Tavle 2: Amentis haller

Innledning

Det er mange spekulasjoner rundt hva Amentis haller er. Alt fra mystiske riker og celestiale portaler til skjulte hulrom under Sfinxen. Det er lett å misforstå Emerald Tablets fordi noe må tas bokstavelig (som beskrivelsen av hans oppvekst i Atlantis) og noe må tas billedlig (som Amentis haller). Men likevel kan det være noe rett i begge typer tolkninger. Den samme sannhet kan materialiseres i ulike plan. As above so below.

Amentis haller er et sted som ivaretar bevisstheter inntil de har blitt lys og dermed har blitt fri. Inntil de har trådd inn på det store spirituelle plan. Reinkarnasjon skjer ved at vi vandrer fra de dødes hall i og tilbake til en ny fysisk kropp i denne verden. Vi reinkarnerer syklisk inntil vi forstår at vår fysiske verden er en illusjon. Inntil vi er i stand til å reise videre som lys hvor de høyeste celestiale sfærene er vårt endelige mål. Når vi har kommet til det stadium, vil vi kunne dvele blant mesterne som sitter i de levendes hall.

Know that the secret of life in Amenti is the secret of restoring the balance of poles. All that exists has form and is living because of the Spirit of life in its poles.

Man is a star bound to a body, until in the end, he is freed through his strife. Only by struggle and toiling thy utmost shall the star within thee bloom out in new life. He who knows the commencement of all things, free is his star from the realm of night.

Formed forth ye, from the primal ether, filled with the brilliance that flows from the source, bound by the ether coalesced around, yet ever it flames until at last it is free.

Each soul on earth that loosens its fetters, shall soon be made free from the bondage of night.

De høyeste celestiale sfærer bærer all sannhet. Jo lenger vekk fra disse sfærer vi kommer, jo mer blir eksistensen en illusjon. Den verden vi lever i er en projeksjon av noe som eksisterer i de høyeste celestiale sfærer hvor alt er mentalt. Materie er derfor et rent mentalt fenomen hvor det mentale prosjekteres ned til en fysisk eksistens og ikke omvendt slik vitenskapen hevder. Platon berørte dette temaet da han så sin skygge på en vegg fremfor å se mot kilden til lyset som var bak ham.

Fra fødselen av har vi blitt fortalt at vi kun kan stole på våre fysiske sanser. Vi har blitt lært at materie rager over sinn. At vår hjerne har ansvaret for våre tanker. Men vi må forkaste denne ideen som gir oss et uriktig paradigme. Den som stoler på vitenskapen og dens begrensede perspektiv på vår udødelighet, vil gå seg vill i Amentis haller og bli ført tilbake i en ny kropp i en ny reinkarnasjon. Det er en rekke porter som må åpnes før vi igjen kan tre inn i de høyeste celestiale sfærer. Den første porten er livets port hvor vi overvinner døden mens vi har en fysisk kropp. Da må vi glemme vitenskapen og jobbe trofast mot det å bli lys. Vi må forstå hva våre fysiske sanser er. De er skapt for å oppdage en materialisert projeksjon og ikke kilden til projeksjonen som er formålet til det tredje øyet. Å trene dette øyet er derfor umåtelig viktig.

He who by progress has grown from the darkness, lifted himself from the night into light, free is he made of the Halls of Amenti, free of the Flower of Light and of Life. Guided he then, by wisdom and knowledge, passes from men, to the Master of Life.

Emerald Tablets forteller oss at å ikke lytte til hjertet, er en vederstyggelighet for sjelen. Når vi kun identifiserer oss med vårt jordiske liv og alle dets trivialiteter, vil dette resultere i liten selvbevissthet. Ved døden, vil sjelen av den grunn bli stoppet ved portene som er nevnt over. Å identifisere oss med noe, er en ren mental øvelse som over tid skaper en mental tilstand vi tar med oss inn i døden. Sjeler som ankommer portene uten evne til å bevege seg utover en materiell konseptualisering av seg selv, vil bli strippet for sine minner og kastet tilbake til Jorden for å gjøre alt om igjen. De vil reinkarnere i en viss form avhengig av deres karma. Vår oppgave på jorden, er å bli så rene i våre vibrasjoner at vi tillates å passere de hindre som eksisterer på veien til de høyeste celestiale sfærer.

Det er umulig å beskrive en høyere dimensjon med ord. Men vi kan oppleve følelser som beskriver det som eksisterer i høyere sfærer. I meditasjon hvor vi lytter til disse høyere sfærene og som Emerald Tablets sier vi finner ved å se inn, kan vi plutselig få visdom som ikke eksisterer i noen bok. Derfor er meditasjon så viktig. Den hjelper oss å se kilden til lyset og ikke bare projeksjonen, eller vår fysiske verden.

On Earth, man is in bondage, bound by space and time to the earth plane. Encircling each planet, a wave of vibration, binds him to his plane of unfoldment. Yet within man is the Key to releasement, within man may freedom be found.

Uvitenhet er det som holder mennesket fastbundet til jorden. En uvitenhet som gjør at egoet får spillerom. Hvert menneske er et uttrykk for en glødende gnist utsprunget fra Den Evige Ilden. Dualitet, arroganse, sjalusi og mørket eksisterer kun der uvitenhet råder. Den hevngjerrige guden som er nevnt i det gamle testamentet, er IKKE et vesen som lever i de høyeste celestiale sfærer selv om den representerer seg som det. Det er et vesen som vokter livets port i Amentis haller. Dens oppgave er å gjøre det vanskelig å finne sannheten. For det er bare de rene av hjertet som vil kunne finne porten og passere vokterne. Religioner basert på det gamle testamentets gud og deres mange og mektige institusjoner, evner ikke å avsløre illusjonen som ligger i materien og dermed heller ikke veien vi må gå. For det er bare den som klarer å heve sine frekvenser og som evner å se lysets mentale projeksjon, som har nøkkelen til de høyere sfærer. Å oppnå kunnskap om sitt eget vesen er et steg mot visdom. Begynn å utstråle kjærlighet. Hvorfor er dette så vanskelig? For mange står det lille «meg», et skadet ego full av selvmedlidenhet i veien.

Dette kan sammenlignes med en gammel FM – radio. Den hadde en skala fra 88 – 108 MHz. La oss tenke oss at de laveste frekvensene rundt 88 MHz representerer denne jorden og 108 MHz de høyeste celestiale sfærer. De kanalene som sendte på de lavest frekvensene ville aldri kunne bli hørt på de høyeste. De ville aldri eksistere der. Kybalions prinsipp om vibrasjon og bevegelse forteller oss at alt er energi og vibrerer med en frekvens. Også materie, emosjoner og livsvilkår. Nikola Tesla opplyste oss om følgende: "If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration." Albert Einstein hadde en lignende uttalelse: "Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics." Når noen ville høre på kanaler rundt 108 MHz, måtte de skru på et ratt inntil mottagerens filter var stilt inn på de høyeste frekvensene. På samme måte kan Amentis haller beskrives som et metafysisk filter bestående av bevisstheter satt der til å vokte høyere sfærer og hvor vi i stedet for å skru på et ratt, må endre våre perspektiv og fylle våre hjerter med kjærlighet for å tilpasse oss de høyeste frekvensene. Hver eneste emosjon vi velger å ha, er som å skru på rattet som gir oss en bestemt kanal. Når våre frekvenser øker, vil si se at materien består av energi og at vår bevissthet har makt over den.

2:1. Deep in Earth's heart lie the Halls of Amenti, far 'neath the islands of sunken Atlantis, Halls of the Dead and halls of the living, bathed in the fire of the infinite ALL.

Dypt inne i hjertet av jorden, langt under øyene hvor det nedsunkne Atlantis lå, ligger Amentis haller. Der finner vi de dødes og levendes haller, opplyst av ilden fra det uendelige ALTET.

2:2. Far in a past time, lost in the space time, the Children of Light looked down on the world. Seeing the children of men in their bondage, bound by the force that came from beyond. Knew they that only by freedom from bondage could man ever rise from the Earth to the Sun.

For lenge siden, tapt i rom og tid, så Lysets Barn ned på denne verden. Der oppdaget de menneskenes barn i deres fangenskap. Bundet av kraften som kom fra det hinsidige. De visste at mennesket kunne reise fra Jorden til Solen kun ved å bli fri fra denne kraftens makt over dem.

Med jorden siktes det til den fysiske sfære vi lever i, hvor både tid og materie eksisterer. Med solen, siktes det til den sfæren hvor både tid og materie har opphørt, men hvor vi fortsatt eksisterer som bevisstheter. Men da med langt større frihet. Et sted som venter på oss. Mennesket er på en reise fra Jorden til Solen. En reise i frekvenser. Som en følge av gjentatte reinkarnasjoner og derigjennom gjentatte muligheter for læring, beveger det seg sakte mot høyere frekvenser. Lysets barn valgte å hjelpe mennesket i dets lange reise mot Solen. Vår oppgave er å bryte lenkene som den urgamle kraften forårsaker. Emerald Tablets gir svar på hvordan dette kan gjøres. For mennesket er det viktigste å kjenne til mørket og lyset. Og vite at reisen ikke først og fremst dreier seg om tid og rom, men frekvenser. At vi har en jobb å gjøre i forhold til frekvensene våre emosjoner skaper.

Mørket visker i menneskets øre at lyset og mørket ikke eksisterer. At det ikke er på en evig reise. At livet er kort og brutalt. At livet oppstår ved en fødsel og avsluttes med døden, og mer er det ikke. Dette paradigmet mørket så intenst ønsker å prege inn i vår bevissthet, er en del av kraften fra hinsidige. Dermed mister mennesket retningen. Og de store spørsmålene oppstår. Hvem er vi? Hva gjør vi her? Hva er hensikten med livet?

På samme måte som mennesket er på en reise fra jorden mot solen, er vår indre energi på en reise i vår kropp. Vårt nedre abdomen er jorden og hodet er solen. Når vi spiser eller har sex, flyter energien mot jorden for å ivareta behovene der. Når vi faster og har tantrisk sex uten å ejakulere, flyter energien mot solen. Derfor ser vi relikvier hvor hellige mennesker har en sol rundt hodet. Hva vi foretar oss i livet er med på å bestemme hvilken vei reisen skal ta. Å fylle hodet med lys og vekke opp det tredje øye, er et skritt på veien i vår reise mot solen.

2:3. Down they descended and created bodies, taking the semblance of men as their own. The Masters of everything said after their forming:

De steg ned og skapte kropper med utseende lik menneskets. Etter dette uttalte Mesterne:

De kunne skape menneskekropper. En teknologi som ligger langt foran den vi har i dag. Deres teknologi er så mye mer avansert enn vår, at vi ikke engang ser at det er en teknologi. Det er som om et medlem av et steinaldersamfunn skulle krype inn i hulen sin og finne en moderne bærbar datamaskin. Ville den bli tolket som en flat sten? Eller et egnet sted for å skjære opp kjøttet etter dagens fangst?

2:4. We are they who were formed from the space-dust, partaking of life from the infinite ALL; living in the world as children of men, like and yet unlike the children of men.

Vi er de som ble skapt av stjernestøv. Som deltar i liv oppstått fra det uendelige ALTET. Vi lever i verden som menneskenes barn. Like, men likevel ulike, menneskenes barn.

Mesterne lever side om side med oss i kropper som ligner våre. De er her for å hjelpe oss. Emerald Tablets ber oss om å la våre hjerter være fylt med bønn til dem om mer visdom. Ha en bønn om å motta det lyset de kom til jorden for å gi oss.

2:5. Then for a dwelling place, far 'neath the earth crust, blasted great spaces they by their power, spaces apart from the children of men. Surrounded them by forces and power, shielded from harm they the Halls of the Dead.

Langt under jordens overflate og langt unna menneskenes barn skapte de med deres kraft store rom som de kunne ha som tilholdssted. Med et omsluttende kraftfelt, ble Dødens Haller beskyttet fra ødeleggelse.

2:6. Side by side then, placed they other spaces, filled them with Life and with Light from above. Builded they then the Halls of Amenti, that they might dwell eternally there, living with life to eternity's end.

Ved siden av hverandre skapte de andre rom og fylte dem med liv og lys fra oven. De bygde Amentis haller slik at de kunne dvele der evig. Leve der inntil evighetens slutt.

Hvordan beskriver man evigheten når alt er syklisk? Et syklisk perspektiv rommer både en tidsbegrenset periode og en evighet. En syklus har en tidsbegrenset periode, men evigheten består av en evighet med sykluser. Når Emerald Tablets snakker om evighetens slutt, menes slutten på en syklus. Men slutten på en syklus betyr ikke at ting opphører å eksistere. Det som var, transformeres til noe nytt. På samme måte opphører vi ikke ved døden. Vi kunne ha sagt at vi lever til evighetens slutt. Til livets slutt hvor livet er en naturlig syklus. Deretter reinkarnerer vi inn i en ny syklus, Et nytt liv. Varigheten på en syklus varierer. Syklusen som beskrives i verset over, er en helt annen syklus enn våre liv og varer mye lenger. Men også de har en slutt som leder til nye sykluser.

2:7. Thirty and two were there of the children, sons of Lights who had come among men, seeking to free from the bondage of darkness those who were bound by the force from beyond.

Det var 32 av dem, Lysets Sønner, som kom til menneskene for å frigjøre de som var bundet av Mørket. De som var fanget av en kraft fra det hinsidige.

2:8. Deep in the Halls of Life grew a flower, flaming, expanding, driving backward the night.

Dypt i Livets Haller vokste det en blomst, brennende og ekspanderende, som fordrev natten.

Vi må huske at mysteriene er mysterier for menneskene så lenge de ikke kan forklares med den vitenskapen de til enhver tid har tilgjengelig. For til tross for dens enorme fremskritt, er likevel teknologien vi besitter i dag i et større tidsperspektiv, særdeles primitiv.

Da legevitenskapen oppdaget plantenes helende egenskaper, forsøkte de å kopiere det de fant i naturen. Da dette ofte ikke gikk, tok den patent på plantene. Til og med menneskets DNA. Dagens vitenskap utvikler seg raskt og vil etter hvert berøre temaer som religion og tro. Sinnets skapende kraft. Krystallets helende evner. Elementærpartiklene som forklarer mørk materie. Kvantefeltet. 

Menneskets iboende kraft vil ikke lenger kunne holdes skjult. Men det vil ikke være mulig å ta patent på sjelen. Mørket vet dette. Krigen utfoldes derfor ikke først og fremst på slagmarken, men i våre sinn som er dirigenten for all skapelse. Det eksisterer derfor en kamp om våre paradigmer. For at vi ikke skal tro at hverken sjelen eller en skapende kraft eksisterer.

Newtons ligninger forklarer de fysiske lovene vi lever side om side med. Men det finnes andre fysiske lover som gjelder der tid og rom opphører. Kommersialismen er tjent med at vi kun forholder oss til newtons lover. Til fysiske objekter som kan produseres i et stort antall og selges med størst mulig fortjeneste. Men to ideer skal snart møtes og forenes. Det er hva vi har foran oss.

2:9. Placed in the center, a ray of great potence, Life giving, Light giving, filling with power all who came near it. Placed they around it thrones, two and thirty, places for each of the Children of Light, placed so that they were bathed in the radiance, filled with the Life from the eternal Light.

I senter ble det plassert en stråle med høy intensitet. Den var livgivende, opplysende, og fylte alle som kom nær med kraft. Rundt plasserte de 32 troner, en for hvert av Lysets Barn. På den måten ble de badet i lyset, fylt med lys fra Det Evige Lys.

2:10. There time after time placed they their first created bodies so that they might by filled with the Spirit of Life. One hundred years out of each thousand must the Life-giving Light flame forth on their bodies. Quickening, awakening the Spirit of Life.

På tronene plasserte de regelmessig deres kropper som ble skapt først, slik at disse kunne bli fylt med Livets Ånd. I hundre av hvert tusende år måtte deres kropper belyses med det livgivende Lyset. Raskt ble Livets Ånd vekket.

2:11. There in the circle from aeon to aeon, sit the Great Masters, living a life not known among men. There in the Halls of Life they lie sleeping; free flows their Soul through the bodies of men.

Fra eon til eon sitter Mesterne i sirkelen og lever et liv ukjent for mennesket. Der, i Livets Haller, ligger de sovende mens deres sjeler fritt kan fly gjennom menneskenes kropper.

2:12. Time after time, while their bodies lie sleeping, incarnate they in the bodies of men. Teaching and guiding onward and upward, out of the darkness into the light.

Gang etter gang, mens deres kropper ligger sovende, inkarnerer de som mennesker. Da underviser og veileder de menneskene, videre og oppover, ut av Mørket og inn i Lyset.

Vi får vite at de inkarnerer blant menneskene i den hensikt å være store lærere og mestere som kan veilede menneskene på jorden. Emerald tablets 7:3: Open thy souls to the BROTHERS OF BRIGHTNESS. Let them enter and fill thee with LIGHT.

Incarnate 1:14; 1:42; 14:13;

2:13. There in the Hall of Life, filled with their wisdom, known not to the races of man, living forever 'neath the cold fire of life, sit the Children of Light. Times there are when they awaken, come from the depths to be lights among men, infinite they among finite men.

Der, i Livets Hall som er fylt med deres visdom ukjent for menneskene, udødelige under livets kalde Ild, sitter Barn av Lyset. Periodevis er de våkne og kommer opp fra dypet for å være lys blant menneskene. Uendelige i motsetning til mennesket som er begrenset.

'Cold fire of life' eller 'Cold flower of life' er livet i en fysisk kropp hvor ånden er bundet til denne.

2:14. He who by progress has grown from the darkness, lifted himself from the night into light, free is he made of the Halls of Amenti, free of the Flower of Light and of Life. Guided he then, by wisdom and knowledge, passes from men, to the Master of Life.

Den som har hatt fremgang og vokst fra Mørket, som har løftet seg selv fra Natten og inn i Lyset, er fri fra Amentis haller. Han er fri fra Lysets og Livets Blomst. Han vil være rettledet av visdom og kunnskap. Forlate menneskestadiet og bli en Livets Mester.

Den som har blitt lys, vil ikke lenger være bundet til livets sykluser. Den vil være fri fra Amentis haller og en livets mester. Han vil sitte blant mesterne i livets hall.

2:15. There he may dwell as one with the Masters, free from the bonds of the darkness of night. Seated within the flower of radiance sit seven Lords from the Space-Times above us, helping and guiding through infinite Wisdom, the pathway through time of the children of men.

Der kan han dvele i enhet med Mesterne. Være fri fra lenkene til Nattens Mørke. Syv Mestere fra Rom-Tid over oss sitter innenfor rekkevidden av Blomstens skinn. Hjelper og rettleder med uendelig visdom gjennom menneskestadiet.

2:16. Mighty and strange, they, veiled with their power, silent, all-knowing, drawing the Life force, different yet one with the children of men. Aye, different, and yet One with the Children of Light.

De er mektige og bemerkelsesverdige. Holdt skjult med sin makt. Stille, alt-vitende trekker de veksler på Livskraften. Ulike, men likevel ett med menneskenes barn. Ja, ulike, men likevel ett med Lysets Barn.

2:17. Custodians and watchers of the force of man's bondage, ready to loose when the light has been reached. First and most mighty, sits the Veiled Presence, Lord of Lords, the infinite Nine, over the other from each the Lords of the Cycles;

De vokter og overvåker kraften som holder mennesket i fangenskap, men er beredt til å gi slipp når tilstrekkelig Lys er oppnådd. Først og mest mektig sitter den skjulte men allestedsværende Mesternes Mester, den uendelige Ni, over de andre Mesterne fra hver av syklusene;

2:18. Three, Four, Five, and Six, Seven, Eight, each with his mission, each with his powers, guiding, directing the destiny of man. There sit they, mighty and potent, free of all time and space.

Tre, Fire, Fem og Seks, Syv, Åtte. Hver med sin misjon. Hver med sin kraft som guider og dirigerer menneskets skjebne. Der sitter de, mektige og potente, frigjort fra tid og rom.

2:19. Not of this world they, yet akin to it, Elder Brothers they, of the children of men. Judging and weighing, they with their wisdom, watching the progress of Light among men.'

De er ikke av denne verden, men likevel beslektet til den. De er som 'eldre brødre' til menneskenes barn. Bedømmer og veier deres visdom. Betrakter Lysets fremgang blant menneskene.

2:20. There before them was I led by the Dweller, watched him blend with ONE from above.

Av Mesteren ble jeg ledet til dem. Jeg så ham bli ett med den ENE fra oven.

2:21. Then from HE came forth a voice saying: Great art thou, Thoth, among children of men. Free henceforth of the Halls of Amenti, Master of Life among children of men. Taste not of death except as thou will it, drink thou of Life to Eternity's end, Henceforth forever is Life, thine for the taking. Henceforth is Death at the call of thy hand.

Fra HAM kom det en stemme som sa: Stor er du, Thoth, blant menneskenes barn. Fra nå av er du fri fra Amentis Haller, en Livets Mester blant menneskenes barn. Du skal ikke smake døden med mindre du selv ønsker det. Drikk av Livet til evighetens slutt. Fra denne stund er det gitt deg å administrere over livet. Og dermed også døden.

Når en bevissthet har nådd et utviklingstrinn hvor det er blitt lysets barn, altså at det kan alternere mellom det å ha en fysisk kropp og det å være lys etter egen vilje, så har denne bevisstheten også underlagt seg livet og døden. Se senere i Emerald Tablets om mer detaljer.

Det å overvinne livet og døden er en spirituell teknologi. Den er ikke avhengig av avansert programvare eller elektroniske kretser fremstilt i forurensende produksjonsprosesser. Det er en teknologi som er langt mer avansert enn som så. Det er en teknologi som sjelen benytter på sin vei tilbake til lyset. Det er en teknologi som alltid har vært og alltid vil være der. Den tilpasser seg sjelens utviklingstrinn uavhengig av hvor det måtte være. Når vi søker udødeligheten, bør vi søke denne teknologien og ikke bare den teknologien som er tilgjengelig via den moderne legevitenskap.

Har vi ikke alltid lengtet etter en teknologi som ikke forurenser? En teknologi som ikke skaper fattigdom og ultrarike fordi noen har patentrettigheter mens andre må betale dyrt? En teknologi som er tilgjengelig for alle og uten begrensninger? En teknologi som kan skape rosekledde byer av gull med en skjønnhet langt utenfor det vi kan forestille oss akkurat nå? Menneskeheten er i en brytningfase. Det er på vandring i universets mange korridorer. Det har kommet til en dør som snart skal åpnes og lede dem inn i nye rom. Når den trer inn i vannmannens tidsalder skal de gamle institusjonene som har vært med oss i årtusener falle. Frem skal det feminine vokse sammen med kunnskapen om en ny teknologi.

2:22. Dwell here or leave here when thou desireth, free is Amenti to the son of man. Take thou up Life in what form thou desireth, Child of the Light that has grown among men. Choose thou thy work, for all should must labour, never be free from the pathway of Light.

Dvel her eller forlat dette stedet som du måtte ønske. Fritt er Amenti ovenfor menneskets sønn. Ta opp en livsform du måtte ønske, Lysets Barn, som har vokst blant menneskenes barn. Velg deg en oppgave. For alle må arbeide på veien mot Lyset.

Thoth har blitt fri fra Amenti. Fra en uendelighet av reinkarnasjoner. Han har blitt et lysets barn. I dette verset ser vi at alt arbeid som foregår i universet leder til en sammensmeltning med KILDEN. Uansett hvilket utviklingstrinn vi måtte befinne oss på, har vi et arbeid å utføre. Thoth steg opp på et nytt utviklingstrinn og ble bedt om å velge en ny oppgave tilpasset dette nivået. På den måten forlater han oss og trer inn gudenes rekker. Men for en materialistisk verden er denne transformasjonen ukjent. Thoth blir i stedet en mytisk Gud noen en gang trodde på. Guden for visdom og skrivekunst. Men den samme transformasjonen som Toth gjennomgikk, venter også på oss. Å bli et lysets barn, er bare et trinn blant mange som venter på å bli besteget.

2:23. One step thou has gained on the long pathway upward, infinite now is the mountain of Light. Each step thou taketh but heightens the mountain; all of thy progress but lengthens the goal.

Et trinn til har du gått på den lange stien oppover. Lyset er som et fjell som hele tiden blir større. Hvert trinn du tar mot toppen, gjør fjellet enda høyere. Progresjon leder til stadig høyere mål.

Det er mange trinn som skal passeres før vi kan smelte sammen med KILDEN. Thoth har tatt et trinn opp og oppdager enda et.

Thoth er ikke lenger underlagt de fysiske lovene, men lysets lover.

2:24. Approach ye ever the infinite Wisdom, ever before thee recedes the goal. Free are ye made now of the Halls of Amenti to walk hand in hand with the Lords of the world, one in one purpose, working together, bring of Light to the children of men.

Arbeid alltid for å oppnå den uendelige visdommen. Men vit likevel at den alltid ekspanderer. Du er nå frigjort fra Amentis haller for å gå hånd i hånd med Jordens Mestere som arbeid sammen mot et felles mål om å bringe Lys til menneskenes barn.

Thoth var et menneske og gjennom livets prøvelser og hardt arbeid for å oppnå visdom og kunnskap, oppnår han endelig å bli lys. Han trer inn i de myteomspunnede gudenes rekker. Men sammen med andre mestere, arbeider han for å forøke lyset blant menneskene.

2:25. Then from his throne came one of the Masters, taking my hand and leading me onward, through all the Halls of the deep hidden land. Led he me through the Halls of Amenti, showing the mysteries that are known not to man.

En av Mesterne steg ned fra hans trone, tok min hånd og ledet meg videre gjennom alle hallene i dette dype og skjulte landet. Jeg ble ledet gjennom Amentis Haller og vist mysteriene som er ukjent for mennesket.

2:26. Through the dark passage, downward he led me, into the Hall where site the dark Death. Vast as space lay the great Hall before me, walled by darkness but yet filled with Light.

Han ledet meg gjennom skjulte passasjer ned til hallen hvor Døden med sitt mørke satt. Foran meg lå den enorme hallen innhyllet i mørke, men likevel fylt med Lys.

2:27. Before me arose a great throne of darkness, veiled on it sat a figure of night. Darker than darkness sat the great figure, dark with a darkness not of the night. Before it then paused the Master, speaking.

Foran meg steg det frem en stor mørk trone hvor en nattens skikkelse satt tilslørt. Mørkere enn mørket satt skikkelsen der, mørk med et Mørke som ikke er av natten. Mesteren stoppet opp foran skikkelsen og sa:

2:28. The Word that brings about Life, saying; Oh, master of darkness, guide of the way from Life unto Life, before thee I bring a Sun of the morning. Touch him not ever with the power of night. Call not his flame to the darkness of night. Know him, and see him, one of our brothers, lifted from darkness into the Light. Release thou his flame from its bondage, free let it flame through the darkness of night.

Ordet som frembringe liv sa: O, Mørkets Mester, guide for de som vandrer fra liv til liv. Frem for deg bringer jeg en Morgenens Sol. Rør ham ikke lenger med nattens krefter. Kall ikke på hans flamme fra nattens Mørke. Kjenn ham og se ham, en av våre brødre, løftet fra Mørke og inn i Lyset. Løsriv hans flamme fra dens fangenskap. La den lyse fritt i nattens Mørke.

Vi vandrer fra en serie med fysisk liv til et liv hvor vi eksisterer som lys og blir en morgenens sol. Dette er et markant skille hvor vi beveger oss fra Det Store Mentale Plan til Det Store Spirituelle plan. 

2:29. Raised then the hand of the figure, forth came a flame that grew clear and bright. Rolled back swiftly the curtain of darkness, unveiled the Hall from the darkness of night.

Figuren løftet sin hånd. En flamme som vokste i styrke og klarhet kom til syne. Mørkets slør ble tatt vekk og hallen trådte frem fra nattens mørke.

2:30. Then grew in the great space before me, flame after flame, from the veil of the night. Uncounted millions leaped they before me, some flaming forth as flowers of fire.

I den store hallen foran meg, vokste flamme etter flamme opp fra nattens mørke. Utallige millioner vandret de foran meg. Noen som Ildens Blomster.

2:31. Others there were that shed a dim radiance, flowing but faintly from out of the night.

Andre utstrålte et svakt lys. Et svakt lys i nattens mørke.

2:32. Some there were that faded swiftly; others that grew from a small spark of light. Each surrounded by its dim veil of darkness, yet flaming with light that could never be quenched. Coming and going like fireflies in springtime, filled they with space with Light and with Life.

For noen forsvant lyset raskt. Andre hadde lys som små gnister, men som økte i intensitet. Samtlige omringet og tilslørt av et Mørke. Dog kunne Lyset fra deres flammer ikke slukkes. Som ildfluer som kommer og går på våren, fylte de rom med Lys og med Liv.

2:33. Then spoke a voice, mighty and solemn, saying: These are lights that are souls among men, growing and fading, existing forever, changing yet living, through death into life. When they have bloomed into flower, reached the zenith of growth in their life, swiftly then send I my veil of darkness, shrouding and changing to new forms of life.

Så kom det en mektig og majestetisk stemme som sa: dette er sjelenes lys blant menneskene. Lys som øker og avtar i intensitet. Evige. Bevisstheter som transformeres ved døden og som deretter trer inn i nye liv. Når deres blomst har blomstret, når de har nådd sitt høyeste potensiale, da fjerner jeg raskt Mørkets slør og endrer dem til nye livsformer.

2:34. Steadily upward throughout the ages, growing, expanding into yet another flame, lighting the darkness with yet greater power, quenched yet unquenched by the veil of the night.

Gjennom tiden har de standhaftig forøktes og ekspandert oppover til en annen flamme. Opplyst mørket med en stadig større kraft. Blitt slukket, men dog ikke slukket, av nattens mørke.

Det er sjelen som er på vandring. Kroppen våkner til liv ved en fødsel og dør når livet er over. Men sjelen transformeres ved døden og trer deretter, når den er klar, inn i en ny kropp. Men her får vi også vite at sjelen ekspanderer og trer inn i en ny flamme med større kraft.

2:35. So grows the soul of man ever upward, quenched yet unquenched by the darkness of night.

På den måten vokser menneskets sjel alltid oppover. Slukket, men dog ikke slukket, av Nattens Mørke.

2:36. I, Death, come, and yet I remain not, for life eternal exists in the ALL; only an obstacle, I in the pathway, quick to be conquered by the infinite light.

Jeg, døden, eksisterer, men blir ikke værende. For livet eksisterer evig i ALTET. Jeg er kun et hinder på veien og beseires raskt av Det Evige Lys.

2:37. Awaken, O flame that burns ever inward, flame forth and conquer the veil of the night.

Våkne opp, O flamme, som alltid brenner i vårt indre, ekspander og beseir nattens slør.

Vi blir kjent med vår indre ild ved å meditere og rette fokuset innover. Frykten forsvinner fordi vi blir kjent med den evige delen av vår sjel. Den udødelige. Det verdslige blir mindre viktig fordi vi får et annet perspektiv på vår eksistens. Dermed handler den ikke lenger om overlevelse og behov for å beskytte det som er vårt. Vi evner å gjennomskue dagens institusjoner som ikke vil fortelle oss hvem vi er og dermed hvordan vi burde leve. Men vi er i en himmelsk fase hvor lyset igjen vil begynne å dominere. Og da vi vil våkne opp av en lang søvn. 

2:38. Then in the midst of the flames in the darkness grew there one that drove forth the night, flaming, expanding, ever brighter, until at last was nothing but Light.

Så, i sentrum av flammene som eksisterte i Mørket, vokste det eǹ som fikk mørket til å vike. Lysende, ekspanderende. Alltid sterkere, inntil alt var Lys.

Dette er hensikten med vår eksistens. Å motta lys i den grad at mørket i oss viker. Kollektivt, å motta lys i den grad at mørket blant oss viker. Menneskeheten har vært i en slik prosess i årtusener.

2:39. Then spoke my guide, the voice of the master: See your own soul as it grows in the light, free now forever from the Lord of the night.

Da snakket min guide og fra mesterens stemme lød: Se din egen sjel mens den vokser i Lyset. Fra nå av og for alltid vil den være fri fra Nattens Mester.

Thoth hadde nådd en grad av lys hvor mørket ikke lenger hadde makt over ham. En tilstand vi også vil nå og som er en del av den himmelske flyten til all bevissthet. 

2:40. Forward he led me through many great spaces filled with the mysteries of the Children of Light; mysteries that man may never yet know of until he, too, is a Sun of the Light.

Han ledet meg fremover gjennom mange ekstraordinære sfærer fylt med mysteriene til Lysets Barn; Mysterier som mennesket kanskje ikke kjenner til før det selv blir en Solens Lys.

2:41. Backward then HE led me into the Light of the hall of the Light. Knelt I then before the great Masters, Lords of ALL from the cycles above.

Han ledet meg tilbake til Lyset i Lysets Hall. Der knelte jeg ned foran de store mesterne, ALTETs Mestere fra syklusene over oss.

2:42. Spoke HE then with words of great power saying:

Der snakket han til meg med ord med stor kraft:

2:43. Thou hast been made free of the Halls of Amenti. Choose thou thy work among the children of men.

Du har blitt fri fra Amentis Haller. Velg derfor et arbeid du ønsker å utføre blant menneskenes barn.

2:44. Then spoke I: O, great master, let me be a teacher of men, leading then onward and upward until they, too, are lights among men; freed from the veil of the night that surrounds them, flaming with light that shall shine among men.

Jeg svarte da: O, store mester, la meg være en lærer for menneskene. Lede dem fremover og oppover inntil de også er Lys blant menneskene. Frigjort fra nattens slør som er omgitt dem og blitt lyset fra flammer som skal skinne blant menneskene.

Uavhengig av hvilket plan energetiske bevisstheter opererer i, har de spesielt eǹ oppgave. Den er å bevege seg mot lyset helt fra de eksisterer i de nederste sfærer i Det Store Fysiske Plan og til de når de øverste sfærer i Det Store Spirituelle plan.

Uansett om mennesket er bevisst dette eller ikke, vil deres bevegelse i det lange løp være mot lyset. Livet er læring. Det å bryte lovene som eksisterer i de sfærene de måtte befinne seg i, medfører smerte og derigjennom et incentiv til å følge de i fremtiden. Når vi vandrer oppover mot nye sfærer, vil vi få anledning til å lære om nye lover.

Men vi har også det sykliske elementet som påvirker i hvilken grad vi evner å vandre mot lyset. Vi har zodiaken, eller det store år, med sine faser som alle bidrar i ulik grad til spirituell vekst. Og vi har andre astronomiske sykluser som er mye lengre og som også påvirker oss.

2:45. Spoke to me then the voice: Go, as yet will. So be it decreed. Master are ye of your destiny, free to take or reject at will. Take ye the power, take ye the wisdom. Shine as a light among the children of men.

Stemmen snakket så til meg: Gå, slik skal det bli. Slik er det bestemt. Du er nå en mester over din egen skjebne, fri til å godta eller avvise etter egen vilje. Ta til deg makten. Ta til deg visdommen. Skinn som Lys blant menneskenes barn.

Gjennom prosessen hvor vi vandrer fra mørket til lyset i den store syklusen, vil vi gradvis oppnå større kontroll på vår skjebne. Den evnen forøkes i takt med at vi evner å etterleve lovene. For det er i lovene visdommen ligger. Det er ved å følge lovene at vi kan dra veksler på kvantefeltet. Det er takket være lovene at vi kan skinne som lys for andre bevisstheter som kommer etter oss, på samme måte som de som har gått forut skinner som lys for oss. Lyset er relativt og uansett hvor mye lys vi har tatt til oss, så vil det alltid være et lys som skinner sterkere. Livet er derfor ikke en konkurranse om å ha mest lys. Kampen ligger i å overvinne vår hang til å søke mørke slik at lyset i større grad kan slippe til. Lyset vitner om lovene og når vi først har prøvd dem, har vi også forstått dem.

2:46. Upward then, led me the Dweller. Dwelt I again among children of men, teaching and showing some of my wisdom; Sun of the Light, a fire among men.

Mesteren ledet meg igjen oppover og nok en gang dvelte jeg sammen med menneskenes barn. Jeg underviste dem og viste dem noe av min visdom, Lysets Sol, en ild blant menneskene.

2:47. Now again I tread the path downward, seeking the light in the darkness of night. Hold ye and keep ye, preserve my record, guide shall it be to the children of men.

Nå går jeg igjen ned for å søke Lyset i Nattens Mørke. Ta vare på mine opptegnelser, for de vil være en rettesnor for menneskenes barn.

Thoth returnerer til Amenti. 1:1; 1:4; 1:17; 1:33; 1:35; 1:43; 2:47; 11:24; 14:42; 15:28;