Tavle 6: Nøkkelen til magi

6:1. Hark ye, O man, to the wisdom of magic. Hark the knowledge of powers forgotten. Long ago in the days of the first man, warfare began between darkness and light. Men then as now, were filled with both darkness and light; and while in some darkness held sway, in other light filled the soul.

Lytt, O menneske, til visdom vi finner i magien. Lytt til kunnskapen om kraften som er glemt. For lenge siden i de dager hvor de første menneskene eksisterte, oppstod en strid mellom Mørket og Lyset. Menneskene, før som nå, var fylt med både Mørket og Lyset. I noen klamret Mørket seg fast, mens Lyset fylte sjelen til andre.

6:2. Aye, age old in this warfare, the eternal struggle between darkness and light. Fiercely is it fought all through the ages, using strange powers hidden to man.

Ja, den gamle striden. Den evige kampen mellom Mørket og Lyset. Voldsomt er det kjempet gjennom alle tidsaldre hvor merkelige krefter ukjent for mennesket har blitt brukt.

6:3. Adepts has there been filled with the blackness, struggling always against the light; but others there are who, filled with brightness, have ever conquered the darkness of night. Where e'er ye may be in all ages and plane, surely, ye shall know of the battle with night. Long ages ago, The SUNS of the Morning descending, found the world filled with night, there in that past, began the struggle, the age old Battle Darkness & Light.

Mørket strever med å fylle alle med sitt mørke. Kjemper alltid mot Lyset. Men noen, fylt med lys, har alltid beseiret nattens Mørke. Uansett hvor du måtte befinne deg i tidsaldre og plan, vil du sikkert observere kampen mot Mørket. For lenge siden, da Morgenens Soler steg ned, fant de verden fylt med Mørket. Da begynte striden, den urgamle kampen mellom Mørket og Lyset.

6:4. Many in the time were so filled with darkness that only feebly flamed the light from the night.

Mange var så fylt med Mørket at bare et svakt lys syntes i natten.

6:5. Some they were, masters of darkness, who sought to fill all with their darkness: Sought to draw others into their night. Fiercely withstood they, the masters of brightness: fiercely fought they from the darkness of night. Sought ever to tighten the fetters, the chains that bind men to the darkness of night. Used they always the dark magic, brought into men by the power of darkness magic that enshrouded man's soul with darkness.

Noen var de, Mørkets Mestere, som søkte å fylle alt med deres Mørke. Som søkte å dra andre inn i Mørket. Voldsomt kjempet de mot Lysets Mestere. Voldsomt kjempet de fra Nattens Mørke. De søkte alltid å stramme lenkene som binder menneskene til Nattens Mørke. De brukte alltid mørk magi og dens kraft på menneskene for å innhylle dem i Mørket.

6:6. Banded together as in order, BROTHERS OF DARKNESS, they through the ages, antagonist they to the children of men. Walked they always secret and hidden, found, yet not found by the children of men.

De har i uminnelige tider vært bundet sammen i en orden, Mørkets Broderskap, hvor de har motarbeidet menneskenes barn. De vandret alltid hemmelig og skjult. Oppdaget, men likevel ikke oppdaget, av menneskenes barn.

6:7. Forever, they walked and worked in darkness, hiding from the light in the darkness of night. Silently, secretly use they their power, enslaving and binding the soul of men.

De vandret og arbeidet alltid i mørke, og holdt seg skjult for Lyset der. I det skjulte bruker de sin makt til å slavebinde og begrense friheten til menneskenes sjeler.

6:8. Unseen they come, and unseen they go. Man, in his ignorance calls THEM from below.

Usett kommer de og usett drar de. Mennesket i dets uvitenhet kaller på dem nedenfra.

6:9. Dark is the way of the DARK BROTHERS travel, dark of the darkness not of the night, traveling o'er Earth they walk through man's dreams. Power they have gained from the darkness around them to call other dwellers from out of their plane, in ways that are dark and unseen by man. Into man's mind-space reach the DARK BROTHERS.

Veien Mørkets brødre går, er mørk. Mørk, men ikke mørk som nattens mørke. På jorden besøker de menneskets drømmer og trenger seg inn i deres tanker. Kraften til å hente andre til Mørkets tjeneste fra deres plan, har de fått av Mørket de befinner seg i og blir gjort på måter som er usynlig for mennesket. Mørkets brødre når inn til menneskets bevissthet.

6:10. Around it, they close the veil of their night. There through it's lifetime that soul dwells in bondage, bound by the fetters of the VEIL of the night. Mighty are they in the forbidden knowledge forbidden because it is one with the night.

De dekker til mennesket med Nattens slør. Gjennom livet dveler sjelen i trelldom, bundet av Nattens lenker. Mektige er de med forbudt kunnskap. Forbudt fordi den er ett med Natten.

6:11. Hark ye O old man and list to my warning: be ye free from the bondage of night. Surrender not your soul to the BROTHERS OF DARKNESS. Keep thy face ever turned towards the Light. Know ye not, O man, that your sorrow, only has come through the Veil of the night. Aye man, heed ye my warning: strive ever upward, turn your soul toward the LIGHT.

Lytt O menneske, lytt til min advarsel: blir fri fra Nattens fangenskap. Overgi ikke deres sjeler til Mørkets Broderskap. Vend alltid oppmerksomheten mot Lyset. Vit dette, O menneske, at din motgang kun skylles Nattens slør. Ja, gi akt på min advarsel: strev alltid oppover. Vend din sjel mot Lyset.

6:12. The BROTHERS OF DARKNESS seek for their brothers those who traveled the pathway of LIGHT. For well know they that those who have traveled far towards the Sun in their pathway of LIGHT have great and yet greater power to bind with darkness the children of LIGHT.

Mørkets Broderskap søker etter deres brødre blant de som har gått Lysets vei. For de vet godt at de som har gått langt mot Solen i deres søken etter Lyset, har desto større makt til å binde Lysets Barn til Mørket.

6:13. List ye, O man, to he who comes to you. But weigh in the balance if his words be of LIGHT. For many there are who walk in DARK BRIGHTNESS and yet are not the children of LIGHT.

Lytt, O menneske, til de som kommer til dere. Men observer om hans ord er i balanse og i henhold til Lyset. For mange vandrer i Mørkets Lys, men av Lysets Barn er de ikke.

6:14. Easy it is to follow their pathway, easy to follow the path that they lead. But yet O man, heed ye my warning: Light comes only to him who strives. Hard is the pathway that leads to the WISDOM, hard is the pathway that leads to the LIGHT. Many shall ye find, the stones in your pathway: many the mountains to climb toward the LIGHT.

Lett er det å følge deres vei. Men likevel, O menneske, lytt til min advarsel: Lys kommer bare til den som strever. Hard innsats må til for å vandre på veien til visdom. Hard innsats må til for å vandre på veien til Lyset. Mange hindre på veien vil dere oppleve. Mange fjell som må bestiges for å komme til Lyset.

6:15. Yet know ye, O man, to him that o'ercometh, free will he be of the pathway of Light. For ye know, O man, in the END light must conquer and darkness and night be banished from Light.

Vit likevel, O menneske, at den som beseirer Mørket, vil bli fri til å vandre Lysets vei. For vit, O menneske, til slutt vil Lyset seire og Mørket og Natten vil bli forvist fra Lyset.

6:16. Listen, O man, and heed ye this wisdom; even as darkness, so is the LIGHT.

Lytt, O menneske, og gi akt på denne visdommen. Like fult som Mørket eksisterer, eksisterer også Lyset.

6:17. When darkness is banished and all Veils are rended, out there shall flash from the darkness, the LIGHT.

Når Mørket er forvist og sløret er fjernet, skal Lyset i et lysglimt strømme ut fra Mørket.

6:18. Even as exist among men the DARK BROTHERS, so there exists the BROTHERS OF LIGHT. Antagonists they of the BROTHERS OF DARKNESS, seeking to free men from the night. Powers have they, mighty and potent. Knowing the LAW, the planets obey. Work they ever in harmony and order, freeing the man-soul from its bondage of night.

På samme måte som Mørkets Brødre eksisterer blant menneskene, eksisterer også Lysets Brødre. De er antagonister ovenfor Mørkets Brødre og søker å frigjøre menneskene fra Natten. De har krefter, mektige og potente. De kjenner til loven og planetene adlyder dem. I harmoni og orden jobber de med å frigjøre menneskenes sjeler fra nattens fangenskap.

6:19. Secret and hidden, walk they also. Known not are they to the children of men. Ever have THEY fought the DARK BROTHERS, conquered and conquering time without end. Yet always LIGHT shall in the end be master, driving away the darkness of night.

Lysets Brødre vandrer også hemmelig og skjult og er derfor også ukjente for menneskenes barn. Alltid har de kjempet mot Mørkets Brødre. Alltid har de seiret og alltid vil de seire. Til slutt vil lyset endelig seire og drive vekk Nattens Mørke.

6:20. Aye, man, know ye this knowing: always beside thee walk the Children of Light.

Ja, menneske, vit at Lysets Barn alltid er ved din side.

6:21. Masters they of the SUN power, ever unseen yet the guardians of men. Open to all is their pathway, open to he who will walk in the LIGHT. Free are THEY of DARK AMENTI, free of the HALLS, where LIFE reigns supreme.

De er mestere over kraften i Lyset. Usynlige, men likevel menneskets beskyttere. Deres vei er tilgjengelig for alle. Åpen for den som ønsker å vandre i Lyset. De er ikke lenger bundet til mørke Amenti, men frigjorte fra hallene hvor livet regjerer alene.

6:22. SUNS are they and LORDS of the morning, Children of Light to shine among men. Like man are they and yet are unlike, Never divided were they in the past.

De er Soler og Morgenens Mestere. Lysets Barn som skinner blant menneskenes barn. De er like, men likevel ulike, mennesket. I fortiden var de alltid ett.

6:23. ONE have they been in ONENESS eternal, throughout all space since the beginning of time. Up did they come in Oneness with the ALL ONE, up from the first-space, formed and unformed.

De har vært ett i enhet i alt rom fra tidenes begynnelse. Opp kom de i enhet med ALTET. Opp fra innledende rom, med og ute legemer.

6:24. Given to man have they secrets that shall guard and protect him from all harm. He who would travel the path of the master, free must he be from the bondage of night. Conquer must he the formless and shapeless, conquer must he the phantom of fear.

De har gitt til mennesket hemmelighetene som skal vokte og beskytte det. Den som vil bli en mester, må være fri fra Nattens Mørke. Kunne beseire det formløse og fryktens fantom.

Å beseire det formløse betyr å kunne, med viljen, transformere seg til det formløse. Å bli lys når vi måtte ønske det.

6:25. Knowing, must he gain of all of the secrets, travel the pathway that leads through the darkness, yet ever before him keep the light of his goal. Obstacles great shall he meet in the pathway, yet press on to the LIGHT of the SUN.

Mennesket må oppnå kunnskap om hemmelighetene og andre på veien som leder gjennom Mørket. Foran seg må det holde Lyset som sitt endelige mål. Mennesket vil møte hindringer på veien, men må likevel anstrenge seg mot solens Lys.

6:26. Hear ye, O Man, the SUN is the symbol of the LIGHT that shines at the end of thy road. Now to thee give I the secrets: now to meet the dark power, meet and conquer the fear from the night. Only by knowing can ye conquer, Only be knowing can ye have LIGHT.

Hør, O menneske, solen er symbolet på Lyset som skinner ved veiens slutt. Nå gir jeg til dere hemmelighetene som avslører hvordan dere skal møte Mørkets makt, møte og beseire frykten som veller opp fra natten. Kun ved kunnskap kan dere seire. Kun ved kunnskap, kan dere ha Lys.

Den kosmiske flyten går fra kaos til orden via sykluser som varer i billioner av år. Frykten tilhører natten. Det den kosmiske flyten forlater når den beveger seg mot orden. Vi er en del av den kosmiske flyten og frykten er en del av vår prosess. Å skape større avstand til frykten, er en av de oppgavene vi har som mennesker.

6:27. Now I give unto thee the knowledge, known to the MASTERS, the knowing that conquers all the dark fears. Use this, the wisdom I give thee. MASTER thou shalt be of THE BROTHERS OF NIGHT.

Nå gir jeg til dere kunnskapen som mesterne kjente til. Kunnskapen som gjør det mulig å beseire all frykt som kommer fra Mørket. Bruk denne kunnskapen jeg gir til dere. Da vil dere mestre Nattens Brødre.

6:28. When unto thee comes a feeling, drawing thee nearer to the darker gate, examine thine heart and find if the feeling thou hast has come from within. If thou shalt find the darkness thine own thoughts, banish them forth from the place in thy mind.

Hvis det kommer en følelse til deg som drar deg mot Mørket, undersøk hva du har i hjertet og om følelsene kommer innenfra. Hvis du oppdager at kilden til følelsene ligger i dine egne tanker, forby deg selv å ha disse tankene.

6:29. Send through thy body a wave of vibration, irregular first and regular second, repeating time after time until free. Start the WAVE FORCE in thy BRAIN CENTER. Direct it in waves from thine head to thy foot.

Send vibrasjoner gjennom kroppen. Uregelmessig først og deretter regelmessig. Gjenta inntil du har blitt fri. Start vibrasjonene i hodet og la de bevege seg ned til føttene.

Hør i ditt indre en ren tone. Hør at den varierer noe i frekvens over og under den rene tonen. Dette er en uregelmessig frekvens. En regelmessig frekvens er den rene tonen uten variasjon i frekvens. Se i ditt indre at disse bølgene starter i hodet og beveger seg nedover i kroppen til de når føttene.

6:30. But if thou findest thine heart is not darkened, be sure that a force is directed to thee. Only by knowing can thou overcome it. Only be wisdom can thou hope to be free. Knowledge brings wisdom and wisdom is power. Attain and ye shall have power o'er all.

Men hvis ditt hjerte ikke er formørket, vær da sikker på at en kraft er rettet mot deg. Kun ved å vite om dette, kan du gjøre noe med det. Kun ved visdom kan du håpe på å bli fri. Kunnskap bringer med seg visdom og visdom bringer med seg makt. Oppnår du dette, har du makt over alt.

YouTube - filmen over viser to stemmegafler som plasseres ved siden av hverandre. Stemmegaffelen til høyre er laget for 440 Hz. I kontakt med denne, henger det en ball. Stemmegaffelen til venstre blir byttet ut med ulike varianter som er tilpasset ulike frekvenser. Personen på bildet slår på den venstre stemmegaffelen og det er kun når begge stemmegaflene er tilpasset samme frekvens, at ballen begynner å sprette. Det er først da at energien fra den vestre stemmegaffelen kan påvirke den til høyre.

Vi må forstå at vi er bevisstheter med vibrerende energi hvor frekvensen på denne energien styres av våre tanker og emosjoner. Emerald Tablets 6:31 - 34 viser oss hvordan vi kan unngå at krefter som er rettet mot oss, påvirker oss og våre liv. Krefter i denne sammenheng kan være menneskeskapte hvis intensjonen er å oppnå dette. Men den kan også komme fra andre energetiske vesener. Vi er på en måte en stemmegaffel, men hvor frekvensen vi er stilt inn på kan justeres hvis vi ønsker og evner dette.

Hvis vi tenker oss at vi er stemmegaffelen til høyre og kraften som påvirker oss kommer fra den til venstre, vil vi og våre liv kun påvirkes når vi har samme frekvens. Når vi retter våre hender over hodet og ber om å bli fylt med lys, vil våre frekvenser forøkes og vi vil forlate 440 Hz og kraften fra den venstre stemmegaffelen vil dermed ikke lenger ha noen innflytelse over oss. Eksempelet er en forenkling, men de fysiske lovene gjelder både i enkle og komplekse energetiske systemer.

Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source. Emerald Tablets 9:33

Når våre frekvenser øker, forlater vi kaoset til fordel for orden. På samme måte har ikke mørket makt over lyset. Jo høyere frekvenser vi velger å bære, jo større evne har vi til å benytte ORDET som også er omtalt i Johannes 1:1-5. Ordet er intensjonen til en bevisst energi som har forøkt sine frekvenser og dermed fjernet seg fra mørket og kaos og som da kan skape enten det er hele univers eller rosekledde byer av gull. Reisen tilbake til KILDEN skjer først og fremst i frekvenser. Derfor ber Emerald Tablets oss om å se etter lyset i oss.

6:31. Seek ye first a place bound by darkness. Place ye a circle around about thee. Stand erect in the midst of the circle. Use thou this formula, and you shalt be free. Raise thou thine hands to the dark space above thee. Close thou thine eyes and draw in the LIGHT.

Søk etter et sted hvor du kan være i mørket. Plasser en sirkel rundt deg. Stå rett midt i sirkelen. Bruk denne formelen og du skal bli fri. Strekk armene opp mot mørket over deg. Lukk øynene og trekk inn Lyset.

Emerald Tablets viser oss her hvordan vi kan heve våre frekvenser. Vi får mer av det vi fokuserer på. Når vi strekker våre armer over hodet og trekker inn Lyset, er det Lysets frekvenser som nærer oss. På samme måte næres vi av mørkets frekvenser når vi ser vold og alt det som hører mørket til.

6:32. Call to the SPIRIT OF LIGHT through the Space-Time, using these words and thou shalt be free: Fill thou my body, O SPIRIT OF LIFE, fill thou my body with SPIRIT OF LIGHT. Come from the FLOWER that shines through the darkness. Come from the HALLS where the Seven Lords rule.

Henvend deg til Lysets Ånd i tid-rom, (denne dimensjonen). Bruk disse ordene og du skal bli fri: O, Livets Ånd, fyll mitt legeme med Lysets Ånd. Kom fra blomsten som skinner i Mørket. Kom fra hallene hvor de Syv Mesterne regjerer.

I verdensreligionene blir vi fortalt at Gud er der ute. Der oppe et sted. Men lyset vi kaller på i denne korte bønnen eksisterer i og rundt oss. Som en radio stilt inn på P1 og vi justerer den til å ta inn P2. Samme sted. Samme radio. Samme medium, elektromagnetiske bølger. Bare forskjellig. Eller vi justerer stemmegaffelen fra en frekvens til en annen. Se kommentarene til Emerald Tablets 6:30.

Når vi blir bedt om å søke lyset, blir vi bedt om å tune oss inn på en annen kanal, en annen frekvens, i et medium vi har i og rundt oss. Det skjer når vi retter fokuset mot lyset. Våre tanker eller bevissthet er som filteret i en radio som bestemmer om lytteren skal få høre P1 eller P2. Vårt filter, bevissthet, avgjør vår tilværelse. Vårt liv. Hvilken dimensjon vi skal eksistere i. Om vi skal være lys eller mennesker her. Det vi retter fokuset mot, får vi mer av. En ugjenkallelig lov.

Emerald Tablets forteller om og om igjen at lyset alltid er i oss. I perioder dominerer mørket. I andre perioder dominerer lyset. Men det er alltid i oss. Noen ganger står radioen stilt inn på P1. Andre ganger på P2. Vi får her en oppskrift på hvordan vi 'skifter kanal'. På den måten kan vi også unnslippe negative krefter som er rettet mot oss.

6:33. Name them by name, I, the Seven: THREE, FOUR, FIVE, and SIX, SEVEN, EIGHT--Nine.

Jeg gir de syv følgende navn: TRE, FIRE, FEM og SEKS, SYV, ÅTTE - Ni.

6:34. By their names I call them to aid me, free me and save me from the darkness of night: UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, and GOYANA, HUERTAL, SEMVETA--ARDAL. By their names I implore thee, free me from darkness and fill me with LIGHT.

Ved deres navn kaller jeg på dem for å hjelpe meg, frigjøre meg og redde meg fra Nattens Mørke: UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL og GOYANA, HUERTAL, SEMVETA-ARDAL. Ved deres navn bønnfaller jeg dere. Frigjør meg fra Mørket og fyll meg med Lys.

6:35. Know ye, O man, that when ye have done this, ye shall be free from the fetters that bind ye, cast off the bondage of the brothers of night.

Vit dette, O menneske, at når du har gjort dette, skal du bli fri fra lenkene som binder deg. Fri fra trelldommen til Nattens Brødre.

6:36. See ye not that the names have the power to free by vibration the fetters that bind? Use them at need to free thou thine brother so that he, too, may come forth from the night.

Ser du ikke at navnene har vibrasjoner som har kraft til å frigjøre lenkene som binder deg? Bruk dem også når dine brødre har behov, slik at de også kan tre frem fra Nattens Mørke.

6:37. Thou, O man, art thy brother's helper. Let him not lie in the bondage of night.

Du, O menneske, er din brors hjelper. Ikke la ham være bundet til Nattens fangenskap.

6:38. Now unto thee, give I my magic. Take it and dwell on the pathway of LIGHT.

Til dere gir jeg nå av min magi. Ta den til dere og gå på veien som fører til Lyset.

6:39. LIGHT unto thee, LIFE unto thee, SUN may thou be on the cycle above.

Lys skjenker jeg deg. Liv skjenker jeg deg. Må du bli en Sol i en syklus over.

Emerald Tablets påpeker her et sprang i menneskets spirituelle utvikling. Dette verset må sees i sammenheng med Emerald Tablets 8:6: Man is in process of changing to forms that are not of this world. Grows he in time to the formless, a plane on the cycle above. Know ye, ye must become formless before ye are with the LIGHT. Etter tusener av år som mennesker, har vi gått gjennom ulike stadier av bevissthet. Vi nærmer oss stadiet i en stor himmelsk rørelse hvor vi vil endres til lys.

Før vi kan tre inn i en syklus over, må vi lære å bli formløse når vi måtte ønske det. Det betyr å kunne kontrollere våre frekvenser og bli lys med viljen.