substansen er organisert. Som en evig torus beveger substansen seg fra en uorganisert til en organisert tilstand.

A hundred times ten have I descended the dark way that led into light, and as many times have I ascended from the darkness into the light my strength and power renewed.

Vi sameksisterer med denne bevegelsen. Denne strømmen. Og gjennom stadig større kunnskap om og forståelse for og evne til å etterleve universets lover, er vi med på å organisere det som tidligere var uorganisert. Vi renses. Vår makt tiltar. Ikke en makt som søker sitt eget, men en makt som forøker vår deltagelse i organiseringen. Takket være en' av de mange universelle lovene, forøkes vår makt når vi er villig til å leve i orkanens stille øye og ikke i dens ytterkant. Når vi trer ut av dualismen og forener det maskuline og det feminine i et større hele.

Spoke again to me the NINE saying: Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

Jesus said to them, "When you make the two into one, and when you make the inner like the outer and the outer like the inner, and the upper like the lower, and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you will enter [the (Father's) domain]."

Thomas Evangelium

Denne intelligente substansen som fyller vårt univers og som kan fremstå som både uorganisert og organisert (mørket og lyset), styres av våre tanker. Det kan ikke understrekes nok hvor viktige tankene er, og hva de betyr for våre liv. Skapelsen ligger i våre hender gjennom kraften i intellektet og dets innflytelse på våre emosjoner. Vi fremmer og organiserer lyset når vi lytter til budskapet i triptykonisk arkitektur som gjennom sine mange og enorme monumenter advarer mot dualismen og som samtidig viser en alternativ vei.

Uten tvil er det dualismen som nærer oppunder krig og fattigdom. Så la oss se litt på hva vi får servert i våre aviser, tv-kanaler og av våre politikere. Det er ikke mulig å unngå å se at dualismen er en viktig del. I en konflikt presenteres en vinner og en taper. En som går av med den moralske seieren og en som fremstilles som syndebukken. I politikken har vi venstre mot høyre. I religionene har vi det guddommelige og det djevelske i en evig kamp mot hverandre. Under 2. verdenskrig kunne vi observere en rød kjempe i øst og en blå kjempe i vest. Dog hadde de felles opphav! De ble begge skapt for å forblinde oss med løgnen som ligger i dualismen. I spill for gutter og jenter finner vi en kamp mellom 2 eller flere parter hvor drap, voldtekter og alle tenkelige overgrep er sauset sammen til noe 'akseptabelt', for det er jo bare spill og underholdning! Alltid noen å hate og frykte. Alt er lov når det tjener dualismen som forankrer vår eksistens på denne jorden gjennom et utall reinkarnasjoner og som forsinker lysets dog ubønnhørlige fremvekst. For på samme måte som ildfluer blir tiltrukket av lys, søker lyset i våre evige sjeler en forening med lyset som KILDEN utstråler.

Våre tanker organiserer substansen når vi går inn og henter våre evige egenskaper, utviser kjærlighet, disiplin og måtehold. Når våre tanker rettes mot lyset og når vi i disse tankene i uselviskhet ønsker å tjene. For den største tjeneren av oss alle er KILDEN og i KILDEN finner vi det fullkomne eksempel. Så maktens kilde er ikke der vi vanligvis lærer at den er å finne. I egoet. I den sterkestes rett. Eller i seieren etter en krig. Universets lover understøtter ikke dette, og en midlertidig seier fører kun til en tilsvarende tilbakegang. Og inntreden av mørke. Liv gjentas om og om igjen inntil leksen er gjort. For vi er barn som har fått et stort ansvar. Og gradvis tar vi til oss kunnskap som gjør at vi kan forvalte dette ansvaret. Kunnskap som frigjør. Kunnskap som låser opp de dører som fører oss til lyset.

La oss se på en prinsipp-skisse som forklarer triptykonisk arkitektur.

DAO består av 3 deler. En maskulin del - det hvite, en feminin del - det svarte og en del som representerer det maskuline og det feminine i balanse - hele ringen som symboliserer evigheten. Det er fruktene vi kan høste av en balanse mellom det maskuline og det feminine som triptykonisk arkitektur forsøker å minne oss på.

Søke etter oppstigningen

Vi lever innenfor et avgrenset område omringet av et sammenhengende gjerde. Det finnes imidlertid en port. Den som finner den, tilhører en gruppe av initierte. Til alle tider har det eksistert mysterieskoler som har hatt til hensikt å nettopp lære oss å finne porten og ikke minst hvordan vi passerer gjennom den.

Porten er for de fleste ikke-eksisterende. Ikke engang gjerdet ser de. Livet er kort og brutalt og etter døden eksisterer man ikke mer. For andre, finnes porten. Men de vet ikke hvordan den ser ut og heller ikke hvor den befinner seg. Atter andre vet hvor porten er, men de vet ikke hvordan den skal åpnes.

For å komme igjennom porten må to ting skje. Først må vi vite hvor den er, selv om vi ikke kan se den. Så må vi vente til vi ser den. Stå der standhaftig inntil konturene av porten blir klarere og klarere og vi endelig kan se portens åpner.

Problemet for de som søker portens posisjon er at de hører: «Porten er der. Nei, den er der. Nei, det er feil, der er den.» Alt dette er distraksjon for å skape forvirring. (Tør jeg nevne flat-earth movement i denne sammenheng?)

Utfordringen for de som kjenner portens posisjon, er at de ikke har tilstrekkelig ferdigheter til å sanse den. De blir utålmodige, og noen mister troen på portens eksistens. Andre begynner å lete på andre steder.

Byggverkene i bildekollasjen over, minner oss alle om portens posisjon. Det har alltid vært hensikten med dem. Det var derfor de ble laget. Når det feminine og det maskuline balanseres, når vi transformeres fra å være to til en og deretter til å bli ALT, når vi transformeres fra å forholde oss til en tid til å bli tidløse til å favne alle tider på en gang, når vi transformeres fra å være på et sted til å være stedløse til å være på alle steder på en gang, da går vi gjennom porten. Å fokusere på KILDEN som ligger utenfor gjerdet, vil få våre energier til ønske seg dit. Og de vil trekkes dit. Som en magnet trekker til seg jernspon.

Then in my heart grew there a great longing to conquer the pathway that led to the stars. Year after year, I sought after wisdom, seeking new knowledge, following the way, until at last my SOUL, in great travail, broke from its bondage and bounded away.

Free was I from the bondage of earth-men. Free from the body, I flashed through the night. Unlocked at last for me was the star-space. Free was I from the bondage of night. Now to the end of space sought I wisdom, far beyond knowledge of finite man.

Far into space, my SOUL traveled freely into infinity's circle of light. Strange, beyond knowledge, were some of the planets, great and gigantic, beyond dreams of men.

Everything created is based upon ORDER: LAW rules the space where the INFINITE dwells. Forth from equilibrium came the great cycles, moving in harmony toward Infinity's end.

Vi omgås utallige eksempler på et felles budskap til verden. Når vi går inn, når vi søker etter KILDEN i stille kontemplasjon, når vi erstatter en dualistisk bevissthet med en som ikke har hang til å plassere alt som observeres i båser, ja da beveger vi oss mot en ny og rikere verden. En verden vi hører sjelden noe om. En verden vi en gang kom fra. En verden vi kan nå ved å rekke ut vår arm og gripe etter den.

Øvelse: Lyset i oss er et fragment av KILDEN. Et fragment med bevissthet. På den måten vil det alltid forekomme en form for kommunikasjon mellom oss og KILDEN. At vi ikke alltid kan oppfatte denne kommunikasjonen, skylles at den overdøves av våre fysiske sanser. Men de fysiske sansene er ikke alene om å overdøve denne subtile kommunikasjonen. Kanskje viktigere er våre følelser. Vi føler glede. Sorg. Angst. Trygghet. Sinne. Takknemlighet. Grådighet. Lykke. Hat. Kjærlighet. Osv. Osv. Våre emosjoner jobber på høygir. Som en jojo farer de fra den ene ytterlighet til den andre. Så øvelsen går ut på å holde denne jojo'en litt i ro. I en uke. La emosjonene falle til ro. Tenk på en sten. Den bare ligger der. Observerer. Føler ikke det ene eller det andre. Bare observerer. Prøv dette i en uke. Du vil oppleve et helt nytt emosjonsregister. Har du en kjæreste, vil du ikke miste følelsene for vedkommende. Snarere tvert imot. Du vil oppdage dypere og renere følelser enn du noen gang har hatt. Det er fordi de nye følelsene ikke oppstår fra kroppen. De oppstår ikke på grunn av et fordekt behov du ikke engang våger å innrømme å ha. De kommer fordi du har åpnet opp for et helt nytt perspektiv som vaker på overflaten av din underbevissthet. Nye emosjoner åpenbares fra sfærer du ikke engang visste eksisterte. De er derfor rene som hvit snø. De tjener langt bedre som veiledere når viktige avgjørelser skal tas sammenlignet med 'løgnaktige' emosjoner som oppstår når fysiske behov søker sin tilfredstillelse. Uten at vi noen gang helt tørr å innrømme dette.

Tantrisk sex

Det er to sider ved kjønnslig omgang mellom en mann og kvinne vi skal fokusere på her. Den ene senker frekvensene og fører til ejakulasjon og en mulig graviditet. Den forankrer tilstedeværelsen i denne dimensjonen. Den andre, tantrisk sex, hever frekvensene og fører oss mot en oppstigning. I begge tilfeller er den fysiske handlingen identisk, men forskjellen i bevisstheten er enorm. På ingen annen måte vil den praktiserende se klarere bevissthetens innflytelse på det fysiske, enn gjennom tantrisk sex. De fleste som hører om tantrisk sex, takker nei til et dypere studie av temaet når de hører at mannen ikke skal ejakulere. Så la oss begynne med det.

I Østen mente man at mannens ejakulasjon tappet ham for energi og fremskyndte aldringsprosessen. En kvinnes orgasme hadde imidlertid ikke sammen innvirkning på hennes aldringsprosess. I stedet ville hennes menstruasjon ha det. Initierte kunne dermed med bevisstheten forsinke aldringsprosessen ved å forhindre ejakulasjon og menstruasjon i perioder hvor graviditet ikke var ønsket. Men hvorfor i det hele tatt ha sex når målet ikke er en fysisk orgasme? Praktiserende av tantrisk sex i vesten vitner imidlertid om hyppigere sex, lengre sex, bedre sex og flere orgasmer sammenlignet med når de har vanlig sex. For både mannen og kvinnen. Hvordan er dette mulig?

Gjennom praktisering av tantrisk sex, vil det maskuline og det feminine forenes og balanseres. Feminine og maskuline energier vil sirkulere mellom 2 kropper og åpne opp for blokkeringer som de praktiserende kan ha i de nederste chakraene og dermed forøke den naturlige energistrømmen i kroppen. Mannens energier skal bevege seg inn i kvinnens kropp og kvinnens energier skal bevege seg inn i mannens. Det er her tantrisk sex skiller seg fra 'vanlig' sex. Det er denne subtile energiflyten tantrisk sex er avhengig av og uten denne vil mannen ubønnhørlig bevege seg mot en ejakulasjon. Mannens bevegelser og fysiske utforming er begge Yang, ekspansjon, bevegelse og lys. Hvis kvinnen ikke tar imot dette lyset, vil det forbli hos mannen og blir sterkere og sterkere inntil en utløsning er uunngåelig. Så tantrisk sex betinger en bevissthet om energiflyten både hos mannen og kvinnen. Mannen skal med sin intensjon sende lys til kvinnen og kvinnen skal med sin intensjon ta imot dette lyset. For det er i dette lyset at kvinnens energetiske orgasme ligger. (Vi snakker ikke om vibrator-orgasmer her.) Og når kvinnen kommer, kommer mannen for han følger hennes rytme. Energetiske orgasmer som øker vitalitet og gir livskraft. Om og om igjen. Hyppigere og hyppigere inntil til orgasmen blir kontinuerlig i den tantriske akten.

Kvinnes bryster er Yang (ekspansjon) i forhold til mannens og energiflyten her er fra kvinnen til mannen. Mannens kjønnsorgan er Yang (ekspansjon) i forhold til kvinnens og energiflyten her er fra mannen til kvinnen. Under tantrisk sex sirkulerer energiene som beskrevet over. En sirkulasjon som fortsetter og som faktisk kan merkes av begge etter at den tantriske akten er over. Det er derfor mange opplever at tantrisk sex skaper sterke bånd mellom praktiserende. Som skrevet tidligere er det viktig at mannens energi får flyte inn i kvinnen. Dette, både for å øke hennes nytelse, men også for å forhindre en ejakulasjon som vil stanse den tantriske akten. Når denne energiflyten er på plass, vil ikke lenger 'høyt tempo' føre til utløsning, kun økt nytelse. Så det er smart å begynne rolig slik at energisirkulasjonen kan få kommet i gang før det hele er over. Det er også viktig å påpeke at denne energisirkulasjon kan eksistere selv om man ikke er bevisst og kjenner til tantraens muligheter. Energien er magnetisk og som vann finner den sin vei.

Vi har tidligere sett (eksempelet med energiballen) at energi beveger seg dit hvor vår bevissthet hviler. For å styrke energiflyten fra mannen til kvinnen, kan han fokusere på kvinnens 'orgasmepunkt' som er mer et energipunkt enn et fysisk punkt. Det vil gjøre det lettere å unngå en ejakulasjon og samtidig forøke kvinnens nytelse. Når hun kommer, kan mannen forlenge og intensivere hennes orgasme ved å fortsette å sende lys til dette punktet. En mann vil etter hvert lære å kjenne punktet og han kan 'puste' lys inn i det som en del av et forspill for å tenne henne.

Dette orgasmepunktet vi finner i kvinnen kan sammenlignes med et svart hull i universet. Kvinnen er den som velger hvem som skal slippe til. Det feminine i henne representerer kontraksjon. Og et svart hull er den ultimate kontraksjon. Som et svart hull i universet, har hun mange lysende og villige stjerner som et haleheng etter seg. Et svart hull transformerer lyset fra stjernene og sender det ut et annet sted i universet. I kvinnen vil orgasmepunktet ta imot lyset fra mannen hun har valgt og transformere det. Energien vil dukke opp i hennes bryster og flyte videre inn i mannens bryst. En torus-lignende syklus vi finner både blant mennesker og blant Celestiale objekter i universet. As above, so below. I denne energiflyten hvor det maskuline og feminine smelter sammen, vil de praktiserende kunne føle en kriblende fornemmelse oppover ryggraden når kundalini-energien søker himmelen.

Så når menn ikke forstår hvordan det er mulig å ha sex uten å ejakulere, er det fordi de ikke har skjønt betydningen av å transformere sin orgasme til lys og sende dette lyset inn i kvinnens orgasmepunkt. Men ved å lytte til kvinnen, til hennes energier, vil han oppdage hennes orgasmepunkt og dermed kunne med viljen sende lys dit. Oppmerksomhet. Kjærlighet. Hans behov for å komme avtar og hennes nytelse øker.

Og så en liten påminnelse til kvinnen. Når kanskje en del av inntekten har gått til en pub-runde med gutta i stedet for nye gardiner i stua, kan interessen for å ta imot dette lyset avta. Som vi forstår nå, vil dette kunne påvirke mannens evne til å transmutere sin orgasme. Tantrisk sex krever bevissthet hos begge parter. Begge må ta ansvaret for at mannen holder sin essens tilbake. Mannen kan minne kvinnen på å være åpen for, og være bevisst på, å ta imot hans lys hvis hun begynne å jage etter en orgasme. Noe som gjør det vanskelig for ham å unngå en ejakulasjon. Selvfølgelig skal hun kunne ha en orgasme, men la den komme av seg selv. Ikke let etter den. Ikke løp etter den. Ikke jag etter den.

En tantrisk akt kan vare i timer. En tantrisk akt fører ofte til serieorgasmer for begge. Det er ikke mulig å forstå, verken for han eller henne, at disse orgasmene er både kraftigere og varer lenger sammenlignet med en vanlig orgasme før de har praktisert og til en viss grad behersket tantrisk sex. Vi må huske på at tantrisk sex er noe mer enn vanlig sex. Det er en rituell handling hvor mannen og kvinnen får anledning til å forene det feminine og maskuline prinsipp.

Tantrisk sex og vår videre spirituelle reise.

Legg merke til dyrenes adferd. En ulv som slåss om restene etter et dyr i skogen. Myriader av mygg en varm sommerdag. Deres kortvarige livssyklus. Legg merke til menneskenes adferd. Krig og fattigdom. Men også solidaritet og medmenneskelighet. Vi finner de samme egenskapene i alle livsformer, men i ulik grad.

De tre Store Plan er beskrevet flere steder i bloggen. Se også Kybalion. I løpet av KILDENS hjertepuls, vandrer energier gjennom disse plan. I det første store plan, eksisterer bevisst energi som byggeklosser for materie. I det andre store plan, eksisterer bevisst energi som fysiske og levende vesener i en eller annen form. I det tredje store plan, eksisterer bevisst energi som soler hvor det ikke lenger har en fysisk kropp. Det er engler med stor kraft.

I det andre store plan observerer vi en fullkommengjørelese blant bevisste energier mens de har en fysisk kropp. Generelt kan vi se en bevegelse på flere faktorer når disse vesenene gradvis vandrer fra mørket til lyset.

  • antallet synker
  • den fysiske størrelsen øker
  • livslengden øker
  • overlevelsesinnstinkter avtar
  • solidaritet og kjærlighet øker
  • evnen til å bruke Ether i sin manifestering øker
  • intelligens øker
  • evne til å forstå og etterleve universets lover øker

Jeg må understreke at punktene over er en generell betraktning. Men bevegelsene i det store og hele er der. Ser vi til bibelen, oppdager vi det samme fenomenet. Hellige engler er i stort mindretall i forhold til menneskene de betjener. Samtidig vet vi at de har vært mennesker.

Av Emerald Tablets og Kybalion får vi vite at vi i løpet av den andre delen av KILDENS hjertepuls, kontraksjonen, passerer de tre store plan før vi nok en gang sammensmelter med KILDEN. Kildene vidner om at vi er bevist lys på vandring hjem.

Some there were that faded swiftly; others that grew from a small spark of light. Each surrounded by its dim veil of darkness, yet flaming with light that could never be quenched. Coming and going like fireflies in springtime, filled they with space with Light and with Life.

I denne sammenheng er det naturlig å tro at vi ikke bare sammensmelter med KILDEN når hindrene i de tre store plan er overvunnet, men at dette er en gradvis prosess som følger oss hele veien fra vi er bevisste atomer i fysisk materie, til vi sammensmelter til åndsvesener som soler før vi endelig sammensmelter med KILDEN.

Et dyr som kjemper for overlevelse, er bare et nødvendig skritt på veien. Enda tidligere på denne utviklingsstigen har vi mygg som lever et kortvarig liv ved å suge blod fra andre. Men vår tilstand i dag er ikke en endestasjon. Gjennom kjærlighet, gjennom solidaritet, gjennom total overgivelse av vår vilje til fordel for DAO, vil lyset i oss trekkes mot lyset i våre likesinnede på en måte som ligger langt utenfor vår fatteevne nå. Men vi vil bli tilbudt å smelte sammen i fullkommen kjærlighet i et intenst lysglimt.

Universet er mentalt. Men vi er også mentale. Når vi gjennom mange ulike livsformer og utallige inkarnasjoner tar til oss kunnskap om lovene, vil vi på et tidspunkt bruke vår mentale kraft til å helbrede fremfor å rive i stykker. Vi vil ikke lenger slåss om et kjøttbein. Vi vil heller dø enn å skade et annet menneske.

Fire, the inner fire, is the most potent of all force, for it overcometh all things and penetrates to all things of the Earth. Man supports himself only on that which resists. So Earth must resist man else he existeth not.

Når vi gir opp livet, vil vi finne det. Når vi ikke sloss om kjøttbeinet. Når vi lar våre iboende instinkter ligge. Vi er da klare for et trinn opp på vår utviklingsstige.

Den som finner sitt liv, skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Matteus 10:39

Når vi lever i et samfunn hvor vi alle har sjelelig kommunikasjon med hverandre, sender kjærlighet og oppbyggende tanker til hverandre, når vi utviser fullkommen solidaritet og uselviskhet, da vil vårt iboende lys begynne å dominere og søke etter en større forening. Vår identitet ligger ikke lenger i en fysiske kropp, men i en større mental og kollektiv bevissthet. Tantrisk sex er et skritt på denne veien hvor energier får anledning til å smelte sammen og de praktiserende får et innblikk i KILDENs uendelige kjærlighet og herlighet.

Oppstigning - en prinsippskisse

Three necessities control all things: beginning in the Great Deep, the circle of chaos, plenitude in Heaven.

Three are the paths of the Soul: Man, Liberty, Light.

Three are the hindrances: lack of endeavor to obtain knowledge; non-attachment to god; attachment to evil. In man, the three are manifest. Three are the Kings of power within. Three are the chambers of the mysteries, found yet not found in the body of man.

Hear ye now of he who is liberated, freed from the bondage of life into Light. Knowing the source of all worlds shall be open. Aye, even the Gates of Arulu shall not be barred. Yet heed, O man, who would'st enter heaven. If ye be not worthy, better it be to fall into the fire. Know ye the celestials pass through the pure flame. At every revolution of the heavens, they bathe in the fountains of Light.

List ye, O man, to this mystery: Long in the past before ye were man-born, I dwelled in Ancient Atlantis. There in the Temple, I drank of the Wisdom, poured as a fountain of Light from the Dweller.

Give the key to ascend to the Presence of Light in the Great world. Stood I before the Holy One enthroned in the Flower of Fire. Veiled was he by the lightnings of darkness, else my Soul by the Glory have been shattered.

Forth from the feet of his Throne like the diamond, rolled forth four rivers of flame from his footstool, rolled through the channels of clouds to the Man-world. Filled was the hall with Spirits of Heaven. Wonder of wonders was the Starry palace.

Above the sky, like a rainbow of Fire and Sunlight, were Formed the Spirits. Sang they the glories of the Holy One. Then from the midst of the Fire came a voice: Behold the Glory of the first Cause. I beheld that Light, high above all darkness, reflected in my own being. I attained, as it were, to the God of all Gods, the Spirit-Sun, the Sovereign of the Sun spheres.

There is One, Even the First, who hath no beginning, who hath no end; who hath made all things, who govern all, who is good, who is just, who illumines, who sustains.

Then from the throne, there poured a great radiance, surrounding and lifting my soul by its power. Swiftly I moved through the spaces of Heaven, shown was I the mystery of mysteries, shown the Secret heart of the cosmos.

Carried was I to the land of Arulu, stood before the Lords in their Houses.

Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness. Then saw I the need for the barriers, saw the need for the Lords of Arulu.

Only they with their Infinite balance could stand in the way of the inpouring chaos. Only they could guard God's creation.

Then did I pass around the circle of eight. Saw all the souls who had conquered the darkness. Saw the splendor of Light where they dwelled.

Mennesket vandrer fra plan til plan hvor alle har en spesifikk lekse. Noe vi skal lære. En fellesnevner for det vi skal lære, er å fjerne oss fra dualismen og finne balanse. Fjerne oss fra emosjonelle ytterpunkter som hindrer oss i å oppleve roen vi finner i sentrum. I sentrum oppdager vi nye emosjoner som hever våre frekvenser. Det er i dette sentrum vi kan manifestere med den første delen av skapelsen. Det er her vi finner portalen til sfærene med høyere frekvenser hvor tiden og materien ikke lenger eksisterer. Det er i dette sentrum vi henter en høyere del av oss slik at vi blir mestere. Som et barn utvikles og oppnår mer balanse i sine emosjoner på sin vei til voksen, utvikles mennesket når det vandrer fra liv til liv på denne planeten og fra plan til plan i den store syklusen.

Krig og fattigdom eksisterer så lenge vi fjerner oss fra de emosjonene vi finner i sentrum. Når vi velger å leve et liv i en orkans ytterkant. Livet er en invitasjon til kunnskap gjennom prøving og feiling. Ikke en teoretisk tilnærming, men en metode som gir kunnskap til sjelen. På hvert plan, som er adskilt med barrierer, blir vi innlemmet i mer kunnskap om balanse. Når våre sjelelige evner rommer tilstrekkelig balanse, har vi nøkkelen til å passere barrieren til neste plan. Thoth beskriver de første plan i den store syklusen med følgende ord: «Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness».

Thoth så et hav av energier som begynte på sin lange reise tilbake til lyset i en syklus. Gjennom prøving og feiling har disse gradvis tatt til seg mer kunnskap om lovene og fått mer balanse. Vi kan bare gjette hvilke omstendigheter som fikk Thoth til å beve av skrekk. Det er rimelig å anta at hendelser på jorden i dag til en viss grad har den samme karakteren som det Thoth observerte og at disse kan forklares med manglende balanse og kunnskap om lovene.

Det verste er løgnen som bryter med fundamentale lover. Det var løgnen som startet krigene i det 20. århundre. På grunn av lyset som skinner i dets sjel, er mennesket i utgangspunktet godt. Det er solidarisk. Så når en krig skal startes, må løgnen overskygge lyset og samtidig forvrenge sannheten. For å legitimere krigen mot Libya, ble det sendt busser med småkriminelle inn i landet via Tunis. Vestlige TV-selskaper intervjuet disse og fremstilte dem som libyere. Med noen slanter som belønning fortalte de bak TV-kameraene det som var avtalt på forhånd. Under intervjuene ble det fremsatt løgner om Muammar al-Gaddafi. Om og om igjen inntil de ble en sannhet for de fleste. Intervjuer som gikk rett hjem på våre TV-skjermer.

Vi trodde på denne løgnen og få reagerte da norske bombefly gikk på vingene for å bombe vannforsyningen Libya hadde bygget for seg og dets naboland i et av verdens tørreste områder. Det vestlige TV-selskaper ikke formidlet var at Muammar al-Gaddafi hadde stor støtte i hjemlandet. At det oppsto enorme støttedemonstrasjoner i Tripoli (kanskje de største som har funnet sted noensinne) til fordel for deres leder. Aldri ble dette vist på norsk TV! Libya var et av Afrikas mest utviklede land med enorme oljeressurser. Så mange liv som gikk tapt. Så mye elendighet som oppsto som følge av denne krigen i årene etterpå. Et helt land plyndret. For profitt for noen få...

I denne søken etter balanse, må vi gå inn. Yin og Yang, det feminine og det maskuline, må balanseres!

Med en mental anstrengelse, ble en stor syklus igangsatt av KILDEN. Kvantefeltet responderte og en skapelsesprosess var i gang. Energier begynte å vandre fra plan til plan i denne syklusen. Thoth ble vist de innledende plan på denne syklusen og det han så fylte han med forskrekkelse. Dog tok energiene til seg gradvis mer kunnskap om høyere lover. På et tidspunkt ble en blå planet skapt med den første delen av skapelsen. Energiene ble nedsenket til denne planeten som var tilpasset det de skulle lære der. Å forlate planeten og dens utallige reinkarnasjoner betinget forståelse for og lydighet mot høyere lover.

I prosessen med å skape den blå planeten, ble frekvensene på energiene senket slik at materien oppsto. Dermed kunne energiene lære å etterleve høyere lover i en fysisk verden. At universet er mentalt og omslutter planeten som ble skapt for dem. At det ligger en bevissthet bak de fysiske lovene som observeres. At vibrasjoner i emosjonene kan endre livsvilkår i en verden hvor mer eierskap og materialisme syntes å være den eneste vei å gå.

Når energiene forstår at alt er vibrasjoner, at all skapelse enten det er på denne jorden eller i himmelen skjer med vibrasjoner, at himmelens skapelse skjer med høyere frekvenser mens skapelse på jorden skjer med lavere frekvenser, at det som er skapt på jorden og som vibrerer med lavere frekvenser er underlagt og bare et lite fragment av det som er skapt i himmelen og som eksisterer med høyere frekvenser, at skapelsen med høyere frekvenser har en større karakter av mentalt arbeid mens skapelsen med lavere frekvenser har en mindre karakter av mentalt arbeid, da er disse klare til å tre inn i nye plan i den store syklusen KILDEN skapte i begynnelsen med et ord, eller en tanke eller en intensjon.

Når bibelen snakker om begynnelsen, så er det begynnelsen på den store syklusen det refereres til. Og da Jesus preket om betingelsene for inntreden i himmelens rike, så presenterte han hva som måtte til for å gå fra dette planet og inn i neste. Å være kjødeligsinnet betyr å tviholde på en skapelse med lavere frekvenser. Å nekte å se hen til sfærer med høyere frekvenser. Å kun stole på den andre delen av skapelsen. Å lytte til mørket som fornekter en eksistens i sfærer med høyere frekvenser og som distraherer oss og får oss til å se en annen vei.

Thoth så hvilket universelt kaos som eksisterte i begynnelsen av den store syklusen. At KILDENs skapelse går langsomt, men ugjenkallelig fra kaos til orden, fra ubalanse til balanse, via et system delt opp i mange plan hvor himmelen har en intensjon med hver av disse. En lekse som skal gjøres. Et pedagogisk system hvor energier med bevissthet gradvis tar til seg erfaring på veien tilbake til KILDEN. Jorden vi bor på i dag er på et plan. Gjennom læring, mer balanse og orden, mer forståelse for himmelens lover, skapes sfærer som er mer til behag for energiene.

Det er graden av mental innflytelse i skapelsen som skiller denne tilværelsen og høyere sfærer. Vi kan ikke overse de fysiske lovene i denne verden, men vi kan med våre tanker og emosjoner dra veksler på skapelsesmekanismer som kan nå oss her. Jeg snakker her om manifestering med den første delen av skapelsen. Manifestering i høyere sfærer har en mer mental karakter. Jo høyere sfærer vi observerer, jo mer vil vi oppdage at manifesteringen baseres på den første delen av skapelsen. Med våre emosjoner og intensjoner. Vi ser en flytende overgang til en mental drømmetilstand uten begrensninger hva manifestering angår. Og hva KILDEN angår, skjer ALL skapelse med den første delen av skapelsen. KILDEN er mental. Den har en bevissthet. Fra den utgår alt som har, er og vil bli skapt.

Når vi skal skape, tar vi som oftest i bruk de elementene som er tilgjengelig her. Vi graver etter gull og sølv og lager smykker. Vi bruker de byggeklosser som allerede finnes når vi skal skape noe nytt. Men gradvis lærer vi å benytte høyere og mer mentale lover i vår skapelsesprosess. Gradvis beveger vi oss vekk fra de eksisterende paradigmene. Gradvis baseres vår skapelse mer og mer på drømmer. Og i dette ligger vår frihet fordi kvantefeltet er et utømmelig energihav. Våre frekvenser øker i takt med vår inntreden i denne drømmeverden. Det fremkommer mer tydelig for oss at vi er på en lang vandring tilbake til KILDEN. Ikke bare en vandring fra et sted til et annet, men først og fremst en vandring oppover i frekvenser.

Matter is none the less Matter to us, while we dwell on the plane of Matter, although we know it to be merely an aggregation of "electrons," or particles of Force, vibrating rapidly and gyrating around each other in the formations of atoms; the atoms in turn vibrating and gyrating, forming molecules, which latter in turn form larger masses of Matter. Nor does Matter become less Matter, when we follow the inquiry ,still further, and learn from the Hermetic Teachings, that the "Force" of which the electrons are but units is merely a manifestation of the Mind of THE ALL, and like all else in the Universe is purely Mental in its nature.

Kybalion

Oppstigning

Banded together as in order, BROTHERS OF DARKNESS, they through the ages, antagonist they to the children of men. Walked they always secret and hidden, found, yet not found by the children of men. Forever, they walked and worked in darkness, hiding from the light in the darkness of night. Silently, secretly use they their power, enslaving and binding the soul of men.

Speak I of Ancient Atlantis, speak of the days of the Kingdom of Shadows, speak of the coming of the children of shadows. Out of the great deep were they called by the wisdom of earth-men, called for the purpose of gaining great power.

Far in the past before Atlantis existed, men there were who delved into darkness, using dark magic, calling up beings from the great deep below us. Forth came they into this cycle. Formless were they of another vibration, existing unseen by the children of earth-men. Only through blood could they have formed being. Only through man could they live in the world.

In ages past were they conquered by Masters, driven below to the place whence they came. But some there were who remained, hidden in spaces and planes unknown to man. Lived they in Atlantis as shadows, but at times they appeared among men. Aye, when the blood was offered, for they came they to dwell among men.

In the form of man they amongst us, but only to sight were they as are men. Serpent-headed when the glamour was lifted but appearing to man as men among men. Crept they into the Councils, taking forms that were like unto men. Slaying by their arts the chiefs of the kingdoms, taking their form and ruling o'er man. Only by magic could they be discovered. Only by sound could their faces be seen. Sought they from the Kingdom of shadows to destroy man and rule in his place.

But, know ye, the Masters were mighty in magic, able to lift the Veil from the face of the serpent, able to send him back to his place. Came they to man and taught him the secret, the WORD that only a man can pronounce. Swift then they lifted the Veil from the serpent and cast him forth from the place among men.

Yet, beware, the serpent still liveth in a place that is open at times to the world. Unseen they walk among thee in places where the rites have been said. Again as time passes onward shall they take the semblance of men.

Called may they be by the master who knows the white or the black, but only the white master may control and bind them while in the flesh.

Seek not the kingdom of shadows, for evil will surely appear. For only the master of brightness shall conquer the shadow of fear.

La dette være en advarsel. For det er i denne situasjonen vi finner at samfunn som ikke lytter til KILDENs formaning om å finne balanse, faller i frekvens inntil eksistensen er klar for ødeleggelse. Gjennom eierskap, ekstrem materialisme, frykt, perversiteter, løgn, ego, innskrenkninger av frihet, eksistens uten dypere mening, fravær av kjærlighet og solidaritet får mennesket senket sine frekvenser.

Derfor blir oppstigningen en personlig affære og ansvaret for en slik prosess er helt og holdent vår. Gjennom sykdom får vi dessuten en kjærlig påminnelse om å vende tilbake til det perfekte. Gjennom kontemplasjon. Gjennom å gå inn. Gjennom stillhet. Gjennom tomheten. Gjennom å høyne frekvensene og ta i bruk den første delen av skapelsen.

Some I found who had conquered the ether. Free of space were they while yet they were men. Using the force that is the foundation of ALL things, far in space constructed they a planet, drawn by the force that flows through the ALL; condensing, coalescing the ether into forms, that grew as they willed.

I hjertets stille visken kan vi høre KILDENs milde formaning om tilbakevendelse. Vi kjenner nå metodene for oppstigning. Vi vet hvor vi kan lære mer om mysteriene. Med en kraftanstrengelse kan også vi vende tilbake til det opprinnelige, for på nytt å være med i KILDENs evige sykliske ekspansjoner og kontraksjoner som på en eller annen måte berører ALT som eksisterer i universet. En gang langt inn i fremtiden skal vi alle vende tilbake til KILDEN og smelte sammen med DEN for igjen å bli en del av en ny skapelse i en ny og stor syklus hvor starten ligger et annet sted enn den forrige.

Det som fordres av oss nå er å rette oppmerksomheten mot lyset vi har inne i oss og hige etter oppstigningen. Fjerne oss fra dualismen og det følelsesmessige kaoset og intrigene denne verden har så mye av. Ta ansvaret for en følelsesmessig faste som vil hjelpe oss til å føle emosjonsregisteret til noe mye større. Være bevissthet uten å ense tid, materie og selvet. Som tidligere nevnt flyter energiene dit hvor vår oppmerksomhet er. Når vi fokuserer på materie, tid og ego, senkes frekvensene og vår knytning til denne eksistensen øker. Når vi har kunnskap om kvantefeltet og retter fokus mot sfæren med høyere frekvenser og ikke minst KILDEN, er det dit vi trekkes.

Vi må forstå den skapende kraft som ligger i våre emosjoner. Hva det betyr for den verden vi lever i når vi velger kjærlighet og solidaritet fremfor hat og ego. Hvilke krefter i kvantefeltet våre emosjoner trigger. Å leve er en kunst. Å leve i harmoni med hverandre. Gi i stedet for å ta. Observere i stedet for å dømme. Hjelpe i stedet for å utnytte. Måtehold i stedet for fråtsing. Paradokset oppstår når vi gjør dette. Når vi gir avkall, får vi mer. Himmelen er slik. Og ikke minst er det porten til vår videre reise. For alt er syklisk. Sivilisasjoner kommer og går på samme måte som kunnskap er her den ene dagen for så å være vekk den andre. Kataklysmiske hendelser er ikke slutten, men avgangshallen for en videre reise. Inn flytter nye energier som trenger tid på denne jorden fordi de har noe å lære her. Mon tro hvilken rolle Det Store År har i denne sammenheng.

Do you not know, Asclepius, that Egypt is an image of heaven, or, to speak more exactly, in Egypt all the operations of the powers which rule and work in heaven have been transferred to earth below?

Nay, it should rather be said that the whole Kosmos dwells in this our land as in its sanctuary. And yet, since it is fitting that wise men should have knowledge of all events before they come to pass, you must not be left in ignorance of this: there will come a time when it will be seen that in vain have the Egyptians honoured the deity with heartfelt piety and assiduous service; and all our holy worship will be found bootless and ineffectual. For the gods will return from earth to heaven; Egypt will be forsaken, and the land which was once the home of religion will be left desolate, bereft of the presence of its deities.

This land and region will be filled with foreigners; not only will men neglect the service of the gods, but ... ; and Egypt will be occupied by Scythians or Indians or by some such race from the barbarian countries thereabout. In that day will our most holy land, this land of shrines and temples, be filled with funerals and corpses. To thee, most holy Nile, I cry, to thee I foretell that which shall be; swollen with torrents of blood, thou wilt rise to the level of thy banks, and thy sacred waves will be not only stained, but utterly fouled with gore.

Do you weep at this, Asclepius? There is worse to come; Egypt herself will have yet more to suffer; she will fall into a far more piteous plight, and will be infected with yet more, grievous plagues; and this land, which once was holy, a land which loved the gods, and wherein alone, in reward for her devotion, the gods deigned to sojourn upon earth, a land which was the teacher of mankind in holiness and piety, this land will go beyond all in cruel deeds. The dead will far outnumber the living; and the survivors will be known for Egyptians by their tongue alone, but in their actions they will seem to be men of another race.

0 Egypt, Egypt, of thy religion nothing will remain but an empty tale, which thine own children in time to come will not believe; nothing will be left but graven words, and only the stones will tell of thy piety. And in that day men will be weary of life, and they will cease to think the universe worthy of reverent wonder and of worship. And so religion, the greatest of all blessings, for there is nothing, nor has been, nor ever shall be, that can be deemed a greater boon, will be threatened with destruction; men will think it a burden, and will come to scorn it. They will no longer love this world around us, this incomparable work of God, this glorious structure which he has built, this sum of good made up of things of many diverse forms, this instrument whereby the will of God operates in that which be has made, ungrudgingly favouring man's welfare, this combination and accumulation of all the manifold things that can call forth the veneration, praise, and love of the beholder.

Darkness will be preferred to light, and death will be thought more profitable than life; no one will raise his eyes to heaven ; the pious will be deemed insane, and the impious wise; the madman will be thought a brave man, and the wicked will be esteemed as good. As to the soul, and the belief that it is immortal by nature, or may hope to attain to immortality, as I have taught you, all this they will mock at, and will even persuade themselves that it is false., No word of reverence or piety, no utterance worthy of heaven and of the gods of heaven, will be heard or believed.

And so the gods will depart from mankind, a grievous thing!, and only evil angels will remain, who will mingle with men, and drive the poor wretches by main force into all manner of reckless crime, into wars, and robberies, and frauds, and all things hostile to the nature of the soul. Then will the earth no longer stand unshaken, and the sea will bear no ships; heaven will not support the stars in their orbits, nor will the stars pursue their constant course in heaven; all voices of the gods will of necessity be silenced and dumb; the fruits of the earth will rot; the soil will turn barren, and the very air will sicken in sullen stagnation. After this manner will old age come upon the world. Religion will be no more; all things will be disordered and awry; all good will disappear.

But when all this has befallen, Asclepius, then the Master and Father, God, the first before all, the maker of that god who first came into being, will look on that which has come to pass, and will stay the disorder by the counterworking of his will, which is the good. He will call back to the right path those who have gone astray; he will cleanse the world from evil, now washing it away with waterfloods, now burning it out with fiercest fire, or again expelling it by war and pestilence. And thus he will bring back his world to its former aspect, so that the Kosmos will once more be deemed worthy of worship and wondering reverence, and God, the maker and restorer of the mighty fabric, will be adored by the men of that day with unceasing hymns of praise and blessing. Such is the new birth of the Kosmos; it is a making again of all things good, a holy and awe-striking restoration of all nature; and it is wrought in the process of time by the eternal will of God. For Gods will has no beginning; it is ever the same, and as it now is, even so it has ever been, without beginning. For it is the very being of God to purpose good.

Trismegistus; Asclepius III

When man again shall conquer the ocean and fly in the air on wings like the birds; when he has learned to harness the lightning, then shall the time of warfare begin. Great shall the battle be twixt the forces, great the warfare of darkness and Light.

Nation shall rise against nation using the dark forces to shatter the Earth. Weapons of force [atomvåpen] shall wipe out the Earth-man until half of the races of men shall be gone. Then shall come forth the Sons of the Morning and give their edict to the children of men, saying: O men, cease from thy striving against thy brother. Only thus can ye come to the Light. Cease from thy unbelief, O my brother, and follow the path and know ye are right.

Then shall men cease from their striving, brother against brother and father against son. Then shall the ancient home of my people rise from its place beneath the dark ocean waves. Then shall the Age of Light be unfolded with all men seeking the Light of the goal. Then shall the Brothers of Light rule the people. Banished shall be the darkness of night.