Tavle 12: Loven om årsak og virkning og nøkkelen til profeti

12:1. List ye, O man, to the words of my wisdom, list to the voice of Thoth, the Atlantean. Conquered have I the Law of time-space. Knowledge have I gained of the future of time. Know I that man in his movement through space-time shall ever be One with the All.

Lytt, O menneske, til ordene i min visdom. Lytt til Thoth's stemme. Thoth fra Atlantis. Jeg har seiret over loven som eksisterer i tid - rom. Kunnskap har jeg oppnådd om fremtiden. Jeg vet at mennesket gjennom sin reise i tid - rom, alltid skal være ett med ALTET.

Det er en lov som binder oss til denne dimensjonen (tid - rom) gjennom en serie med inkarnasjoner. Men på et tidspunkt seirer vi over loven, slik Thoth på et tidligere tidspunkt gjorde. Å seire over loven betyr å komme i en tilstand hvor loven ikke lenger gjelder. Det er våre frekvenser som avgjør dette. På samme måte som en kjele ikke lenger klarer å holde på vannet når det fordamper, vil heller ikke denne dimensjonens lover klare å holde på oss når vi blir lys når vi vil og dermed har seiret over døden. 

Sakte men sikkert øker trangen til å legge ned våpenet som kan skade vår bror. Sakte men sikkert kommer vi til den erkjennelsen at vi ikke trenger krig. At ideen om behovet for en krig kun næres av mørkets tentakler som serverer oss løgner. Sakte men sikkert søker vi vår nestes vell like mye som vår. Sakte men sikkert vender vi oss til et mentalt univers for å oppnå det vi ønsker. Og med det ser vi universets uendelighet. Sakte men sikkert oppdager vi lyset i oss. At det er og har alltid vært ett med lyset i ALTET. Sakte men sikkert ser vi at vi er på en reise. En reise først og fremst i frekvenser som påvirker vår tilstand på samme måte som vann kan innta en tilstand som fast materie, veske og gass. Sakte men sikkert ser vi hva vi er. Bruddstykker av en kosmisk bevissthet på en reise tilbake til dens opprinnelige kilde. Bevisst energi.

12:2. Know ye, O man, that all of the future is an open book to him who can read. All effect shall bring forth its causes as all effects grew from the first cause. Know ye the future is not fixed or stable but varies as cause brings forth an effect. Look in the cause thou shalt bring into being, and surely thou shalt see that all is effect.

Vit dette, O menneske, at fremtiden er som en åpen bok for den som kan lese. Alle årsaker vil bringe frem deres virkninger på samme måte som alle virkninger frembringes av den første årsak. Vit dette at fremtiden ikke er fastbestemt, men varierer med årsakene som bringer frem sine virkninger. Med sikkerhet skal dere se at alt er virkning.

Fremtiden er som et nytt landskap som hele tiden skapes foran våre føtter etter hvert som vi går. I dag med sine årsaker, skaper morgendagen. Når vi forstår at universet er mentalt, forstår vi også at årsak kan være en forestilling om at noe skal skje. En fantasi i dag skaper en realitet i morgen. Etterhvert vil vår skapelse av morgendagen bli mer og mer mental. Våre tolkninger av verden og 'sannheten' blir mindre og mindre rigide etterhvert som vi lærer at alle muligheter ligger åpne. Energiflyten i våre kropper blir bedre og helsen styrkes. Etter hvert slutter vi å fokusere på begrensninger og konsentrerer oss i stedet på muligheter. Vi benytter vår iboende forestillingsevne og får etterhvert kontakt med et uendelig energifelt som begynner å gi oss subtile kjærtegn, også kalt synkroniteter. Vi oppdager at viljen påvirker styrken i kvantefeltets respons. Vi beveger oss i retning av å bli bevisst lys.

Albert Einstein: «Fantasi er viktigere enn kunnskap».

12:3. So, O man, be sure the effects that ye bring forth are ever causes of more perfect effects. Know ye the future is never in fixation but follows man's free will as it moves through the movements of time-space toward the goal where a new time begins.

Så, O menneske, sørg for at virkninger dere skaper, alltid kommer fra årsaker som har sin kilde fra stadig mer  perfeksjonerte virkninger. Vit at fremtiden aldri er forutbestemt, men følger menneskets frie vilje mens det beveger seg gjennom tid og rom mot målet hvor tiden begynner på nytt.

Mennesket med dets begrensede visdom, har ingen forutsetninger for å forstå fult ut det guddommelige i skaperverket. Men det kan ha som intensjon å komme nærmere et slikt mål. Vi blir derfor bedt om å skape årsaker som resulterer i virkninger som gjør at vi har forutsetninger for å skape mer perfekte årsaker. På den måten vandrer vi igjennom tid - rom og ulike plan oppover mot lyset.

De av oss som har fått regresjonsterapi, har kanskje fått vite at de i tidligere liv tok beslutninger som har påvirket dem i flere senere liv. En intens mental beslutning i et sårt øyeblikk. På samme måte kan vi ta gode og hensiktsmessige mentale beslutninger hele tiden og på den måten oppnå virkninger som er av det gode. Akselerere vår vandring i tid - rom mot lyset.

12:4. Man can only read the future through the causes that bring the effects. Seek ye within the causation and surely ye shall find the effects.

Menneske kan kun lese fremtiden gjennom å observere årsakene som bringer frem virkningene. Søk i årsakssammenhengene og dere skal finne virkningene.

Emerald Tablets forteller oss ikke at fremtiden er forutbestemt. Kilden forteller at fremtiden hele tiden formes av årsaker som i fremtiden vil bringe frem sine virkninger. Og kanskje enda viktigere. Det er ingenting av det som vil skje i fremtiden som ikke er en virkning som følge av en årsak på et tidligere stadium!

Ser vi budskapet i tavle 12 opp mot budskapet i de øvrige tavlene i Emerald Tablets, forstår vi at den orden som etterfølges av kaos, den orden vi beveger oss mot, er den orden som etableres som følge av stadig bedre årsaker fordi bevissthet som er kilden til årsakene hele tiden tar til seg større visdom og kunnskap gjennom læring og erfaring. 

12:5. List ye, O man, while I speak of the future, speak of the effect that follows the cause. Know ye that man in his journey light-ward is ever seeking escape from the night that surrounds him, like the shadows that surround the stars in the sky and like the stars in the sky-space, he, too, shall shine from the shadows of night.

Lytt, O menneske, mens jeg snakker om fremtiden. Mens jeg snakker om virkningene som følger årsakene. Vit dette at mennesket på sin lysreise alltid søker å unnslippe natten som omgir ham, likt skyggene som omkranser stjernene som skinner i nattens mørke. På samme måte skal mennesket skinne blant nattens skygger. 

12:6. Ever his destiny shall lead him onward until he is One with the Light. Aye, though his way lies midst the shadows, ever before him glows the Great Light. Dark though the way be yet shall he conquer the shadows that flow around him like night.

Skjebnen skal alltid lede mennesket fremover inntil det er ett med Lyset. Ja, dets vei er fylt med skygger, mens det store Lyset alltid skinner foran det. Veien er mørk, men mennesket skal likevel beseire skyggene som omkranser det som natten.

12:7. Far in the future, I see man as Light-born, free from the darkness that fetters the Soul, living in Light without the bounds of the darkness to cover the Light that is Light of their Soul.

Langt inn i fremtiden ser jeg mennesket bli født av Lyset. Fri fra mørket som binder sjelen. Jeg ser at det lever i Lyset uten Mørkets barrièrer som dekker for Lyset. Sjelens Lys.

12:8. Know ye, O man, before ye attain this that many the dark shadows shall fall on your Light striving to quench with the shadows of darkness the Light of the Soul that strives to be free.

Vit dette, O menneske, at før du oppnår dette, vil mange mørke skygger dekke for din sjel og forsøke å kvele dens Lys mens den strever med å bli fri.

12:9. Great is the struggle between Light and darkness, age old and yet ever new. Yet, know in a time, far in the future, Light shall be All and darkness shall fall.

Stor er striden mellom Lyset og Mørket, en strid som er både gammel og ny. Likevel, vit at på et tidspunkt langt inn i fremtiden, skal alt bli Lys og Mørket skal falle.

12:10. List ye, O man, to my words of wisdom. Prepare and ye shall not bind your Light. Man has risen and man has fallen as ever new waves of consciousness flow from the great abyss below us toward the Sun of their goal.

Lytt, O menneske, til mine ord om visdom. Forbered deg og du skal ikke binde ditt Lys. Mennesket har reist seg og det har falt mens nye bølger av bevissthet har strømmet fra den store avgrunnen under oss og mot solen som har vært dens mål.

12:11. Ye, my children, have risen from a state that was little above the beast, until now of all men ye are greatest. Yet before thee were others greater than thee. Yet tell I thee as before thee others have fallen, so also shall ye come to an end.

Ja, mine barn, dere har reist dere fra en tilstand litt over det å være et villdyr, til å bli de mest eksellente av alle mennesker. Likevel var det før dere mennesker større enn dere. Mennesker som falt. Og på samme måte skal dere komme til en slutt.

Mennesket er utsatt for ulike sykluser som medfører at mennesket er eksponert både for mørket og lyset. Et eksempel er Det Store År. Men det finnes også andre sykluser. Kunnskapen om disse syklusene er tapt og blir derfor ikke i hensyntatt når våre historikere forsøker å legge brikkene i historiens puslespill. Utviklingen blir derfor ikke syklisk og menneskets nåværende posisjon med sin materialisme og vitenskapelige fokus skal vokse inn i himmelen for aller første gang. En absurd tanke!

12:12. And upon the land where ye dwell now, barbarians shall dwell and in turn rise to Light. Forgotten shall be the ancient-wisdom, yet ever shall live though hidden from men.

Og i det land dere oppholder dere nå, skal villmenn dvele og i sin tur bevege seg mot Lyset. Fordums visdom skal bli glemt, men likevel leve, men være gjemt for mennesket.

Bevisstheter kommer til jorden og de reiser herfra når de har nådd et visst spirituelt utviklingstrinn. Gjennom en lang rekke med reinkarnasjoner, utvikles mennesket og tar til seg mer lys. På et tidspunkt er døden overvunnet, og det er ikke behov for flere reinkarnasjoner. Leksen som skulle gjøres her, er gjort. Bevisstheten er klar til å reise videre.

12:13. Aye, in the land thou callest Khem, races shall rise and races shall fall. Forgotten shalt thou be of the children of men. Yet thou shalt have moved to a star-space beyond this leaving behind this place where thou has dwelt.

Ja, i det landet du kaller Khem, skal menneskeraser reise seg og de skal falle. De skal bli glemt av menneskenes barn. For de har flyttet til en stjernehimmel over denne og forlatt denne plassen hvor du nå har dvelt. 

12:14. The Soul of man moves ever onward, bound not by any one star. But ever moving to the great goal before him where he is dissolved in the Light of the All. Know ye that ye shall ever go onward, moved by the Law of cause and effect until in the end both become One.

Menneskets sjel beveger seg alltid fremover. Ikke bundet til en enkelt stjerne. Den beveger seg alltid mot det store målet lenger frem hvor den skal smelte sammen med ALTETs Lys. Vit at du alltid må bevege deg videre ved hjelp av prinsippet om årsak og virkning inntil begge til slutt blir ett.

Vi tenker kanskje at bevissthet kun hører hjemme i et menneske og kanskje i et dyr. Men bevissthet finner vi i byggeklossene i kvantefysikken og vi finner bevissthet i lysets engler som har gått forut. Uansett på hvilket stadium bevisstheten befinner seg, trekkes det mot en fremtidig sammensmeltning med et universelt lys.

Vi tenker kanskje at vi vil miste vår identitet når vi skal smelte sammen med et universelt lys. At vi vil opphøre. Men nei. La ikke separasjonen vi føler som mennesker, få oss til å tenke at sjelens lys ikke er en gnist utsprunget av det store himmelske lys. Vi skal hjem! Og da er det nettopp det å miste vår identitet vi skal. Når vi innser at vi er ett. Ikke bare med den vi elsker, men også alt vi har rundt oss. Med dyrene. Med plantene. Med universet. Å beskytte sin identitet som et menneske, skaper konflikter. For vi forstår ikke da hva vi er. I strømmen av bevisstheter, som i en sakte kosmisk rørelse beveger seg mot det store universelle lys, smelter disse bevissthetene sammen i en gradvis prosess. Å smelte sammen inntreffer ikke bare når vi når det store universelle lys. Når vi er klare til å forenes i en større bevisst enhet, inntreffer dette.

Når vi beveger oss mot det store universelle lyset, fjerner vi oss mer og mer fra individet og ser/føler oss mer og mer som en del av noe større. Når dette inntreffer, trekker vi ikke vi et våpen for å beskytte det som er vårt. En slik tanke gir ingen mening. Vi blir solidariske og ønsker andres ve og vel like høyt som vårt. I naturen ser vi dyrene og hvordan de kjemper for å overleve. Vi ser alfa-hannens rolle i en ulveflokk når det kommer til det å gi flokken og rasen størst mulighet for å overleve. Vi ser at de er der vi har vært. De eller det som trakter etter krig for vinnings skyld, henger igjen i noe gammelt. Et stadium vi har befunnet oss i på et tidligere tidspunkt. Men gradvis og etter hvert som vi blir bevisst vår sjel, evner vi som mennesker å fjerne oss fra individet og tre inn i en større enhetsforståelse. Denne bevegelsen er en del av den store kosmiske flyten.

12:15. Aye, man, after ye have gone, others shall move in the places ye lived. Knowledge and wisdom shall all be forgotten, and only a memory of Gods shall survive. As I to thee am a God by my knowledge, so ye, too shall be Gods of the future because of your knowledge far above theirs. Yet know ye that all through the ages, man shall have access to Law when he will.

Ja, menneske, etter at du har reist, skal andre flytte inn. All kunnskap og visdom skal bli glemt og kun et minne om gudene skal overleve. På samme måte som jeg er en Gud for deg på grunn av min kunnskap, skal du bli en gud i fremtiden på grunn av den kunnskapen du bærer og som vil være større enn kunnskapen til de du vil være en gud for. Men vit dette at gjennom alle tider, skal mennesket ha tilgang til loven når det ønsker det.

Thoth vitner om den kosmiske flyten hvor vi gradvis tar til oss mer kunnskap og visdom. Går vi til mytologiene, er kunnskapen om de som har gått forut blitt til mytiske guder og vi forstår ikke at de en gang har eksistert som fragmenterte individer som oss. 

12:16. Ages to come shall see revival of wisdom to those who shall inherit thy place on this star. They shall, in turn, come into wisdom and learn to banish the darkness by Light. Yet greatly must they strive through the ages to bring unto themselves the freedom of Light.

Tiden som komme skal vise at visdom på nytt oppstår blant de som skal arve deres plassen på denne stjernen. De skal, i sin tur, oppnå visdom og lære å forvise Mørket med Lyset. Likevel må de storlig streve i løpet av deres tid her for å bringe dem selv til friheten som eksisterer i Lyset.

12:17. Then shall there come unto man the great warfare that shall make the Earth tremble and shake in its course. Aye, then shall the Dark Brothers open the warfare between Light and the night.

Deretter skal den store striden komme. Striden som vil få jorden til å skjelve og riste på dens kurs. Ja, da skal Mørkets Brødre starte striden mellom Lyset og Mørket.

12:18. When man again shall conquer the ocean and fly in the air on wings like the birds; when he has learned to harness the lightning, then shall the time of warfare begin. Great shall the battle be twixt the forces, great the warfare of darkness and Light.

Når mennesket igjen skal erobre havet og fly i luften på vinger som fuglene, når det har lært å tøyle lynet (produsere strøm), da skal striden begynne. Stor skal krigen mellom de to kreftene bli. Stor skal krigen mellom Lyset og Mørket bli.

Vi leser her at mennesket på nytt, om og om igjen, kommer dit i sin teknologiske utvikling at de kan fly i luften og tøyle lynet som betyr å skape elektrisitet. Disse hendelsene er tidsmerker i historiens løp som innleder en intensivering av striden mellom lyset og mørket fordi tiden hvor lyset nok en gang skal ta stafettpinnen nærmer seg. En intensivering av striden mellom lyset og mørket på denne måten antyder at mennesket er i ferd med å nå et spirituelt nivå som gjør at tiden for en transformasjon nærmer seg.

Vi legger merke til at mennesket lærte å fly og produsere strøm like i forkant av 1. verdenskrig. 2. verdenskrig fulgte tett etter og mange spør seg selv nå om vi venter på den tredje. Uansett er disse hendelsene nødvendige for menneskeheten i sin inntreden i en lysere del av Zodiaken. 

12:19. Nation shall rise against nation using the dark forces to shatter the Earth. Weapons of force shall wipe out the Earth-man until half of the races of men shall be gone. Then shall come forth the Sons of the Morning and give their edict to the children of men, saying: O men, cease from thy striving against thy brother. Only thus can ye come to the Light. Cease from thy unbelief, O my brother, and follow the path and know ye are right.

Nasjon skal reise seg mot nasjon og bruke mørkets krefter for å knuse jorden. Våpen med energi (atomvåpen) skal utslette menneskene inntil halvparten er borte. Så skal morgenens sønner komme og gi ordre til menneskenes barn: O mennesker, la striden med din bror opphøre. Kun på den måten kan du komme til Lyset. Kom til troen, O min bror, følg veien og vit da at du gjør det rette.

Emerald Tablets formidler en profeti om en tredje verdenskrig her hvor det tas i bruk atomvåpen og halvparten av jordens befolkning ikke lenger skal leve blant oss. Midt i alt dette, skal englene igjen returnere og oppfordre til fred. Menneskeheten i sin ekstreme tilstand, vil ta i mot oppfordringen og fred vil bli etablert på jorden. Kristendommen har formidlet noe tilsvarende, men utelatt det sykliske aspektet ved menneskets utvikling som det så grundig blir redegjort for i Emerald Tablets 12.   

12:20. Then shall men cease from their striving, brother against brother and father against son. Then shall the ancient home of my people rise from its place beneath the dark ocean waves. Then shall the Age of Light be unfolded with all men seeking the Light of the goal. Then shall the Brothers of Light rule the people. Banished shall be the darkness of night.

Da skal menneskenes streben etter å kjempe mot hverandre opphøre, bror mot bror og far mot sønn. Så skal det fordums hjem til mitt folk komme opp fra havets mørke bølger. Så skal perioden hvor Lyset dominerer, bli synliggjort for alle som søker målet som ender i lyset. Så skal Lysets Brødre regjere over menneskene. Og Nattens Mørke skal bli forvist.

Atlantis og templene vil igjen bli hevet og komme til syne der hvor de en gang sank og forsvant i havets brusende bølger. Mysteriene som i årtusener har blitt bevart i skjul, vil bli tatt frem og vist for alle menneskene som da vil ta til seg lyset og transformeres.

12:21. Aye, the children of men shall progress onward and upward to the great goal. Children of Light shall they become. Flame of the flame shall their Souls ever be. Knowledge and wisdom shall be man's in the great age for he shall approach the eternal flame, the Source of all wisdom, the place of beginning, that is yet One with the end of all things.

Ja, menneskenes barn skal utvikles videre mot det store mål og bli Lysets Barn. Deres sjeler skal for alltid bli som flammenes flamme. Kunnskap og visdom skal tilhøre mennesket i perioden hvor Lyset dominerer, for det skal bli den evige flamme, kilden til all visdom, stedet hvor alt begynte, men som likevel er ett med slutten på alt.

Vi blir fortalt at en syklus har en start og en slutt som skal forenes. At mennesket utvikles så lenge den beveger seg i syklusen. At lys er en naturlig tilstand det transformeres til, når det har tatt til seg tilstrekkelig med kunnskap om lovene.

Verset tyder på at de, eller en neon av de, som blir igjen etter den store kataklysmiske hendelsen en atomkrig er, vil i løpet av den halvdelen av Zodiaken som nå er innledet, transformeres til lys og bli Lysets Barn. Det betyr at de trer inn på det store spirituelle plan hvor en bevissthet ikke lenger er knyttet til en fysisk kropp, men eksisterer like fult i en kropp av lys. En lang reise i det tredje og siste hovedplan er begynt og som avsluttes med nok en sammensmelting med Kilden.

12:22. Aye, in a time that is yet unborn, all shall be One and One shall be All. Man, a perfect flame of this Cosmos, shall move forward to a place in the stars. Aye, shall move even from out of this space-time into another beyond the stars.

Ja, på et fremtidig tidspunkt, skal alt bli ett og ett bli alt. Mennesket, en perfekt flamme av dette kosmos, skal bevege seg mot en plass blant stjernene. Ja, det skal til og med bevege seg ut av denne dimensjonen og inn i andre dimensjoner, bortenfor stjernene.

12:23. Long have ye listened to me, O my children, long have ye listened to the wisdom of Thoth. Now I depart from ye into darkness. Now go I to the Halls of Amenti, there to dwell in the future when Light shall come again to man. Yet, know ye, my Spirit shall ever be with thee, guiding thy feet in the pathway of Light.

Lenge har du lyttet til meg, O mitt barn. Lenge har du lyttet til Thots visdom. Jeg forlater deg nå til fordel for mørket når jeg nå går til Amentis haller hvor jeg skal dvele inntil Lyset igjen skal være hos mennesket. Likevel, vit dette at min ånd skal alltid være med deg og veilede deg skritt på veien mot lyset.

Verset forteller oss at mennesket har lyset hos seg i perioder. Når lyset ikke er hos mennesket, forlater Thoth dem og reiser ned til Amentis haller.

Trismegistus; Asclepius III: And so the gods will depart from mankind, a grievous thing!, and only evil angels will remain, who will mingle with men, and drive the poor wretches by main force into all manner of reckless crime, into wars, and robberies, and frauds, and all things hostile to the nature of the soul. Then will the earth no longer stand unshaken, and the sea will bear no ships; heaven will not support the stars in their orbits, nor will the stars pursue their constant course in heaven; all voices of the gods will of necessity be silenced and dumb; the fruits of the earth will rot; the soil will turn barren, and the very air will sicken in sullen stagnation. After this manner will old age come upon the world. Religion will be no more; all things will be disordered and awry; all good will disappear.

But when all this has befallen, Asclepius, then the Master and Father, God, the first before all, the maker of that god who first came into being, will look on that which has come to pass, and will stay the disorder by the counterworking of his will, which is the good. He will call back to the right path those who have gone astray; he will cleanse the world from evil, now washing it away with waterfloods, now burning it out with fiercest fire, or again expelling it by war and pestilence. And thus he will bring back his world to its former aspect, so that the Kosmos will once more be deemed worthy of worship and wondering reverence, and God, the maker and restorer of the mighty fabric, will be adored by the men of that day with unceasing hymns of praise and blessing. Such is the new birth of the Kosmos; it is a making again of all things good, a holy and awe-striking restoration of all nature; and it is wrought in the process of time by the eternal will of God. For Gods will has no beginning; it is ever the same, and as it now is, even so it has ever been, without beginning. For it is the very being of God to purpose good.

12:24. Guard ye the secrets I leave with thee, and surely my spirit will guard thee through life. Keep thine eyes ever on the pathway to wisdom. Keep the Light as thy goal evermore. Fetter not thy Soul in bondage of darkness; free let it wing in its flight to the stars.

Beskytt hemmelighetene jeg overlater til deg og vit med sikkerhet at min ånd vil beskytte deg gjennom livet. Hold øynene alltid på veien som fører til visdom. Ha alltid lyset som ditt mål. La ikke sjelen bli fanget av Mørket, men la den fly på sine vinger mot stjernene.

12:25. Now I depart thee to dwell in Amenti. Be thou my children in this life and the next. The time will come when ye, too, shall be deathless, living from age to age a Light among men.

Nå forlater jeg deg for å dvele i Amenti. Vær mitt barn i dette livet og i det neste. Tiden vil komme hvor også du vil være udødelige og leve fra tidsalder til tidsalder som lys blant menneskene.

12:26. Guard ye the entrance to the Halls of Amenti. Guard ye the secrets I have hidden among ye. Let not the wisdom be cast to barbarians. Secret shall thou keep it for those who seek Light. Now depart I. Receive thou my blessing. Take thou my way and follow the Light.

Vokt inngangen til Amentis haller. Beskytt hemmelighetene jeg har gjemt blant dere. La ikke visdommen bli kastet til barbarene. Behold den hemmelig og gi den kun til de som søker lyset. Nå reiser jeg. Motta mine velsignelser. Gå den veien jeg har gått ved å følge lyset.

12:27. Blend thou thy Soul in the Great Essence. One, with the Great Light let thy consciousness be. Call thou on me when thou dost need me. Use my name three times in a row: Chequetet, Arelich, Volmalites.

La din sjel smelte sammen med det store universelle lyset. La din bevissthet være ett med dette lyset. Kall på meg når dere har behov for det. Si mitt navn tre ganger på rad: Chequetet, Arelich, Volmalites.