Tavle 3: Nøkkelen til visdom

3:1. I, Thoth, the Atlantean, give of my wisdom, give of my knowledge, give of my power. Freely I give to the children of men. Give that they, too, might have wisdom to shine through the world from the veil of the night.

Jeg, Thoth, Atlantikeren, gir av min visdom, gir av min kunnskap, gir av min kraft. Frivillig gir jeg til menneskenes barn. Gir, slik at de også kan ha visdom til å skinne for verden gjennom nattens slør.

3:2. Wisdom is power and power is wisdom, one with each other, perfecting the whole.

Visdom er makt og makt er visdom. Ett med hverandre, perfeksjonerer det hele.

Den makten det her refereres til, er ikke den form for makt mennesket ofte søker. Hvor mye lidelse har ikke akkurat den makten skapt i vår historie? Vi har observert søken etter den i sivilisasjonene som har kommet og gått. Likeså i religioner som har utryddet tusener og millioner av mennesker fordi noen har følt at deres autoritet har vært truet.

Makten brukes også til å manipulere mennesker for å fremme egne interesser. Vi ser det i våre aviser. Våre paradigmer blir formet slik andre ønsker. "Krigene i Irak og Libya ble startet på grunn av manglende demokrati og masseødeleggelsesvåpen, mens krigen mot Ukraina blir utført av en despot med onde hensikter.'" Hvor mye løgn og hykleri blir vi ikke utsatt for!

Nei, den makten det refereres til her, er den makten som kommer til den som forstår og underordner seg lovene i universet. Stjernene og planetene følger baner som vi på våre datamaskiner kan forutse på grunn av fysiske lover som Kepler hjalp oss til å forstå. Men i universets mange plan finnes det også mer subtile lover. Lover som gir fremgang og makt hvis de overholdes. Det er nok å lese Bergprekenen for å få et innblikk i noen av disse. Mysterieskolene ønsket at visdommen og makten deres studenter oppnådde, skulle lede til større ydmykhet og mer uselvisk tjeneste for andre mennesker. Aldri misbrukes.

3:3. Be thou not proud, O man, in thy wisdom. Discourse with the ignorant as well as the wise. If one comes to thee full of knowledge, listen and heed, for wisdom is all.

Vær ikke stolt, O menneske, i din visdom. Diskuter både med den uvitende og den vise. Hvis en med visdom og kunnskap kommer til dere, lytt og vær oppmerksom, for visdom er alt.

Visdom kommer til den som lytter innover. Som blir kjent med sitt iboende lys. Derfor kan visdommen komme fra kilder man ikke forventet. Fra barnet. Fra den aldrende uten lang akademisk utdannelse.

3:4. Keep thou not silent when evil is spoken for Truth like the sunlight shines above all. He who over-steppeth the Law shall be punished, for only through Law comes the freedom of men. Cause thou not fear for fear is a bondage, a fetter that binds the darkness to men.

La ikke ondskap stå uimotsagt. For sannhet, på lik linje med lyset fra solen, skinner sterkest. Den som har brutt loven skal bli straffet. For det er kun ved lov at mennesket oppnår frihet. Skap ikke frykt, for frykt er trelldom, en lenke som binder Mørket til mennesket.

Det er kun ved forståelse for og etterlevelse av lovene, at vi kan bli fri. Gjennom tre hovedplan vandrer vi sammen med mange andre bevisstheter i mange former. Alle må vi forholde oss til lover som er ment for oss. Jo lenger vi vandrer, jo større frihet og makt gis oss. Når vi har gjort vår lekse og er i stand til å etterleve lovene her, vil vi vandre til nye sfærer som vil gi oss større frihet. Men i de sfærene vil vi møte nye lover som også må forstås og etterleves. På denne måten vandrer vi mot lyset. I denne prosessen erstatter vi gradvis frykt med kunnskap. Og vi skal snart fly som lysende engler i det tredje og siste plan.

3:5. Follow thine heart during thy lifetime. Do thou more than is commanded of thee. When thou hast gained riches, follow thou thine heart, for all these are of no avail if thine heart be weary. Diminish thou not the time of following thine heart. It is abhorred of the soul.

Følg hjertet gjennom livet. Gjør mer enn det som er befalt dere. Når dere har oppnådd rikdom, følg hjertet. For rikdom er til ingen nytte hvis det gjør livet meningsløst. Utsett derfor ikke å følge hjertet, for det er avskyelig for sjelen.

Vi består av en fysisk og åndelig del. Begge har en bevissthet som opererer uavhengig av hverandre. To tvillinger for å si det slik. Når vi skal vandre over på det tredje og siste plan eller Det Store Spirituelle Plan, smelter disse bevissthetene sammen.

Den åndelige delen av vår sjel 'tar over stafettpinnen' når vi sovner og når vi har OBE. Når vi ikke husker våre drømmer eller våre OBE-reiser, er det fordi kommunikasjonen mellom disse to delene av oss ikke 'snakker' godt nok sammen. Men etter hvert som vi nærmer oss avgangshallen for Det Store Mentale Plan, vil disse egenskapene i oss smelte sammen.

Emerald Tablets 7:23. Spoke again to me the NINE saying: Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

Sett fra sjelens ståsted, vil det å bruke livet til noe som ikke fører til lyset og en sammensmeltning, være verdiløst fordi den elsker lys og sannhet. Mange av de sykdommene som vi bærer på, skylles at det vi gjør eller hva vi prioriterer i løpet av livet er avskyelig for sjelen. Legg merke til at i Emerald Tablets finner vi flere oppskrifter på hvordan disse to delen av oss kan bli 'bedre kjent med hverandre'. Thoth ber oss arbeide. For lys kommer kun til den som strever. Å få kontakt med sitt indre lys er avgjørende.

3:6. They that are guided go not astray, but they that are lost cannot find a straight path. If thou go among men, make for thyself, Love, the beginning and end of the heart.

De som er veiledet, kommer ikke på avveie. Men de som ikke er veiledet, vil ikke kunne finne veien selv på en rett sti. Hvis du omgås mennesker, frembring en følelse av kjærlighet som er alt det hjertet består av.

Lys kommer til den som ber om å bli fylt med lys. Visdom kommer til den som ber om visdom. Veiledning kommer til den som ber om veiledning. En liten bønn i lønndom kan medføre store undre. Den som banker på, skal det åpnes opp for.

3:7. If one cometh unto thee for council, let him speak freely, that the thing for which he hath come to thee may be done. If he hesitates to open his heart to thee, it is because thou, the judge, doeth the wrong.

Hvis noen kommer til dere for å få råd, la ham snakke fritt slik at hans formål kan bli oppfylt. Hvis han nøler med å åpne hjertet, er det fordi dere dømmer og begår dermed en feil.

3:8. Repeat thou not extravagant speech, neither listen thou to it, for it is the utterance of one not in equilibrium. Speak thou not of it, so that he before thee may know wisdom.

Ikke gjenta ekstravagant tale, ei heller lytt til den. For det er en talemåte til en som ikke er i balanse. Unnvær en slik talemåte for at din tilhører kan oppnå visdom.

3:9. Silence is of great profit. An abundance of speech profiteth nothing. Exalt not thine heart above the children of men, lest it be brought lower than the dust.

Stillhet er av stor verdi. En overflod av ord har derimot ingen. Opphøy ikke ditt hjerte over menneskenes barn, for at det ikke skal bringes lavere enn støvet.

Hvilken grunn har vi til å være stolte? Er vi ikke alle på samme vei mot solen? Er ikke de som kommer etter oss, der vi var i går? Og er ikke vi der de som har gått forut, en gang var? Vi har alle en forpliktelse til å hjelpe den som kommer etter på samme måte som vi hungrer etter hjelp av de som har gått forut. Når vi kneler ned i bønn om hjelp, er det de som har gått forut vi henvender oss til. For de som en gang var, er nå blitt 'guder'. Til legender i mytiske historier. Men selv de har vesener som langt overgår dem selv. For vi alle er i samme strøm mot solen. Bare på ulike sjelelige utviklingstrinn. Derfor er det kun dåren, den kunnskapsløse, som velger å bære på stolthet og som ikke ikler seg ydmykhetens kappe.

3:10. If thou be great among men, be honoured for knowledge and gentleness. If thou seeketh to know the nature of a friend, ask not his companion, but pass a time alone with him. Debate with him, testing his heart by his words and his bearing.

Hvis dere blir store blant menneskene, søk å bli beæret for kunnskap og mildhet. Hvis dere ønsker å kjenne en venns sanne vesen, ikke søk hans lojalitet. Vær alene sammen med ham. Diskuter med ham. Vurder hans hjerte på hans ord og holdninger.

3:11. That which goeth into the store-house must come forth, and the things that are thine must be shared with a friend.

Det som blir plassert på et lager må på et tidspunkt komme til syne. På samme måte vil dine tanker bli delt med en venn.

3:12. Knowledge is regarded by the fool as ignorance, and the things that are profitable are to him hurtful. He liveth in death. It is therefore his food.

Kunnskap blir av dåren sett på som uvitenhet. Det som er verdifullt, er for ham sårende. Han lever i døden og det er døden som nærer ham.

3:13. The wise man lets his heart overflow but keeps silent his mouth. O man, list to the voice of wisdom; list to the voice of light.

Den vise lar sitt hjerte frydes, men holder munnen lukket. O menneske, lytt til visdommens røst. Lytt til lysets Stemme.

Mørket vil ikke at vi skal søke kunnskap. Det vil at vi skal se en annen vei. Vi blir aldri fortalt hvem vi er. Eller noe om vårt potensiale. Bare at livet er kort og brutalt. At vi lever kun en gang. Men alt dette er løgn. 

3:14. Mysteries there are in the Cosmos that unveiled fill the world with their light. Let he who would be free from the bonds of darkness first divine the material from the immaterial, the fire from the earth; for know ye that as earth descends to earth, so also fire ascends unto fire and becomes one with fire. He who knows the fire that is within himself shall ascend unto the eternal fire and dwell in it eternally.

Det er mysterier i Kosmos som fyller verden med Lys. Den som ønsker å bli fri fra Mørkets fangenskap, må først adskille det materielle fra det immaterielle. Ilden fra jorden. For vit at på samme måte som jord forenes med jord, vil ild forenes med ild og endog bli ett med ILDEN. Han som kjenner ilden i seg skal stige opp til den evige ILD og i denne dvele for alltid.

Uten ilden i oss, villet vi ikke hatt liv. Ilden er den bevisste energien som på et tidspunkt strømmet ut fra KILDEN i en ny og stor syklus og som har vandret gjennom flere plan. Vår oppgave er å bli bevisst denne ilden gjennom meditasjon og andre teknikker. Se øvelsen om energiballen. Emerald Tablets ber oss om å bli mestere. Mestre ilden i oss. Mestre å skille og forene ilden fra kroppen etter vårt eget ønske. (OBE eller ut av kroppen - opplevelser). Mestre døden. Endre frekvensene våre slik at vi kan bli lys eller materie, alt etter hva vi måtte ønske. Bli herre over elementene. Vi er på et trinn på en lang utviklingsstige. Vi har ikke kommet lenger enn at vi er villige til å gå i krig for sikre oss ressurser. Vi har glemt ilden i oss. At den er potent. Men på et tidspunkt vil vi bli mestere som ikke lenger kjemper om ressurser. Vi vil leve i rosekledde byer av gull. Og på et tidspunkt vil vi smelte sammen med LYSET. KILDEN. GUD.

Alt dette er fysikk. Men jeg snakker ikke om den fysikken vi lærte om i skolen, selv om vi så de samme egenskapene da vi studerte bølger i vann eller luft. Jeg snakker om bølger i helt andre medier hvor frekvensene er en helt annen og modulasjonene langt mer komplekse. Vi er skapere fordi vi med vårt intellekt og bevissthet påvirker disse bølgene og er dermed med på å forme resultatet. Våre tanker,  emosjoner og intensjoner er årsak og resultatet av disse, en virkning. Emerald Tablets går så langt som å si at det ikke eksisterer noe i universet (virkning) som ikke først er skapt med en intensjon av bevissthet (årsak). Bak all form for skapelse, eksisterer det en bevissthet som drar veksler på Ether. Vi er alle en del av denne universelle bevisstheten. Å smelte sammen med lyset betyr å forenes med denne bevisstheten. Emerald Tablets er en bok med oppskrifter på hvordan denne foreningen kan skje. Og det å skille det materielle fra det immaterielle er et skritt på veien. For jord skal forenes med jord og ild skal forenes med ild. Når våre frekvenser er høye nok, vil det skje. Når vi velger å se mot lyset og er i stand til å legge mørket bak oss. Når vi innser at vi ikke trenger krig for å forsvare det som er vårt fordi det er nok til alle. Når vi ser mot lyset som Thoth bønnfaller oss om å gjøre. Da er vi frigjort fra Amentis haller og reinkarnasjoner. Da har vi blitt lysets barn.

Utfordringene for menneskeheten i dag er at den ikke blir fortalt noe om lyset og mørket. Om vår indre ild og hva vi kan oppnå ved å se inn. Makten sitter i hendene på noen få som profitterer på at kunnskapen holdes tilbake. Samtidig blir det manet til et enormt konsum som ødelegger planeten vi bor på. Hver dag får vi servert løgner som vi tar til oss som sannhet. Men alt dette er i endring. 

3:15. Fire, the inner fire, is the most potent of all force, for it overcometh all things and penetrates to all things of the Earth. Man supports himself only on that which resists. So Earth must resist man else he existeth not.

Ilden, den indre ilden, er den mest potente kraft av alle. For den overvinne alt og gjennomtrenger alt som eksisterer på jorden. Mennesket støtter seg bare på det som motstår dets eksistens. Så Jorden må motstå mennesket, ellers vil det ikke eksistere.

Mennesket har en iboende overlevelsestrang. Det kjemper mot sult. Det kjemper mot sykdom. Det kjemper mot så mye annet. Og i denne kampen rettes fokuset mot noe jordisk. Og det spirituelle får ikke fokus. Men når mennesket endelig opplever sin indre ild, den flamme som utgjør dets evige vesen, da betyr ikke jordens trivialiteter så mye lenger. Og mennesket retter derfor blikket oppover i stedet for nedover. I mennesket skapes en lengsel som resulterer i at sverdet faller mot bakken. Skjoldet kastes vekk. En hånd rekkes frem for å hjelpe sin bror som faller. Mennesket trakter ikke lenger etter det som er, men det som skal bli. Mot det som er forberedt for dem.

Ilden ekspanderer og hever sine frekvenser. Den finner balanse, en forutsetning for å tre inn i nye sfærer. For veien til lyset er som vannet som renner gjennom en trakt. Når vannet beveger seg i en sirkel, finner det ikke hullet i bunnen. Men når vanner stilner, forlater vannet trakten. Mennesket forlater jorden når dets indre emosjoner faller til ro. Da eksisterer det ikke her lenger. I nye sfærer vil mennesket på nytt bli testet. Evne til å finne en finere balanse vil bli prøvet inntil det nok en gang forkaster det som er til fordel for nye og enda høyere sfærer. Og etter oss kommer energier som vil leve for en periode her som mennesker på denne jorden. De vil oppleve de samme prøvelsene som vi gjennomgikk. På denne måten er sjeler på en reise i universets uendelighet tilbake til KILDEN hvor det hele tiden forkaster mørket til fordel for lyset. Se Kosmologi.

3:16. All eyes do not see with the same vision, for to one an object appears of one form and color and to a different eye of another. So also the infinite fire, changing from color to color, is never the same from day to day.

Ikke alle ser verden igjennom de samme brillene. For eń fremstår en gjenstand med en fasong og farge, mens den for en annen ser annerledes ut. Slik er det også med den Uendelige Ild som endres fra en farge til en annen og aldri er den samme to dager på rad.

3:17. Thus, speak I, THOTH, of my wisdom, for a man is a fire burning bright through the night; never is quenched in the veil of the darkness, never is quenched by the veil of the night.

Således snakker jeg, Thoth, om min visdom. For et menneske er en ild som brenner klart i nattens mørke. En ild om aldri blir slukket av Mørkets slør. Som aldri blir slukket av nattens slør.

Ilden i oss er udødelig. Vår evige sjel. Den omsluttes av et mørke, men slukkes aldri.

3:18. Into men's hearts, I looked by my wisdom, found them not free from the bondage of strife. Free from the toils, thy fire, O my brother, lest it be buried in the shadow of night!

Med min visdom så jeg inn i menneskenes hjerter. Jeg oppdaget at de ikke var frigjort fra stridens fangenskap. Frigjør deres ild fra dens slit, O mine brødre, så den ikke blir begravd i nattens skygge.

Se rundt deg. Hva ser du? Har vi nok perspektiv til å se hvor vi er på vei? Til å skille lyset fra mørket? Eller er mørket i oss? Har det fått anledning til å veve sine tråder inn i våre tanker og perspektiv slik at dets agenda fremstår for oss som det normale? Noe vi må akseptere og endog strebe og kjempe for? Selv om våre ledere utad hyller fred, verdsettes likevel krigen mer. Mørket taler løgn. Med sine velformulerte argumenter står selv den vise rådvill. Hvem tør vel å si imot mørket når det hevder at det ligger en god intensjon bak enhver av dets handlinger? Er vi ikke alle opptatt av fremskrittet? Å bli kvitt en diktator? Å fremme økonomisk vekst? Redde verdens befolkning fra fattigdom? Men på dets frukter kan vi identifisere mørket. For bak disse tilsynelatende gode intensjonene, ligger det noe helt annet. Større fortjeneste for noen få. Større sosiale ulikheter som vil skape enda flere kriger og revolusjoner. 

Og det er bare ved å avsløre dets løgn at vi kan frigjøres fra mørkets klamme hånd. Når vi blir kjent med fysikkens lover som bringer oss til lyset. Da vil vår indre ild få hvile. For emosjoner er som fysikk. Emosjoner skaper bølger. Endrer dem. Transmuterer dem.

3:19. Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

Hør, O mennesket, lytt til denne visdommen: hvor finner vi kilden til navn og form? Kun i bevisstheten, usynlig, en uendelig kraft av strålende lys. Det du skaper ved å frembringe bilder i dine tanker, er i sannhet virkning som følger årsak.

Emerald Tablets snakker her om to motsatte prosesser. Overgang fra materie til energi og energi til materie. Begge er avhengig av en uendelig kraft. Et lys som gjennomtrenger alt. Våre tanker skaper bølger som trekker veksler på dette kraftfeltet. Bølger som skaper form. Virkning som følger fotsporene til sin årsak. Frekvensene på disse bølgene kan plassere oss i en hvilken som helst tilstand i universet. Derfor avgjør vår bevissthet vår tilstand. Fyller vi våre tanker med mørket, er det mørkets tilstand vi oppnår. Lar vi tankene dvele ved høyere sfærer, er det disses tilstand vi oppnår. Rett oppmerksomheten mot sfærene over lysets hastighet.

3:20. Man is a star bound to a body, until in the end, he is freed through his strife. Only by struggle and toiling thy utmost shall the star within thee bloom out in new life. He who knows the commencement of all things, free is his star from the realm of night.

Mennesket er en stjerne bundet til en kropp. Men etter mye strev vil det til slutt være frigjort. Bare ved å kjempe og slite, kan dets indre stjerne blomstre opp til nytt liv. Den indre stjernen til den som kjenner det endelige målet til alt som er skapt, er fri fra nattens rike.

Dette er en beskrivelse av den åndelige utviklingsprosessen til mennesket. På et tidspunkt og etter mange reinkarnasjoner, vil det kaste fra seg den dødelige kroppen og bli lys. For alle jordelivets plager og gleder gir visdom. Og på et tidspunkt vil sjelen evne å skille mellom lyset og mørket i den grad at den velger lyset fremfor mørket.

3:21. Remember, O man, that all which exists is only another form of that which exists not. Everything that has being is passing into yet other being and thou thyself are not an exception.

Husk, O menneske, at alt som eksisterer kun er i en annen tilstand av det som ikke eksisterer. Alt som har eksistert transformeres til nok en ny tilstand, og du er intet unntak.

Når Emerald Tablets snakker om det som eksisterer og det som ikke eksisterer, så snakker kilden om eksistensens dualitet. Vi mennesker eksisterer to steder samtidig. I en fysisk sfære og i en åndelig sfære. To bevisstheter som eksisterer samtidig. Når disse bevissthetene smelter sammen til en, vil sløret tas vekk og vi er klare til å transformeres til lys. Emerald Tablets 7:23. Spoke again to me the NINE saying: Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road. 

3:22. Consider the Law, for all is Law. Seek not that which is not of the Law, for such exists only in the illusions of the senses. Wisdom cometh to all her children even as they cometh unto wisdom.

Gransk loven, for loven er alt. Ikke søk noe som ikke er av loven, og som kun er en illusjon skapt av sansene. Visdom kommer alle hennes barn i møte når de vender seg til henne.

Kroppen har mange sanser som fanger opp informasjon i flere medier. De fysiske sansene gir informasjon om den fysiske verden. Men den fysiske verden er skapt, underlagt og administrert av et mentalt univers. En kollektiv bevissthet. Når vi kun lytter til de fysiske sansene, observerer vi en illusjon. En avbildning av noe mye større. Men vi har det tredje øye som er laget slik at det fanger opp informasjon som de fysiske sansene ikke kan. Når vi åpner opp for bruk av den sansen, ser vi ikke lenger eksistensen som en projeksjon på et lerret foran oss. Vi blir en del av eksistensen. Vi oppdager at vi er en del av det mentale universet.

Veien mot lyset følger lovene. Skal vi vandre den veien, må vi følge lovene. De fysiske sansene kan få oss til å overse lovene, og dermed også veien som fører til lyset. Bergprekenen beskriver noen av lovene som vi må følge. Disse lovene rører ved himmelens krefter.

3:23. All through the ages, the light has been hidden. Awake, O man, and be wise.

Gjennom alle tider har Lyset blitt holdt skjult. Våkne opp, O menneske, og bli vis.

Visdom kommer til den som søker. Til den som ber. Til den som har som intensjon å oppnå mer visdom. For intensjon om mer visdom er årsak og oppnåelse av visdom virkning.

Vi blir fortalt at det ikke finnes dypere visdom. At dagene burde fylles med arbeid som gir oss føde og mulighet til å betjene vår gjeld. Og kveldene med billige underholdningsprogrammer. Alt for en passende månedlig avgift. Vi har enda ikke forstått at med frykt er det noen som ønsker at de rike skal bli superrike, middelklassen forsvinne og 'bermen' skal fylle dagene med tomhet.

Vår sjel vet imidlertid at det er noe mer. Men vi har ikke lært å lytte til den. At den i det hele tatt finnes. Men en ny sol er i ferd med å stå opp over horisonten. Ikke en som varmer vår kropp. Nei, men en som varmer vår sjel med visdom. For på nytt skal vi vekkes opp fra en dyp søvn som har vart i årtusener. Og vi vil vende oss bort fra de eksisterende institusjonene som av den grunn skal falle. Kunnskapen som var forbeholdt den vise langt borte og høyt oppe i fjellene, skal deles blant alle. Visdom som skal lyse opp og vise vei for vår sjel.

3:24. Deep in the mysteries of life have I traveled, seeking and searching for that which is hidden.

Jeg har reist dypt i livets mysterier. Søkt og utforsket det som er skjult.

3:25. List ye, O man, and be wise. Far 'neath the earth crust, in the Halls of Amenti, mysteries I saw that are hidden from men.

Lytt, O menneske, og bli vis. Langt under jordens overflate, i Amentis haller, så jeg mysterier som har blitt holdt skjult for mennesket.

3:26. Oft have I journeyed the deep hidden passage, looked on the Light that is Life among men. There 'neath the flowers of Life ever living, searched I the hearts and the secrets of men. Found I that man is but living in darkness, light of the great fire is hidden within.

Jeg har ofte reist ned den dype og gjemte passasjen og observert det Lyset som er Liv blant menneskene. Der, under den udødelige Livets blomst, gransket jeg hjertene og hemmelighetene til menneskene. Jeg oppdaget at mennesket lever i Mørket, men også at Lyset fra Den Store Ild er skjult i dets indre.

Mennesket lever i mørket. Det har lagt all sin lit til det fysiske og dermed glemt at det også er ånd. Et indre lys som en ny sol over horisonten snart skal nære. Ved å fokusere på den indre ild i meditasjon og andre teknikker, vil den ekspandere og etter hvert dominere over mørket.

3:27. Before the Lords of hidden Amenti learned I the wisdom I give unto men.

Foran Mesterne i det skjulte Amenti, lærte jeg visdommen jeg gir videre til menneskene.

3:28. Masters are they of the great Secret Wisdom, brought from the future of infinity's end. Seven are they, the Lords of Amenti, overlords they of the Children of Morning, Suns of the Cycles, Masters of Wisdom.

De er Mestere over den dype visdommen, hentet fra fremtiden av uendelighetens slutt. Det er syv Amentis Mestere, Stormestere over Morgenens Barn, Syklusenes Soler og Visdommens Mestere.

3:29. Formed are not they as the children of men? THREE, FOUR, FIVE AND SIX, SEVEN, EIGHT, NINE are the titles of the Masters of men.

De har ikke en form som mennesket. TRE, FIRE, FEM og SEKS, SYV, ÅTTE, NI er titlene på menneskenes Mestre.

3:30. Far from the future, formless yet forming, came they as teachers for the children of men. Live they forever, yet not of the living, bound not to life and yet free from death.

En gang for lenge siden kom de uten form, men likevel kunne de skape form. De kom som lærere for menneskenes barn. De lever evig, men er likevel ikke blant de levende. Ikke bundet til liv, men likevel fri fra døden.

De eksisterte og eksisterer i høyere sfærer enn vår. De kan observere oss, men vi kan ikke observere dem. De er hevet over livet og døden og fri fra reinkarnasjoner. De er lys, en tilstand som venter oss en gang i fremtiden. De er formløse, men kan skape form i våre sfærer. Se innledningen i bloggen for nærmere informasjon om denne prosessen.

3:31. Rule they forever with infinite wisdom, bound yet not bound to the dark Halls of Death. Life they have in them, yet life that is not life, free from all are the Lords of the ALL.

De regjerer for evig med uendelig visdom. Bundet, men likevel ikke bundet, til de mørke Dødens Haller. De har liv i seg, dog liv som ikke er liv. ALTETs Mestere er fri fra alt.

Bevisstheter kan ha liv i mange ulike sfærer. Å ha liv i seg, dog liv som ikke er liv, betyr at de har liv, men ikke på den måten fysiske liv eksisterer på denne jorden nå. Liv er bevissthet, og avhenger ikke av å ha en biologisk struktur. Thoth bønnfaller oss om å fortsette som bevisstheter uten en biologisk struktur ved å heve frekvensene slik at vi blir lys. Dette blir vår skjebne når vi trer inn i det tredje og siste plan – Det Store Spirituelle Plan.

3:32. Forth from them came forth the Logos, instruments they of the power o'er all. Vast is their countenance, yet hidden in smallness, formed by a forming, known yet unknown.

Fra dem steg logoene frem. De er utøvende makt over alt som eksisterer. De er av enorm betydning selv om de er skjult på grunn av sine ytre mål. Skapt med en rørelse. Kjente, men dog ukjente.

3:33. THREE holds the key of all hidden magic, creator he of the halls of the Dead; sending forth power, shrouding with darkness, binding the souls of the children of men; sending the darkness, binding the soul force; director of negative to the children of men.

TRE holde nøkkelen til all skjult magi. Skaper av Dødens haller. Organiserer makt innhyllet i mørke. Binder sjelen til menneskenes barn. Kilden til mørket som binder sjelskraften. Mester for det negative blant menneskenes barn.

3:34. FOUR is he who looses the power. Lord, he, of Life to the children of men. Light is his body, flame is his countenance; freer of souls to the children of men.

FIRE er han som mister sin makt. Mester over livet til menneskenes barn. Han har en kropp av Lys og hans ansikt er som flammer. Frigjører av menneskenes barns sjeler.

3:35. FIVE is the master, the Lord of all magic - Key to The Word that resounds among men.

FEM er Mesteren over all magi. Nøkkelen til ordet som runger blant menneskene.

3:36. SIX is the Lord of Light, the hidden pathway, path of the souls of the children of men.

SEKS er Lysets Mester. Den skjulte stien. Veien for menneskenes barns sjeler.

3:37. SEVEN is he who is Lord of the vastness, master of Space and the key of the Times.

SYV er han som er Uendelighetens Mester. Mester av rom og nøkkelen til tiden.

3:38. EIGHT is he who orders the progress; weighs and balances the journey of men.

ÅTTE er han som beordrer fremskritt. Veier og balanserer menneskenes reise.

3:39. NINE is the father, vast he of countenance, forming and changing from out of the formless.

NI er Faderen, den store støtten. Skaper form og endringer ut av det formløse.

3:40. Meditate on the symbols I give thee. Keys are they, though hidden from men.

Mediter på symbolene jeg har gitt dere. De er nøkler, men dog skjult for mennesket.

3:41. Reach ever upward, O Soul of the morning. Turn thy thoughts upward to Light and to Life. Find in the keys of the numbers I bring thee, light on the pathway from life unto life.

Søk alltid oppover, O Morgenens Sjel. Vend dine tanker oppover mot Lys og liv. Finn blant nøklene som ligger i tallene jeg har gitt dere, lys på veien fra liv til liv.

3:42. Seek ye with wisdom. Turn thy thoughts inward. Close not thy mind to the flower of Light.

Søk med visdom. Vend tankene innover. Vend ikke deres bevissthet bort fra Lysets Blomst.

3:43. Place in thy body a thought-formed picture. Think of the numbers that lead thee to Life.

Forestill dere et bilde og plasser bildet i kroppen. Tenk på tallene som leder dere til livet.

3:44. Clear is the pathway to he who has wisdom. Open the door to the Kingdom of Light.

Veien er enkel for den som har visdom. Åpne døren til Lysets Kongedømme.