Tavle 1: Historien om Thoth, mesteren fra Atlantis

1:1. I, THOTH, the Atlantean, master of mysteries, keeper of records, mighty king, magician, living from generation to generation, being about to pass into the halls of Amenti, set down for the guidance of those that are to come after, these records of the mighty wisdom of Great Atlantis.

Jeg, Thoth, fra Atlantis, Mysterienes Mester, ansvarlig for opptegnelser, mektig konge, magiker, en som lever fra generasjon til generasjon, er i ferd med å vandre inn i Amentis haller. Av den grunn tilgjengeliggjør jeg disse opptegnelsene med mektig visdom fra Atlantis som veiledning for de som kommer etter meg.

Thoth var en mektig konge i Atlantis. Han var satt til å vokte opptegnelser om Atlantis. Før han forlot menneskene, skrev han ned mektig visdom fra Atlantis på det vi kjenner som Emerald Tablets.

1:2. In the great city of KEOR on the island of UNDAL, in a time far past, I began this incarnation. Not as the little men of the present age did the mighty ones of Atlantis live and die, but rather from aeon to aeon did they renew their life in the Halls of Amenti where the river of life flows eternally onward.

Jeg begynte denne inkarnasjonen for lenge siden i den store byen Keor på øyen Undal. De mektige i Atlantis levde og døde ikke som dagens små mennesker. Derimot fornyet de sine liv i Amentis haller hvor livets elv flyter evig videre.

Amenti er sfærene mellom vår dimensjon og den høyeste form for bevissthet. Det er i disse sfærene at sjelen kan vandre og utvikles. Reinkarnasjon skjer ved at sjelen vandrer mellom Amenti og denne verden inntil den har lært å høyne sine frekvenser og blitt lys. En død som ikke er død, men liv og lys og dermed beredt til å tre inn i høyere sfærer i sin reise mot den høyeste form for bevissthet.

1:3. A hundred times ten have I descended the dark way that led into light, and as many times have I ascended from the darkness into the light my strength and power renewed.

Hundre ganger ti ganger har jeg steget ned den mørke veien som har ført meg til Lyset. Og like mange ganger har jeg steget opp fra Mørket til Lyset med fornyet styrke og kraft.

1:4. Now for a time I descend, and the men of KHEM (Khem is alchemy in ancient Egypt) shall know me no more.

Jeg vil stige ned og for en periode være fraværende. Og menneskene i Khem vil glemme meg.

Lysets tilstedeværelse på jorden varierer syklisk. I perioder av disse syklusene hvor mørket regjerer, vil Thoth være fraværende. Og menneskene vil glemme ham og den visdom han har gitt dem.

1:5. But in a time yet unborn will I rise again, mighty and potent, requiring an accounting of those left behind me.

Men en gang i fremtiden vil jeg nok en gang stige frem mektig og potent og forlange regnskap av de jeg forlot.

Dette verset kan sees i sammenheng med lignelsen om talentene som vi finner i bibelen. Mennesket vandrer fra inkarnasjon til inkarnasjon i hele syklusen beskrevet over. I den delen av syklusen hvor mørket regjerer, vil vår sjel slipes til en vakker diamant hvis vi er tålmodige i våre prøvelser. Det er vår spirituelle utvikling i denne fasen av syklusen Thoth vil kreve regnskap for.

1:6. Then beware, O men of KHEM, if ye have falsely betrayed my teaching, for I shall cast ye down from your high estate into the darkness of the caves from whence ye came.

Men pass på, menn fra KHEM. Hvis dere har forrådt det jeg har lært dere, vil jeg kaste dere ned i mørket hvor dere en gang kom fra.

Kybalion bekrefter dette. De energier som har mottatt visdom og bryter med den, vil bli returnert til en 'enklere tilstand'. Kybalion vitner om at vi er bevisstheter under utvikling. I denne prosessen inntar vi 3 hovedtilstander.

  • Materie.
  • Liv slik vi kjenner dem.
  • Ånd.

Hver av disse hovedtilstandene har 7 undertilstander som igjen har sine 7 undertilstander. Det er i denne rekken av tilstander at de med visdom og som bryter med denne, blir ført tilbake til noe de en gang var. På nytt må disse vandre på veien mot høyere utviklingstrinn. Men denne gangen med bevisstheten om hva de har måttet forlate.

Esaias beskriver noe av det samme i dette verset:

Å, at du er falt fra himmelen,

du morgenstjerne, morgenrødens sønn!

At du er slengt til jorden,

du som seiret over folkeslag!

Det var du som sa med deg selv:

«Til himmelen vil jeg stige opp;

høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone.

Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.

Jeg vil stige opp over de høye skyer

og gjøre meg lik Den Høyeste.»

Nei, til dødsriket er du støtt ned,

lengst ned i den dype hulen.

De som ser deg, stirrer på deg,

undres over deg og sier:

«Er dette den mannen som rystet jorden

og fikk kongerikene til å skjelve,

han som gjorde verden til ødemark,

la byene i grus

og aldri lot fanger vende hjem?

1:7 Betray not my secrets to the men of the North or the men of the South lest my curse fall upon ye.

Forråd ikke mine hemmeligheter til menneskene som bor i nord eller menneskene som bor i sør, så min forbannelse ikke skal falle over dere.

1:8. Remember and heed my words, for surely will I return again and require of thee that which ye guard. Aye, even from beyond time and from beyond death will I return, rewarding or punishing as ye have requited your trust.

Husk og gi akt på mine ord. For med sikkerhet vil jeg returnere og kreve av dere det dere vokter. Ja, fra sfærene hvor verken tiden eller døden eksisterer, vil jeg vende tilbake. Belønne eller straffe i forhold til den trofasthet dere har utvist den tilliten dere har blitt vist.

Det finnes sfærer hvor verken tiden eller døden eksisterer. Emerald Tablets vidner om at vi med kunnskap og visdom kan overvinne døden og ikke lenger være påvirket av tiden. 

1:9. Great were my people in the ancient days, great beyond the conception of the little people now around me; knowing the wisdom of old, seeking far within the heart of infinity knowledge that belonged to Earth's youth.

Stort var mitt folk i fordums tid, større enn de menneskene som nå er rundt meg. De kjente den urgamle visdommen og søkte i dypet av sine hjerter etter kunnskapen som tilhørte jordens barn.

Thoth fortelle her at han på et tidspunkt vandret sammen med kjemper. I en senere inkarnasjon var menneskene rundt ham fysisk mindre.

1:10. Wise were we with the wisdom of the Children of Light who dwelt among us. Strong were we with the power drawn from the eternal fire.

Takket være visdommen til Lysets Barn som dvelte blant oss, oppnådde også vi visdom. Vi ble sterke med kraften hentet fra den evige ild.

På jorden har det eksistert og det eksisterer i dag mennesker på ulike utviklingstrinn. De fleste har tilpasset seg det 'moderne' samfunn. Men vi har også ur-samfunn som enda benytter pil og bue for å jakte på den maten de trenger. På vår lille klode, lever vi side om side. På samme måte eksisterte det ulike grupper på ulike utviklingstrinn på den tiden Thoth her refererer til. Han snakker om Barn av lyset som lå på et langt høyere utviklingstrinn enn de øvrige menneskene. Han snakker om mennesker bare en hårsbredd over det å være villdyr og som levde i huler. Han snakker om presteskap som hadde som funksjon å bringe visdommen fra Lysets barn til menneskene utenfor.

De fleste historikere er av den oppfatning at det er første gangen mennesket når det utviklingstrinnet det har i dag. Men Emerald Tablets vitner om at det har eksistert mennesker på jorden i langt mer avanserte samfunn. Tanken at vi først nå og for første gang i løpet av de hundre tusener av år det har eksistert mennesker på jorden, opplever et kvantesprang i teknologiutvikling, er absurd. Menneskets forståelse for vitenskap øker og avtar syklisk. Teknologien Barn av lyset hadde tilgjengelig, var langt mer avansert enn vår. Ja, så mye mer avansert at vitenskapsmenn som finner rester av denne teknologien i sine arkeologiske utgravninger, ikke forstår betydningen av det de ser. Det ville være som en viking som i år 900 oppdager en radio produsert tusen år senere og som i sin mangelfulle teknologiske innsikt ikke ser annet enn en potensiell fotskammel. Bare 900 år skiller det ene kunnskapsnivået fra det andre!

Dagens teknologi er begrenset. Den favner ikke metafysikken og dens lover. Den favner ikke bevissthet. AI er bare et forsøk på å kopiere noe mye større. Men etter hvert som vi trenger lenger inn i en ny syklus av Zodiaken, vil vår teknologi løfte seg fra rennesteinene og bli potent og ren. Vi vil se at dagens teknologi bare er en blindvei. For den evig ild er Ether. Kraften det her siktes til, er evnen å bruke Ether til å skape. Thoth ber oss om å vandre mot lyset og bruke kraften i Ether til å kunne ta enda et skritt. Å bruke Ether er Årsak og resultatet Virkning. Å frembringe en intensjon. En vilje om at noe skal skje. Å frembringe rosekledde byer av gull eller hente kraften som trengs til å forsere alle hindrene på vår vei mot lyset. 

1:11. And of all these, greatest among the children of men was my father, THOTME, keeper of the great temple, link between the Children of Light who dwelt within the temple and the races of men who inhabited the ten islands.

Men av alle disse, den største blant menneskenes barn var min far, THOTME. Vokter av det store templet, en link mellom Lysets Barn som dvelte i templet og menneskerasene som bebodde de ti øyene.

I versene 9 til 11 beskriver Thoth en av sine inkarnasjon hvor han vokser opp i Atlantis sammen med sin far, Thotme,  som var vokter av templet hvor Lysets Barn dvelte. Menneskene i Atlantis søkte kunnskap i visdommen som Lysets Barn delte med dem. Thoth beskriver Atlantis med 10 øyer befolket av ulike menneskeraser. På samme tid og sted eksisterte det mennesker på ulike utviklingstrinn. Noen var lys. Et stadium vi også med tiden vil nå. Se for øvrig ulike plan av eksistenser i Kybalion.

1:12. Mouthpiece, after the Three, of the Dweller of NAL, speaking to the Kings with the voice that must be obeyed.

De Tre var Mesteren av NAL's budbringere, preket for kongene med en stemme som måtte adlydes. 

1:13. Grew I there from a child into manhood, being taught by my father the elder mysteries, until in time there grew within the fire of wisdom, until it burst into a consuming flame.

Der vokste jeg opp fra å være et barn til å bli en voksen, undervist av min far om eldstenes mysterier, inntil den tid hvor jeg ble kjent med ildens visdom i meg, inntil den blomstret opp til en fortærende flamme.

Veien videre for oss alle er å bli kjent med ilden vi har i oss. Når vi blir kjent med denne, vil den forøkes inntil vi blir lys. Igjen ser vi at det vi fokuserer på, får vi mer av. Ilden i oss er ånd. Lys. Når vi lærer dette lyset å kjenne og retter oppmerksomhet mot det, vil lyset gradvis oppsluke oss. Og på et tidspunkt blir vi lys. Det motsatte oppnår vi når vi fokuserer på mørket. Vi får mer av mørket og etter hvert blir vi innhyllet i dets tåkehav. Og med det mister vi retningen.

1:14. Naught desired I but the attainment of wisdom. Until on a great day the command came from the Dweller of the Temple that I be brought before him. Few there were among the children of men who had looked upon that mighty face and lived, for not as the sons of men are the Children of Light when they are not incarnate in a physical body.

Jeg har ikke traktet etter annet enn visdom. Den store dagen kom hvor templets Mester befalte meg å tre frem for ham. Få blant menneskenes barn har sett opp på dette mektige ansiktet i live. For Lysets Barn er ikke som menneskenes sønner når de ikke er inkarnert i fysiske kropper.

1:15. Chosen was I from the sons of men, taught by the Dweller so that his purposes might be fulfilled, purposes yet unborn in the womb of time.

Jeg var utvalgt av menneskenes sønner til å bli opplært av Mesteren slik at hans hensikter for fremtiden kunne bli oppfylt. 

På vår vei mot lyset, vil vi være både en student og lærer. Thoth ble undervist av Mesteren, men opptrer som en mester for oss i dag. Vi vil alltid ha bevisstheter både foran og bak oss i strømmen av bevissthet mot lyset. 

1:16. Long ages I dwelt in the Temple, learning ever and yet ever more wisdom, until I, too, approached the light emitted from the great fire.

Lenge dvelte jeg i templet hvor jeg lærte mer og mer visdom, inntil også jeg var ett med Lyset som utstrålte fra den store ild.

Dette er vårt mål. Å bli ett med lyset. På samme måte som is kan bli vann, ja endog damp, kan vår fysiske form transformeres når vi høyner våre frekvenser.

1:17. Taught me he, the path to Amenti, the underworld where the great king sits upon his throne of might.

Han lærte meg veien til Amenti, underverdenen hvor den store kongen sitter på sin mektige trone.

1:18. Deep I bowed in homage before the Lords of Life and the Lords of Death, receiving as my gift the Key of Life.

Dypt bukket jeg i ærbødighet foran Livets og Dødens Mestere mens jeg ble gitt livets nøkkel i gave.

1:19. Free was I of the Halls of Amenti, bound not by death to the circle of life. Far to the stars I journeyed until space and time became as naught.

Fri var jeg fra Amentis haller, ikke lenger bundet til reinkarnasjoner gjennom en død. Langt reiste jeg mot stjernene inntil rom og tid ikke lenger eksisterte.

På et tidspunkt i vår reise mot lyset, vil vi ikke lenger være bundet til døden. Vi vil være fri fra Amentis haller og dermed kunne reise så langt ut blant stjernene at tid og rom opphører. Tid og rom følger kurver og er ikke - lineære. 

1:20. Then having drunk deep of the cup of wisdom, I looked into the hearts of men and there found I greater mysteries and was glad. For only in the Search for Truth could my Soul be stilled and the flame within be quenched.

Etter å ha drukket av visdommens beger, så jeg inn i menneskenes hjerter. Der fant jeg større mysterier og ble glad. For kun ved å søke etter sannheten, kunne min sjel bli beroliget og min indre flamme bli tilfredsstilt.

Det er kun visdom som gir sjelen hvile.  

1:21. Down through the ages I lived, seeing those around me taste of the cup of death and return again in the light of life.

Jeg levde i generasjoner og observerte de rundt meg smake døden for så å returnere til et nytt liv.

Thoth hadde mottatt livets nøkkel og var udødelig. Han så menneskene rundt seg inkarnere om og om igjen.

1:22. Gradually from the Kingdoms of Atlantis passed waves of consciousness that had been one with me, only to be replaced by spawn of a lower star.

Gradvis ble bølgene fra bevisstheten som eksisterte i Atlantis kongedømmer og som hadde vært ett med meg, erstattet av bølger fra en lavere stjerne.

Her ser vi årsaken til Atlantis fall. I jordens historie oppdager vi at menneskenes bevissthet og evne til å følge himmelens lover varierer syklisk. Jorden er i dag på vei vekk fra en periode hvor bølgene fra en lavere stjerne har dominert. I denne prosessen vi alle er en del av, intensiveres kampen mellom mørket og lyset. Mørket ønsker å holde på sin posisjon men må gi tapt for lyset, på samme måte som lyset ønsket å beholde sin posisjon før Atlantis falt men måtte gi tapt for mørket. Slik pendler bevisstheten i universet og er en del av KILDENs plan for all bevissthet som eksisterer i den syklusen vi er en del av. Se for øvrig Emerald Tablets 12:18-19.

1:23. In obedience to the law, the word of the Master grew into flower. Downward into the darkness turned the thoughts of the Atlanteans, Until at last in this wrath arose from his AGWANTI, the Dweller, speaking The Word, calling the power.

I lydighet ovenfor loven, ble Mesterens ord materialisert. Innbyggernes tanker i Atlantis ble formørket inntil Mesteren i sin vrede steg opp fra sin Agwanti, uttalte Ordet og kalte på kraften.

The Word. Ordet. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Johannes 1:1. Hva er Ordet og dets kraft? Det er energien som utgår fra vår intensjon hvor viljen er kraften i dette energifeltet. Det eksisterer et universelt lys, et altgjennomtrengende lys, lydhør for våre intensjoner og emosjoner. Bak KILDENs utforming av vårt univers, ligger selvfølgelig en slik skapende intensjon. Men mennesket har også denne muligheten innenfor sin rekkevidde. For vi er gudespirer som til sammen utgjør en kosmisk bevissthet.

Innbyggerne i Atlantis var utsatt for ulike universelle krefter / vibrasjoner på samme måte som menneskene er det i dag. Ulike krefter / vibrasjoner varierer syklisk over tid og bytter om å være dominerende. I den perioden av Atlantis som er beskrevet over, ble innbyggerne påvirket av et himmelsk objekt som påvirket bevisstheten i en negativ retning. Innbyggernes tanker ble etter hvert formørket, noe som fikk store konsekvenser.

1:24. Deep in Earth's heart, the sons of Amenti heard, and hearing, directing the changing of the flower of fire that burns eternally, changing and shifting, using the LOGOS, until that great fire changed its direction.

Dypt i jordens indre lyttet og lytter Amentis sønner, styrer endringene i ildens blomst som brenner evinnelig og alltid, endrer og skifter hvor de gjør bruk av logoer, inntil den store ild forandret sin retning.

Bak skapelsen av denne jordkloden og alt som skjer på den, ligger det en intensjon. Det er denne intensjonen som etablerer en skapende kraft som stråler ut fra et lydhørt, universelt og altgjennomtrengende lys. KILDEN har en intensjon med både oss og den jorden vi bor på. Intensjonen, enten den kommer fra KILDEN eller oss, skaper en årsak som til syvende og sist og ugjenkallelig etablerer en virkning. Emerald Tablets går så langt som å si at det er ingenting av det som er skapt (virkning), som ikke først ble formet i en intensjon (årsak).

1:25. Over the world then broke the great waters, drowning and sinking, changing Earth's balance until only the Temple of Light was left standing on the great mountain on UNDAL still rising out of the water; some there were who were living, saved from the rush of the fountains.

Jorden druknet i et brusende hav. Den endret sin balanse inntil det kun var Lysets Tempel på det store fjellet UNDAL som var synlig over vannmassene. Noen overlevde havets brusende bølger.

Jorden har også balanse. Når en healer arbeider med energier for helbrede, er det balanse det jobbes med. 

1:26. Called to me then the Master, saying: Gather ye together my people. Take them by the arts ye have learned of far across the waters, until ye reach the land of the hairy barbarians, dwelling in caves of the desert. Follow there the plan that ye know of.

Mesteren kalte på meg og sa: Samle sammen mitt folk. Før dem med den kunnskapen dere har fått om å passere vannene, inntil dere når land bebodd av de hårete barbarene som dveler i grotter i ørkenen. Følg så den plan dere kjenner.

1:27. Gathered I then my people and entered the great ship of the Master. Upward we rose into the morning. Dark beneath us lay the Temple. Suddenly over it rose the waters. Vanished from Earth, until the time appointed, was the great Temple.

Jeg samlet da mitt folk og tredde inn i Mesterens skip. Tidlig på morgen steg vi opp. Templet lå mørk under oss. Med ett ble Templet svelget av havmassene. Det tore Templet forsvant fra jordens overflate, men hadde eksistert den tid som var fastsatt.  

1:28. Fast we fled toward the sun of the morning, until beneath us lay the land of the children of KHEM. Raging, they came with cudgels and spears, lifted in anger seeking to slay and utterly destroy the Sons of Atlantis.

Vi reiste raskt mot øst inntil vi kom til landet hvor Khems barn bodde. Rasende møtte de oss med økser og spyd og forsøkte å ødelegge Atlantis sønner.

Vi ser her at det på denne tiden eksisterte mennesker på ulike utviklingstrinn. Atlantikerne hadde stor kunnskap om og forståelse for lovene. Samtidig eksisterte det mennesker som ikke hadde kommet lenger enn til spyd og økser.

1:29. Then raised I my staff and directed a ray of vibration, striking them still in their tracks as fragments of stone of the mountain.

Jeg reiste min stav og sendte en vibrerende stråle mot dem inntil de sto stille som fjell.

1:30. Then spoke I to them in words calm and peaceful, telling them of the might of Atlantis, saying we were children of the Sun and its messengers. Cowed I them by my display of magic-science, until at my feet they groveled, when I released them.

Så talte jeg til dem beroligende og fredfulle ord. Jeg fortalte dem om mektige Atlantis, at vi var Lysets Barn og deres budbringere. Jeg kuet dem ved å vise dem magisk vitenskap inntil de bukket i ærbødighet ved mine føtter. Da jeg frigjorde dem.

Det er verdt å legge merke til at det levde mennesker på jorden i både høyt utviklede og primitive samfunn på samme tid. Thoth som var barn av lyset, hadde ingen andre intensjoner enn å tilføre villmennene visdom og føre dem til lyset. Han viste at dette er veien for alle skapninger. At vi alle har en oppgave i å ta til oss mer visdom og hjelpe andre med å oppnå det samme.

Det er også viktig å legge merke til at Thoth ikke tydde til vold. Hans makt lå i kunnskap. Hans mål var som beskrevet over, å tilføre menneskene lys og kunnskap. Han søkte ikke det som var av denne verden. Han viste at det i vårt univers, vår eksistens, eksisterer så mye mer. Når mennesker på jorden tyr til krig og vold, er det fordi de ikke ser lenger enn det denne verden kan by på. De tyr til metoder som en gang var hensiktsmessige i deres opprettholdelse, men som ikke lenger er gagnlige. Derfor er det så viktig å rette våre blikk mot det esoteriske. Det åndelige. Få kontakt med sjelen. For vi som menneskehet har kommet til et veiskille. Vi er i ferd med å forvandles hvor lyset i oss skal skilles fra det materielle. Gjennom tusener av liv har vi forberedt oss på denne ene, men store begivenhet. Som en larve som kryper ut av puppen og blir en sommerfugl, skal vi tre ut av våre fysiske kropper og bli lys. Sommerfuglen får vinger og dermed en frihet den ikke kunne forestille seg mens den lå i puppen. Vi blir lys og hverken døden eller livet vi kjenner det i dag, vil lenger eksistere. Likevel vil vi eksistere som bevisstheter med en frihet langt større enn det vi i nå kan fatte. Vi vil ikke lenger være fanget av Amentis haller. Som lysets barn, blir vi frigjort fra reinkarnasjonens lenker. Vi vil ta til oss nye oppgaver. For sjelens arbeid og streben mot lyset, opphører aldri.

1:31. Long dwelt we in the land of KHEM, long and yet long again. Until obeying the commands of the Master, who while sleeping yet lives eternally, I sent from me the Sons of Atlantis, sent them in many directions, that from the womb of time wisdom might rise again in her children.

Jeg dvelte lenge i landet Khem. Ja helt inntil jeg adlød Mesterens befaling, Mesteren som sover, men som dog lever evig. Jeg sendte Atlantis sønner i mange retninger slik at visdom igjen en gang i fremtiden kan blomstre blant menneskene.

1:32. Long time dwelt I in the land of KHEM, doing great works by the wisdom within me. Upward grew into the light of knowledge the children of KHEM, watered by the rains of my wisdom.

Jeg dvelte lenge i landet Khem. Der utførte jeg et stort arbeide med den visdommen jeg hadde i meg. Oppover og inn i Lyset vokste Khems barn, hvor de mottok kunnskap fra min visdom.

Mennesker vokser fra mørket til lyset i sykluser så store at våre arkeologiske eksperter ikke evner å se annet enn vekst. Men jorden fylles syklisk med barbarere en hårsbredd fra å være villdyr og prosessen med vekst starter. Når denne generasjon gjennom tusener av liv har nådd lysets tilstand, vil en ny generasjon tre inn. Noen av de som har gått forut, velger å være lærere for de som kommer etter. Thoth valgte en slik rolle.

1:33. Blasted I then a path to Amenti so that I might retain my powers, living from age to age a Sun of Atlantis, keeping the wisdom, preserving the records.

Jeg tilrettela en vei til Amenti slik at jeg kunne gjenvinne min kraft. Leve liv etter liv som en etterkommer av Atlantis. Være en visdomsbærer og oppbevare opptegnelsene.

Det kan være vanskelig å forstå Amenti fordi den må forstås som både fysisk og ikke - fysisk. Emerald Tablets snakker om fysiske rom og ganger under jorden som gir tilgang til Amenti. Men skriften nevner også at vi kan nå Amenti ved ¨å forlate våre kropper, altså OBE. At Amenti er like mye et sted for oss når vi ikke lenger har en fysisk kropp enten vi eksisterer som ånder i en tilstand mellom døden og en ny reinkarnasjon eller ved OBE. De fleste av oss har ikke et forhold til OBE og ser på livet som noe som må leves i en fysisk kropp og at all bevissthet opphører ved en fysisk død.. Men Emerald Tablets vidner om at vi er udødelige. At bevisstheten ligger i en udødelig sjel som re-inkarnerer inntil den lærer å bli lys mens den eksisterer i en fysisk kropp. En død som ikke er en vanlig død, men en død som er som lys fra et lyn. Paralleller mellom samspillet mellom en eksistens som levende bevissthet i en fysisk kropp og som død uten en fysisk kropp og et fysisk og ikke - fysisk Amenti er lett å få øye på når vi studerer Emerald Tablets nærmere. To sider av samme sak. 

1:34. Great grew the sons of KHEM, conquering the people around them, growing slowly upwards in Soul force.

Khems sønner ble mektige. De erobret landområder rundt dem. Sakte forøkte deres sjelskraft.

Fra vi er bevissthet i fragmenter i det vi i dag kjenner som partikkelfysikk og til vi er enestående lysvesener som engler, forøkes vår sjelskraft. Å være et menneske er bare et nødvendig stadium på denne reisen.

1:35. Now for a time I go from among them into the dark halls of Amenti, deep in the halls of the Earth, before the Lords of the powers, face to face once again with the Dweller.

For en periode vil jeg forlate dem og vandre inn i Amentis mørke haller. Dypt inne i jordens haller vil jeg stå foran Maktens Mestere. Ansikt til ansikt nok en gang med Mesteren.

1:36. Raised I high over the entrance, a doorway, a gateway leading down to Amenti.

Høyt over inngangen satte jeg opp en døråpning. En portal som leder ned til Amenti.

1:37. Few there would be with courage to dare it, few pass the portal to dark Amenti. Raised over the passage, I, a mighty pyramid, using the power that overcomes Earth force (gravity). Deep and yet deeper place I a force-house or chamber; from it carved I a circular passage reaching almost to the great summit.

Det er få som vil våge å passere portalen til mørke Amenti. Med en kraft som overvinner tyngdekraften, plasserte jeg en mektig pyramide over nedgangen. Dypt lagde jeg et kraft-senter, et kammer. Ut fra dette kammeret lagde jeg en sirkelrund passasje som nesten når toppen.

1:38. There in the apex, set I the crystal, sending the ray into the Time-Space, drawing the force from out of the ether, concentrating upon the gateway to Amenti.

Der, ved det høyeste punktet, plasserte jeg krystallen som sender vibrasjoner inn i tid og rom. Som henter energi fra Ether og konsentrerer den over portalen til Amenti.

Tid-Rom er denne dimensjonen hvor både tid og materie eksisterer. Vi får også vite at krystaller kan hente energi fra Ether inn i denne dimensjonen.

1:39. Other chambers I built and left vacant to all seeming, yet hidden within them are the keys to Amenti. He who in courage would dare the dark realms, let him be purified first by long fasting.

Jeg bygde andre kamre som jeg forlot tilsynelatende ubebodde. Men gjemt i disse, eksisterer nøklene til Amenti. Men den som våger å oppsøke disse mørke sfærene, bør gå igjennom en renselse med lang faste.

1:40. Lie in the sarcophagus of stone in my chamber. Then reveal I to him the great mysteries. Soon shall he follow to where I shall meet him, even in the darkness of Earth shall I meet him, I, Thoth, Lord of Wisdom, meet him and hold him and dwell with him always.

For han som ligger i en sarkofag av sten i mitt kammer, skal jeg avsløre de store mysteriene. Snart skal han reise dit hvor jeg vil møte ham. Selv i jordens mørke skal jeg møte ham. Jeg, Thoth, Visdommens Mester, vil møte ham, holde ham og dvele sammen med ham alltid.

Det snakkes om rom med informasjon om Amenti. Om nøkler som viser veien dit. Det eksisterer sarkofager av sten hvor den som legger seg ned i disse får hjelp til OBE og mulighet til å tre inn i mer spirituelle sfærer. Vi hører om teknologi som visker ut grensene mellom vår fysisk verden og Amenti.

1:41. Builded I the Great Pyramid, patterned after the pyramid of Earth force, burning eternally so that it, too, might remain through the ages.

Jeg bygde den store pyramiden etter det pyramidelignende mønsteret i jordens kraftfelt som brenner med en evig flamme slik at den også kan bestå gjennom tidsaldrene.

Pyramidene ble bygd med en form som var i harmoni med mønsteret i jordens kraftfelt. Det fikk den til å 'brenne', slik at den på lik linje med jordens kraftfelt kan bestå gjennom tidsaldrene.

I Emerald Tablets 13:11 - 14 leser vi om hvordan vi kan eksistere så lenge jorden eksisterer. Ha en form så lenge jorden har form og transformere når jorden skal transformeres. Alt som eksisterer følger visse lover og Emerald Tablets berører dette temaet i 13:9 og 13:11 - 14 hvor visse former/strukturer som eksisterer i balanse vil opprettholde sin eksistens så lenge balansen er der. Dette gjelder enten det er et celestialt objekt, en pyramide eller en menneskekropp. I Emerald Tablets 13:9 kan vi lese: Know that the secret of life in Amenti is the secret of restoring the balance of poles. All that exists has form and is living because of the Spirit of life in its poles. Menneskekroppen gjennomgår reinkarnasjoner inntil balanse oppnås og sjelen har overvunnet døden og blitt en dødens og livets mester. Den andre død er ikke en fysisk død hvor kroppen legges ned for å råtne, men en død som er transformasjon til lys. Vi må huske at materien er skap av lys (Ether) og eksisterer så lenge materien følger lovene i lyset hvor poler i balanse er et viktig element i et slikt bilde. 

1:42. In it, I builded my knowledge of Magic-Science so that I might be here when again I return from Amenti, Aye, while I sleep in the Halls of Amenti, my Soul roaming free will incarnate, dwell among men in this form or another. (Hermes, thrice-born.)

I den bygde jeg min kunnskap om magisk vitenskap slik at jeg på den måten kan være her når jeg igjen returnerer fra Amenti. Ja, når jeg sover i Amentis haller vil min sjel vandre fri, inkarnere og dvele blant menneskene i en form eller en annen. (Hermes, den som fødes 3 ganger)

Vi får her vite at Thoth's sjel inkarnerer og lever blant menneskene mens han kropp, takket være magisk vitenskap, kan sove i Amentis haller.

1:43. Emissary on Earth am I of the Dweller, fulfilling his commands so many might be lifted. Now return I to the halls of Amenti, leaving behind me some of my wisdom. Preserve ye and keep ye the command of the Dweller: Lift ever upwards your eyes toward the light.

Jeg er en utsending fra Mesteren. Fullfører hans befaling slik at mange kan bli løftet. Nå returnerer jeg til Amentis haller og legger igjen etter meg deler av min kunnskap. Oppbevar og ta vare på befalingen fra Mesteren: Se alltid hen til Lyset.

Mesterens siste og viktigste befaling var å se hen til lyset. Og det er vår oppmerksomhet som avgjør det. Om vi retter vår oppmerksomhet mot lyset eller mørket. Thoth ber oss om at vi skal se for oss at vi blir fylt med lys. Bade i KILDENs lys.

1:44. Surely in time, ye are one with the Master, surely by right ye are one with the Master, surely by right yet are one with the ALL.

En gang inn i fremtiden vil dere bli ett med Mesteren. Med rettskaffenhet vil dere med sikkerhet være ett med Mesteren. Med rettskaffenhet vil dere med sikkerhet bli ett med ALTET.

Vi vandrer mot lyset i en universell og stor strøm. Vi forstår stadig mer av lovene. På et tidspunkt vil vi bli ett med alt. Vi vandrer fra en tilstand hvor alt ansees som fragmentert til en tilstand hvor alt ansees som ett. Det er vår evne til å forstå og følge lovene som avgjør hvilken tilstand vi skal eksistere i.

1:45. Now, I depart from ye. Know my commandments, keep them and be them, and I will be with you, helping and guiding you into the Light.

Nå forlater jeg dere. Kjenn mine befalinger, utfør dem og vær dem. Da vil jeg være med dere, hjelpe og veilede dere inn i Lyset.

Vi har alle bevisstheter som kommer etter oss. Og vi har alle bevisstheter som har gått forut. Jeg snakker her om kunnskap og evne til å etterleve lovene. Vi kommer etter Thoth og han har derfor gitt oss befalinger som er ment å hjelpe oss. På samme måte har Thoth bevisstheter som ønsker å hjelpe ham mot lyset. Alle har vi noen å hjelpe og alle har vi noen vi kan få hjelp av. Det er bare å spørre. Banke på. Be om å få komme inn. For det er mange rom.

1:46. Now before me opens the portal. Go I down in the darkness of night.

Portalen åpner seg for meg nå og jeg vandrer ned i Nattens Mørke.