Tavle 15: Den største hemmeligheten

15:1. Now ye assemble, my children, waiting to hear the Secret of Secrets which shall give ye power to unfold the God-man, give ye the way to Eternal life.

Nå er dere samlet, mine barn, og venter på å høre hemmelighetenes hemmelighet som vill gi dere makt til å utfolde det guddommelige i dere. Gi dere veien til evig liv.

15:2. Plainly shall I speak of the Unveiled Mysteries. No dark sayings shall I give unto thee. Open thine ears now, my children. Hear and obey the words that I give.

På en lettfattelig måte skal jeg forklare for dere de mysteriene som nå er gitt dere. Ingenting av det jeg vil si, skal føre dere til mørket. Åpne deres ører nå, mine barn. Lytt til og adlyd ordene jeg skal gi dere.

15:3. First I shall speak of the fetters of darkness which bind ye in chains to the sphere of the Earth.

Først skal jeg snakke om Mørkets lenker som binder dere til jordens sfærer.

15:4. Darkness and light are both of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Mørke og Lyset er begge av samme natur, kun forskjellig i sitt uttrykk. For begge har sitt opphav i det som er kilden til alt. Mørket er uorden og Lys er orden. Et Mørke som er transmutert er Lysets Lys. Dette, mine barn, er formålet med deres eksisens, å transmutere Mørket til Lyset.

"Everything is Dual; everything has poles; everything has its pair of opposites; like and unlike are the same; opposites are identical in nature, but different in degree; extremes meet; all truths are but half-truths; all paradoxes may be reconciled."

The Kybalion.

Vi får her vite meningen med livet. Vi trenger ikke lenger å lure på hva vi er og hvorfor vi er her. Vi trenger ikke lenger å frykte døden og føle at livet er meningsløst. 

15:5. Hear ye now of the mystery of nature, the relations of life to the Earth where it dwells. Know ye, ye are threefold in nature, physical, astral and mental in one.

Lytt nå til naturens mysterier. Til livets relasjoner til jorden hvor det dveler. Vit at dere er 3-delt i utforming. Fysisk, astral-legeme og mental i ett.

15:6. Three are the qualities of each of the natures; nine in all, as above, so below.

Tre er kvalitetene til hver av utformingene. Ni til sammen, som ovenfor, så nedenfor.

15:7. In the physical are these channels, the blood which moves in vortical motion, reacting on the heart to continue its beating. Magnetism which moves through the nerve paths, carrier of energies to all cells and tissues. Akasa which flows through channels, subtle yet physical, completing the channels.

I den fysiske utformingen er det kanaler hvor blodet beveger seg med rytmiske bevegelser i takt med hjerteslagene. Magnetisme som bevege seg via nervebaner, bærer av energi til celler og kroppsvev. Akasa som flyter i kanaler, subtile men likevel fysiske, og som sammenslutter disse.

15:8. Each of the three attuned with each other, each affecting the life of the body. Form they the skeletal framework through which the subtle ether flows. In their mastery lies the Secret of Life in the body. Relinquished only by will of the adept, when his purpose in living is done.

Hver av disse tre virker i harmoni med hverandre. Alle påvirker kroppens funksjoner. De utgjør det strukturelle rammeverk hvor den subtile Ether flyter. I deres fullendthet, ligger livets hemmelighet i kroppen som kun trekkes tilbake når kroppens iboende mester ønsker dette etter at livets hensikt er nådd.

15:9. Three are the natures of the Astral, mediator is between above and below; not of the physical, not of the Spiritual, but able to move above and below.

Tre er de ulike egenskaper knyttet til astral-legemet, budbringeren mellom det ovenfor og det nedenfor. Astral-legemet er hverken fysisk eller åndelig, men har likevel evnen til å bevege seg ovenfor og nedenfor.

15:10. Three are the natures of Mind, carrier it of the Will of the Great One. Arbitrator of Cause and Effect in thy life. Thus is formed the threefold being, directed from above by the power of four.

Tre er de ulike egenskapene vi finner i sinnets natur. En formidler av Den stores vilje. Den er ansvarlig for årsak og virkning i ditt liv. Slik er dette tredelte vesen formet. Instruert ovenfra av kraften til fire.

15:11. Above and beyond man's threefold nature lies the realm of the Spiritual Self.

Ovenfor og utenfor menneskets trefoldige natur, ligger sfæren til det Spirituelle Selvet.

15:12. Four is it in qualities, shining in each of the planes of existence, but thirteen in one, the mystical number. Based on the qualities of man are the Brothers: each shall direct the unfoldment of being, each shall channels be of the Great One.

Fire er det i sine kvaliteter. Skinnende i hvert av eksistensens plan, men ett i tretten, det mystiske nummer. Brødrenes tilstedeværelse er i forhold til menneskets kvalitet. De skal forme dets egenskaper. De skal være budbringere for Den Store.

15:13. On Earth, man is in bondage, bound by space and time to the earth plane. Encircling each planet, a wave of vibration, binds him to his plane of unfoldment. Yet within man is the Key to releasement, within man may freedom be found.

På jorden er mennesker i trelldom. Bundet av tid og rom til jordplanet. Hver planet er omringet av vibrerende bølger som binder det til dets plan av eksistens. Likevel, inne i mennesket eksisterer nøkkelen til dets frigjørelse. Inne i mennesket kan dets frihet bli funnet.

Ved å se inn, kan vi finne friheten. Den ligger ikke der ute. Kun inne i oss. Det er der vi vi finner kilden til all storhet. Det er der storhetene i vår historie fant kilden til deres eksellens. Ved å se inn, ved å se mot lyset, kan vi heve våre frekvenser og dermed slippe unna de vibrerende bølgene som omgir vår planet og binder oss her. Dette er fysikk og forståelsen for bølgenes natur uavhengig av hvilket medium de måtte opptre i.

15:14. When ye have released the self from the body, rise to the outermost bounds of your earth-plane. Speak ye the word Dor-E-Lil-La.

Når du har frigjort deg fra kroppen, fly da til det ytterste punktet på jord-planet og si da ordet Dor-E-Lil-La.

15:15. Then for a time your Light will be lifted, free may ye pass the barriers of space. For a time of half of the sun (six hours), free may ye pass the barriers of earth-plane, see and know those who are beyond thee.

Så for en tid vil ditt Lys bli løftet. Fritt kan du passere barrierene i rommet. I en periode på seks timer kan du passere fritt barrierene til jord-planet og se og ha kjennskap til de som har passert før deg.

15:16. Yea, to the highest worlds may ye pass. See your own possible heights of unfoldment, know all earthly futures of Soul.

Ja, du kan passere til de høyeste verdener og der observere ditt eget potensiale av utfoldelse. Kjenne til alle av sjelens fremtidige eksistenser på denne jorden.

15:17. Bound are ye in your body, but by the power ye may be free. This is the Secret whereby bondage shall be replaced by freedom for thee.

Du er bundet til ditt legeme. Men med kraften kan du bli fri. Dette er hemmeligheten hvor fangenskap skal bli erstattet med frihet for deg.

15:18. Calm let thy mind be. At rest be thy body: Conscious only of freedom from flesh. Center thy being on the goal of thy longing. Think over and over that thou wouldst be free. Think of this word La-Um-I-L-Ganoover and over in thy mind let it sound. Drift with the sound to the place of thy longing. Free from the bondage of flesh by thy will.

La tankene falle til ro. La kroppen hvile. Fokuser kun på å bli fri fra kroppen. Se deg selv på det stedet du ønsker å være. Gjenta gang etter gang i tankene at du vil bli fri. Tenk på dette ordet i dine tanke, La-Um-I-L-Ganoover og lytt til det i din bevissthet. Lytt til lyden mens du flyter til det stedet du ønsker å være. På denne måten vil du bli fri fra kroppen.

15:19. Hear ye while I give the greatest of secrets: how ye may enter the Halls of Amenti, enter the place of the immortals as I did, stand before the Lords in their places.

Lytt mens jeg gir deg den største av alle hemmeligheter: hvordan du kan komme inn i Amentis haller. Komme inn dit hvor de udødelige oppholder seg og stå foran Mesterne på deres plasser.

15:20. Lie ye down in rest of thy body. Calm thy mind so no thought disturbs thee. Pure must ye be in mind and in purpose, else only failure will come unto thee.

Ligg ned og la kroppen hvile. Ro ned sinnet slik at ingen tanker forstyrrer deg. Du må være ren i tanker og hensikter. Hvis ikke vil du med sikkerhet feile.

15:21. Vision Amenti as I have told in my Tablets. Long with fullness of heart to be there. Stand before the Lords in thy mind's eye.

Se for deg Amenti slik jeg har lært deg i mine opptegnelser. Lengt inderlig i ditt hjerte å være der. Visualiser at du står foran Mesterne.

15:22. Pronounce the words of power I give (mentally); Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El. Relax thy mind and thy body.Then be sure your soul will be called.

Uttal i tankene ordene med kraft jeg gir deg: Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El. Slapp av i sinnet og kroppen. Vær så sikker på at din sjeler vil bli kalt.

15:23. Now give I the Key to Shambbalah, the place where my Brothers live in the darkness: Darkness but filled with Light of the Sun. Darkness of Earth, but Light of the Spirit, guides for ye when my day is done.

Nå gir jeg deg nøkkelen til Shambbalah, stedet hvor mine brødre lever i mørket. I mørket, men likevel fylt med Solens Lys. Mørket slik det er på jorden, men Åndens Lys som vil være en guide for deg når min tid er fullendt.

15:24. Leave thou thy body as I have taught thee. Pass to the barriers of the deep, hidden place. Stand before the gates and their guardians. Command thy entrance by these words:

Forlat så kroppen som jeg har lært deg. Reis til de skjulte dyp hvor barrierene eksisterer. Stå foran portene og deres vakter. Be om å få passere disse med ordene:

15:25. I am the Light. In me is no darkness. Free am I of the bondage of night. Open thou the way of the Twelve and the One, so I may pass to the realm of wisdom.

Jeg er Lyset. I meg eksisterer ikke Mørket. Jeg er fri fra nattens fangenskap. Åpne veien med de Tolv og En, slik at jeg kan passere til sfærene med visdom.

15:26. When they refuse thee, as surely they will, command them to open by these words of power: I am the Light. For me are no barriers. Open, I command, by the Secret of Secrets Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.

Når de avslår ditt ønske som de med sikkerhet vil, befal dem da å åpne med kraften i disse ordene: Jeg er Lyset. For meg eksisterer det ingen barrièrer. Jeg befaler dere å åpne med kraften i hemmelighetenes hemmelighet: Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.

15:27. Then if thy words have been Truth of the highest, open for thee the barriers will fall.

Hvis det har vært helt ærlig i ordene du har uttalt, vil barrierene foran deg falle.

15:28. Now, I leave thee, my children. Down, yet up, to the Halls shall I go. Win ye the way to me, my children. Truly my brothers shall ye become.

Når forlater jeg deg mitt barn. Ned, men likevel opp, til hallene skal jeg reise. Gjør deg fortjent til veien til der jeg er, mitt barn. Da skal du i sannhet bli min bror.

Thoth returnerer til Amenti. 1:1; 1:4; 1:17; 1:33; 1:35; 1:43; 2:47; 11:24; 14:42; 15:28;

15:29. Thus finish I my writings. Keys let them be to those who come after. But only to those who seek my wisdom, for only for these am I the Key and the Way.

Med dette avslutter jeg mine opptegnelser. La de være nøkler for de som kommer etter. Men kun for de som søker visdom. For det er kun for disse jeg er nøkkelen og veien.