Tavle 5: Mesteren fra Unal

5:1. Oft dream I of buried Atlantis, lost in the ages that have passed into night. Aeon on aeon thou existed in beauty, a light shining through the darkness of night.

Jeg drømmer ofte om det sunkne Atlantis som er glemt i tidens tann. Atlantis, i all sin skjønnhet, eksisterte fra eon til eon. Et Lys som skinte i Nattens Mørke.

5:2. Mighty in power, ruling the earth-born, Lord of the Earth in Atlantis' day.

Mester på jorden som med makt og myndighet regjerte over menneskene i Atlantis dager.

5:3. King of the nations, master of wisdom, LIGHT through SUNTAL, Keeper of the way, dwelt in his TEMPLE, the MASTER of UNAL, LIGHT of the Earth in Atlantis' day.

Konge over nasjonene, Mester i visdom, Lys som lyste opp SUNTAL, vokter av veien, mesteren av Unal, den som opplyste mennesket på jorden, dvelte i sitt tempel i Atlantis dager.

5:4. Master, HE, from a cycle beyond us, living in bodies as one among men.

Han er en mester fra en syklus over oss, men lever i en kropp ett med mennesket.

5:5. Not as the earth-born, HE from beyond us, SUN of a cycle, advanced beyond men.

Han er ikke som menneskene født på denne jorden, men en sol fra en syklus over. Avansert langt utover menneskenes nivå.

Hver syklus inneholder bevisstheter på ulike utviklingstrinn. Mesteren som regjerte i Unal, var fra en annen syklus. En sol. Han hadde tidligere nådd utviklingstrinnet som lys. Et utviklingstrinn som venter oss en gang i fremtiden. I 5:3 og 5:4 får vi vite at han inkarnerte blant menneskene i den hensikt å bringe lys til innbyggerne i Atlantis.

5:6. Know ye, O man, that HORLET the Master, was never one with the children of men.

Vit, O menneske, at mesteren Horlet aldri var ett med menneskenes barn.

5:7. Far in the past time when Atlantis first grew as a power, appeared there one with the KEY of WISDOM, showing the way of LIGHT to all.

For lenge siden, da Atlantis makt og innflytelse vokste for første gang, trådte det frem en` med nøkkelen til visdom. En som underviste om Lysets vei til alt.

5:8. Showed he to all men the path of attainment, way of the Light that flows among men. Mastering darkness, leading the MAN-SOUL, upward to heights that were One with the Light.

Han viste alle mennesker veien til fremgang. Lysets vei som flyter blant menneskene. Han mestret Mørket og ledet menneskenes sjel oppover til de var ett med Lyset.

All bevisst energi som springer ut fra kilden, må vandre gjennom 3 hovedplan. Mennesket er i 2. hovedplan. Når det trer inn i det 3. hovedplan, vil det være som lys. Bølge på bølge med bevisste energier passerer hindrene som ligger mellom disse plan. Så også i Atlantis tid mens Mesteren av Unal var blant innbyggerne der.

Når energiene vandrer oppover mot sitt mål, beveger de seg fra tilstander med mindre lys til tilstander med mer lys. Dette lyset inneholder alle potensialer. Vårt intellekt kan benytte det som formleire. På den måten kan vi som livskunstnere forme våre liv slik at disse beveger seg mot en sammensmeltning med KILDEN. Det viser hvor viktig våre tanker er. Og kunnskapen vi besitter som påvirker disse. 

Kunnskap varierer med zodiakens faser. En syklus som gjentar seg selv ca. hvert 26. 000 år. Men ved hver gjentagelse av mørkets og lysets fremvekst, går menneskeheten videre i sin utvikling. Ved zodiakens vår, kan mennesket igjen puste ut, lengte etter sommeren og samtidig trekke lærdom av vinterens erfaringer. Slik vandrer mennesket gradvis fra mørket og mot lyset.

5:9. Divided the Kingdoms, HE into sections.

Han fordelte kongedømmene inn i seksjoner.

5:10. Ten were they, ruled by children of men.

10 seksjoner styrt av menneskenes barn.

5:11. Upon another, built HE a TEMPLE, built but not by the children of men.

I en annen bygde han et tempel. Det ble ikke bygget av menneskenes barn.

5:12. Out of the ETHER called HE its substance, moulded and formed by the power of YTOLAN into the forms HE built with His mind.

Ut av Etheren hentet han byggesteinene. Disse ble formet og støpt av kraften i Ytolan til byggeklosser skapt av hans indre forestillingsevne.

5:13. Mile upon mile it covered the island, space upon space it grew in its might.

Templet dekket store deler av øya og økta stadig i omfang og skjønnhet.

5:14. Black, yet not black, but dark like the space-time, deep in its heart the ESSENCE of LIGHT.

Svart, men ikke svart. Mørk som tid - rom, men Lysets Essens eksisterte i dets hjerte.

5:15. Swiftly the TEMPLE grew into being, moulded and shaped by the WORD of the DWELLER, called from the formless into a form.

Templet ble raskt bygget. Støpt og formet ved Mesterens ord hvor dets byggesteiner ble hentet fra det formløse.

Alt som er skapt fysisk, er skapt med byggesteiner fra et medium med høyere frekvenser på samme måte som damp materialiserer seg til vann og deretter til is når frekvensene avtar. Dette medium omtales som lys og blir kalt Ether. Eller Gud. Vår intensjon kan igangsette en slik prosess. Innbyggeren av Unal mestret dette til fullkommenhet. Men også vi kan få et glimt av en slik skapelsesprosess når vi retter vårt blikk mot kvantefeltet og fremmer en intensjon. 

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Johannes 1:1-5.

5:16. Builded HE then, within it, great chambers, filled them with forms called forth from the ETHER, filled them with wisdom called forth by His mind.

I templet bygde han store kamre og fylte dem med fysiske objekter smidd ut av Etheren. Objektene fylte han med visdom formet i hans bevissthet.

5:17. Formless was HE within his TEMPLE, yet was HE formed in the image of men.

Han var uten form mens han oppholdt seg i templet. Likevel var han formet som et menneske.

Det finnes mennesker på jorden som med viljen kan reise i frekvenser til de blir lys. I det dette skjer, opphører formen. MerKaBa - meditasjonen har som hensikt å hjelpe den praktiserende å oppnå dette. En hellig handling noen mestere velger å kun utføre i det skjulte, som i et tempel. I den delen av zodiaken hvor lyset dominerer, er dette en praksis som er vanlig. Gamle skrifter fra Egypt forteller om elever i mysterieskolene som sammen med sine lærere dematerialiserte seg utenfor pyramidenes vegger og materialiserte seg igjen etter at de hadde kommet inn i hemmelige rom uten dører og vinduer. Eneste vei ut var ved en ny dematerialisering. De øvde på dette om og om igjen til de mestret dette fullkomment.

5:18. Dwelling among them yet not of them, strange and far different was HE from the children of men.

Han dvelte sammen med menneskene, selv om han ikke var en av dem. Han var bemerkelsesverdig og i stor grad forskjellig fra menneskenes barn.

5:19. Chose HE then from among the people, THREE who became his gateway.

Han valgte tre blant menneskene til å være hans ambassadører.

5:20. Choose HE the THREE from the Highest to become his links with Atlantis.

Han valgte de tre mest rene av hjertet til å være mellomledd til Atlantis utenfor.

5:21. Messengers they, who carried his council, to the kings of the children of men.

De var budbringere som brakte hans instruksjoner til kongene blant menneskenes barn.

5:22. Brought HE forth others and taught them wisdom; teachers, they, to the children of men. Placed HE them on the island of UNDAL to stand as teachers of LIGHT to men.

Han utvalgte andre og lærte dem visdom slik at de kunne være lærere for menneskenes barn. Han plasserte dem på øya Undal for at de skulle undervises om Lyset.

“Undal. ” 1:2; 1:25; 5:22;

5:23. Each of those who were thus chosen, taught must he be for years five and ten.

De som ble utvalgt til å være lærere, måtte først undervises i 5 og 10 år.

5:24. Only thus could he have understanding to bring LIGHT to the children of men.

Bare da kunne de ha tilstrekkelig visdom til å bringe Lyset til menneskenes barn.

5:25. Thus there came into being the Temple, a dwelling place for the Master of men.

På den måten ble templet skapt. Et tilholdssted for menneskenes Mester.

5:26. I, THOTH, have ever sought wisdom, searching in darkness and searching in Light.

Jeg, Thoth, har alltid søkt etter visdom. Søkt etter visdom både i Mørket og i Lyset.

5:27. Long in my youth I traveled the pathway, seeking ever new knowledge to gain.

I min ungdom søkte jeg lenge etter å oppnå mer kunnskap.

5:28. Until after much striving, one of the THREE, to me brought the LIGHT.

Etter mye strev, brakte en av de tre Lyset til meg.

5:29. Brought HE to me the commands of the DWELLER, called me from the darkness into the LIGHT. Brought HE me, before the DWELLER, deep in the Temple before the great FIRE.

Han brakte Mesterens befalinger til meg. Han brakte meg opp fra Mørket og inn i Lyset. Han brakte meg foran Mesteren, dypt inne i templet foran den store Ild.

5:30. There on the great throne, beheld I, the DWELLER, clothed with the LIGHT and flashing with fire. Down I knelt before that great wisdom, feeling the LIGHT flowing through me in waves.

Der, ved Mesterens trone, omringet av lys og flammer, observerte jeg Ham. Foran Ham og hans store visdom, knelte jeg ned. Jeg følte Lyset strømme igjennom meg i bølger.

5:31. Heard I then the voice of the DWELLER: O darkness, come into the Light.

Jeg hørte Mesterens stemme uttale: O Mørke, kom inn i Lyset.

5:32. Long have ye sought the pathway to LIGHT.

Lenge har du søkt veien til Lyset.

5:33. Each soul on earth that loosens its fetters, shall soon be made free from the bondage of night.

Hver sjel på jorden som løsner dets lenker, skal snart bli fri fra nattens Mørke.

Lenkene det siktes til her, er vår tilstand med lavere frekvenser hvor vi er ikledd et fysisk legeme. Døden frir oss ikke fra dødens lenker. Hvis vi ikke har lært leksen i livet, vil døden bare føre oss til et nytt liv. Reinkarnasjon etter reinkarnasjon. En mester som har brutt dødens lenker, kan dematerialisere seg og bli lys når han måtte ønske det. Han kan heve sine frekvenser. Han har tilstrekkelig balanse til ikke å bli berørt i den verden han lever i. Han vet at alle sjeler vil på et tidspunkt nå lyset. At alle disse har en jobb å utføre før dette kan skje. At all motgang mørket fremkaller, bare er et bidrag til mer kunnskap og lys.

5:34. Forth from the darkness have ye arisen, closer approached the Light of your goal.

Ut av Mørket har du steget opp og kommet nærmere Lyset som er ditt mål.

5:35. Here ye shall dwell as one of my children, keeper of records gathered by wisdom, instrument thou of the LIGHT from beyond.

Her skal du dvele som et av mine barn. Som en vokter av opptegnelser som er samlet med visdom. Som et redskap for det universelle Lys.

5:36. Ready by thou made to do what is needed, preserver of wisdom through the ages of darkness, that shall come fast on the children of men.

Du er gjort klar til å gjøre det som trengs, en formynder av visdom gjennom Mørkets tidsalder som skal komme raskt til menneskenes barn.

Dette ble skrevet i en periode hvor man forberedte mørkets fremtreden i den perioden av The precession of the equinoxes hvor mørket dominerer. For en periode tas visdommen vekk fra menneskene og oppbevares hos utvalgte grupper og enkeltpersoner før den igjen spres raskt blant menneskene. 

Denne syklusen og hva den betydde for menneskene, var kjent på den tiden hvor dette ble skrevet. Den var også kjent blant mange i den første delen av perioden med mørkets fremtreden. Men etterhvert forsvant kunnskapen. Da de tre patriarkalske religionene oppstå et godt stykke inn i historisk tid, fornektet de det sykliske. På den måten var de med på å få oss til å glemme det som var. De støttet tanken om en evig fortapelse eller evig lykke, alt avhengig av hva man hadde oppnådd i løpet av et eneste liv! Men skjult i historiske opptegnelser, kan vi finne bevis for at elitiske miljøer alltid har hatt kunnskap om det sykliske. Ser vi dessuten nærmere på symbolikken som er brukt i utsmykkingen av frimurertempler, finner vi en kunnskap om og troen på det sykliske med direkte referanse til de ulike fasene av The precession of the equinoxes.

5:37. Live thee here and drink of all wisdom.

Lev her og drikk av all visdom.

5:38. Secrets and mysteries unto thee shall unveil.

Hemmeligheter og mysterier skal bli avslørt for deg.

5:39. Then answered I, the MASTER OF CYCLES, saying: O Light, that descended to men, give thou to me of thy wisdom that I might be a teacher of men. Give thou of thy LIGHT that I may be free.

Da svarte jeg syklusenes mester og sa: "O lys som har steget ned til menneskene. Gi meg visdom slik at jeg kan bli en lærer for menneskene. Gi meg av deres Lys slik at jeg kan bli fri."

5:40. Spoke then to me again, the MASTER: Age after age shall ye live through your wisdom, Aye, when o'er Atlantis the ocean waves roll, holding the Light, though hidden in darkness, ready to come when e'er thou shalt call.

Mesteren svarte meg så: "I en evighet skal du leve, takket være din visdom. Ja, når bølgene skal rulle over Atlantis, skal du holde Lyset selv om det er gjemt i Mørket. Klart til å komme frem når du kaller på det."

5:41. Go thee now and learn greater wisdom. Grow thou through LIGHT to Infinity's ALL.

"Gå nå og lær mer visdom. Gå via Lyset til Uendelighetens ALT."

5:42. Long then dwelt I in the Temple of the DWELLER until at last I was One with the LIGHT.

Jeg dvelte lenge i templet til Mesteren inntil jeg endelig var ett med Lyset.

Verset beskriver Thoths overgang til det tredje og siste hovedplan, Det Store Spirituelle Plan hvor bevisstheter blir lys.

5:43. Followed I then the path to the star planes, followed I then the pathway to LIGHT.

Jeg fulgte veien til plan hvor stjernene befant seg og deretter veien til Lys.

5:44. Deep into Earth's heart I followed the pathway, learning the secrets, below as above; learning the pathway to the HALLS of AMENTI; learning the LAW that balances the world.

Dypt inne i hjertet av jorden, fulgte jeg veien og lærte om hemmelighetene 'nedenfor som ovenfor'. Jeg lærte om veien til Amentis Haller og om lovene som balanserer verden.

5:45. To Earth's hidden chambers pierced I by my wisdom, deep through the Earth's crust, into the pathway, hidden for ages from the children of men.

Med min visdom reiste jeg til jordens skjulte kamre som eksisterer langt under jordskorpen. Jeg brukte veier som gjennom tidsaldre har vært holdt skjult for menneskenes barn.

5:46. Unveiled before me, ever more wisdom until I reached a new knowledge: found that all is part of an ALL, great and yet greater than all that we know.

Ny visdom ble hele tiden vist meg inntil jeg forsto dette: alt som eksisterer er en del av et ALT, stor og større enn noe av det vi kjenner til.

5:47. Searched I Infinity's heart through all the ages.

Jeg søkte gjennom tidsaldrene uendelighetens hjerte.

5:48. Deep and yet deeper, more mysteries I found.

Jeg fant dype og enda dypere mysterier.

5:49. Now, as I look back through the ages, know I that wisdom is boundless, ever grown greater throughout the ages, One with Infinity's greater than all.

Nå som jeg ser tilbake, vet jeg at visdom er uendelig. Den vokser og blir større gjennom tidens uendelighet. Ett med uendelighetens evige ekspansjon.

5:50. Light there was in ancient ATLANTIS. Yet, darkness, too, was hidden in all.

Det var Lys i fordums Atlantis. Men det eksisterte også et skjult Mørke.

5:51. Fell from the Light into the darkness, some who had risen to heights among men.

Noen som hadde oppnådd høy status blant menneskene, begynte å foretrekke Mørket fremfor Lyset.

5:52. Proud they became because of their knowledge, proud were they of their place among men. Deep delved they into the forbidden, opened the gateway that led to below.

På grunn av deres kunnskap og høye stilling blant menneskene, ble de stolte. Dypt fordypet de seg i det forbudte og åpnet porten som førte til mørket.

5:53. Sought they to gain ever more knowledge but seeking to bring it up from below.

De søkte alltid etter mer visdom. Men de søkte visdommen nedenfra.

5:54. He who descends below must have balance, else he is bound by lack of our Light.

Han som vandrer nedover, må ha balanse. Ellers vil han være bundet av mangel på lys.

Alle bevisstheter er deltagere i en stor universell rørelse. En flyt mot lyset. Emerald Tablets advarer oss mot å søke visdommen blant bevisstheter som kommer etter oss. I stedet skulle vi henvende oss til bevisstheter som har vært på det utviklingsstadiet vi er nå. På den måten kan vi motta visdom og erfaring i vår videre vandring mot lyset.

5:55. Opened, they then, by their knowledge, pathways forbidden to man.

Med sin kunnskap, åpnet de stier forbudt for mennesket å gå.

Mennesker med kunnskap og innsikt åpnet en portal til andre dimensjoner i den hensikt å oppnå mer makt.

5:56. But, in His Temple, all-seeing, the DWELLER, lay in his AGWANTI, while through Atlantis, His soul roamed free.

Men Mesteren lå i sin Agwanti og observerte alt mens hans sjel streifet omkring i Atlantis.

5:57. Saw HE the Atlanteans, by their magic, opening the gateway that would bring to Earth a great woe.

Han så innbyggerne i Atlantis med deres magi åpne en portal som ville bringe mye sorg til jorden.

5:58. Fast fled His soul then, back to His body. Up HE arose from His AGWANTI. Called HE the Three mighty messengers. Gave the commands that shattered the world. Deep 'neath Earth's crust to the HALLS of AMENTI, swiftly descended the DWELLER. Called HE then on the powers the Seven Lords wielded; changed the Earth's balance.

Hans sjel fløy derfor raskt tilbake der hvor kroppen lå og ble forent med den. Han steg opp fra sin Agwanti. Deretter kalte han på de tre mektige budbringerne. Kommandoene som ødela verden, ble gitt. Deretter steg Mesteren ned dypt under jordskorpen til Amentis haller. Der kalte han på kraften til de Syv Mesterne og med den endret han jordens balanse.

5:59. Down sank Atlantis beneath the dark waves. Shattered the gateway that had been opened; shattered the doorway that led down below. All of the islands were shattered except UNAL, and part of the island of the sons of the DWELLER.

Atlantis sank og ble skjult under havets mørke bølger. Portalen som hadde blitt åpnet, ble ødelagt. Døren til veien som førte nedover ble også ødelagt. Alle Atlantis øyer ble ødelagt bortsett fra Unal og deler av øya hvor Mesterens sønner dvelte.

5:60. Preserved HE them to be the teachers, Lights on the path for those to come after, Lights for the lesser children of men.

Han bevarte dem for å bli lærere, Lys på veien for de som kom etter, Lys for menneskenes barn med mindre kunnskap.

5:61. Called HE then, I THOTH, before him, gave me commands for all I should do, saying; Take thou, O THOTH, all of your wisdom.

Han kalte på meg og ga med befalinger vedrørende alt jeg skulle gjøre og sa: Ta med deg all din visdom.

5:62. Take all your records, Take all your magic. Go thou forth as a teacher of men. Go thou forth reserving the records until in time LIGHT grows among men. LIGHT shalt thou be all through the ages, hidden yet found by enlightened men. Over all Earth, give WE ye power, free thou to give or take it away.

Ta med deg alle dine opptegnelser. Ta med deg all din magi. Vær en lærer blant menneskene. Oppbevar opptegnelsene inntil Lyset igjen vokser blant menneskene. Lys skal du være gjennom tidsaldrene, skjult men likevel synlig for de opplyste. Vi gir deg makt til å gi og ta bort lyset, uansett hvor på jorden det måtte være.

5:63. Gather thou now the sons of Atlantis. Take them and flee to the people of the rock caves. Fly to the land of the Children of KHEM. Then gathered I the sons of Atlantis. Into the spaceship I brought all my records, brought the records of sunken Atlantis. Gathered I all of my powers, instruments many of mighty magic.

Samle sammen Atlantis sønner. Ta dem med deg og fly til menneskene som bor i fjellhulene. Fly til landet hvor Khems barn bor. Etter dette samlet jeg Atlantis sønner. Jeg brakte alle mine opptegnelser om Atlantis som sank, inn i romskipet. Dit brakte jeg også mine instrumenter som kunne utrette mektig magi med stor kraft.

5:64. Up then we rose on wings of the morning. High we arose above the Temple, leaving behind the Three and DWELLER, deep in the HALLS 'neath the Temple, closing the pathway to the LORDS of the Cycles.

Tidlig om morgenen steg vi høyt opp over templet, forlot De Tre og Mesteren i hallene som lå dypt nede under templet. Der stengte de veien til Syklusenes Mestere.

5:65. Yet ever to him who has knowing, open shall be the path to AMENTI. Fast fled we then on the wings of the morning, fled to the land of the children of KHEM. There by my power, I conquered and ruled them.

Likevel skal veien til Amenti alltid være tilgjengelig for den som har visdom. I høy hastighet fløy vi om morgenen til landet hvor Khems barn bodde. Med min kraft beseiret jeg dem og styrte i landet.

5:66. Raised I to LIGHT, the children of KHEM. Deep 'neath the rocks, I buried my spaceship, waiting the time when man might be free.

Der førte jeg Khems barn til Lyset. Dypt nede under fjellene begravde jeg mitt romskip inntil den dagen hvor menneskene kanskje blir fri.

5:67. Over the spaceship, erected a marker in the form of a lion yet like unto man. There 'neath the image rests yet my spaceship, forth to be brought when need shall arise.

Over stedet hvor romskipet er plassert, la jeg igjen et landemerke formet som en løve, likt men likevel ulikt et menneske. Der, under landemerket, hviler mitt romskip klart til å bli hentet frem når behov melder seg.

5:68. Know ye, O man, that far in the future, invaders shall come from out of the deep. Then awake, ye who have wisdom. Bring forth my ship and conquer with ease. Deep 'neath the image lies my secret. Search and find in the pyramid I built.

Vit, O menneske, at langt inn i fremtiden skal det komme inntrengere ut fra dypet. Vær våkne, dere som har visdom. Bring frem mitt skip og beseire inntrengerne med letthet. Dypt nede under landemerket ligger min hemmelighet. Søk og finn i pyramiden jeg bygde.

5:69. Each to the other is the Keystone; each the gateway that leads into LIFE. Follow the KEY I leave behind me. Seek and the doorway to LIFE shall be thine. Seek thou in my pyramid, deep in the passage that ends in a wall.

Hver og en er en sluttsten for den andre hvor hver representerer en vei til livet. Følg nøkkelen jeg legger igjen etter meg. Søk og døren til livet skal bli din. Søk i min pyramide, dypt i passasjen som ender i en vegg.

5:70. Use thou the KEY of the SEVEN, and open to thee the pathway will fall. Now unto thee I have given my wisdom. Now unto thee I have given my way.

Bruk nøkkelen som ligger i de syv og veien vil bli vist dere. Jeg har nå gitt dere min visdom. Jeg har nå gitt dere min vei.

5:71. Follow the pathway. Solve thou my secrets. Unto thee I have shown the way.

Følg veien. Løs mine gåter. Til dere har jeg vist veien.