Tavle 1: Historien om Thoth, mesteren fra Atlantis

1:1. I, THOTH, the Atlantean, master of mysteries, keeper of records, mighty king, magician, living from generation to generation, being about to pass into the halls of Amenti, set down for the guidance of those that are to come after, these records of the mighty wisdom of Great Atlantis.

Jeg, Thoth, fra Atlantis, Mysterienes Mester, ansvarlig for opptegnelser, mektig konge, magiker, en som lever fra generasjon til generasjon, er i ferd med å vandre inn i Amentis haller. Av den grunn tilgjengeliggjør jeg disse opptegnelsene med mektig visdom fra Atlantis som veiledning for de som kommer etter meg.

Thoth var en mektig konge i Atlantis. Han var satt til å vokte opptegnelser om Atlantis. Før han forlot menneskene, skrev han ned mektig visdom fra Atlantis på det vi kjenner som Emerald Tablets.

1:2. In the great city of KEOR on the island of UNDAL, in a time far past, I began this incarnation. Not as the little men of the present age did the mighty ones of Atlantis live and die, but rather from aeon to aeon did they renew their life in the Halls of Amenti where the river of life flows eternally onward.

Jeg begynte denne inkarnasjonen for lenge siden i den store byen Keor på øyen Undal. De mektige i Atlantis levde og døde ikke som dagens små mennesker. Derimot fornyet de sine liv i Amentis haller hvor livets elv flyter evig videre.

Amenti er sfærene mellom vår dimensjon og den høyeste form for bevissthet. Det er i disse sfærene at sjelen kan vandre og utvikles. Reinkarnasjon skjer ved at sjelen vandrer mellom Amenti og denne verden inntil den har lært å høyne sine frekvenser og blitt lys. En død som ikke er død, men liv og lys og dermed beredt til å tre inn i høyere sfærer i sin reise mot den høyeste form for bevissthet.

1:3. A hundred times ten have I descended the dark way that led into light, and as many times have I ascended from the darkness into the light my strength and power renewed.

Hundre ganger ti ganger har jeg steget ned den mørke veien som har ført meg til Lyset. Og like mange ganger har jeg steget opp fra Mørket til Lyset med fornyet styrke og kraft.

1:4. Now for a time I descend, and the men of KHEM (Khem is alchemy in ancient Egypt) shall know me no more.

Jeg vil stige ned og for en periode være fraværende. Og menneskene i Khem vil glemme meg.

Lysets tilstedeværelse på jorden varierer syklisk. I perioder av disse syklusene hvor mørket regjerer, vil Thoth være fraværende. Og menneskene vil glemme ham og den visdom han har gitt dem.

1:5. But in a time yet unborn will I rise again, mighty and potent, requiring an accounting of those left behind me.

Men en gang i fremtiden vil jeg nok en gang stige opp, mektig og potent. Jeg vil da forlange regnskap av de jeg forlot.

Dette verset kan sees i sammenheng med lignelsen om talentene som vi finner i bibelen. Mennesket vandrer fra inkarnasjon til inkarnasjon i hele syklusen beskrevet over. I den delen av syklusen hvor mørket regjerer, vil vår sjel slipes til en vakker diamant hvis vi er tålmodige i våre prøvelser. Det er vår spirituelle utvikling i denne fasen av syklusen Thoth vil kreve regnskap for.

1:6. Then beware, O men of KHEM, if ye have falsely betrayed my teaching, for I shall cast ye down from your high estate into the darkness of the caves from whence ye came.

Men pass på, menn fra KHEM. Hvis dere har forrådt det jeg har lært dere, vil jeg kaste dere ned i mørket hvor dere en gang kom fra.

Kybalion bekrefter dette. De energier som har mottatt visdom og bryter med den, vil bli returnert til en 'enklere tilstand'. Kybalion vitner om at vi er bevisstheter under utvikling. I denne prosessen inntar vi 3 hovedtilstander.

  • Materie.
  • Liv slik vi kjenner dem.
  • Ånd.

Hver av disse hovedtilstandene har 7 undertilstander som igjen har sine 7 undertilstander. Det er i denne rekken av tilstander at de med visdom og som bryter med denne, blir ført tilbake til noe de en gang var. På nytt må disse vandre på veien mot høyere utviklingstrinn. Men denne gangen med bevisstheten om hva de har måttet forlate.

Jesaja beskriver noe av det samme i dette verset:

Å, at du er falt fra himmelen,

du morgenstjerne, morgenrødens sønn!

At du er slengt til jorden,

du som seiret over folkeslag!

Det var du som sa med deg selv:

«Til himmelen vil jeg stige opp;

høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone.

Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.

Jeg vil stige opp over de høye skyer

og gjøre meg lik Den Høyeste.»

Nei, til dødsriket er du støtt ned,

lengst ned i den dype hulen.

De som ser deg, stirrer på deg,

undres over deg og sier:

«Er dette den mannen som rystet jorden

og fikk kongerikene til å skjelve,

han som gjorde verden til ødemark,

la byene i grus

og aldri lot fanger vende hjem?

Jesaja kapittel 14, vers 12-17

1:7 Betray not my secrets to the men of the North or the men of the South lest my curse fall upon ye.

Forråd ikke mine hemmeligheter til menneskene som bor i nord eller menneskene som bor i sør, så min forbannelse ikke skal falle over dere.

1:8. Remember and heed my words, for surely will I return again and require of thee that which ye guard. Aye, even from beyond time and from beyond death will I return, rewarding or punishing as ye have requited your trust.

Husk og gi akt på mine ord. For sikkert vil jeg returnere og kreve av dere det dere vokter. Ja, fra sfærer hvor verken tid eller død eksisterer, vil jeg vende tilbake, belønne eller straffe i forhold til den trofasthet dere har utvist ovenfor den tillit dere har blitt vist.

1:9. Great were my people in the ancient days, great beyond the conception of the little people now around me; knowing the wisdom of old, seeking far within the heart of infinity knowledge that belonged to Earth's youth.

Stort var mitt folk i fordums tid, større enn de menneskene som nå er rundt meg; de kjente den urgamle visdommen og søkte i dypet av sitt hjerte etter kunnskapen som tilhørte Jordens barn.

Thoth fortelle her at han på et tidspunkt vandret sammen med kjemper. I en senere inkarnasjon var menneskene rundt ham fysisk mindre.

1:10. Wise were we with the wisdom of the Children of Light who dwelt among us. Strong were we with the power drawn from the eternal fire.

Takket være visdommen til Lysets Barn som dvelte blant oss, oppnådde også vi visdom. Vi ble sterke med kraften hentet fra den evige ild.

På jorden har det eksistert og det eksisterer i dag mennesker på ulike utviklingstrinn. De fleste har tilpasset seg det 'moderne' samfunn. Men vi har også ur-samfunn som enda benytter pil og bue for å jakte på den maten de trenger. På vår lille klode, lever vi side om side. På samme måte eksisterte det ulike grupper på ulike utviklingstrinn på den tiden Thoth her refererer til. Han snakker om Barn av lyset som lå på et langt høyere utviklingstrinn enn de øvrige menneskene.

De fleste historikere er av den oppfatning at det er første gangen mennesket når det utviklingstrinnet det har i dag. Men Emerald Tablets vitner om at det har eksistert mennesker på jorden i langt mer avanserte samfunn. Tanken at vi først nå og for første gang i løpet av de hundre tusener av år det har eksistert mennesker på jorden opplever et kvantesprang i teknologiutvikling, er absurd. Menneskets forståelse for vitenskap øker og avtar syklisk. Teknologien Barn av lyset hadde tilgjengelig, var langt mer avansert enn vår. Ja, så mye mer avansert at vitenskapsmenn som finner rester av denne teknologien i sine arkeologiske utgravninger, ikke forstår betydningen av det de ser. Det ville være som en viking på 1000 – tallet som oppdager en radio produsert tusen år senere som i sin mangelfulle teknologiske innsikt ikke ser annet enn en potensiell fotskammel.

Dagens teknologi er begrenset. Den favner ikke metafysikken og dens lover. Den favner ikke bevissthet. AI er bare et forsøk på å kopiere noe mye større. Men etter hvert som vi trenger lenger inn i en ny syklus av Zodiaken, vil vår teknologi løfte seg fra rennesteinene og bli potent og ren.

1:11. And of all these, greatest among the children of men was my father, THOTME, keeper of the great temple, link between the Children of Light who dwelt within the temple and the races of men who inhabited the ten islands.

Men av alle disse, den største blant menneskenes barn var min far, THOTME, vokter av det store templet, en link mellom Lysets Barn som dvelte i templet og menneskerasene som bebodde de ti øyene.

I versene 9 til 11 beskriver Thoth en av sine inkarnasjon hvor han vokser opp i Atlantis sammen med sin far som var vokter av templet hvor Lysets Barn dvelte. Menneskene i Atlantis søkte kunnskap i visdommen som Lysets Barn delte med dem. Thoth beskriver Atlantis med 10 øyer befolket av ulike menneskeraser. På samme tid og sted eksisterte det mennesker på ulike utviklingstrinn. Noen var lys. Et stadium vi også med tiden vil nå. Se for øvrig Tre hovedplan av eksistenser.

1:12. Mouthpiece, after the Three, of the Dweller of NAL, speaking to the Kings with the voice that must be obeyed.

De Tre var Mesteren av NAL's budbringere, preket for kongene med en stemme som måtte adlydes. 

1:13. Grew I there from a child into manhood, being taught by my father the elder mysteries, until in time there grew within the fire of wisdom, until it burst into a consuming flame.

Der vokste jeg opp fra å være et barn til å bli en voksen, undervist av min far om eldstenes mysterier, inntil den tid hvor jeg ble kjent med ildens visdom i meg, inntil den blomstret opp til en fortærende flamme.

Veien videre for oss alle er å bli kjent med ilden vi har i oss. Når vi blir kjent med denne, vil den forøkes inntil vi blir lys. Igjen ser vi at det vi fokuserer på, får vi mer av. Ilden i oss er ånd. Lys. Når vi lærer dette lyset å kjenne og retter oppmerksomhet mot det, vil lyset gradvis oppsluke oss. Og på et tidspunkt blir vi lys. Det motsatte oppnår vi når vi fokuserer på mørket. Vi får mer av mørket og etter hvert blir vi innhyllet i dets tåkehav. Og med det mister vi retningen.

1:14. Naught desired I but the attainment of wisdom. Until on a great day the command came from the Dweller of the Temple that I be brought before him. Few there were among the children of men who had looked upon that mighty face and lived, for not as the sons of men are the Children of Light when they are not incarnate in a physical body.

Jeg traktet ikke etter annet enn å oppnå visdom inntil den store dagen hvor templets Mester befalte meg å tre frem for ham. Få av menneskenes barn har sett opp på dette mektige ansiktet i live. For Lysets Barn er ikke som menneskenes sønner når de ikke er inkarnert i fysiske kropper.

1:15. Chosen was I from the sons of men, taught by the Dweller so that his purposes might be fulfilled, purposes yet unborn in the womb of time.

Jeg var utvalgt av menneskenes sønner til å bli opplært av Mesteren slik at hans hensikter for fremtiden kan bli oppfylt. 

1:16. Long ages I dwelt in the Temple, learning ever and yet ever more wisdom, until I, too, approached the light emitted from the great fire.

Lenge dvelte jeg i templet, lærte stadig mer visdom, inntil også jeg var ett med Lyset som utstrålte fra den store ild.

Dette er vårt mål. Å bli ett med lyset. På samme måte som is kan bli vann, ja endog damp, kan vår fysiske form transformeres når vi høyner våre frekvenser.

1:17. Taught me he, the path to Amenti, the underworld where the great king sits upon his throne of might.

Han lærte meg veien til Amenti, underverdenen hvor den store kongen sitter på sin mektige trone.

1:18. Deep I bowed in homage before the Lords of Life and the Lords of Death, receiving as my gift the Key of Life.

Dypt bukket jeg i ærbødighet foran Livets Mestere og Dødens Mestere hvor jeg ble gitt livets nøkkel i gave.

1:19. Free was I of the Halls of Amenti, bound not by death to the circle of life. Far to the stars I journeyed until space and time became as naught.

Fri var jeg fra Amentis haller, ikke bundet av døden til reinkarnasjoner. Langt reiste jeg mot stjernene inntil rom og tid ikke lenger eksisterte.

1:20. Then having drunk deep of the cup of wisdom, I looked into the hearts of men and there found I greater mysteries and was glad. For only in the Search for Truth could my Soul be stilled and the flame within be quenched.

Etter å ha drukket av visdommens beger, så jeg inn i menneskenes hjerter. Der fant jeg større mysterier og ble glad. For kun ved å søke etter sannheten, kunne min sjel bli beroliget og min indre flamme bli tilfredsstilt.

1:21. Down through the ages I lived, seeing those around me taste of the cup of death and return again in the light of life.

Jeg levde i generasjoner og observerte de rundt meg smake døden for så å returnere til livet.

Thoth hadde mottatt livets nøkkel og var udødelig. Han så menneskene rundt seg inkarnere om og om igjen.

1:22. Gradually from the Kingdoms of Atlantis passed waves of consciousness that had been one with me, only to be replaced by spawn of a lower star.

Gradvis ble bølgene fra bevisstheten som eksisterte i Atlantis kongedømmer og som hadde vært ett med meg, erstattet av bølger fra en lavere stjerne.

Her ser vi årsaken til Atlantis fall. I jordens historie oppdager vi at menneskenes bevissthet og evne til å følge himmelens lover varierer syklisk. Jorden er i dag  på vei vekk fra en periode hvor bølgene fra en lavere stjerne har dominert. I denne prosessen vi alle er en del av, intensiveres kampen mellom mørket og lyset. Mørket ønsker å holde på sin posisjon men må gi tapt for lyset, på samme måte som lyset ønsket å beholde sin posisjon før Atlantis falt men måtte gi tapt for mørket. Slik pendler bevisstheten i universet og er en del av KILDENs plan for all bevissthet som eksisterer i den syklusen vi er en del av. Se for øvrig Emerald Tablets 12:18-19.

1:23. In obedience to the law, the word of the Master grew into flower. Downward into the darkness turned the thoughts of the Atlanteans, Until at last in this wrath arose from his AGWANTI, the Dweller, speaking The Word, calling the power.

I lydighet ovenfor loven, ble Mesterens ord materialisert. Innbyggernes tanker i Atlantis ble formørket inntil Mesteren i sin vrede steg opp fra sin Agwanti, uttalte Ordet og kalte på kraften.

The Word. Ordet. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Johannes 1:1. Hva er Ordet og dets kraft? Det er energien som utgår fra vår intensjon hvor viljen er kraften i dette energifeltet. Det eksisterer et universelt lys, et altgjennomtrengende lys, lydhør for våre intensjoner og emosjoner. Bak KILDENs utforming av vårt univers, ligger selvfølgelig en slik skapende intensjon. Men mennesket har også denne muligheten innenfor sin rekkevidde. For vi er gudespirer som til sammen utgjør en kosmisk bevissthet.

Innbyggerne i Atlantis var utsatt for ulike universelle krefter / vibrasjoner på samme måte som menneskene er det i dag. Ulike krefter / vibrasjoner varierer syklisk over tid og bytter om å være dominerende. I den perioden av Atlantis som er beskrevet over, ble innbyggerne påvirket av et himmelsk objekt som påvirket bevisstheten i en negativ retning. Innbyggernes tanker ble etter hvert formørket, noe som fikk store konsekvenser.

1:24. Deep in Earth's heart, the sons of Amenti heard, and hearing, directing the changing of the flower of fire that burns eternally, changing and shifting, using the LOGOS, until that great fire changed its direction.

Dypt i jordens indre lyttet og lytter Amentis sønner, styrer endringene i ildens blomst som brenner evinnelig og alltid, endrer og skifter hvor de gjør bruk av logoer (visualisering), inntil den store ild forandret sin retning.

Bak skapelsen av denne jordkloden og alt som skjer på den, ligger det en intensjon. Det er denne intensjonen som etablerer en skapende kraft som stråler ut fra et lydhørt, universelt og altgjennomtrengende lys. KILDEN har en intensjon med både oss og den jorden vi bor på. Intensjonen, enten den kommer fra KILDEN eller oss, skaper en årsak som til syvende og sist og ugjenkallelig etablerer en virkning. Emerald Tablets går så langt som å si at det er ingenting av det som er skapt (virkning), som ikke først ble formet i en intensjon (årsak).

1:25. Over the world then broke the great waters, drowning and sinking, changing Earth's balance until only the Temple of Light was left standing on the great mountain on UNDAL still rising out of the water; some there were who were living, saved from the rush of the fountains.

Jorden druknet i et brusende hav. Den endret sin balanse inntil det kun var Lysets Tempel på det store fjellet UNDAL som var synlig over vannmassene. Noen overlevde havets brusende bølger.

Jorden har også balanse. Når en healer arbeider med energier for helbrede, er det balanse det jobbes med. 

1:26. Called to me then the Master, saying: Gather ye together my people. Take them by the arts ye have learned of far across the waters, until ye reach the land of the hairy barbarians, dwelling in caves of the desert. Follow there the plan that ye know of.

Mesteren kalte på meg og sa: Samle sammen mitt folk. Før dem med den kunnskapen dere har fått om å passere vannene, inntil dere når land bebodd av de hårete barbarene som dveler i grotter i ørkenen. Følg så den plan dere kjenner.

1:27. Gathered I then my people and entered the great ship of the Master. Upward we rose into the morning. Dark beneath us lay the Temple. Suddenly over it rose the waters. Vanished from Earth, until the time appointed, was the great Temple.

Jeg samlet da mitt folk og tredde inn i Mesterens skip. Tidlig på morgen steg vi opp. Templet lå mørk under oss. Med ett ble Templet svelget av havmassene. Templet forsvant fra jordens overflate. Men på et forutbestemt tidspunkt vil det igjen stige frem.

1:28. Fast we fled toward the sun of the morning, until beneath us lay the land of the children of KHEM. Raging, they came with cudgels and spears, lifted in anger seeking to slay and utterly destroy the Sons of Atlantis.

Vi reiste raskt mot øst inntil vi kom til landet hvor Khems barn bodde. Rasende møtte de oss med økser og spyd og forsøkte å ødelegge Atlantis sønner.

1:29. Then raised I my staff and directed a ray of vibration, striking them still in their tracks as fragments of stone of the mountain.

Jeg reiste min stav og sendte en stråle med vibrasjoner mot dem inntil de sto stille som fjell.

1:30. Then spoke I to them in words calm and peaceful, telling them of the might of Atlantis, saying we were children of the Sun and its messengers. Cowed I them by my display of magic-science, until at my feet they groveled, when I released them.

Så talte jeg til dem beroligende og fredfulle ord. Jeg fortalte dem om mektige Atlantis, at vi var Lysets barn og dets budbringere. Jeg kuet dem ved å vise dem magisk vitenskap inntil de bukket i ærbødighet ved mine føtter da jeg frigjorde dem.

Det er viktig å legge merke til at det levde mennesker på jorden i høyt utviklede samfunn og primitive samfunn samtidig. Thoth som var barn av lyset hadde ingen andre intensjoner enn å tilføre villmennene visdom og føre også dem til lyset. Han viste at dette er veien for alle skapninger. At vi alle har en oppgave i å ta til oss mer visdom og hjelpe andre med å oppnå det samme.

1:31. Long dwelt we in the land of KHEM, long and yet long again. Until obeying the commands of the Master, who while sleeping yet lives eternally, I sent from me the Sons of Atlantis, sent them in many directions, that from the womb of time wisdom might rise again in her children.

Jeg dvelte lenge i landet Khem. Ja helt inntil jeg adlød Mesterens befaling, Mesteren som sover, men som dog lever evig. Jeg sendte Atlantis sønner i mange retninger slik at visdom igjen en gang i fremtiden kan blomstre blant menneskene.

1:32. Long time dwelt I in the land of KHEM, doing great works by the wisdom within me. Upward grew into the light of knowledge the children of KHEM, watered by the rains of my wisdom.

Jeg dvelte lenge i landet Khem. Der utførte jeg et stort arbeide med den visdommen jeg hadde i meg. Oppover og inn i Lyset vokste Khems barn, hvor de mottok kunnskap fra min visdom.

1:33. Blasted I then a path to Amenti so that I might retain my powers, living from age to age a Sun of Atlantis, keeping the wisdom, preserving the records.

Jeg tilrettela en vei til Amenti slik at jeg kunne gjenvinne min kraft. Leve liv etter liv som en etterkommer av Atlantis. Være en visdomsbærer og oppbevare opptegnelsene.

1:34. Great grew the sons of KHEM, conquering the people around them, growing slowly upwards in Soul force.

Khems sønner ble mektige. De erobret landområder rundt dem. Sakte forøkte deres sjelskraft.

1:35. Now for a time I go from among them into the dark halls of Amenti, deep in the halls of the Earth, before the Lords of the powers, face to face once again with the Dweller.

For en periode vil jeg forlate dem og vandre inn i Amentis mørke haller. Dypt inne i jordens haller vil jeg stå foran Maktens Mestere. Ansikt til ansikt nok en gang med Mesteren.

1:36. Raised I high over the entrance, a doorway, a gateway leading down to Amenti.

Høyt over inngangen satte jeg opp en døråpning. En portal som leder ned til Amenti.

1:37. Few there would be with courage to dare it, few pass the portal to dark Amenti. Raised over the passage, I, a mighty pyramid, using the power that overcomes Earth force (gravity). Deep and yet deeper place I a force-house or chamber; from it carved I a circular passage reaching almost to the great summit.

Det er få som vil våge å passere portalen til mørke Amenti. Med en kraft som overvinner tyngdekraften, plasserte jeg en mektig pyramide over nedgangen. Dypt lagde jeg et kraft-senter, et kammer. Ut fra dette kammeret lagde jeg en sirkelrund passasje som nesten når toppen.

1:38. There in the apex, set I the crystal, sending the ray into the Time-Space, drawing the force from out of the ether, concentrating upon the gateway to Amenti.

Der, ved det høyeste punktet, plasserte jeg krystallen som sender vibrasjoner inn i tid og rom. Den henter energi fra Ether og konsentrerer den over portalen til Amenti.

Tid-Rom er denne dimensjonen hvor både tid og materie eksisterer. Vi får også vite at krystall kan hente energi fra Ether inn i denne dimensjonen.

1:39. Other chambers I built and left vacant to all seeming, yet hidden within them are the keys to Amenti. He who in courage would dare the dark realms, let him be purified first by long fasting.

Jeg bygde andre kamre som jeg forlot tilsynelatende ubebodde. Men gjemt i disse, eksisterer nøklene til Amenti. Men den som våger å oppsøke mørkets sfærer, bør gå igjennom en renselse med lang faste.

1:40. Lie in the sarcophagus of stone in my chamber. Then reveal I to him the great mysteries. Soon shall he follow to where I shall meet him, even in the darkness of Earth shall I meet him, I, Thoth, Lord of Wisdom, meet him and hold him and dwell with him always.

For han som ligger i en sarkofag av sten i mitt kammer, skal jeg avsløre de store mysteriene. Snart skal han reise dit hvor jeg vil møte ham. Selv i jordens mørke skal jeg møte ham. Jeg, Thoth, Visdommens Mester, vil møte ham, holde ham og dvele sammen med ham alltid.

1:41. Builded I the Great Pyramid, patterned after the pyramid of Earth force, burning eternally so that it, too, might remain through the ages.

Jeg bygde den store pyramiden etter det pyramidelignende mønsteret i jordens kraftfelt. Brennende evig slik at den også kan bestå gjennom tidsaldrene.

Pyramidene ble bygd med en form som var i harmoni med mønsteret i jordens kraftfelt. Det fikk den til å brenne, slik at den på lik linje med jordens kraftfelt kan bestå gjennom tidsaldrene.

1:42. In it, I builded my knowledge of Magic-Science so that I might be here when again I return from Amenti, Aye, while I sleep in the Halls of Amenti, my Soul roaming free will incarnate, dwell among men in this form or another. (Hermes, thrice-born.)

I den bygde jeg min kunnskap om magisk vitenskap slik at jeg på den måten kan være her når jeg igjen returnerer fra Amenti. Ja, når jeg sover i Amentis haller vil min sjel vandre fritt, inkarnere og dvele blant menneskene i en form eller en annen. (Hermes, den som fødes 3 ganger)

Vi får her vite at Thoth's sjel inkarnerer og lever blant menneskene mens han kropp, takket være magisk vitenskap, kan sove i Amentis haller.

1:43. Emissary on Earth am I of the Dweller, fulfilling his commands so many might be lifted. Now return I to the halls of Amenti, leaving behind me some of my wisdom. Preserve ye and keep ye the command of the Dweller: Lift ever upwards your eyes toward the light.

Jeg er en utsending fra Mesteren, fullfører hans befaling slik at mange kan bli løftet. Jeg returnerer til Amentis haller og legger igjen etter meg deler av min kunnskap. Oppbevar og ta vare på befalingen fra Mesteren: Se alltid hen til Lyset.

Mesterens siste og viktigste befaling var å se hen til lyset. Og det er vår oppmerksomhet som avgjør det. Om vi retter vår oppmerksomhet mot lyset eller mørket. Thoth ber oss om at vi skal se for oss at vi blir fylt med lys. Bade i KILDENs lys.

1:44. Surely in time, ye are one with the Master, surely by right ye are one with the Master, surely by right yet are one with the ALL.

En gang inn i fremtiden vil dere bli ett med Mesteren. Med rettskaffenhet vil dere med sikkerhet være ett med Mesteren. Med rettskaffenhet vil dere med sikkerhet bli ett med ALTET.

Vi vandrer mot lyset i en universell og stor strøm. Vi forstår stadig mer av lovene. På et tidspunkt vil vi bli ett med alt. Vi vandrer fra en tilstand hvor alt ansees som fragmentert til en tilstand hvor alt ansees som ett. Det er vår evne til å forstå og følge lovene som avgjør hvilken tilstand vi skal eksistere i.

1:45. Now, I depart from ye. Know my commandments, keep them and be them, and I will be with you, helping and guiding you into the Light.

Nå forlater jeg dere. Kjenn mine befalinger, utfør dem og vær dem. Da vil jeg være med dere, hjelpe og veilede dere inn i Lyset.

Vi har alle bevisstheter som kommer etter oss. Og vi har alle bevisstheter som har gått forut. Jeg snakker her om kunnskap og evne til å etterleve lovene. Vi kommer etter Thoth og han har derfor gitt oss befalinger som, ved etterlevelse, vil hjelpe oss. På samme måte har Thoth bevisstheter som gir ham befalinger og dermed hjelper han oppover mot lyset. Alle har vi noen å hjelpe og alle har vi noen vi kan få hjelp av. Det er bare å spørre. Banke på. Be om å få komme inn i varmen. For det er mange rom. Og hvert rom er fylt med sin herlighet.

1:46. Now before me opens the portal. Go I down in the darkness of night.

Portalen åpner seg for meg og jeg vandrer ned i Nattens Mørke.

Tavle 2: Amentis haller

Innledning

Det er mange spekulasjoner rundt hva Amentis haller er. Alt fra mystiske riker og celestiale portaler til skjulte hulrom under Sfinxen. Det er lett å misforstå Emerald Tablets fordi noe må tas bokstavelig (som beskrivelsen av hans oppvekst i Atlantis) og noe må tas billedlig (som Amentis haller). Men likevel kan det være noe rett i begge typer tolkninger. Den samme sannhet kan materialiseres i ulike plan. As above so below.

Amentis haller er et rike mellom de høyeste celestiale sfærer og vår tredimensjonale verden. Reinkarnasjon skjer ved at vi vandrer fra Amentis haller og tilbake til en ny fysisk kropp. Vi reinkarnerer syklisk inntil vi forstår at vår fysiske verden er en illusjon. Inntil vi er i stand til å reise videre som lys hvor de høyeste celestiale sfærene er vårt endelige mål.

Man is a star bound to a body, until in the end, he is freed through his strife. Only by struggle and toiling thy utmost shall the star within thee bloom out in new life. He who knows the commencement of all things, free is his star from the realm of night.

Formed forth ye, from the primal ether, filled with the brilliance that flows from the source, bound by the ether coalesced around, yet ever it flames until at last it is free.

Each soul on earth that loosens its fetters, shall soon be made free from the bondage of night.

De høyeste celestiale sfærer bærer all sannhet. Jo lenger vekk fra disse sfærer vi kommer, jo mer blir eksistensen en illusjon. Den verden vi lever i er en projeksjon av noe som eksisterer i de høyeste celestiale sfærer hvor alt er mentalt. Materie er derfor et rent mentalt fenomen hvor det mentale prosjekteres ned til en fysisk eksistens og ikke omvendt slik vitenskapen hevder. Platon berørte dette temaet da han så sin skygge på en vegg fremfor å se mot kilden til lyset som var bak ham.

Fra fødselen av har vi blitt fortalt at vi kun kan stole på våre fysiske sanser. Vi har blitt lært at materie rager over sinn. At vår hjerne har ansvaret for våre tanker. Men vi må forkaste denne ideen som gir oss et uriktig paradigme. Den som stoler på vitenskapen og dens begrensede perspektiv på vår udødelighet, vil gå seg vill i Amentis haller og bli ført tilbake i en ny kropp i en ny reinkarnasjon. Det er en rekke porter som må åpnes før vi igjen kan tre inn i de høyeste celestiale sfærer. Den første porten er livets port hvor vi overvinner døden mens vi har en fysisk kropp. Da må vi glemme vitenskapen og jobbe trofast mot det å bli lys. Vi må forstå hva våre fysiske sanser er. De er skapt for å oppdage en materialisert projeksjon og ikke kilden til projeksjonen som er formålet til det tredje øyet. Å trene dette øyet er derfor umåtelig viktig.

He who by progress has grown from the darkness, lifted himself from the night into light, free is he made of the Halls of Amenti, free of the Flower of Light and of Life. Guided he then, by wisdom and knowledge, passes from men, to the Master of Life.

Emerald Tablets forteller oss at å ikke lytte til hjertet, er en vederstyggelighet for sjelen. Når vi kun identifiserer oss med vårt jordiske liv og alle dets trivialiteter, vil dette resultere i liten selvbevissthet. Ved døden, vil sjelen av den grunn bli stoppet ved portene som er nevnt over. Å identifisere oss med noe, er en ren mental øvelse som over tid skaper en mental tilstand vi tar med oss inn i døden. Sjeler som ankommer portene uten evne til å bevege seg utover en materiell konseptualisering av seg selv, vil bli strippet for sine minner og kastet tilbake til Jorden for å gjøre alt om igjen. De vil reinkarnere i en viss form avhengig av deres karma. Vår oppgave på jorden, er å bli så rene i våre vibrasjoner at vi tillates å passere de hindre som eksisterer på veien til de høyeste celestiale sfærer.

Det er umulig å beskrive en høyere dimensjon med ord. Men vi kan oppleve følelser som beskriver det som eksisterer i høyere sfærer. I meditasjon hvor vi lytter til disse høyere sfærene og som Emerald Tablets sier vi finner ved å se inn, kan vi plutselig få visdom som ikke eksisterer i noen bok. Derfor er meditasjon så viktig. Den hjelper oss å se kilden til lyset og ikke bare projeksjonen, eller vår fysiske verden.

On Earth, man is in bondage, bound by space and time to the earth plane. Encircling each planet, a wave of vibration, binds him to his plane of unfoldment. Yet within man is the Key to releasement, within man may freedom be found.

Uvitenhet er det som holder mennesket fastbundet til jorden. En uvitenhet som gjør at egoet får spillerom. Hvert menneske er et uttrykk for en glødende gnist utsprunget fra Den Evige Ilden. Dualitet, arroganse, sjalusi og mørket eksisterer kun der uvitenhet råder. Den hevngjerrige guden som er nevnt i det gamle testamentet, er IKKE et vesen som lever i de høyeste celestiale sfærer selv om den representerer seg som det. Det er et vesen som vokter livets port i Amentis haller. Dens oppgave er å gjøre det vanskelig å finne sannheten. For det er bare de rene av hjertet som vil kunne finne porten og passere vokterne. Religioner basert på det gamle testamentets gud og deres mange og mektige institusjoner, evner ikke å avsløre illusjonen som ligger i materien og dermed heller ikke veien vi må gå. For det er bare den som klarer å heve sine frekvenser og som evner å se lysets mentale projeksjon, som har nøkkelen til de høyere sfærer. Å oppnå kunnskap om sitt eget vesen er et steg mot visdom. Begynn å utstråle kjærlighet. Hvorfor er dette så vanskelig? For mange står det lille «meg», et skadet ego full av selvmedlidenhet i veien.

Dette kan sammenlignes med en gammel FM – radio. Den hadde en skala fra 88 – 108 MHz. La oss tenke oss at de laveste frekvensene rundt 88 MHz representerer denne jorden og 108 MHz de høyeste celestiale sfærer. De kanalene som sendte på de lavest frekvensene ville aldri kunne bli hørt på de høyeste. De ville aldri eksistere der. Kybalions prinsipp om vibrasjon og bevegelse forteller at alt er energi og vibrerer med en frekvens. Også materie, emosjoner og livsvilkår. Nikola Tesla opplyste oss om følgende: "If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration." Albert Einstein hadde en lignende uttalelse: "Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics." Når noen ville høre på kanaler rundt 108 MHz, måtte de skru på et ratt inntil mottagerens filter var stilt inn på de høyeste frekvensene. På samme måte kan Amentis haller beskrives som et metafysisk filter bestående av bevisstheter satt der til å vokte høyere sfærer og hvor vi i stedet for å skru på et ratt, må endre våre perspektiv og fylle våre hjerter med kjærlighet for å kunne passere. Hver eneste emosjon vi velger å ha, er som å skru på rattet som gir oss en bestemt kanal. Når våre frekvenser øker, vil si se at materien består av energi og at vår bevissthet har makt over den.

2:1. Deep in Earth's heart lie the Halls of Amenti, far 'neath the islands of sunken Atlantis, Halls of the Dead and halls of the living, bathed in the fire of the infinite ALL.

Dypt inne i hjertet av jorden, langt under øyene hvor det nedsunkne Atlantis lå, ligger Amentis haller. Der finner vi de dødes og levendes haller, opplyst av ilden fra det uendelige ALTET.

2:2. Far in a past time, lost in the space time, the Children of Light looked down on the world. Seeing the children of men in their bondage, bound by the force that came from beyond. Knew they that only by freedom from bondage could man ever rise from the Earth to the Sun.

For lenge siden, tapt i rom og tid, så Lysets Barn ned på denne verden. Der oppdaget de menneskenes barn i deres fangenskap. Bundet av kraften som kom fra det hinsidige. De visste at mennesket kunne reise fra Jorden til Solen kun ved å bli fri fra denne kraftens fangenskap.

Med jorden siktes det til den fysiske sfære vi lever i, hvor både tid og materie eksisterer. Med solen siktes det til den sfæren hvor både tid og materie har opphørt, men hvor vi fortsatt eksisterer som bevisstheter. Men da med langt større frihet. Et sted som venter på oss. Mennesket er på en reise fra Jorden til Solen. En reise i frekvenser. Som en følge av gjentatte reinkarnasjoner og derigjennom gjentatte muligheter for læring, beveger det seg sakte mot høyere frekvenser. Lysets barn valgte å hjelpe mennesket i dets lange reise mot Solen. Vår oppgave er å bryte lenkene som den urgamle kraften forårsaker. Emerald Tablets gir svar på hvordan dette kan gjøres. For mennesket er det viktigste å kjenne til mørket og lyset. Og vite at reisen ikke først og fremst dreier seg om tid og rom, men frekvenser. At vi har en jobb å gjøre i forhold til frekvensene våre emosjoner skaper.

Mørket visker i menneskets øre at lyset og mørket ikke eksisterer. At det ikke er på en evig reise. At livet er kort og brutalt. At livet oppstår ved en fødsel og avsluttes med døden, og mer er det ikke. Dette paradigmet mørket så intenst ønsker å prege inn i våre bevisstheter, er en del av kraften fra hinsidige. Dermed mister mennesket retningen. Og de store spørsmålene oppstår. Hvem er vi? Hva gjør vi her? Hva er hensikten med livet?

På samme måte som mennesket er på en reise fra jorden mot solen, er vår indre energi på en reise i vår kropp. Vårt nedre abdomen er jorden og hodet er solen. Når vi spiser eller har sex, flyter energien mot abdomen for å ivareta behovene der. Når vi faster og har tantrisk sex uten å ejakulere, flyter energien mot solen. Derfor ser vi relikvier hvor hellige mennesker har en sol rundt hodet. Hva vi foretar oss i livet er med på å bestemme hvilken vei reisen skal ta. Å fylle hodet med lys og vekke opp det tredje øye, er et skritt på veien i vår reise mot solen.

2:3. Down they descended and created bodies, taking the semblance of men as their own. The Masters of everything said after their forming:

De steg ned og skapte kropper med utseende lik menneskets. Etter dette uttalte Mesterne:

De kunne skape menneskekropper. En teknologi som ligger langt foran den vi har i dag. Deres teknologi er så mye mer avansert enn vår, at vi ikke engang ser at det er en teknologi. Det er som om et medlem av et steinaldersamfunn skulle krype inn i teltet sitt og finne en moderne datamaskin. Ville den bli tolket som en sten? Eller et egnet sted for å skjøre opp kjøttet etter dagens fangst? 

2:4. We are they who were formed from the space-dust, partaking of life from the infinite ALL; living in the world as children of men, like and yet unlike the children of men.

Vi er de som ble skapt av stjernestøv. Som deltar i liv oppstått fra det uendelige ALTET. Vi lever i verden som menneskenes barn. Like, men likevel ulike, menneskenes barn.

Mesterne lever side om side med oss i kropper som ligner våre. De er her for å hjelpe oss. Emerald Tablets ber oss om å la våre hjerter være fylt med bønn til dem om mer visdom. Ha en bønn om å motta det lyset de kom til jorden for å gi oss.

2:5. Then for a dwelling place, far 'neath the earth crust, blasted great spaces they by their power, spaces apart from the children of men. Surrounded them by forces and power, shielded from harm they the Halls of the Dead.

Langt under jordens overflate og langt unna menneskenes barn skapte de, med energi, store rom som de kunne ha som tilholdssted. Med et omsluttende kraftfelt, ble Dødens haller beskyttet fra ødeleggelse.

2:6. Side by side then, placed they other spaces, filled them with Life and with Light from above. Builded they then the Halls of Amenti, that they might dwell eternally there, living with life to eternity's end.

Ved siden av hverandre skapte de andre rom og fylte dem med liv og ys fra oven. De bygde Amentis haller slik at de kunne dvele der evig. Leve der inntil evighetens slutt.

2:7. Thirty and two were there of the children, sons of Lights who had come among men, seeking to free from the bondage of darkness those who were bound by the force from beyond.

Det var 32 av dem, Lysets Sønner, som kom til menneskene for å frigjøre de som var bundet av Mørket. De som var fanget av en kraft fra det hinsidige.

2:8. Deep in the Halls of Life grew a flower, flaming, expanding, driving backward the night.

Dypt i Livets Haller vokste det en blomst, brennende og ekspanderende, som fordrev natten.

Vi må huske at mysteriene er mysterier for menneskene så lenge de ikke kan forklares med den vitenskapen de til enhver tid har tilgjengelig. For til tross for dens enorme fremskritt, er likevel teknologien vi besitter i dag og i et større tidsperspektiv, særdeles primitiv. 

Da legevitenskapen oppdaget plantenes helende egenskaper, forsøkte de å kopiere det de fant i naturen. Da dette ofte ikke gikk, tok den patent på plantene. Til og med menneskets DNA. Dagens vitenskap utvikler seg raskt og vil etter hvert berøre temaer som religion og tro. Sinnets skapende kraft. Krystallets helende evner. Elementærpartiklene som forklarer mørk materie. Kvantefeltet. Menneskets iboende kraft vil ikke lenger kunne holdes skjult. Men sjelen vil det ikke være mulig å ta patent på. Mørket vet dette. Krigen utfoldes derfor først og fremst ikke på en slagmark, men i våre sinn. Kampen om våre paradigmer.

Newtons ligninger forklarer de fysiske lovene vi lever side om side med. Men det finnes andre fysiske lover som gjelder der tid og rom opphører. Kommersialismen er tjent med at vi kun forholder oss til newtons lover. Til fysiske objekter som kan produseres i et stort antall og selges med størst mulig fortjeneste. Men to ideer skal snart møtes og forenes. Det er hva vi har foran oss.

2:9. Placed in the center, a ray of great potence, Life giving, Light giving, filling with power all who came near it. Placed they around it thrones, two and thirty, places for each of the Children of Light, placed so that they were bathed in the radiance, filled with the Life from the eternal Light.

I senter ble det plassert en stråle med høy intensitet. Den var livgivende, opplysende, og fylte alle som kom nær med kraft. Rundt plasserte de 32 troner, en for hvert av Lysets Barn. På den måten ble de badet i lyset, fylt med lys fra det evige Lys.

2:10. There time after time placed they their first created bodies so that they might by filled with the Spirit of Life. One hundred years out of each thousand must the Life-giving Light flame forth on their bodies. Quickening, awakening the Spirit of Life.

På tronene plasserte de regelmessig deres kropper som ble skapt først, slik at disse kunne bli fylt med Livets Ånd. I hundre av hvert tusende år måtte deres kropper belyses med det livgivende Lyset. På den måten ble de raskt vekket opp med Livets Ånd.

2:11. There in the circle from aeon to aeon, sit the Great Masters, living a life not known among men. There in the Halls of Life they lie sleeping; free flows their Soul through the bodies of men.

Fra evighet til evighet sitter Mesterne i sirkelen og lever et liv ukjent for mennesket. Der, i Livets Haller, ligger de sovende mens deres sjeler fritt kan fly gjennom menneskenes kropper.

2:12. Time after time, while their bodies lie sleeping, incarnate they in the bodies of men. Teaching and guiding onward and upward, out of the darkness into the light.

Gang etter gang, mens deres kropper ligger sovende, inkarnerer de som mennesker, hvor de underviser og veileder dem videre og oppover, ut av Mørket og inn i Lyset.

Vi får vite at de inkarnerer blant menneskene i den hensikt å bli store lærere og mestere som kan veilede menneskene på jorden.

2:13. There in the Hall of Life, filled with their wisdom, known not to the races of man, living forever 'neath the cold fire of life, sit the Children of Light. Times there are when they awaken, come from the depths to be lights among men, infinite they among finite men.

Der, i Livets Hall som er fylt med deres visdom ukjent for menneskene, udødelige under livets kalde ild, sitter Barn av Lyset. Periodevis er de våkne og kommer opp fra dypet for å være lys blant menneskene. Uendelige i motsetning til mennesket som er begrenset.

2:14. He who by progress has grown from the darkness, lifted himself from the night into light, free is he made of the Halls of Amenti, free of the Flower of Light and of Life. Guided he then, by wisdom and knowledge, passes from men, to the Master of Life.

Han som har hatt fremgang og vokst fra Mørket, som har løftet seg selv fra natten og inn i Lyset, er fri fra Amentis haller. Han er fri fra Lysets og Livets Blomst. Han vil være rettledet av visdom og kunnskap, forlate menneskestadiet og bli en Livets Mester.

2:15. There he may dwell as one with the Masters, free from the bonds of the darkness of night. Seated within the flower of radiance sit seven Lords from the Space-Times above us, helping and guiding through infinite Wisdom, the pathway through time of the children of men.

Der kan han dvele i enhet med Mesterne og være fri fra lenkene som følge av Nattens Mørke. Syv Mestere fra Rom-Tid over oss sitter innenfor rekkevidden av blomstens gjenskinn, hjelper og rettleder med uendelig visdom menneskenes barn på deres vei.

2:16. Mighty and strange, they, veiled with their power, silent, all-knowing, drawing the Life force, different yet one with the children of men. Aye, different, and yet One with the Children of Light.

De er mektige og bemerkelsesverdige, holdt skjult med sine krefter, stille, alt-vitende og trekker veksler på Livskraften. Ulike, men likevel ett med menneskenes barn. Ja, ulike, men likevel ett med Lysets Barn.

2:17. Custodians and watchers of the force of man's bondage, ready to loose when the light has been reached. First and most mighty, sits the Veiled Presence, Lord of Lords, the infinite Nine, over the other from each the Lords of the Cycles;

De vokter og overvåker kraften som holder mennesket i fangenskap, men er beredt til å gi slipp når tilstrekkelig Lys er oppnådd. Først og mest mektig sitter den skjulte men allestedsværende Mesternes Mester, den uendelige Ni, over de andre Mesterne fra hver av syklusene;

2:18. Three, Four, Five, and Six, Seven, Eight, each with his mission, each with his powers, guiding, directing the destiny of man. There sit they, mighty and potent, free of all time and space.

Tre, Fire, Fem og Seks, Syv, Åtte. Hver med sin misjon. Hver med sin kraft som guider og dirigerer menneskets skjebne. Der sitter de, mektige og potente, frigjort fra tid og rom.

2:19. Not of this world they, yet akin to it, Elder Brothers they, of the children of men. Judging and weighing, they with their wisdom, watching the progress of Light among men.'

De er ikke av denne verden, men likevel beslektet til den. De er som 'eldre brødre' til menneskenes barn. Bedømmer og veier deres visdom. Betrakter Lysets fremgang blant menneskene.

2:20. There before them was I led by the Dweller, watched him blend with ONE from above.

Av Mesteren ble jeg ledet til dem. Jeg så Mesteren bli ett med den ENE fra oven.

2:21. Then from HE came forth a voice saying: Great art thou, Thoth, among children of men. Free henceforth of the Halls of Amenti, Master of Life among children of men. Taste not of death except as thou will it, drink thou of Life to Eternity's end, Henceforth forever is Life, thine for the taking. Henceforth is Death at the call of thy hand.

Fra HAM kom det en stemme som sa: Stor er du, Thoth, blant menneskenes barn. Fra nå av er du fri fra Amentis Haller, en Livets Mester blant menneskenes barn. Du skal ikke smake døden med mindre du selv ønsker det. Drikk av Livet til evighetens slutt. Fra denne stund er det gitt deg å administrere over livet. Og dermed også døden.

Når en bevissthet har nådd et utviklingstrinn hvor det er blitt lysets barn, altså at det kan alternere mellom det å ha en fysisk kropp og det å være lys etter egen vilje, så har denne bevisstheten også underlagt seg livet og døden. Se senere i Emerald Tablets om mer detaljer.

Det å overvinne livet og døden er spirituell teknologi. Den er ikke avhengig av avansert programvare eller elektroniske kretser. Det er en teknologi som er langt mer avansert enn som så. Det er en teknologi som sjelen kan benytte når den skal vandre tilbake til lyset. Det er en teknologi som alltid har vært og alltid vil være tilgjengelig. Den tilpasser seg en bevissthets utviklingstrinn uavhengig av hvor det måtte være. Når vi søker udødeligheten, bør vi søke denne teknologien og ikke bare den teknologien som er tilgjengelig via den moderne legevitenskap.

2:22. Dwell here or leave here when thou desireth, free is Amenti to the son of man. Take thou up Life in what form thou desireth, Child of the Light that has grown among men. Choose thou thy work, for all should must labour, never be free from the pathway of Light.

Dvel her eller forlat dette stedet som du måtte ønske. Fritt er Amenti ovenfor menneskets sønn. Ta opp en livsform du måtte ønske, Lysets Barn, som har vokst blant menneskenes barn. Velg deg en oppgave. For alle må arbeide på veien mot Lyset.

Thoth har blitt fri fra Amenti. Fra en uendelighet av reinkarnasjoner. Han har blitt et lysets barn. I dette verset ser vi at alt arbeid som foregår i universet leder til en sammensmeltning med KILDEN. Uansett hvilket utviklingstrinn vi måtte befinne oss på, har vi et arbeid å utføre. Thoth steg opp på et nytt utviklingstrinn og ble bedt om å velge en ny oppgave tilpasset dette nivået. På den måten forlater han oss og trer inn gudenes rekker. Men for en materialistisk verden er denne transformasjonen ukjent. Thoth blir i stedet en mytisk Gud noen en gang trodde på. Guden for visdom og skrivekunst. Men den samme transformasjonen som Toth gjennomgikk, venter også på oss. Å bli et lysets barn, er bare et trinn blant mange som venter på å bli besteget.

2:23. One step thou has gained on the long pathway upward, infinite now is the mountain of Light. Each step thou taketh but heightens the mountain; all of thy progress but lengthens the goal.

Et trinn til har du gått på den lange stien oppover. Lyset er som et fjell som hele tiden blir større. Hvert trinn du tar mot toppen, gjør fjellet enda høyere. Progresjon leder til høyere mål.

Det er mange trinn som skal passeres før vi kan smelte sammen med KILDEN. Thoth har tatt et trinn opp og oppdager enda et mål han må nå før neste trinn er oppnåelig.

Thoth er ikke lenger underlagt de fysiske lovene, men lysets lover.

2:24. Approach ye ever the infinite Wisdom, ever before thee recedes the goal. Free are ye made now of the Halls of Amenti to walk hand in hand with the Lords of the world, one in one purpose, working together, bring of Light to the children of men.

Arbeid alltid for å oppnå den uendelige visdommen. Men vit likevel at den alltid ekspanderer. Du er nå frigjort fra Amentis haller for å gå hånd i hånd med Jordens Mestere. Arbeide sammen mot et felles mål om å bringe Lys til menneskenes barn.

Thoth var et menneske og gjennom livets prøvelser og hardt arbeid for å oppnå visdom og kunnskap, oppnår han endelig å bli lys. Han trer inn i de myteomspunnede gudenes rekker. Men sammen med andre mestere, arbeider han for å forøke lyset blant menneskene.

2:25. Then from his throne came one of the Masters, taking my hand and leading me onward, through all the Halls of the deep hidden land. Led he me through the Halls of Amenti, showing the mysteries that are known not to man.

En av Mesterne steg ned fra hans trone, tok min hånd og ledet meg videre gjennom alle hallene i dette dype og skjulte landet. Jeg ble ledet gjennom Amentis Haller og vist mysteriene som er ukjent for mennesket.

2:26. Through the dark passage, downward he led me, into the Hall where site the dark Death. Vast as space lay the great Hall before me, walled by darkness but yet filled with Light.

Han ledet meg gjennom skjulte passasjer ned til hallen hvor Døden med sitt mørke satt. Foran meg lå en enorm hall innhyllet i mørke, men likevel fylt med Lys.

2:27. Before me arose a great throne of darkness, veiled on it sat a figure of night. Darker than darkness sat the great figure, dark with a darkness not of the night. Before it then paused the Master, speaking.

Foran meg steg det frem en stor mørk trone hvor en nattens skikkelse satt tilslørt. Mørkere enn mørket satt skikkelsen der, mørk med et Mørke som ikke er av natten. Mesteren stoppet opp foran skikkelsen og sa:

2:28. The Word that brings about Life, saying; Oh, master of darkness, guide of the way from Life unto Life, before thee I bring a Sun of the morning. Touch him not ever with the power of night. Call not his flame to the darkness of night. Know him, and see him, one of our brothers, lifted from darkness into the Light. Release thou his flame from its bondage, free let it flame through the darkness of night.

Ordet som frembringe liv sa: O, Mørkets Mester, guide for de som vandrer fra liv til liv. Frem for deg bringer jeg en Morgenens Sol. Rør ham ikke lenger med nattens krefter. Kall ikke på hans flamme fra nattens Mørke. Kjenn ham og se ham, en av våre brødre, løftet fra Mørke og inn i Lyset. Løsriv hans flamme fra dens fangenskap. La den lyse fritt i nattens Mørke.

Vi vandrer fra en serie med fysisk liv til et liv hvor vi eksisterer som lys og blir en morgenens sol. Dette er et markant skille hvor vi beveger oss fra det andre til det tredje hovedplan. En ferdighet forbeholdt mesterne nå, men en ferdighet som vil bli alle til del på et fremtidig tidspunkt.

2:29. Raised then the hand of the figure, forth came a flame that grew clear and bright. Rolled back swiftly the curtain of darkness, unveiled the Hall from the darkness of night.

Figuren løftet sin hånd. En flamme som vokste i styrke og klarhet kom til syne. Mørkets slør ble tatt vekk og hallen trådte frem fra nattens Mørke.

2:30. Then grew in the great space before me, flame after flame, from the veil of the night. Uncounted millions leaped they before me, some flaming forth as flowers of fire.

Fra nattens mørke i den store hallen foran meg, blusset flamme etter flamme opp. Utallige millioner vandret de før meg. Noen av dem som ildens blomster.

2:31. Others there were that shed a dim radiance, flowing but faintly from out of the night.

Andre utstrålte et svakt lys. Et svakt lys i nattens mørke.

2:32. Some there were that faded swiftly; others that grew from a small spark of light. Each surrounded by its dim veil of darkness, yet flaming with light that could never be quenched. Coming and going like fireflies in springtime, filled they with space with Light and with Life.

For noen forsvant lyset raskt. Andre hadde lys som små gnister, men som økte i intensitet. Samtlige omringet og tilslørt av et Mørke. Dog kunne Lyset fra deres flammer ikke bli slukket. Som ildfluer som kommer og går på våren, fylte de rom med Lys og med Liv.

2:33. Then spoke a voice, mighty and solemn, saying: These are lights that are souls among men, growing and fading, existing forever, changing yet living, through death into life. When they have bloomed into flower, reached the zenith of growth in their life, swiftly then send I my veil of darkness, shrouding and changing to new forms of life.

Så kom det en mektig og majestetisk stemme som sa: dette er sjelenes lys blant menneskene, lys som ekspanderende og lys som fader ut, evige, bevisstheter som transformeres ved døden og som deretter trer inn i nye liv. Når deres blomst har blomstret, når de har nådd sitt høyeste potensiale, raskt fjerner jeg da Mørkets slør og endrer dem til nye livsformer.

2:34. Steadily upward throughout the ages, growing, expanding into yet another flame, lighting the darkness with yet greater power, quenched yet unquenched by the veil of the night.

Gjennom tiden har de standhaftig forøktes, ekspandert til en annen flamme, opplyst mørket med en stadig større kraft, slukket, men dog ikke slukket, av nattens mørke.

Det er sjelen som er på vandring. Kroppen våkner til liv ved en fødsel og dør når livet er over. Men sjelen transformeres ved døden og trer deretter, når den er klar, inn i en ny kropp. Men her får vi også vite at sjelen ekspanderer og trer inn i en ny flamme med større kraft.

2:35. So grows the soul of man ever upward, quenched yet unquenched by the darkness of night.

På den måten vokser menneskets sjel alltid oppover, slukket, men dog ikke slukket av Nattens Mørke.

2:36. I, Death, come, and yet I remain not, for life eternal exists in the ALL; only an obstacle, I in the pathway, quick to be conquered by the infinite light.

Jeg, døden, kom, men blir ikke værende. For livet eksisterer evig i ALTET. Jeg er kun et hinder på veien og beseires raskt av det evige Lys.

2:37. Awaken, O flame that burns ever inward, flame forth and conquer the veil of the night.

Våkne opp, O flamme, som alltid brenner i oss, ekspander og beseir nattens slør.

2:38. Then in the midst of the flames in the darkness grew there one that drove forth the night, flaming, expanding, ever brighter, until at last was nothing but Light.

Så, i sentrum av flammene som eksisterte i Mørket, vokste det eǹ som fikk mørket til å vike. Lysende, ekspanderende. Alltid sterkere, inntil alt var Lys.

Dette er hensikten med vår eksistens. Å motta lys i den grad at mørket i oss viker. Kollektivt, å motta lys i den grad at mørket blant oss viker. Menneskeheten har vært i en slik prosess i årtusener.

2:39. Then spoke my guide, the voice of the master: See your own soul as it grows in the light, free now forever from the Lord of the night.

Da snakket min guide og fra mesterens stemme lød: Se din egen sjel mens den vokser i Lyset. Fra nå av og for alltid vil den være fri fra Nattens Mester.

2:40. Forward he led me through many great spaces filled with the mysteries of the Children of Light; mysteries that man may never yet know of until he, too, is a Sun of the Light.

Han ledet meg fremover gjennom mange ekstraordinære sfærer fylt med mysteriene til Lysets Barn; Mysterier som mennesket kanskje ikke kjenner til før det selv blir en Solens Lys.

2:41. Backward then HE led me into the Light of the hall of the Light. Knelt I then before the great Masters, Lords of ALL from the cycles above.

Han ledet meg tilbake til Lyset i Lysets Hall. Der knelte jeg ned foran de store mesterne, ALTETs Mestere fra syklusene over oss.

2:42. Spoke HE then with words of great power saying:

Der snakket han til meg med ord med stor kraft:

2:43. Thou hast been made free of the Halls of Amenti. Choose thou thy work among the children of men.

Du har blitt fri fra Amentis Haller. Velg derfor et arbeid du ønsker å utføre blant menneskenes barn.

2:44. Then spoke I: O, great master, let me be a teacher of men, leading then onward and upward until they, too, are lights among men; freed from the veil of the night that surrounds them, flaming with light that shall shine among men.

Jeg svarte da: O, store mester, la meg være en lærer for menneskene. Lede dem fremover og oppover inntil de også er Lys blant menneskene. Frigjort fra nattens slør som er omgitt dem og blitt lyset fra flammer som skal skinne blant menneskene.

Uavhengig av hvilket plan energetiske bevisstheter opererer i, har de spesielt eǹ oppgave. Den er å bevege seg mot lyset helt fra de eksisterer i de nederste sfærer i Det Store Fysiske Plan og til de når de øverste sfærer i Det Store Spirituelle plan.

Uansett om mennesket er bevisst dette eller ikke, vil deres bevegelse i det lange løp være mot lyset. Livet er læring. Det å bryte lovene som eksisterer i de sfærene de måtte befinne seg i, medfører smerte og derigjennom et incentiv til å følge de i fremtiden. Når vi vandrer oppover mot nye sfærer, vil vi få anledning til å lære om nye lover.

Men vi har også det sykliske elementet som påvirker i hvilken grad vi evner å vandre mot lyset. Vi har zodiaken, eller det store år, med sine faser som alle bidrar i ulik grad til spirituell vekst. Og vi har andre sykluser som er mye lengre og som også påvirker oss.

2:45. Spoke to me then the voice: Go, as yet will. So be it decreed. Master are ye of your destiny, free to take or reject at will. Take ye the power, take ye the wisdom. Shine as a light among the children of men.

Stemmen snakket så til meg: Gå, slik skal det bli. Slik er det bestemt. Du er nå en mester over din egen skjebne, fri til å godta eller avvise etter egen vilje. Ta til deg kraften. Ta til deg visdommen. Skinn som Lys blant menneskenes barn.

Gjennom prosessen hvor vi vandrer fra mørket til lyset i den store syklusen, vil vi gradvis oppnå større kontroll på vår skjebne. Den evnen forøkes i takt med at vi evner å etterleve lovene. For det er i lovene visdommen ligger. Det er gjennom lovene at vi kan skinne som lys for andre bevisstheter som kommer etter oss på samme måte som de som har gått forut, skinner som lys for oss. Lyset er relativt og uansett hvor mye lys vi har tatt til oss, så vil det alltid være et lys som skinner sterkere. Livet er ikke derfor en konkurranse om å ha mest lys. Kampen ligger i å overvinne vår hang til å søke mørke slik at lyset i større grad kan slippe til. Lyset vitner om lovene og når vi først har prøvd lyset, har vi også forstått dem.

2:46. Upward then, led me the Dweller. Dwelt I again among children of men, teaching and showing some of my wisdom; Sun of the Light, a fire among men.

Mesteren ledet meg igjen oppover og nok en gang dvelte jeg sammen med menneskenes barn. Jeg underviste dem og viste dem noe av min visdom, Solens Lys, en ild blant menneskene.

2:47. Now again I tread the path downward, seeking the light in the darkness of night. Hold ye and keep ye, preserve my record, guide shall it be to the children of men.

Nå går jeg igjen ned for å søke Lyset i Nattens Mørke. Ta vare på mine opptegnelser, for de vil være en rettesnor for menneskenes barn.

Tavle 3: Nøkkelen til visdom

3:1. I, Thoth, the Atlantean, give of my wisdom, give of my knowledge, give of my power. Freely I give to the children of men. Give that they, too, might have wisdom to shine through the world from the veil of the night.

Jeg, Thoth, Atlantikeren, gir av min visdom, gir av min kunnskap, gir av min kraft. Frivillig gir jeg til menneskenes barn. Gir, slik at de også gjennom nattens slør kan skinne for verden med sin visdom.

3:2. Wisdom is power and power is wisdom, one with each other, perfecting the whole.

Visdom er makt og makt er visdom. Ett med hverandre hvilket perfeksjonerer det hele.

Den makten det her refereres til, er ikke den form for makt mennesket ofte søker. Hvor mye lidelse har ikke akkurat den makten skapt i vår historie? Vi har observert søken etter den i sivilisasjoner som har kommet og gått. Likeså i religioner som har utryddet tusener og millioner av mennesker fordi noen har følt at deres autoritet har vært truet.

Makten brukes også til å manipulere mennesker for å fremme egne interesser. Vi ser det i våre aviser. Våre paradigmer blir formet slik andre ønsker. "Krigene i Irak og Libya ble startet på grunn av manglende demokrati og masseødeleggelsesvåpen, mens krigen mot Ukraina blir utført av en despot med onde hensikter.'" Hvor mye løgn og hykleri blir vi ikke utsatt for!

Nei, den makten det refereres til her, er den makten som kommer til den som forstår og underordner seg lovene i universet. Stjernene og planetene følger baner som vi på våre datamaskiner kan følge og forutse på grunn av fysiske lover som Kepler hjalp oss til å forstå. Men i universets mange plan finnes det også mer subtile lover. Lover som gir fremgang og makt hvis de overholdes. Det er nok å lese Bergprekenen for å få et innblikk i noen av disse. Mysterieskolene ønsket at visdommen og makten deres studenter oppnådde, skulle lede til større ydmykhet og mer uselvisk tjeneste for andre mennesker. Aldri misbrukes.

3:3. Be thou not proud, O man, in thy wisdom. Discourse with the ignorant as well as the wise. If one comes to thee full of knowledge, listen and heed, for wisdom is all.

Vær ikke stolt, O menneske, i din visdom. Diskuter både med den uvitende og den vise. Hvis en med visdom og kunnskap kommer til dere, lytt og vær oppmerksom, for visdom er alt.

Visdom kommer til den som lytter innover. Som blir kjent med sitt iboende lys. Derfor kan visdommen komme fra kilder man ikke forventet. Fra barnet. Fra den aldrende uten lang akademisk utdannelse.

3:4. Keep thou not silent when evil is spoken for Truth like the sunlight shines above all. He who over-steppeth the Law shall be punished, for only through Law comes the freedom of men. Cause thou not fear for fear is a bondage, a fetter that binds the darkness to men.

La ikke ondskap stå uimotsagt. For sannhet, på lik linje med lyset fra solen, skinner sterkest. Den som har brutt loven skal bli straffet, for det er kun ved lov at mennesket oppnår frihet. Forårsak ikke frykt, for frykt er trelldom, en lenke som binder Mørket til mennesket.

Det er kun ved forståelse for og etterlevelse av lovene, at vi kan bli fri. Gjennom tre hovedplan vandrer vi sammen med mange andre bevisstheter i mange former. Alle må vi forholde oss til lover som er ment for oss. Jo lenger vi vandrer, jo større frihet og makt gis oss. Når vi har gjort vår lekse og er i stand til å etterleve lovene her, vil vi vandre til nye sfærer som vil gi oss større frihet. Men i de sfærene vil vi møte nye lover som også må forstås og etterleves. På denne måten vandrer vi mot lyset. I denne prosessen erstatter vi gradvis frykt med kunnskap. Og vi skal snart fly som lysengler inn i det tredje og siste plan.

3:5. Follow thine heart during thy lifetime. Do thou more than is commanded of thee. When thou hast gained riches, follow thou thine heart, for all these are of no avail if thine heart be weary. Diminish thou not the time of following thine heart. It is abhorred of the soul.

Følg hjertet gjennom livet. Gjør mer enn det som er befalt dere. Når dere har oppnådd rikdom, følg hjertet. For rikdom er til ingen nytte hvis det gjør livet meningsløst. Utsett derfor ikke å følge hjertet, for det er avskyelig for sjelen.

Vi består av en fysisk og åndelig del. Begge har en bevissthet som opererer uavhengig av hverandre. To tvillinger for å si det slik. Når vi skal vandre over på det tredje og siste plan eller Det Store Spirituelle Plan, smelter disse bevissthetene sammen. 

Den åndelige delen av vår sjel 'tar over stafettpinnen' når vi sovner og når vi har OBE. Når vi ikke husker våre drømmer eller våre OBE-reiser, er det fordi kommunikasjonen mellom disse to delene av oss ikke 'snakker' godt nok sammen. Men etter hvert som vi nærmer oss avgangshallen for Det Store Mentale Plan, vil disse egenskapene i oss smelte sammen.

Emerald Tablets 7:23. Spoke again to me the NINE saying: Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

Sett fra sjelens ståsted, vil det å bruke livet til noe som ikke fører til lyset og en sammensmeltning, være verdiløst. Den elsker lys og sannhet. Mange av de sykdommene som vi bærer på, skylles at det vi gjør eller hva vi prioriterer i løpet av livet er avskyelig for sjelen. Legg merke til at i Emerald Tablets finner vi flere oppskrifter på hvordan disse to delen av oss kan bli 'bedre kjent med hverandre'. Thoth ber oss arbeide. For lys kommer kun til den som strever. Å få kontakt med sitt indre lys er avgjørende.

3:6. They that are guided go not astray, but they that are lost cannot find a straight path. If thou go among men, make for thyself, Love, the beginning and end of the heart.

De som er veiledet, kommer ikke på avveie. Men de som ikke er veiledet, vil ikke kunne finne veien selv på en rett sti. Hvis du omgås mennesker, frembring en følelse av kjærlighet som er alt det hjertet består av.

Lys kommer til den som ber om å bli fylt med lys. Visdom kommer til den som ber om visdom. Veiledning kommer til den som ber om veiledning. En liten bønn i lønndom kan medføre store undre. Den som banker på, skal det åpnes opp for.

3:7. If one cometh unto thee for council, let him speak freely, that the thing for which he hath come to thee may be done. If he hesitates to open his heart to thee, it is because thou, the judge, doeth the wrong.

Hvis noen kommer til deg for å få råd, la ham snakke fritt slik at hans formål kan bli oppfylt. Hvis han nøler med å åpne hjertet, er det fordi du dømmer og dermed begår en feil.

3:8. Repeat thou not extravagant speech, neither listen thou to it, for it is the utterance of one not in equilibrium. Speak thou not of it, so that he before thee may know wisdom.

Ikke gjenta ekstravagant tale, ei heller lytt til den. For det er en talemåte til en som ikke er i balanse. Unnvær en slik talemåte for at din tilhører kan oppnå visdom.

3:9. Silence is of great profit. An abundance of speech profiteth nothing. Exalt not thine heart above the children of men, lest it be brought lower than the dust.

Stillhet er av stor verdi. En overflod av ord har derimot ingen. Opphøy ikke ditt hjerte over menneskenes barn, for at det ikke skal bringes lavere enn støvet.

Hvilken grunn har vi til å være stolte? Er vi ikke alle på samme vei mot solen? Er ikke de som kommer etter oss, der vi var i går? Og er ikke vi der de som har gått forut, en gang var? Vi har alle en forpliktelse til å hjelpe den som kommer etter på samme måte som vi hungrer etter hjelp av de som har gått forut. Når vi kneler ned i bønn om hjelp, er det de som har gått forut vi henvender oss til. For de som en gang var, er nå blitt guder. Til legender i mytiske historier. Men selv de har vesener som langt overgår dem selv. For vi alle er i samme strøm mot solen. Bare på ulike sjelelige utviklingstrinn. Derfor er det kun dåren, den kunnskapsløse, som velger å bære på stolthet og som ikke ikler seg ydmykhetens kappe.

3:10. If thou be great among men, be honoured for knowledge and gentleness. If thou seeketh to know the nature of a friend, ask not his companion, but pass a time alone with him. Debate with him, testing his heart by his words and his bearing.

Hvis dere blir store blant menneskene, søk å bli beæret for kunnskap og mildhet. Hvis du ønsker å kjenne en venns sanne vesen, ikke søk hans lojalitet. Vær alene sammen med ham. Diskuter med ham, vurder hans hjerte på hans ord og holdninger.

3:11. That which goeth into the store-house must come forth, and the things that are thine must be shared with a friend.

Det som blir plassert på et lager må på et tidspunkt komme til syne. På samme måte vil dine tanker bli delt med en venn.

3:12. Knowledge is regarded by the fool as ignorance, and the things that are profitable are to him hurtful. He liveth in death. It is therefore his food.

Kunnskap blir av dåren sett på som uvitenhet. Det som er verdifullt, er for ham sårende. Han lever i døden og det er døden som nærer ham.

3:13. The wise man lets his heart overflow but keeps silent his mouth. O man, list to the voice of wisdom; list to the voice of light.

Den vise lar sitt hjerte frydes, men holder munnen lukket. O menneske, lytt til visdommens røst. Lytt til lysets Stemme.

3:14. Mysteries there are in the Cosmos that unveiled fill the world with their light. Let he who would be free from the bonds of darkness first divine the material from the immaterial, the fire from the earth; for know ye that as earth descends to earth, so also fire ascends unto fire and becomes one with fire. He who knows the fire that is within himself shall ascend unto the eternal fire and dwell in it eternally.

Det er mysterier i Kosmos som fyller verden med Lys. Han som ønsker å bli fri fra Mørkets fangenskap må først adskille det materielle fra det immaterielle, ilden fra jorden. For vit at på samme måte som jord forenes med jord, vil ild forenes med ild og endog bli ett med ILDEN. Han som kjenner ilden i seg skal stige opp til den evige ILD og i denne dvele for alltid.

Uten ilden i oss, villet vi ikke hatt liv. Ilden er den bevisste energien som på et tidspunkt strømmet ut fra KILDEN i en ny og stor syklus og som har vandret gjennom flere plan. Vår oppgave er å bli bevisst denne ilden gjennom meditasjon og andre teknikker. Se øvelsen om energiballen. Emerald Tablets ber oss om å bli mestere. Mestre ilden i oss. Mestre å skille og forene ilden fra kroppen etter vårt eget ønske. (OBE eller ut av kroppen - opplevelser). Mestre døden. Endre frekvensene våre slik at vi kan bli lys eller materie, alt etter hva vi måtte ønske. Bli herre over elementene. Vi er på et trinn på en lang utviklingsstige. Vi har ikke kommet lenger enn at vi er villige til å gå i krig for sikre oss ressurser. Vi har glemt ilden i oss. At den er potent. Men på et tidspunkt vil vi bli mestere som ikke lenger kjemper om ressurser. Vi vil leve i rosekledde byer av gull. Og på et tidspunkt vil vi smelte sammen med LYSET. KILDEN. GUD.

3:15. Fire, the inner fire, is the most potent of all force, for it overcometh all things and penetrates to all things of the Earth. Man supports himself only on that which resists. So Earth must resist man else he existeth not.

Ilden, den indre ilden, er den mest potente kraft av alle. For den overvinne alt og gjennomtrenger alt som eksisterer på jorden. Mennesket støtter seg bare på det som motstår dets eksistens. Så Jorden må motstå mennesket, ellers vil det ikke eksistere.

Mennesket har en iboende overlevelsestrang. Det kjemper mot sult. Det kjemper mot sykdom. Det kjemper mot så mye annet. Og i denne kampen rettes fokuset mot noe jordisk. Og det spirituelle får ikke fokus. Men når mennesket endelig opplever sin indre ild, den flamme som utgjør dets evige vesen, da betyr ikke jordens trivialiteter så mye lenger. Og mennesket retter derfor blikket oppover i stedet for nedover. I mennesket skapes en lengsel som resulterer i at sverdet faller mot bakken. Skjoldet kastes vekk. En hånd rekkes frem for å hjelpe sin bror som faller. Mennesket trakter ikke lenger etter det som er, men det som skal bli. Mot det som er forberedt for dem. Ilden ekspanderer og hever sine frekvenser. Den finner balanse, en forutsetning for å tre inn i nye sfærer. For veien til lyset er som vannet som renner gjennom en trakt. Når vannet beveger seg i en sirkel, finner det ikke hullet i bunnen. Men når vanner stilner, forlater vannet trakten. Mennesket forlater jorden når dets indre emosjoner faller til ro. Da eksisterer det ikke her lenger. I nye sfærer vil mennesket på nytt bli testet. Evne til å finne en finere balanse vil bli prøvet inntil det nok en gang forkaster det som er til fordel for nye og enda høyere sfærer. Og etter oss kommer energier som vil leve for en periode her som mennesker på denne jorden. De vil oppleve de samme prøvelsene som vi gjennomgikk. På denne måten er sjeler på en reise i universets uendelighet tilbake til KILDEN. Se Kosmologi.

3:16. All eyes do not see with the same vision, for to one an object appears of one form and color and to a different eye of another. So also the infinite fire, changing from color to color, is never the same from day to day.

Ikke alle ser verden igjennom de samme brillene. For eń fremstår en gjenstand med en fasong og farge, mens den for en annen fremstår med en annen fasong og farge. Slik er det også med den uendelige ild som endres fra en farge til en annen og aldri er den samme 2 dager på rad.

3:17. Thus, speak I, THOTH, of my wisdom, for a man is a fire burning bright through the night; never is quenched in the veil of the darkness, never is quenched by the veil of the night.

Således snakker jeg, Thoth, om min visdom. For et menneske er en ild som brenner klart i nattens mørke. En ild om aldri blir slukket av Mørkets slør. Som aldri blir slukket av nattens slør.

Ilden i oss er udødelig. Vår evige sjel. Den omsluttes av et mørke, men slukkes ikke.

3:18. Into men's hearts, I looked by my wisdom, found them not free from the bondage of strife. Free from the toils, thy fire, O my brother, lest it be buried in the shadow of night!

Med min visdom så jeg inn i menneskenes hjerter. Jeg oppdaget at de ikke var frigjort fra stridens fangenskap. Frigjør deres ild fra dens slit, O mine brødre, så den ikke blir begravd i nattens skygge.

Se rundt deg. Hva ser du? Har vi nok perspektiv til å se hvor vi er på vei? Til å skille lyset fra mørket? Eller er mørket blitt en del av oss? Har det fått anledning til å veve sine tråder inn i våre tanker og perspektiv slik at dets agenda fremstår for oss som det normale? Noe vi må akseptere og endog strebe og kjempe for? Selv om våre ledere hyller fred, verdsettes likevel krigen mer. Mørket er løgn og løgnen er mørket. Med sine velformulerte argumenter står selv den vise rådvill. Hvem tør vel å si imot mørket når det hevder at det ligger en god intensjon bak enhver av dets handlinger? Er vi ikke alle opptatt av fremskrittet? Å bli kvitt en diktator? Å fremme økonomisk vekst? Men på dets frukter kan vi identifisere mørket. Og det er bare ved å avsløre dets løgn at vi kan frigjøres fra dets klamme hånd. Når vi blir kjent med fysikkens lover som bringer oss til lyset. Da vil vår indre ild få hvile. For emosjoner er som fysikk. Emosjoner skaper bølger. Emosjoner endrer dem. Transmuterer dem.

3:19. Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

Hør, O mennesket, lytt til denne visdommen: hvor opphører navn og form? Kun i bevisstheten, usynlig, en uendelig kraft av strålende lys. Det du skaper ved å frembringe bilder i dine tanker, er i sannhet virkning som følger årsak.

Emerald Tablets snakker her om to motsatte prosesser. Overgang fra materie til energi og energi til materie. Begge er avhengig av en uendelig kraft. Et lys som gjennomtrenger alt. Våre tanker skaper bølger som trekker veksler på dette kraftfeltet. Bølger som skaper form. Virkning som følger fotsporene til sin årsak. Frekvensene på disse bølgene kan plassere oss i en hvilken som helst tilstand i universet. Derfor avgjør vår bevissthet vår tilstand. Fyller vi våre tanker med mørket, er det mørkets tilstand vi oppnår. Lar vi tankene dvele ved høyere sfærer, er det disses tilstand vi oppnår. Rett oppmerksomheten mot sfærene over lysets hastighet.

3:20. Man is a star bound to a body, until in the end, he is freed through his strife. Only by struggle and toiling thy utmost shall the star within thee bloom out in new life. He who knows the commencement of all things, free is his star from the realm of night.

Mennesket er en stjerne bundet til en kropp. Men etter mye strev vil det til slutt være frigjort. Bare ved å kjempe og slite kan dets indre stjerne blomstre opp til nytt liv. Den indre stjernen til den som kjenner det endelige målet til alt som er skapt, er fri fra nattens rike.

Dette er en beskrivelse av den åndelige utviklingsprosessen til mennesket. På et tidspunkt og etter mange reinkarnasjoner, vil det kaste fra seg den dødelige kroppen og bli lys. For alle jordelivets plager og gleder gir visdom. Og på et tidspunkt vil sjelen evne å skille mellom lyset og mørket i den grad at den foretrekker lyset.

3:21. Remember, O man, that all which exists is only another form of that which exists not. Everything that has being is passing into yet other being and thou thyself are not an exception.

Husk, O menneske, at alt som eksisterer kun er i en annen tilstand av det som ikke eksisterer. Alt som har eksistert transformeres til nok en ny tilstand, og du er intet unntak.

3:22. Consider the Law, for all is Law. Seek not that which is not of the Law, for such exists only in the illusions of the senses. Wisdom cometh to all her children even as they cometh unto wisdom.

Gransk loven, for loven er alt. Ikke søk noe som ikke er av loven, og som kun er en illusjon skapt av sansene. Visdom kommer alle hennes barn i møte når de vender seg til henne.

3:23. All through the ages, the light has been hidden. Awake, O man, and be wise.

Gjennom alle tider har Lyset blitt holdt skjult. Våkne opp, O menneske, og bli vis.

Visdom kommer til den som søker. Til den som ber. Til den som har som intensjon å oppnå mer visdom. For intensjon er årsak og visdom virkning.

Vi blir fortalt at det ikke finnes dypere visdom. At dagene burde fylles med arbeid som gir oss føde og mulighet til å betjene vår gjeld. Og kveldene med billige underholdningsprogrammer. Alt for en passende månedlig avgift. Vi har enda ikke forstått at med frykt er det noen som ønsker at de rike skal bli superrike, middelklassen forsvinne og 'bermen' skal fylle dagene med tomhet.

Vår sjel vet imidlertid at det er noe mer. Men vi har ikke lært å lytte til den. At den i det hele tatt finnes. Men en ny sol er i ferd med å stå opp over horisonten. Ikke en som varmer vår kropp. Nei, men en som varmer vår sjel med visdom. For på nytt skal vi vekkes fra en dyp søvn som har vart i årtusener. Og vi vil vende oss bort fra det eksisterende som av den grunn skal falle. Kunnskapen som var forbeholdt den vise langt borte, skal deles blant alle. Visdom som skal lyse opp og vise vei for vår sjel.

3:24. Deep in the mysteries of life have I traveled, seeking and searching for that which is hidden.

Jeg har reist dypt i livets mysterier. Søkt og utforsket det som er skjult.

3:25. List ye, O man, and be wise. Far 'neath the earth crust, in the Halls of Amenti, mysteries I saw that are hidden from men.

Lytt, O menneske, og bli vis. Langt under jordens overflate, i Amentis haller, så jeg mysterier som er skjult for mennesket.

3:26. Oft have I journeyed the deep hidden passage, looked on the Light that is Life among men. There 'neath the flowers of Life ever living, searched I the hearts and the secrets of men. Found I that man is but living in darkness, light of the great fire is hidden within.

Jeg har ofte reist ned den dype og gjemte passasjen og observert Lyset som er Liv blant menneskene. Der, under den udødelige Livets blomst, gransket jeg hjertene og hemmelighetene til menneskene. Jeg oppdaget at mennesket lever i Mørket, men også at Lyset fra den store ild eksisterer og er skjult i dets indre. 

Mennesket lever i mørket. Det har lagt all sin lit til det fysiske og dermed glemt at det også er ånd. Et indre lys som en ny sol over horisonten snart skal nære. Ved å fokusere på den indre ild i meditasjon og andre teknikker, vil den ekspandere og etter hvert dominere over mørket.

3:27. Before the Lords of hidden Amenti learned I the wisdom I give unto men.

Foran Mesterne i det skjulte Amenti, lærte jeg visdommen jeg har gitt videre til menneskene.

3:28. Masters are they of the great Secret Wisdom, brought from the future of infinity's end. Seven are they, the Lords of Amenti, overlords they of the Children of Morning, Suns of the Cycles, Masters of Wisdom.

De er Mestere over den dype visdommen hentet fra fremtiden av uendelighetens slutt. Det er syv Amentis Mestere, Stormestere over Morgenens Barn, Syklusenes Soler og Visdommens Mestere.

3:29. Formed are not they as the children of men? THREE, FOUR, FIVE AND SIX, SEVEN, EIGHT, NINE are the titles of the Masters of men.

De har ikke en form som mennesket. TRE, FIRE, FEM og SEKS, SYV, ÅTTE, NI er navnene på menneskenes Mestre.

3:30. Far from the future, formless yet forming, came they as teachers for the children of men. Live they forever, yet not of the living, bound not to life and yet free from death.

En gang for lenge siden kom de uten form, men likevel skapte de form. De kom som lærere for menneskenes barn. De lever for evig, men er likevel ikke blant de levende. Ikke bundet til liv, men likevel fri fra døden.

De eksisterte og eksisterer i høyere sfærer enn vår. De kan observere oss, men vi kan ikke observere dem. De er hevet over livet og døden og fri fra reinkarnasjoner. De er lys, en tilstand som venter oss en gang i fremtiden. De er formløse, men kan skape form i våre sfærer. Se innledningen i bloggen for nærmere informasjon om denne prosessen.

3:31. Rule they forever with infinite wisdom, bound yet not bound to the dark Halls of Death. Life they have in them, yet life that is not life, free from all are the Lords of the ALL.

De regjerer for evig med uendelig visdom. Bundet, men likevel ikke bundet, til de mørke Dødens Haller. De har liv i seg, dog liv som ikke er liv. ALTETs Mestere er fri fra alt.

Bevisstheter kan ha liv i mange ulike sfærer. Å ha liv i seg, dog liv som ikke er liv, betyr at de har liv, men ikke på den måten fysiske liv eksisterer på denne jorden nå. Liv er bevissthet, og avhenger ikke av å ha en biologisk struktur. Thoth bønnfaller oss om å fortsette som bevisstheter uten en biologisk struktur ved å heve frekvensene slik at vi blir lys. Dette blir vår skjebne når vi trer inn i det tredje og siste plan – Det Store Spirituelle Plan.

3:32. Forth from them came forth the Logos, instruments they of the power o'er all. Vast is their countenance, yet hidden in smallness, formed by a forming, known yet unknown.

Fra dem steg logoene frem, instrumenter med makt over alt som eksisterer. De er av enorm betydning selv om de er skjult på grunn av sine ytre mål. Skapt med en rørelse. Kjent, men dog ukjent.

3:33. THREE holds the key of all hidden magic, creator he of the halls of the Dead; sending forth power, shrouding with darkness, binding the souls of the children of men; sending the darkness, binding the soul force; director of negative to the children of men.

TRE holde nøkkelen til all skjult magi. Skaper av Dødens haller. Organiserer makt innhyllet i Mørke. Binder sjelen til menneskenes barn. Kilden til Mørket som binder sjelskraften. Mester for det negative blant menneskenes barn.

3:34. FOUR is he who looses the power. Lord, he, of Life to the children of men. Light is his body, flame is his countenance; freer of souls to the children of men.

FIRE er han som mister sin makt. Mester over livet til menneskenes barn. Han har en kropp av Lys og hans ansikt er som flammer. Frigjører av menneskenes barns sjeler.

3:35. FIVE is the master, the Lord of all magic - Key to The Word that resounds among men.

FEM er Mesteren over all magi. Nøkkelen til ordet som runger blant mennesket.

3:36. SIX is the Lord of Light, the hidden pathway, path of the souls of the children of men.

SEKS er Lysets Mester. Den skjulte stien, veien for menneskenes barns sjeler.

3:37. SEVEN is he who is Lord of the vastness, master of Space and the key of the Times.

SYV er han som er Uendelighetens Mester. Mester av rom og nøkkelen til tiden.

3:38. EIGHT is he who orders the progress; weighs and balances the journey of men.

ÅTTE er han som beordrer fremskritt. Veier og balanserer menneskenes reise.

3:39. NINE is the father, vast he of countenance, forming and changing from out of the formless.

NI er Faderen, den store støtten. Skaper form og endringer ut av det formløse.

3:40. Meditate on the symbols I give thee. Keys are they, though hidden from men.

Mediter på symbolene jeg har gitt dere. De er nøkler, men dog skjult for mennesket.

3:41. Reach ever upward, O Soul of the morning. Turn thy thoughts upward to Light and to Life. Find in the keys of the numbers I bring thee, light on the pathway from life unto life.

Søk alltid oppover, O Morgenens Sjel. Vend dine tanker oppover mot Lys og liv. Finn blant nøklene som ligger i tallene jeg har gitt dere, lys på veien fra liv til liv.

3:42. Seek ye with wisdom. Turn thy thoughts inward. Close not thy mind to the flower of Light.

Søk med visdom. Vend tankene innover. Vend ikke deres bevissthet bort fra Lysets Blomst.

3:43. Place in thy body a thought-formed picture. Think of the numbers that lead thee to Life.

Forestill dere et bilde og plasser bildet i kroppen. Tenk på tallene som leder dere til livet.

3:44. Clear is the pathway to he who has wisdom. Open the door to the Kingdom of Light.

Veien er enkel for den som har visdom. Åpne døren til Lysets Kongedømme.

Tavle 4: Stjernemenneske

4:1. List ye, O man, to the voice of wisdom, list to the voice of THOTH, the Atlantean.

Lytt, O menneske, til visdommens stemme. Lytt til THOTH's stemme, Atlantikeren.

4:2. Freely I give to thee of my wisdom, gathered from the time and space of this cycle; master of mysteries, SUN of the morning, living forever, a child of the LIGHT, shining with brightness, star of the morning.

Fritt deler jeg med dere av min visdom. Visdom som jeg har samlet fra tid og rom i denne syklusen. Jeg er Mysterienes Mester, en Morgenens Sol, evig, et Lysets Barn, skinnende, en Morgenens Stjerne.

En bevissthets utvikling, helt fra den starter hos KILDEN til den atter vender tilbake dit, går via 3 hovedplan. Thoth kaller seg en Morgenens Sol og en Morgenens Stjerne. Både solen og stjernene skinner. Og morgenen indikerer starten på noe. Det Thoth forteller oss her er at han har forlatt Det Store Mentale Plan og begynt sin reise i Det Store Spirituelle Plan. Han har seiret over døden og blitt en livets mester hvor han selv kan velge å kun være lys eller å inkarnere i en kropp. Emerald Tablets er en invitasjon til oss om å gjøre det samme. Thoth forteller oss hvordan. Emerald Tablets er et vitnesbyrd om at en slik prosess er mulig. Vi har vandret i Det Store Mentale Plan lenge og menneskeheten nærmer seg kvantespranget som vil lede dem fra dette plan og over til neste. Den som gransker og praktiserer budskapet i Emerald Tablets vil forstå.

4:3. THOTH the teacher of men, is of ALL. Long time ago, I in my childhood, lay 'neath the stars on long-buried ATLANTIS, dreaming of mysteries far above men.

Thoth, menneskenes lærer, har vandret den veien alle må gå. For lenge siden, i min barndom, lå jeg under stjernene som skinte over området hvor Atlantis en gang for lenge siden ble begravet, og drømte om mysterier som lå langt over utviklingstrinnet til den gangs mennesker.

Thoth har gått foran. Han har vandret den veien vi ubønnhørlig vil vandre. Han lå som så mange andre barn under himmelen, så opp på stjernene og drømte.

Mange som studerer Emerald Tablets synes det er vanskelig å tolke den. Har Thoth eksistert? Henviser innholdet i opptegnelsen til biologiske prosesser i menneskekroppen? Hans rolle som en mytisk guddommelig person i dag, hvordan passer det inn i dette verset hvor han fremstiller seg selv som en drømmende gutt på lik linje med andre gutter vi omgir oss med? Emerald Tablets må sees i sammenheng med Kildens hjertepuls beskrevet andre steder i bloggen. Bevisstheter er på vandring fra en tilstand til en annen. En vandring mot lyset via tre store hovedplan. Materie – liv – lys. Det betyr at også vi vil innta rollen som engler og guder før vi atter smelter sammen med Kilden.

Det som kompliserer Emerald Tablets enda mer er det faktum og som opptegnelsen selv nevner: Worlds within worlds og Below as above. Derfor skal Emerald Tablets leses med ydmykhet og et åpent sinn.

4:4. Then in my heart grew there a great longing to conquer the pathway that led to the stars. Year after year, I sought after wisdom, seeking new knowledge, following the way, until at last my SOUL, in great travail, broke from its bondage and bounded away.

I mitt hjerte vokste lengselen etter å beseire veien til stjernene. År etter år søkte jeg etter visdom. Søkte etter mer kunnskap og etterlevde denne inntil min sjel etter mye strev brøt lenkene som holdt den fanget og den kunne reise fritt.

4:5. Free was I from the bondage of earth-men. Free from the body, I flashed through the night. Unlocked at last for me was the star-space. Free was I from the bondage of night. Now to the end of space sought I wisdom, far beyond knowledge of finite man.

Fri var jeg fra menneskets fangenskap. Gjennom natten reiste jeg som en lysende stjerne. Endelig var innreisen til stjernehimmelen for meg låst opp. Fri var jeg fra nattens mørke. Til universets ytterpunkt søkte jeg etter visdom. En visdom langt over det ordinære menneskets.

Thoth beskriver her OBE. Han måtte jobbe hardt for å oppnå dette. Dette tema må sees i sammenheng med det temaet Emerald Tablets så ofte tar opp, friheten som oppnås når vi evner å skille vårt indre lys fra vår kropp.

4:6. Far into space, my SOUL traveled freely into infinity's circle of light. Strange, beyond knowledge, were some of the planets, great and gigantic, beyond dreams of men.

Min sjel reiste langt ut i universet og inn i uendelighetens sirkel av Lys. Noen av de planetene jeg oppsøkte var bemerkelsesverdige, store, ja gigantiske. De var ukjente for menneskene og overgikk hva menneskene kunne forestille seg.

4:7. Yet found I Law, in all of its beauty, working through and among them as here among men.

Likevel oppdaget jeg at i all deres skjønnhet, eksisterte det lov som arbeidet gjennom og blant dem. Som den også gjør blant mennesket.

4:8. Flashed forth my soul through infinity's beauty, far through space I flew with my thoughts.

Som lynet reise min sjel gjennom uendelighetens skjønnhet. Langt ute i universet fløy jeg med mine tanker.

4:9. Rested I there on a planet of beauty. Strains of harmony filled all the air.

Jeg hvilte på en vakker planet. Strenger av harmoni fylte luften.

4:10. Shapes there were, moving in Order, great and majestic as stars in the night; mounting in harmony, ordered equilibrium, symbols of the Cosmic, like unto Law.

Jeg observerte objekter som beveget seg etter en orden. Store og majestetiske som stjerner i natten. Harmonien ved dem vokste. De etablerte likevekt som er symbolet på den kosmiske lov.

4:11. Many the stars I passed in my journey, many the races of men on their worlds; some reaching high as stars of the morning, some falling low in the blackness of night.

Jeg passerte mange stjerner på min reise. Jeg observerte mange menneskeraser i deres verdener. Noen som steg opp til å bli morgenens stjerner. Andre som sank ned til nattens mørke.

Vi observerer det sirkulære i universet. Det gjentagende. På samme måten er menneskeheten utsatt for en syklus på ca. 26 000 år hvor kunnskap om himmelens lover forøkes og svekkes i takt med denne. Vi er nå i den delen av syklusen hvor kunnskapen igjen øker. Det som enda ikke har fått fotfeste i historisk vitenskapelige kretser, er at kulturer gjennom historien eksisterte i deler av denne syklusen som gjorde det mulig for dem å ha kjennskap til lovene. Dermed evner de heller ikke å forklare byggverkene som vi i dag med vår teknologi ville hatt vanskeligheter med å kopiere. De evner ikke å forklare disse kulturenes oppfatning av himmelen og hvordan de kunne utføre avanserte astronomiske kalkulasjoner før hjulet ble oppfunnet. Forklaringen på dette er at disse historisk vitenskapelige miljøene fortsatt forfekter darwinismen. Et lineært utviklingsløp. Men før hjulet ble oppfunnet i Mesopotamia for ca. 5000 år siden, eksisterte det kulturer som kjente til Pluto som astronomisk objekt. Som kunne plassere pyramidene i henhold til stjernekonstellasjoner. Som kunne transmutere til lys når de selv vill.

4:12. Each and all of them struggling upward, gaining the heights and plumbing the depths, moving at times in realms of brightness, living through darkness, gaining the Light.

Hver og en av dem strever oppover. Oppnår nye høyder og faller ned i avgrunnen. De lever i perioder i lyset. I en eksistens i Mørket oppnår de stadig mer av Lyset.

4:13. Know, O man, that Light is thine heritage. Know that darkness is only a veil. Sealed in thine heart is brightness eternal, waiting the moment of freedom to conquer, waiting to rend the veil of the night.

Vit, O menneske, at Lyset er det du skal arve. Vit at Mørket kun er et slør. Lyset vil alltid bo i ditt hjerte og vente på øyeblikket hvor det kan oppnå frihet og fjerne nattens slør.

Kosmiske bevissthet vandrer gjennom 3 hovedplan før det igjen vender tilbake til KILDEN. På sin vandring er det omgitt av et mørke. Også når denne bevisste energien hviler i en menneskekropp. Men i hjertet eksisterer lyset. Det er dette lyset som må kjempe. Kjempe seg fri fra nattens mørke. Vinne over kroppens tilbøyeligheter. Vinne over ego og separasjon som er en del av mørket. Lyset er med oss helt fra starten av på den lange reisen. Å bli kjent med dette lyset og la det dominere er det som må til for å fjerne mørkets slør. Å identifisere oss med lyset og ikke kroppen og dens sanser. Da kan vi kaste fra oss koppen og fortsette som lysvesener. Da kan vi tre inn på det tredje og siste hovedplan, Det Store Spirituelle Plan.

4:14. Some I found who had conquered the ether. Free of space were they while yet they were men. Using the force that is the foundation of ALL things, far in space constructed they a planet, drawn by the force that flows through the ALL; condensing, coalescing the ether into forms, that grew as they willed.

Jeg fant noen som hadde seiret over Ether. Allerede som mennesker oppnådde de å bli frigjort fra rommets begrensning. Ved å bruke kraften som er grunnlaget for alt som er skapt, konstruerte de langt ute i rommet en planet. De trakk veksler på kraften som flyter i ALTET. Fortykke og konsentrere Ether til materie etter deres eget ønske.

I og gjennom alt flyter en potent energi som er tilgjengelig for de som kjenner til den og vet hvordan den kan benyttes. Den kalles Ether. Den første delen av skapelsen som denne bloggen har beskrevet, benytter Ether i den skapende prosessen. Og det er ingen ting av det som er skapt, som ikke er skapt ved hjelp av Ether. Et universelt og altgjennomtrengende lys. Potent og allestedsværende. Bevisstheter på sin vandring mot lyset vil gradvis forøke sin evne til å benytte Ether. For det er lydhør for bevisst energi.

4:15. Outstripping in science, they, all of the races, mighty in wisdom, sons of the stars. Long time I paused, watching their wisdom. Saw them create from out of the ether cities gigantic of rose and gold. Formed forth from the primal element, base of all matter, the ether far flung.

Menneskerasene som oppholdt seg der, hadde kjennskap til avansert vitenskap. De var mektige i visdom. Sønner av stjernene. I lang tid observerte jeg dem i deres visdom. Jeg oppdaget at de benyttet Ether til å skape store byer av roser og gull. Formet av en urkraft sprunget ut fra Etheren, fundamentet for all materie.

Universet er mentalt. Hva vi bruker vår forestillingsevne til, er derfor viktig. I kampen mellom mørket og lyset som utspiller seg i disse dager, ser vi at mørket ønsker å misbruke vår mentale skaperevne. At vi skal ha destruktive bilder og følelser. At vi skal se en verden som går under. Men verden blir slik vi skaper den med vår forestillingsevne. Så skap en vakker verden full av fred og frihet. Ikke vær en skaper for mørket ved å dvele ved de bildene mørket ønsker at du skal ha. Frembring de beste emosjoner og forøk ditt lys ved å se inn. Bli kjent med din indre ild og ty til den når du trenger hjelp. På den måten blir du et fyrtårn hvor du utstråler den evige ild som bor i deg. Det er dette lyset verden trenger. Så enkelt og likevel får vi aldri høre om dette. I all vår teknologi og avanserte vitenskap, blir vi nektet kunnskap om det mest elementære. Å bli kjent med vår indre ild.

4:16. Far in the past, they had conquered the ether, freed themselves from the bondage of toil; formed in their mind only a picture and swiftly created, it grew.

For lenge siden, beseiret de ether og trengte derfor ikke lenger å streve. De trengte kun å skape et bilde i tankene, og så ble det skapt fysisk.

4:17. Forth then, my soul sped, throughout the Cosmos, seeing ever, new things and old; learning that man is truly space-born, a Sun of the Sun, a child of the stars.

Min sjel for gjennom universet. Den observerte stadig nye ting. Også ting som har eksistert over lang tid. På min sjels reise forsto jeg at mennesket er født blant stjernene. En Solens Sol. Et Stjernenes Barn.

4:18. Know ye, O man, whatever from ye inhabit, surely it is one with the stars.

Vit, O menneske, at uansett hvor du bor, så er du ett med stjernene.

4:19. Thy bodies are nothing but planets revolving around their central suns.

Deres kropper er ikke annet enn planeter som sirkler rundt deres indre sol.

4:20. When ye have gained the light of all wisdom, free shall ye be to shine in the ether -- one of the Suns that light outer darkness -- one of the space-born grown into Light.

Når dere har tatt til dere Lyset i all visdom, skal dere bli frie til å skinne i Etheren. Være en sol som skinne i det ytterste Mørket. Være et stjernemenneske som har blitt Lys.

Vi ser her at ånd og materie er knyttet sammen. Vi ser et stykke av veien vi har foran oss. Vi ser at lyset omgir seg med materie som igjen i fremtiden vil bli lys og dermed bli soler for ny materie. Vi ser en Torus i bevegelse hvor bevissthet er en del av det hele. Emerald Tablets ber oss om å bli kjent med dette lyset.

4:21. Just as the stars in time lose their brilliance, light passing from them in to the great source, so, O man, the soul passes onward, leaving behind the darkness of night.

På samme måte som stjernene mister sin glans og Lyset returnerer tilbake til den store kilden, skal, O menneske, sjelen vandre videre og forlate Nattens Mørke.

4:22. Formed forth ye, from the primal ether, filled with the brilliance that flows from the source, bound by the ether coalesced around, yet ever it flames until at last it is free.

Deres kropper er formet ut av Etheren. Fylt med glansen (sjelen) som strømmer fra kilden og som er bundet av det som er skapt ut av Ether (kroppen). Men den lyser helt til den er fri.

Den store syklusen begynner med at bevisst energi bryter løs fra KILDEN og trer inn i en ny syklus. Denne bevisste energien får anledning til å lære om universets lover som er mange og komplekse. Vi finner deler av disse i Bergprekenen. Denne visdommen tas med tilbake til KILDEN når syklusen er over og innlemmes der. For vi må huske på at i KILDEN er all bevisst energi forent i et stort hele. Det er den også mens den er i en menneskekropp. Men så lenge vi i det store og hele forholder oss til våre fysiske sanser som skaper et inntrykk av at vi er individer, evner vi ikke å se dette. Da er vi individer som må 'sloss' for egen overlevelse.

Det er en sameksistens mellom materien og den bevisste energien. Men gradvis, og i den grad den bevisste energien forstår lovene i den syklusen den er en del av, vil den trekkes mot lyset. Få hevet sine frekvenser. Og til slutt vil den bryte fri fra materien skapt ut av Ether og bevege seg inn på det tredje og siste plan, Det Store Spirituelle Plan. Stadium som menneske, er bare et blant mange på vandringen i den store syklusen.

Mennesket måler sin fremgang etter hvor mye vitenskapen rekker å oppdage. Hvor lenge medisiner kan holde oss i live. Hvor mye energi som kan utvinnes i et fossefall. Hvor langt en bil kan kjøre på el. Eller i hvilken grad datamaskiner og kunstig intelligens kan ta over for menneskets iboende intellekt. De lovene vitenskapen studerer og kjenner til i dag, er bare en liten del av universets lover. Uten det åndelige aspektet, beveger mennesket seg mot å bli roboter. Teknologien utvikles, og mennesket lever lenger. Men bevisstheten og dens makt over emosjoner og frekvenser, nevnes ikke i stor grad. Det er her den egentlige vitenskapen ligger. Det er med denne vitenskapen at vårt samfunn kan gjøre et kvantesprang. Så hvorfor beveger vi oss ikke i den retningen? Jo, vi gjør det. Fortere og fortere. Men kommersialismen ligger fortsatt som et mørkt teppe over oss og forhindrer oss i å se. Den har ingenting å tjene på at form kan skapes ut av Ether. Heller ikke at ved å se hen til himmelen, får vi økt våre frekvenser. At vår destinasjon ligger i lyset og ikke i en hyperteknologisk fremtid. Men vi er bevisst energi i en form (kropp) og på et tidspunkt vil vi (sjelen) bryte løs og bli lys mens kroppen enda er i live. Inntil da, vil vi re-inkarnere.

4:23. Lift up your flame from out of the darkness, fly from the night and ye shall be free.

Løft opp din flamme fra Mørket. Flykt fra natten og du skal bli fri.

Emerald Tablets sier at så lenge vår sjel eller vår flamme er bundet til en kropp, er vi ikke fri. Vi må fjerne oss fra mørket og trekkes mot lyset for å oppnå det. Da vil sjelen ikke lenger være bundet til en kropp.

Emerald Tablets 3:18; 4:34

4:24. Traveled I through the space-time, knowing my soul at last was set free, knowing that now might I pursue wisdom. Until at last, I passed to a plane, hidden from knowledge, known not to wisdom, extension beyond all that we know.

Jeg reiste gjennom tid-rom med kunnskap om at min sjel endelig var satt fri og at jeg fra da av virkelig kunne søke etter og oppnå visdom. Jeg søkte inntil jeg trådde inn i ukjente plan utenfor rekkevidden av vår visdom og kunnskap, ja langt utenfor det vi har kunnskap om.

4:25. Now, O man, when I had this knowing, happy my soul grew, for now I was free. Listen, ye space-born, list to my wisdom: know ye not that ye, too, will be free.

Nå, O menneske, da jeg ble gjort kjent med dette, ble min sjel glad. For nå var jeg fri. Lytt, dere stjernemennesker. Lytt til min visdom: vit at dere også vil bli frie.

4:26. List ye again, O man, to my wisdom, that hearing, ye too, might live and be free. Not of the earth are ye -- earthy, but child of the Infinite Cosmic Light.

Lytt, O menneske, til min visdom slik at du også kan leve og bli fri. For du er ikke av jorden - jordboer, men et barn av det Uendelige Kosmiske Lys.

4:27. Know ye not, O man, of your heritage? Know ye not ye are truly the Light? Sun of the Great Sun, when ye gain wisdom, truly aware of your kinship with Light.

Kjenner du ikke, O menneske, din opprinnelse? Vet du ikke at du i sannhet er Lyset? En sol av Den Store Solen? Når du oppnår visdom, vil du bli klar over dit slektskap med Lyset.

4:28. Now, to ye, I give knowledge, freedom to walk in the path I have trod, showing ye truly how by my striving, I trod the path that leads to the stars.

Nå vil jeg gi dere visdom som vil gi dere frihet til å vandre på den stien jeg har gått. Jeg vil vise dere hvordan jeg, etter mye streben, var i stand til å vandre på stien som leder til stjernene.

4:29. Hark ye, O man, and know of thy bondage, know how to free thyself from the toils. Out of the darkness shall ye rise upward, one with the Light and one with the stars.

Lytt, O menneske, og kjenn til den trelldommen du befinner deg i. Vit hvordan du frigjør deg fra alt ditt strev. For ut av Mørket skal du stige oppover. Ett med Lyset og ett med stjernene.

Mennesket beveger seg oppover. Plan for plan. Mennesket, i dets nåværende tilstand, er underlagt fysiske lover hvor sjelen er låst til en fysisk kropp. Å forlate vårt strev betyr å vandre til mer subtile plan hvor det er enklere og raskere å skape med den første delen av skapelsen. Bruke ORDET. På denne reisen vandrer vi med lyset som soler.

4:30. Follow ye ever the path of wisdom. Only by this can ye rise from below. Ever man's destiny leads him onward into the Curves of Infinity's ALL.

Følg alltid veien til visdom. For bare da kan du vandre oppover fra det som er under. For enhver manns skjebne leder ham oppover og inn i Kurvene til Uendelighetens ALT.

I den store syklusen finner vi en bevegelse blant bevisst energi. En strøm som flyter fra mørket og til lyset. Vår destinasjon er å vende tilbake til KILDEN i denne syklusen, for så å fortsette i en ny. Men før vi smelter sammen med KILDEN, vil vi vandre blant himmellegemene som lys i Det Store Spirituelle Plan. Vi befinne oss nå som mennesker i Det Store Mentale Plan. Se kommentarer til Kybalion.

Emerald Tablets snakker om kurver. Tiden og materie vandrer i kurver. Vi får en viss forståelse for dette gjennom relativitetsteoriene til Albert Einstein. Når noe nærmet seg lysets hastighet, vil hverken tid eller materie lenger følge lineære baner, men nettopp kurver.

Så lenge vi identifiserer oss selv som fysiske kropper, vil lysets hastighet være ganske uoppnåelig. Men vi er ikke kropp. Vi er lys i en kropp. Emerald Tablets bevisstgjør oss om dette og forteller hvordan lyset kan vandre videre som bevissthet i universet uten en kropp.

4:31. Know ye, O man, that all space is ordered. Only by Order are ye One with the ALL. Order and Balance are the Law of the Cosmos. Follow and ye shall be One with the ALL.

Vit, O menneske, at alt rom er organisert. Kun ved orden er du ett med ALTET. Orden og balanse er universets lov. Følg denne loven og du skal bli ett med ALTET.

4:32. He who would follow the pathway of wisdom, open must be he to the flower of life, extending his consciousness out of the darkness, flowing through time and space in the ALL.

Han som vil vandre på veien som leder til visdom, må være mottagelig for livets blomst. Han må kunne ekspandere sin bevissthet slik at den kan trenge igjennom Mørket og nå Lyset. Slik at den kan flyte med i tid og rom som eksisterer i ALTET.

4:33. Deep in the silence, first ye must linger until at last ye are free from desire, free from the longing to speak in the silence.

Først må dere dvele i total stillhet inntil dere ikke lenger har behov for å snakke i stillhet. (Ha en indre dialog).

4:34. Conquer by silence, the bondage of words. Abstaining from eating until we have conquered desire for food, that is bondage of soul.

Stillheten må seire over fangenskapet som ligger i ord. Avstå fra mat inntil lysten på mat ikke lenger eksisterer. Lysten på mat er som fangenskap for sjelen.

Bare menneskekroppen får væske, klarer den seg ganske lenge uten mat. Det er en løgn fra kommersialismen at vi trenger mat ofte. Jo oftere vi spiser, jo mer spiser vi. Et friskt menneske kan fint overleve 2 uker uten mat. Problemet i dag er ikke at vi får for lite mat. Helseproblemene samfunnet står ovenfor relateres snarere til et for stort og for ofte matinntak.

Faste gjør oss mer lydhøre for en åndelig verden vi lever side om side med.  

4:35. Then lie ye down in the darkness. Close ye your eyes from the rays of the Light. Centre thy soul-force in the place of thine consciousness, shaking it free from the bonds of the night.

Ligg i mørket. Lukk øynene for lyset. Samle livsenergien i din bevissthet. Rist sjelen fri fra Nattens fangenskap.

4:36. Place in thy mind-place the image thou desireth. Picture the place thou desireth to see. Vibrate back and forth with thy power. Loosen the soul from out of its night. Fiercely must thou shake with all of thy power until at last thy soul shall be free.

I fantasien, skap det bildet du ønsker. Skap bildet av stedet du ønsker å se. Vibrer frem og tilbake med din kraft og din sjel vil løsrives fra natten. Rist med all kraft inntil sjelen blir fri.

4:37. Mighty beyond words is the flame of the Cosmic, hanging in planes, unknown to man; mighty and balanced, moving in Order, music of harmonies, far beyond man.

Det kosmiske lys, mektig og ubeskrivelig med ord, henger i plan ukjent for mennesket. Mektig og balansert. Det beveger seg etter en orden som harmonien i musikk langt utenfor menneskets forståelse.

4:38. Speaking with music, singing with color, flame from the beginning of Eternity's ALL. Spark of the flame art thou, O my children, burning with color and living with music. List to the voice and thou shalt be free.

Flammene fra evighetens ALT uttrykkes med farger og musikk. Dere, mine barn, er gnister i dette flammehavet. Lyser opp med farger og skaper musikk med deres liv. Lytt til budskapet i flammene og dere skal bli frie.

KILDENS hjertepuls er så uendelig mye mere enn livets trivialiteter. Menneskenes liv styres av en himmelsk orden, mektig og balansert. Denne ordenens virke kan beskrives som kunst som uttrykkes med farger og musikk.

Ved å lytte til denne ordenen som er mektig og balansert og som strømmet ut fra KILDEN da den store syklusen ble skapt, vil vi få et glimt av evigheten. Av vår egen sjels udødelighet. Ved å se inn, kan vi observere ordenen, for vår sjel er en del av den.

Universet er i en uendelig bevegelse som følger overnevnte orden. Ordenen skaper sykliske bevegelser hvor hendelser gjentar seg selv. Døgn. År. Det store år. KILDENs hjertepuls. Osv. Vitenskapen har oppdaget noen av syklusene. Døgn, Året. Kunnskap om det store år ble tapt under den mørke middelalderen. KILDENS hjertepuls kjenner de ikke. Ei heller den bevisste energien som flyter i alle ting, den himmelske ilden vi er en del av som en fargerik gnist. Det er den bevisste energien, Emerald Tablets bønnfaller oss om å lytte til. På den måten kan vi flyte med den himmelske og sykliske strømmen. Underordne oss den himmelske Orden som styrer alt. Kjenne til og underordne oss dens lover.

4:39. Consciousness free is fused with the Cosmic, One with the Order and Law of the ALL. Knew ye not man, that out of the darkness, Light shall flame forth, a symbol of ALL.

Bevissthet som er fri, smelter sammen med Kosmos. Ett med Ordenen og ett med ALTETs lov. Vet du ikke menneske, at ut av Mørket skal Lyset flamme fritt. Et symbol på ALTET.

4:40. Pray ye this prayer for attaining of wisdom. Pray for the coming of Light to the ALL.

Be bønnen som vil gi dere visdom. Be om Lysets framvekst i ALTET.

4:41. Mighty SPIRIT of LIGHT that shines through the Cosmos, draw my flame closer in harmony to thee. Lift up my fire from out of the darkness, magnet of fire that is One with the ALL. Lift up my soul, thou mighty and potent. Child of the Light, turn not away. Draw me in power to melt in thy furnace; One with all things and all things in One, fire of the life-strain and One with the Brain.

Mektige Lysets Ånd som skinner gjennom kosmos. Trekk min flamme nærmere i harmoni med deg. Løft min ild opp og ut av Mørket som en magnet av ILD som er ett med ALTET. Løft opp min sjel, du mektige og potente. Lysets Barn, vend deg ikke bort. Trekk meg til deg med stor kraft slik at jeg kan smelte sammen med din ild. Du som er ett med alt som er skapt og alt som er skapt er ett med deg. Du som er ilden som er igjen etter at den fysiske kroppen er borte. Du som er ett med den Kosmiske Bevissthet.

I denne bønnen ber vi om å slippe mørket og bli løftet opp til lyset slik at ilden i oss kan smelte sammen med den evige ilden. At vårt lys kan smelte sammen med det STORE LYSET som skinner gjennom kosmos. Mennesket re-inkarnerer inntil det i livet mestrer døden. Ikke den døden vi kjenner, men den døden som er lys

4:42. When ye have freed thy soul from its bondage, know that for ye the darkness is gone. Ever through space ye may seek wisdom, bound not be fetters forged in the flesh.

Når dere har frigjort deres sjel fra dets fangenskap, vit da at for dere har Mørket reist. Fra da av kan dere alltid søke visdom i universet, for dere er ikke lenger lenket til en kropp.

Her snakkes det om lysets permanente frigjøring fra en fysisk kropp. Som energetiske vesener vil vi fortsatt eksistere, men da i andre sfærer hvor vi har trådt inn i det tredje og siste plan, Det Store Spirituelle Plan.

4:43. Onward and upward into the morning, free flash, O Soul, to the realms of Light. Move thou in Order, move thou in Harmony, freely shalt move with the Children of Light.

Lys fritt, O sjeler, på deres vei videre oppover mot morgenen, til sfærene av Lys. Beveg dere i orden. Beveg dere i harmoni. Fritt skal dere bevege dere sammen med Lysets Barn.

Vårt neste destinasjon er sfærer av lys. I disse sfærer, eller plan, vil vi ha en langt større frihet enn her hvor vi er ikledd en kropp.

4:44. Seek ye and know ye, my KEY of Wisdom. Thus, O man, ye shall surely be free.

Søk nøkkelen til kunnskap. Da, O menneske, vil dere med sikkerhet bli satt fri.

Tavle 5: Innbyggeren av Unal

5:1. Oft dream I of buried Atlantis, lost in the ages that have passed into night. Aeon on aeon thou existed in beauty, a light shining through the darkness of night.

Jeg drømmer ofte om gravlagte Atlantis som er glemt i tidens tann. Atlantis, i all sin skjønnhet, eksisterte fra tidsalder til tidsalder. Et Lys som skinte i Nattens Mørke.

5:2. Mighty in power, ruling the earth-born, Lord of the Earth in Atlantis' day.

Mester på jorden som med makt og myndighet regjerte over menneskene i Atlantis dager.

5:3. King of the nations, master of wisdom, LIGHT through SUNTAL, Keeper of the way, dwelt in his TEMPLE, the MASTER of UNAL, LIGHT of the Earth in Atlantis' day.

Innbyggeren, konge av nasjonene, mester i visdom, Lys som lyste opp SUNTAL, vokteren av veien, mesteren i Unal, den som opplyste mennesket på jorden, dvelte i sitt tempel i Atlantis dager.

5:4. Master, HE, from a cycle beyond us, living in bodies as one among men.

Han er en mester fra en syklus over oss, men lever likevel i en kropp ett med mennesket.

5:5. Not as the earth-born, HE from beyond us, SUN of a cycle, advanced beyond men.

Han er ikke som menneskene født på denne jorden. Han er en sol fra en syklus over. Avansert langt utover menneskenes nivå.

5:6. Know ye, O man, that HORLET the Master, was never one with the children of men.

Vit, O menneske, at mesteren Horlet aldri var ett med menneskenes barn.

5:7. Far in the past time when Atlantis first grew as a power, appeared there one with the KEY of WISDOM, showing the way of LIGHT to all.

For lenge siden, da Atlantis makt og innflytelse vokste for første gang, trådte det frem en` med nøkkelen til visdom. En som underviste om Lysets vei til alt.

5:8. Showed he to all men the path of attainment, way of the Light that flows among men. Mastering darkness, leading the MAN-SOUL, upward to heights that were One with the Light.

Han viste veien til fremgang for alle mennesker, Lysets vei som flyter blant menneskene. Han mestret Mørket og ledet menneskenes sjel oppover til de var ett med Lyset.

Her er det flere viktige ting som blir tatt opp. All bevisst energi som springer ut fra kilden, må vandre gjennom 3 hovedplan. Mennesket er i 2. hovedplan. Når det trer inn i det 3. hovedplan, vil det være som lys. Bølge på bølge med bevisste energier passerer hindrene som ligger mellom disse plan. Så også i Atlantis tid mens Mesteren var blant innbyggerne der.

Når energiene vandrer oppover i plan, underplan og igjen deres underplan, beveger de seg fra tilstander med mindre lys til tilstander med mer lys. Dette lyset inneholder alle potensialer. Vårt intellekt kan benytte det som formleire. På den måten kan vi som livskunstnere forme våre liv slik at det beveger seg med lysets strøm som beveger mot en sammensmeltning med KILDEN. Det viser at vårt intellekt er svært viktig og troner over den potensielle energien som er den lydhør. Det igjen viser hvor viktig kunnskap er. Men kunnskap varierer over tid. Med zodiakens faser, varierer kunnskapen blant mennesket. En syklus som gjentar seg selv ca. hvert 26. 000 år. Men ved hver gjentagelse av mørkets og lysets fremvekst, går menneskeheten videre i sin utvikling. Ved zodiakens vår, kan mennesket igjen puste ut, lengte etter sommeren og samtidig trekke lærdom av vinterens erfaringer. Slik vandrer mennesket og for øvrig all bevisst energi i den store syklusen. Gradvis fra mørket og mot lyset.

5:9. Divided the Kingdoms, HE into sections.

Han fordelte kongedømmene inn i seksjoner.

5:10. Ten were they, ruled by children of men.

10 seksjoner styrt av menneskenes barn.

5:11. Upon another, built HE a TEMPLE, built but not by the children of men.

I et annet bygde han et tempel. Det ble ikke bygget av menneskenes barn.

5:12. Out of the ETHER called HE its substance, moulded and formed by the power of YTOLAN into the forms HE built with His mind.

Ut av etheren hentet han byggesteinene til templet. Formet og støpt av kraften i Ytolan til byggeklosser utformet i hans intellekt.

5:13. Mile upon mile it covered the island, space upon space it grew in its might.

Mil etter mil dekket den øyen. Templet ble stadig utvidet.

5:14. Black, yet not black, but dark like the space-time, deep in its heart the ESSENCE of LIGHT.

Svart, men ikke svart. Mørk som tid-rom. Dypt i templets sentrum eksisterte Lysets Essens.

5:15. Swiftly the TEMPLE grew into being, moulded and shaped by the WORD of the DWELLER, called from the formless into a form.

Templet ble raskt bygget. Støpt og formet ved Mesterens ord hvor dets byggesteiner ble hentet fra det formløse.

Alt som er skapt fysisk, er skapt med byggesteiner fra et medium med høyere frekvenser. Vår intensjon kan være i stand til å igangsette en slik prosess. Innbyggeren av Unal mestret dette til fullkommenhet. Men også vi kan få et glimt av en slik skapelsesprosess når vi retter vårt blikk mot kvantefeltet og fremmer en intensjon.

5:16. Builded HE then, within it, great chambers, filled them with forms called forth from the ETHER, filled them with wisdom called forth by His mind.

I templet bygde han store kamre og fylte dem med fysiske objekter smidd ut av etheren. Han fylte kamrene med visdom, påkalt med hans tanker.

5:17. Formless was HE within his TEMPLE, yet was HE formed in the image of men.

Han var uten form mens han oppholdt seg i templet. Likevel var han formet som et menneske.

Det finnes mennesker på jorden som med viljen kan reise i frekvenser til de blir lys. I det dette skjer, opphører formen. MerKaBa - meditasjonen har som hensikt å hjelpe den praktiserende å oppnå dette. En hellig handling noen mestere velger å kun utføre i det skjulte, som i et tempel. I den delen av zodiaken hvor lyset dominerer, er dette en praksis som er vanlig. Gamle skrifter fra Egypt forteller om elever i mysterieskolene som sammen med sine lærere dematerialiserte seg utenfor pyramidenes vegger og materialiserte seg igjen etter at de hadde kommet inn i hemmelige rom uten dører og vinduer. Eneste vei ut var ved en ny dematerialisering. De øvde på dette om og om igjen til de mestret dette fullkomment.

5:18. Dwelling among them yet not of them, strange and far different was HE from the children of men.

Han dvelte sammen med menneskene, selv om han ikke var en av dem. Han var merkverdig og i stor grad forskjellig fra menneskenes barn.

5:19. Chose HE then from among the people, THREE who became his gateway.

Han valgte tre blant menneskene til å være hans ambassadører.

5:20. Choose HE the THREE from the Highest to become his links with Atlantis.

Han valgte de tre mest rene av hjertet til å være hans forbindelse med Atlantis.

5:21. Messengers they, who carried his council, to the kings of the children of men.

De var budbringere som brakte hans instruksjoner til kongene blant menneskenes barn.

5:22. Brought HE forth others and taught them wisdom; teachers, they, to the children of men. Placed HE them on the island of UNDAL to stand as teachers of LIGHT to men.

Han utvalgte andre og lærte dem visdom slik at de kunne være lærere for menneskenes barn. Han plasserte dem på Undals øyer for at de skulle undervise i Lyset.

5:23. Each of those who were thus chosen, taught must he be for years five and ten.

De som ble utvalgt til å være lærere måtte først undervises i 5 og 10 år.

5:24. Only thus could he have understanding to bring LIGHT to the children of men.

Bare da kunne de ha nok visdom til å bringe Lyset til menneskenes barn.

5:25. Thus there came into being the Temple, a dwelling place for the Master of men.

På den måten ble templet skapt. Et tilholdssted for menneskenes mester.

5:26. I, THOTH, have ever sought wisdom, searching in darkness and searching in Light.

Jeg, Thoth, har alltid søkt etter visdom. Søkt etter visdom både i Mørket og i Lyset.

5:27. Long in my youth I traveled the pathway, seeking ever new knowledge to gain.

I min ungdom søkte jeg lenge etter mer kunnskap.

5:28. Until after much striving, one of the THREE, to me brought the LIGHT.

Etter mye strev, brakte en av de tre, Lyset til meg.

5:29. Brought HE to me the commands of the DWELLER, called me from the darkness into the LIGHT. Brought HE me, before the DWELLER, deep in the Temple before the great FIRE.

Han brakte Mesterens befalinger til meg. Han brakte meg opp fra Mørket og inn i Lyset. Han brakte meg foran Mesteren dypt inne i templet foran den store ild.

5:30. There on the great throne, beheld I, the DWELLER, clothed with the LIGHT and flashing with fire. Down I knelt before that great wisdom, feeling the LIGHT flowing through me in waves.

Der, ved Mesterens trone, observerte jeg ham omringet av et Lys som om det var fra flammer. Foran ham og hans visdom, knelte jeg ned. Jeg følte Lyset strømme igjennom meg i bølger.

5:31. Heard I then the voice of the DWELLER: O darkness, come into the Light.

Jeg hørte Mesterens stemme uttale: O Mørke, kom inn i Lyset.

5:32. Long have ye sought the pathway to LIGHT.

Lenge har du søkt veien til Lyset.

5:33. Each soul on earth that loosens its fetters, shall soon be made free from the bondage of night.

Hver sjel på jorden som løsner dets lenker, skal snart bli fri fra nattens mørke.

Lenkene det siktes til her er vår tilstand med lavere frekvenser, hvor vi er ikledd et fysisk legeme. Døden frir oss ikke fra dødens lenker. Hvis vi ikke har lært leksen i livet, vil døden bare føre oss til et nytt liv. Reinkarnasjon etter reinkarnasjon. En mester som har brutt dødens lenker, kan bli lys når han måtte ønske det. Han kan heve sine frekvenser. Han har tilstrekkelig balanse til ikke å bli berørt i den verden han lever i. Han vet at alle sjeler vil nå lyset. At alle disse har en jobb å utføre før dette kan skje. At all motgang mørket fremkaller, bare er et bidrag til læring som fører til mer lys.

5:34. Forth from the darkness have ye arisen, closer approached the Light of your goal.

Ut av Mørket har dere steget opp og kommet nærmere Lyset som er deres mål.

5:35. Here ye shall dwell as one of my children, keeper of records gathered by wisdom, instrument thou of the LIGHT from beyond.

Her skal dere dvele som en av mine barn sammen med vokteren av opptegnelser som er samlet med visdom og som er redskap for det universelle Lys.

5:36. Ready by thou made to do what is needed, preserver of wisdom through the ages of darkness, that shall come fast on the children of men.

Klar til å gjøre det som trengs, formynder av visdom gjennom Mørkets tidsalder. En visdom som skal komme raskt til menneskenes barn.

Dette ble skrevet i en periode hvor man forberedte mørkets fremtreden i den perioden av Zodiaken hvor mørket dominerer. I en kortere periode tas visdommen vekk fra menneskene og oppbevares hos utvalgte grupper og enkeltpersoner før den igjen spres raskt blant menneskene.

5:37. Live thee here and drink of all wisdom.

Lev her og drikk av all visdom.

5:38. Secrets and mysteries unto thee shall unveil.

Hemmeligheter og mysterier skal bli avslørt for dere.

5:39. Then answered I, the MASTER OF CYCLES, saying: O Light, that descended to men, give thou to me of thy wisdom that I might be a teacher of men. Give thou of thy LIGHT that I may be free.

Da svarte jeg syklusenes mester og sa: O lys som har steget ned til menneskene. Gi meg visdom slik at jeg kan bli en lærer for menneskene. Gi meg av deres Lys slik at jeg kan bli fri.

5:40. Spoke then to me again, the MASTER: Age after age shall ye live through your wisdom, Aye, when o'er Atlantis the ocean waves roll, holding the Light, though hidden in darkness, ready to come when e'er thou shalt call.

Mesteren svarte meg så: I en evighet skal du leve, takket være din visdom. Ja, når bølgene skal rulle over Atlantis, skal du holde Lyset selv om det er gjemt i Mørket. Klart til å komme frem når du kaller på det.

5:41. Go thee now and learn greater wisdom. Grow thou through LIGHT to Infinity's ALL.

Gå nå og lær mer visdom. Gå du gjennom Lyset til Uendelighetens ALT.

5:42. Long then dwelt I in the Temple of the DWELLER until at last I was One with the LIGHT.

Jeg dvelte lenge i templet til Mesteren inntil jeg endelig var ett med Lyset.

5:43. Followed I then the path to the star planes, followed I then the pathway to LIGHT.

Jeg fulgte veien til plan hvor stjernene befant seg og deretter veien til Lys.

5:44. Deep into Earth's heart I followed the pathway, learning the secrets, below as above; learning the pathway to the HALLS of AMENTI; learning the LAW that balances the world.

Dypt inne i hjertet av jorden, fulgte jeg veien og lærte om hemmelighetene 'nedenfor som ovenfor'. Jeg lærte om veien til Amentis Haller og om lovene som balanserer verden.

5:45. To Earth's hidden chambers pierced I by my wisdom, deep through the Earth's crust, into the pathway, hidden for ages from the children of men.

Med min visdom reiste jeg til jordens skjulte kamre som eksisterer langt under jordskorpen. Jeg brukte veier som gjennom tidsaldre har vært holdt skjult for menneskenes barn.

5:46. Unveiled before me, ever more wisdom until I reached a new knowledge: found that all is part of an ALL, great and yet greater than all that we know.

Ny visdom ble hele tiden vist meg inntil jeg forsto dette: alt som eksisterer er en del av et ALT, stor og større enn noe av det vi kjenner til.

5:47. Searched I Infinity's heart through all the ages.

Jeg søkte gjennom tidsaldrene, uendelighetens hjerte.

5:48. Deep and yet deeper, more mysteries I found.

Jeg fant dype og enda dypere mysterier.

5:49. Now, as I look back through the ages, know I that wisdom is boundless, ever grown greater throughout the ages, One with Infinity's greater than all.

Nå som jeg ser tilbake, vet jeg at visdom er uendelig. Den vokser og blir større gjennom tidens uendelighet. Ett med uendelighetens evige ekspansjon.

5:50. Light there was in ancient ATLANTIS. Yet, darkness, too, was hidden in all.

Det var Lys i fordums Atlantis. Men det eksisterte også et skjult Mørke.

5:51. Fell from the Light into the darkness, some who had risen to heights among men.

Noen som hadde oppnådd høy status blant menneskene, begynte å foretrekke Mørket fremfor Lyset.

5:52. Proud they became because of their knowledge, proud were they of their place among men. Deep delved they into the forbidden, opened the gateway that led to below.

På grunn av deres kunnskap og høye stilling blant menneskene, begynte de å bli stolte. Dypt fordypet de seg i det forbudte, åpnet porten som førte til mørket.

5:53. Sought they to gain ever more knowledge but seeking to bring it up from below.

Se søkte alltid etter mer visdom. Men de søkte visdommen nedenfra.

5:54. He who descends below must have balance, else he is bound by lack of our Light.

Han som vandrer nedover må ha balanse, ellers vil han være bundet av mangel på lys.

Alle bevisstheter er deltagere i en stor universell rørelse, en flyt mot lyset. Emerald Tablets advarer oss mot å søke visdommen blant bevisstheter som kommer etter oss. I stedet skulle vi henvende oss til bevisstheter som har vært på det utviklingsstadiet vi er nå. På den måten kan vi motta visdom og erfaring i vår videre vandring mot lyset.

5:55. Opened, they then, by their knowledge, pathways forbidden to man.

Med sin kunnskap åpnet de en vei forbudt for mennesket.

Mennesker med kunnskap og innsikt åpnet en portal til andre dimensjoner for å oppnå mer makt.

5:56. But, in His Temple, all-seeing, the DWELLER, lay in his AGWANTI, while through Atlantis, His soul roamed free.

Men Mesteren lå i sin Agwanti og observerte alt, mens hans sjel streifet rundt i Atlantis.

5:57. Saw HE the Atlanteans, by their magic, opening the gateway that would bring to Earth a great woe.

Han så innbyggerne i Atlantis med deres magi åpne en portal som ville bringe mye sorg til jorden.

5:58. Fast fled His soul then, back to His body. Up HE arose from His AGWANTI. Called HE the Three mighty messengers. Gave the commands that shattered the world. Deep 'neath Earth's crust to the HALLS of AMENTI, swiftly descended the DWELLER. Called HE then on the powers the Seven Lords wielded; changed the Earth's balance.

Hans sjel fløy derfor raskt tilbake og ble forent med kroppen. Han steg opp fra sin Agwanti. Deretter kalte han på de tre mektige budbringerne. Kommandoene som ødela verden, ble gitt. Deretter steg Mesteren ned dypt under jordskorpen til Amentis haller. Der kalte han på kraften til de Syv Mesterne og med den endret han jordens balanse.

5:59. Down sank Atlantis beneath the dark waves. Shattered the gateway that had been opened; shattered the doorway that led down below. All of the islands were shattered except UNAL, and part of the island of the sons of the DWELLER.

Atlantis sank og ble skjult under havets mørke bølger. Portalen som hadde blitt åpnet, ble ødelagt. Døren til veien som førte nedover ble også ødelagt. Alle Atlantis øyer ble ødelagt bortsett fra Unal og deler av øya hvor Mesterens sønner dvelte.

5:60. Preserved HE them to be the teachers, Lights on the path for those to come after, Lights for the lesser children of men.

Han bevarte dem for å bli lærere, Lys på veien for de som kom etter, Lys for menneskenes barn med mindre kunnskap.

5:61. Called HE then, I THOTH, before him, gave me commands for all I should do, saying; Take thou, O THOTH, all of your wisdom.

Han kalte på meg og ga med befalinger vedrørende alt jeg skulle gjøre og sa: Ta med deg all din visdom.

5:62. Take all your records, Take all your magic. Go thou forth as a teacher of men. Go thou forth reserving the records until in time LIGHT grows among men. LIGHT shalt thou be all through the ages, hidden yet found by enlightened men. Over all Earth, give WE ye power, free thou to give or take it away.

Ta med deg alle dine opptegnelser. Ta med deg all din magi. Vær en lærer blant menneskene. Oppbevar opptegnelsene inntil Lyset vokser blant menneskene. Lys skal du være gjennom tidsaldrene, skjult men likevel synlig for de opplyste. Vi gir deg makt til å gi og ta det bort uansett hvor på jorden det måtte være.

5:63. Gather thou now the sons of Atlantis. Take them and flee to the people of the rock caves. Fly to the land of the Children of KHEM. Then gathered I the sons of Atlantis. Into the spaceship I brought all my records, brought the records of sunken Atlantis. Gathered I all of my powers, instruments many of mighty magic.

Samle sammen Atlantis sønner. Ta dem med deg og fly til menneskene som bor i fjellhulene. Fly til landet hvor Khems barn bor. Etter dette samlet jeg Atlantis sønner. Jeg brakte alle mine opptegnelser om Atlantis som sank, inn i romskipet. Dit brakte jeg også mine instrumenter som kunne utrette mektig magi med stor kraft.

5:64. Up then we rose on wings of the morning. High we arose above the Temple, leaving behind the Three and DWELLER, deep in the HALLS 'neath the Temple, closing the pathway to the LORDS of the Cycles.

Tidlig om morgenen steg vi høyt opp over templet, og forlot De Tre og Mesteren i hallene som lå dypt nede under templet. Der stengte de veien til Syklusenes Mestere.

5:65. Yet ever to him who has knowing, open shall be the path to AMENTI. Fast fled we then on the wings of the morning, fled to the land of the children of KHEM. There by my power, I conquered and ruled them.

Likevel skal veien til Amenti alltid være tilgjengelig for den som har visdom. I høy hastighet fløy vi om morgenen til landet hvor Khems barn bodde. Med min kraft beseiret jeg dem og styrte i landet.

5:66. Raised I to LIGHT, the children of KHEM. Deep 'neath the rocks, I buried my spaceship, waiting the time when man might be free.

Der førte jeg Khems barn til Lyset. Dypt nede under fjellene begravde jeg mitt romskip inntil den dagen hvor menneskene kanskje blir fri.

5:67. Over the spaceship, erected a marker in the form of a lion yet like unto man. There 'neath the image rests yet my spaceship, forth to be brought when need shall arise.

Over stedet hvor romskipet er plassert, la jeg igjen et landemerke formet som en løve, likt men likevel ulikt et menneske. Der, under landemerket, hviler mitt romskip klart til å bli hentet frem når behov melder seg.

5:68. Know ye, O man, that far in the future, invaders shall come from out of the deep. Then awake, ye who have wisdom. Bring forth my ship and conquer with ease. Deep 'neath the image lies my secret. Search and find in the pyramid I built.

Vit, O menneske, at langt inn i fremtiden skal det komme inntrengere ut fra dypet. Vær våkne, dere som har visdom. Bring frem mitt skip og beseire inntrengerne med letthet. Dypt nede under landemerket ligger min hemmelighet. Søk og finn i pyramiden jeg bygde.

5:69. Each to the other is the Keystone; each the gateway that leads into LIFE. Follow the KEY I leave behind me. Seek and the doorway to LIFE shall be thine. Seek thou in my pyramid, deep in the passage that ends in a wall.

Hver og en er en sluttsten for de andre hvor hver representerer en vei til livet. Følg nøkkelen jeg legger igjen etter meg. Søk og døren til livet skal bli din. Søk i min pyramide, dypt i passasjen som ender i en vegg.

5:70. Use thou the KEY of the SEVEN, and open to thee the pathway will fall. Now unto thee I have given my wisdom. Now unto thee I have given my way.

Bruk nøkkelen som ligger i de syv og veien vil bli vist dere. Jeg har nå gitt dere min visdom. Jeg har nå gitt dere min vei.

5:71. Follow the pathway. Solve thou my secrets. Unto thee I have shown the way.

Følg veien. Løs min gåter. Ovenfor dere har jeg vist veien.

Tavle 6: Nøkkelen til magi

6:1. Hark ye, O man, to the wisdom of magic. Hark the knowledge of powers forgotten. Long ago in the days of the first man, warfare began between darkness and light. Men then as now, were filled with both darkness and light; and while in some darkness held sway, in other light filled the soul.

Lytt, O menneske, til magiens visdom. Lytt til den glemte kunnskapen som ligger i kraften. For lenge siden, i de dager hvor de første menneskene eksisterte, begynte en krig mellom Mørket og Lyset. Menneskene, før som nå, var fylt med både Mørke og Lys. I noen klamret mørket seg fast, mens Lyset fylte sjelen til andre.

6:2. Aye, age old in this warfare, the eternal struggle between darkness and light. Fiercely is it fought all through the ages, using strange powers hidden to man.

Ja, denne eldgamle krigen, den evige kampen mellom Mørket og Lyset. Voldsomt er det kjempet gjennom alle tidsaldrene, hvor merkelige krefter ukjent for mennesket har blitt brukt.

6:3. Adepts has there been filled with the blackness, struggling always against the light; but others there are who, filled with brightness, have ever conquered the darkness of night. Where e'er ye may be in all ages and plane, surely, ye shall know of the battle with night. Long ages ago, The SUNS of the Morning descending, found the world filled with night, there in that past, began the struggle, the age old Battle Darkness & Light.

Mørket strever med å fylle alle med sitt Mørke, kjemper alltid mot Lyset. Mens andre, fylt med lys, har alltid beseiret nattens Mørke. Uansett hvor dere befinner dere i tidsaldre og plan, sikkert skal dere kunne observere Mørkets kamp. For lenge siden, da Morgenens Soler steg ned, fant de verden fylt med Mørket. Da begynte striden, den urgamle kampen mellom Mørket og Lyset.

6:4. Many in the time were so filled with darkness that only feebly flamed the light from the night.

Mange var så fylt med Mørke at bare et svakt Lys syntes i natten.

6:5. Some they were, masters of darkness, who sought to fill all with their darkness: Sought to draw others into their night. Fiercely withstood they, the masters of brightness: fiercely fought they from the darkness of night. Sought ever to tighten the fetters, the chains that bind men to the darkness of night. Used they always the dark magic, brought into men by the power of darkness magic that enshrouded man's soul with darkness.

Noen var de, Mørkets Mestere, som søkte å fylle alt med deres Mørke. Som søkte å dra andre inn i Mørket. Voldsomt kjempet de mot Lysets Mestere. Voldsomt kjempet Mørkets Mestere fra nattens Mørke, som alltid søkte å stramme lenkene som binder menneskene til Nattens Mørke. De brukte alltid mørk magi og dens kraft på menneskene som innhyllet dem i Mørke.

6:6. Banded together as in order, BROTHERS OF DARKNESS, they through the ages, antagonist they to the children of men. Walked they always secret and hidden, found, yet not found by the children of men.

De har i uminnelige tider vært bundet sammen i en orden, Mørkets Broderskap og motarbeidet menneskenes barn. De vandret alltid hemmelig og skjult. Oppdaget, men likevel ikke oppdaget, av menneskenes barn.

6:7. Forever, they walked and worked in darkness, hiding from the light in the darkness of night. Silently, secretly use they their power, enslaving and binding the soul of men.

De vandret og arbeidet alltid i Mørke, og holdt seg skjult for Lyset der. Stille og hemmelig bruker de sin makt til å slavebinde og begrense menneskenes sjeler.

6:8. Unseen they come, and unseen they go. Man, in his ignorance calls THEM from below.

Usett kommer de og usett drar de. Mennesket i dets uvitenhet kaller på dem nedenfra.

6:9. Dark is the way of the DARK BROTHERS travel, dark of the darkness not of the night, traveling o'er Earth they walk through man's dreams. Power they have gained from the darkness around them to call other dwellers from out of their plane, in ways that are dark and unseen by man. Into man's mind-space reach the DARK BROTHERS.

Veien Mørkets brødre går, er mørk. Mørk, men ikke mørk på grunn av nattens mørke. På jorden besøker de menneskets drømmer og trenger seg inn i deres tanker. Kraften til å hente andre mørkets tjenere fra deres plan, har de fått av Mørket de befinner seg i og blir gjort på måter som er usynlig for mennesket.

6:10. Around it, they close the veil of their night. There through it's lifetime that soul dwells in bondage, bound by the fetters of the VEIL of the night. Mighty are they in the forbidden knowledge forbidden because it is one with the night.

Rundt mennesket legger de nattens slør. Gjennom livet dveler sjelen i fangenskap, bundet av nattens lenker. Mektige er de med forbudt kunnskap, forbudt fordi den er ett med natten.

6:11. Hark ye O old man and list to my warning: be ye free from the bondage of night. Surrender not your soul to the BROTHERS OF DARKNESS. Keep thy face ever turned towards the Light. Know ye not, O man, that your sorrow, only has come through the Veil of the night. Aye man, heed ye my warning: strive ever upward, turn your soul toward the LIGHT.

Lytt O menneske, lytt til min advarsel: blir fri fra nattens fangenskap. Overgi ikke deres sjeler til Mørkets Broderskap. Vend alltid oppmerksomheten mot Lyset. Vit dette, O menneske, at din motgang kun skylles nattens slør. Ja, gi akt på min advarsel: strev alltid oppover. Vend din sjel mot Lyset.

6:12. The BROTHERS OF DARKNESS seek for their brothers those who traveled the pathway of LIGHT. For well know they that those who have traveled far towards the Sun in their pathway of LIGHT have great and yet greater power to bind with darkness the children of LIGHT.

Mørkets Broderskap søker etter deres brødre som har gått Lysets vei. For de vet godt at de som har gått langt mot solen i deres søken etter Lyset, har desto større makt til å binde Lysets Barn til mørket.

6:13. List ye, O man, to he who comes to you. But weigh in the balance if his words be of LIGHT. For many there are who walk in DARK BRIGHTNESS and yet are not the children of LIGHT.

Lytt, O menneske, til de som kommer til dere. Men observer om hans ord er i balanse og i henhold til Lyset. For mange vandrer i Mørkets Lys, men av Lysets Barn er de ikke.

6:14. Easy it is to follow their pathway, easy to follow the path that they lead. But yet O man, heed ye my warning: Light comes only to him who strives. Hard is the pathway that leads to the WISDOM, hard is the pathway that leads to the LIGHT. Many shall ye find, the stones in your pathway: many the mountains to climb toward the LIGHT.

Lett er det å følge deres vei. Men likevel, O menneske, lytt til min advarsel: Lys kommer bare til den som strever. Hard innsats må til for å vandre på veien til visdom. Hard innsats må til for å vandre på veien til lyset. Mange hindre på veien vil dere oppleve. Mange fjell som må bestiges for å komme til Lyset.

6:15. Yet know ye, O man, to him that o'ercometh, free will he be of the pathway of Light. For ye know, O man, in the END light must conquer and darkness and night be banished from Light.

Vit likevel, O menneske, at den som beseirer fjellene, vil være fri fra sin streben. For vit, O menneske, til slutt vil Lyset seire og Mørket og natten vil bli forvist fra Lyset.

6:16. Listen, O man, and heed ye this wisdom; even as darkness, so is the LIGHT.

Lytt, O menneske, og gi akt på denne visdommen; selv om Mørket eksisterer, eksistere likevel Lyset.

6:17. When darkness is banished and all Veils are rended, out there shall flash from the darkness, the LIGHT.

Når Mørket er forvist og alt slør er revet vekk, skal Lyset i et lysglimt strømme ut fra Mørket.

6:18. Even as exist among men the DARK BROTHERS, so there exists the BROTHERS OF LIGHT. Antagonists they of the BROTHERS OF DARKNESS, seeking to free men from the night. Powers have they, mighty and potent. Knowing the LAW, the planets obey. Work they ever in harmony and order, freeing the man-soul from its bondage of night.

På samme måte som det eksisterer Mørkets Brødre blant menneskene, eksisterer det også Lysets Brødre. De er antagonister ovenfor Mørkets Brødre og søker å frigjøre menneskene fra natten. De har krefter, mektige og potente. De kjenner til loven og planetene adlyder dem. I harmoni og orden jobber de med å frigjøre menneskenes sjeler fra nattens fangenskap.

6:19. Secret and hidden, walk they also. Known not are they to the children of men. Ever have THEY fought the DARK BROTHERS, conquered and conquering time without end. Yet always LIGHT shall in the end be master, driving away the darkness of night.

Lysets Brødre vandrer også hemmelig og skjult og er derfor også ukjente for menneskenes barn. Alltid har de kjempet mot Mørkets Brødre. Alltid har de seiret og alltid vil de seire. Til slutt vil lyset endelig seire og drive vekk Nattens Mørke.

6:20. Aye, man, know ye this knowing: always beside thee walk the Children of Light.

Ja, menneske, vit at Lysets Barn alltid er ved deres side.

6:21. Masters they of the SUN power, ever unseen yet the guardians of men. Open to all is their pathway, open to he who will walk in the LIGHT. Free are THEY of DARK AMENTI, free of the HALLS, where LIFE reigns supreme.

Mestere er de over kraften i Lyset. Usett, men likevel menneskets beskyttere. Deres vei er tilgjengelig for alle. Åpen for den som ønsker å vandre i lyset. De er ikke lenger bundet til mørke Amenti, men frigjorte fra hallene hvor livet regjerer alene.

6:22. SUNS are they and LORDS of the morning, Children of Light to shine among men. Like man are they and yet are unlike, Never divided were they in the past.

De er Soler og Morgenens Mestere. Lysets Barn som skinner blant menneskenes barn. De er like, men likevel ulike mennesket. I fortiden var de alltid ett.

6:23. ONE have they been in ONENESS eternal, throughout all space since the beginning of time. Up did they come in Oneness with the ALL ONE, up from the first-space, formed and unformed.

Evig har de vært ett i enhet i alt rom fra tidenes begynnelse. Opp kom de i enhet med ALTET. Opp fra innledende rom, med og ute legemer.

6:24. Given to man have they secrets that shall guard and protect him from all harm. He who would travel the path of the master, free must he be from the bondage of night. Conquer must he the formless and shapeless, conquer must he the phantom of fear.

Hemmelighetene som skal vokte og beskytte mennesket, har de gitt det. Den som vil bli en mester, må være fri fra nattens mørke. Kunne beseire det formløse og frykten.

Å beseire det formløse betyr å kunne med viljen transformere seg til det formløse. Å bli lys.

6:25. Knowing, must he gain of all of the secrets, travel the pathway that leads through the darkness, yet ever before him keep the light of his goal. Obstacles great shall he meet in the pathway, yet press on to the LIGHT of the SUN.

Mennesket må oppnå kunnskap om hemmelighetene. Vandre på veien som leder gjennom Mørket. Foran seg må det holde Lyset som sitt endelige mål. Mennesket vil møte hindringer på veien, men må likevel anstrenge seg mot solens Lys.

6:26. Hear ye, O Man, the SUN is the symbol of the LIGHT that shines at the end of thy road. Now to thee give I the secrets: now to meet the dark power, meet and conquer the fear from the night. Only by knowing can ye conquer, Only be knowing can ye have LIGHT.

Hør, O menneske, solen er symbolet på Lyset som skinner ved veiens ende. Nå gir jeg til dere hemmelighetene som avslører hvordan dere skal møte Mørkets makt, møte og beseire frykten som veller opp fra natten. Kun ved kunnskap, kan dere seire. Kun ved kunnskap, kan dere ha Lys.

6:27. Now I give unto thee the knowledge, known to the MASTERS, the knowing that conquers all the dark fears. Use this, the wisdom I give thee. MASTER thou shalt be of THE BROTHERS OF NIGHT.

Nå gir jeg til dere kunnskapen som mesterne kjente til. Kunnskapen som gjør det mulig å beseire all frykt som kommer fra mørket. Bruk denne kunnskapen jeg gir til dere. Da vil dere mestre nattens brødre.

6:28. When unto thee comes a feeling, drawing thee nearer to the darker gate, examine thine heart and find if the feeling thou hast has come from within. If thou shalt find the darkness thine own thoughts, banish them forth from the place in thy mind.

Hvis det kommer til deg en følelse som drar deg mot Mørket, undersøk hva du har i hjertet og om følelsene kommer innenfra. Hvis du oppdager at kilden til følelsene ligger i dine egne tanker, forby deg selv disse tankene.

6:29. Send through thy body a wave of vibration, irregular first and regular second, repeating time after time until free. Start the WAVE FORCE in thy BRAIN CENTER. Direct it in waves from thine head to thy foot.

Send gjennom kroppen en vibrasjon. Uregelmessig først og deretter regelmessig. Gjenta inntil du har blitt fri. Start bølgen i hodet og la den bevege seg ned til føttene.

Hør i ditt indre en ren tone. Hør at den varierer noe i frekvens over og under den rene tonen. Dette er en uregelmessig frekvens. En regelmessig frekvens er den rene tonen uten variasjon i frekvens. Se i ditt indre at disse bølgene starter i hodet og beveger seg nedover i kroppen til de når føttene.

6:30. But if thou findest thine heart is not darkened, be sure that a force is directed to thee. Only by knowing can thou overcome it. Only be wisdom can thou hope to be free. Knowledge brings wisdom and wisdom is power. Attain and ye shall have power o'er all.

Men hvis ditt hjerte ikke er formørket, vær sikker på at en kraft er rettet mot deg. Kun ved å vite om dette, kan du gjøre noe med det. Kun ved visdom kan du håpe på å bli fri. Kunnskap bringer med seg visdom og visdom bringer med seg makt. Oppnår du dette, har du makt over alt.

YouTube - filmen over viser to stemmegafler som plasseres ved siden av hverandre. Stemmegaffelen til høyre er laget for 440 Hz. I kontakt med denne, henger det en ball. Stemmegaffelen til venstre blir byttet ut med ulike varianter som er tilpasset ulike frekvenser. Personen på bildet slår på den venstre stemmegaffelen og det er kun når begge stemmegaflene er tilpasset samme frekvens, at ballen begynner å sprette. Det er først da at energien fra den vestre stemmegaffelen kan påvirke den til høyre.

Vi må forstå at vi er bevisstheter med vibrerende energi hvor frekvensen på denne energien styres av våre tanker og emosjoner. Emerald Tablets 6:31 - 34 viser oss hvordan vi kan unngå at krefter som er rettet mot oss, påvirker oss og våre liv. Krefter i denne sammenheng kan være menneskeskapte hvis intensjonen er å oppnå dette. Men den kan også komme fra andre energetiske vesener. Vi er på en måte en stemmegaffel, men hvor frekvensen vi er stilt inn på kan justeres hvis vi ønsker og evner dette. 

Hvis vi tenker oss at vi er stemmegaffelen til høyre og kraften som påvirker oss kommer fra den til venstre, vil vi og våre liv kun påvirkes når vi har samme frekvens. Når vi retter våre hender over hodet og ber om å bli fylt med lys, vil våre frekvenser forøkes og vi vil forlate 440 Hz og kraften fra den venstre stemmegaffelen vil dermed ikke lenger ha noen innflytelse over oss. Eksempelet er en forenkling, men de fysiske lovene gjelder både i enkle og komplekse energetiske miljøer.

Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source. Emerald Tablets 9:33

Når våre frekvenser øker, forlater vi kaoset til fordel for orden. På samme måte har ikke mørket makt over lyset. Jo høyere frekvenser vi velger å bære, jo større evne har vi til å benytte ORDET som også er omtalt i Johannes 1:1-5. Ordet er intensjonen til en bevisst energi som har forøkt sine frekvenser og dermed fjernet seg fra mørket og kaos og som da kan skape enten det er hele univers eller rosekledde byer av gull. Reisen tilbake til KILDEN skjer først og fremst i frekvenser. Derfor ber Emerald Tablets oss om å se etter lyset i oss.

6:31. Seek ye first a place bound by darkness. Place ye a circle around about thee. Stand erect in the midst of the circle. Use thou this formula, and you shalt be free. Raise thou thine hands to the dark space above thee. Close thou thine eyes and draw in the LIGHT.

Søk etter et sted hvor du kan være i mørket. Plasser en sirkel rundt deg. Stå rett midt i sirkelen. Bruk denne formelen og du skal bli fri. Strekk armene opp mot mørket over deg. Lukk øynene og trekk inn Lyset.

6:32. Call to the SPIRIT OF LIGHT through the Space-Time, using these words and thou shalt be free: Fill thou my body, O SPIRIT OF LIFE, fill thou my body with SPIRIT OF LIGHT. Come from the FLOWER that shines through the darkness. Come from the HALLS where the Seven Lords rule.

Henvend deg til Lysets Ånd gjennom tid-rom, (denne dimensjonen). Bruk disse ordene og du skal bli fri: O, Livets Ånd, fyll mitt legeme med Lysets Ånd. Kom fra blomsten som skinner i Mørket. Kom fra hallene hvor de Syv Mesterne regjerer.

I verdensreligionene blir vi fortalt at Gud er der ute. Der oppe et sted. Men lyset vi kaller på i denne korte bønnen eksisterer i og rundt oss. Som en radio stilt inn på P1 og vi justerer den til å ta inn P2. Samme sted. Samme radio. Samme medium, elektromagnetiske bølger. Bare forskjellig.

Eller vi justerer stemmegaffelen fra en frekvens til en annen. Se kommentarene til Emerald Tablets 6:30.

Når vi blir bedt om å søke lyset, blir vi bedt om å tune oss inn på en annen kanal, en annen frekvens, i et medium vi har i og rundt oss. Det skjer når vi retter fokuset mot lyset. Våre tanker eller bevissthet er som filteret i en radio som bestemmer om lytteren skal få høre P1 eller P2. Vårt filter, bevissthet, avgjør vår tilværelse. Vårt liv. Hvilken dimensjon vi skal eksistere i. Om vi skal være lys eller mennesker her. Det vi retter fokuset mot, får vi mer av. En ugjenkallelig lov.

Emerald Tablets forteller om og om igjen at lyset alltid er i oss. I perioder dominerer mørket. I andre perioder dominerer lyset. Men det er alltid i oss. Noen ganger står radioen stilt inn på P1. Andre ganger på P2. Vi får her en oppskrift på hvordan vi 'skifter kanal'. På den måten kan vi også unnslippe kraften som er rettet mot oss.

6:33. Name them by name, I, the Seven: THREE, FOUR, FIVE, and SIX, SEVEN, EIGHT--Nine.

Jeg gir de syv følgende navn: TRE, FIRE, FEM og SEKS, SYV, ÅTTE-Ni.

6:34. By their names I call them to aid me, free me and save me from the darkness of night: UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, and GOYANA, HUERTAL, SEMVETA--ARDAL. By their names I implore thee, free me from darkness and fill me with LIGHT.

Ved deres navn kaller jeg på dem for å hjelpe meg, frigjøre meg og redde meg fra Nattens Mørke: UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL og GOYANA, HUERTAL, SEMVETA-ARDAL. Ved deres navn bønnfaller jeg dere. Frigjør meg fra Mørket og fyll meg med Lys.

6:35. Know ye, O man, that when ye have done this, ye shall be free from the fetters that bind ye, cast off the bondage of the brothers of night.

Vit dette, O menneske, at når du har gjort dette, skal du bli fri fra lenkene som binder deg. Fri fra trelldommen til nattens brødre.

6:36. See ye not that the names have the power to free by vibration the fetters that bind? Use them at need to free thou thine brother so that he, too, may come forth from the night.

Ser du ikke at navnene har vibrasjoner som har kraft til å frigjøre lenkene som binder deg? Bruk dem også når dine brødre har behov, slik at de også kan tre frem fra nattens mørke.

6:37. Thou, O man, art thy brother's helper. Let him not lie in the bondage of night.

Du, O menneske, er din brors hjelper. Ikke la ham ligge nattens fangenskap.

6:38. Now unto thee, give I my magic. Take it and dwell on the pathway of LIGHT.

Til dere gir jeg nå av min magi. Ta den til dere og gå på veien som fører til lyset.

6:39. LIGHT unto thee, LIFE unto thee, SUN may thou be on the cycle above.

Lys skjenker jeg deg. Liv skjenker jeg deg. Må du bli en Sol i en syklus over.

Emerald Tablets påpeker her et sprang i menneskets spirituelle utvikling. Dette verset må sees i sammenheng med Emerald Tablets 8:6: Man is in process of changing to forms that are not of this world. Grows he is time to the formless, a plane on the cycle above. Know ye, ye must become formless before ye are with the LIGHT. Etter tusener av år som mennesker, har vi gått gjennom ulike stadier av bevissthet. Vi nærmer oss stadiet i en stor himmelsk rørelse hvor vi vil endres til lys.

Før vi kan tre inn på et slikt stadium, må vi lære å bli formløse når vi måtte ønske det. Det betyr å kunne kontrollere våre frekvenser og bli lys med viljen.

Tavle 7: De syv Mesterne

7:1. Hark ye O man, and list to my Voice. Open thy mind-space and drink of my wisdom. Dark is the pathway of LIFE that ye travel. Many the pitfalls that lie in thy way. Seek ye ever to gain greater wisdom. Attain and it shall be light on thy way.

Lytt, O menneske, og hør min stemme. Åpne din bevissthet og drikk av min visdom. Mørk er veien dere går på denne jorden. Mange fallgruver ligger i veien. Søk derfor alltid etter å oppnå mer visdom. Når dere har tatt til deg denne visdommen, vil veien bli opplyst.

7:2. Open thy SOUL, O man, to the Cosmic and let it flow in as one with thy SOUL. LIGHT is eternal and darkness is fleeting. Seek ye ever, O man, for the LIGHT. Know ye that ever as Light fills thy being, darkness for thee shall soon disappear.

Åpne din sjel, O menneske, til kosmos og la den forenes med sjelen. Lyset er evig, og Mørket er flyktig. Søk alltid, O menneske, etter Lyset. For vit dette at når dere blir fylt med Lys, vil Mørket vike.

7:3. Open thy souls to the BROTHERS OF BRIGHTNESS. Let them enter and fill thee with LIGHT. Lift up thine eyes to the LIGHT of the Cosmos. Keep thou ever thy face to the goal. Only by gaining the light of all wisdom, art thou one with the Infinite goal. Seek ye ever the Oneness eternal. Seek ever the Light into One.

Åpne deres sjeler for Lysets Brødre. La dem komme inn og fylle dere med Lys. Løft deres blikk mot det kosmiske Lys. Mist aldri målet av syne. Kun ved å oppnå Lyset i all visdom, er dere ett med målet som er uendelig. Søk alltid evighetens enhet. Søk alltid det altomfattende Lyset.

I en materialistisk og travel verden, vet vi ikke hvor vi skal se. Om vi i det hele tatt har en ide om at det er noe mer enn livets mange trivialiteter. Men i oss, i kosmos, eksisterer det et lys. Det er her sammen med oss. Ved å ha som intensjon å bli kjent med dette lyset, ved å ha dette lyset i tankene og begynne å søke etter det, gjør at vi tuner oss inn på noe større. Som en radio som blir stilt inn på en annen kanal. Vår bevissthet fungerer slik. Kommersialismen har kjent til dette lenge og bruker dette bevisst. Konflikter, konkurranse, et forvrengt og dårlig selvbilde bare for å ha nevnt noe, skaper behov for ytre stimuli som kan kjøptes i nærmeste butikk eller på nett. Men bevisstheten kan også tune seg inn på lyset. Forlate, om ikke annet for en stund, alle trivialitetene og søke etter noe større. For det er dette lyset som metter sjelen. Det er dette lyset som gir fred. Som fører oss videre og oppover. Emerald tablets 3:20: Man is a star bound to a body, until in the end, he is freed through his strife. Only by struggle and toiling thy utmost shall the star within thee bloom out in new life. He who knows the commencement of all things, free is his star from the realm of night.

7:4. Hear ye, O man, list to my Voice singing the song of Light and of Life. Throughout all space, Light is prevalent, encompassing ALL with its banners it flames. Seek ye forever in the veil of the darkness, somewhere ye shall surely find Light. Hidden and buried, lost to man's knowledge, deep in the finite the Infinite exists. Lost, but existing, flowing through all things, living in ALL is the INFINITE BRAIN.

Hør, O menneske, lytt til min stemme mens den synger om Lyset og livet. I alt rom skinner og omslutter lyset alt som eksisterer med dets bannere av flammer. Søk alltid i Mørkets slør og dere vil sikkert finne Lys. Skjult og begravd, tapt for mennesket, dypt i det begrensede, eksistere det ubegrensede. Den uendelige Kosmiske Bevissthet, tapt men eksisterende, gjennomtrenger alt, eksisterer i alt.

7:5. In all space, there is only ONE wisdom. Through seeming decided, it is ONE in the ONE. All that exists comes forth from the LIGHT, and the LIGHT comes forth from the ALL.

I alt rom er det bare en visdom. Med en tilsynelatende forutbestemthet, er den ett med den ENE. Alt som eksisterer springer ut fra Lyset og Lyset springer ut fra ALTET.

7:6. Everything created is based upon ORDER: LAW rules the space where the INFINITE dwells. Forth from equilibrium came the great cycles, moving in harmony toward Infinity's end.

All skapelse er basert på en orden. Lover regjerer rom hvor det uendelige dveler. Frem fra likevekt kom de store syklusene som beveger seg i harmoni mot uendelighetens slutt.

Det er likevekt eller balanse som danner grunnlag for all skapelse. Det er her uendeligheten dveler. Ut fra denne likevekten, blir sykluser som tillater og rommer polaritet skapt. En syklus kan sees på som en innkapsling av en eksistens hvor bevisst energi kan vandre, ved å følge lovene, fra en lavere tilstand til en høyere tilstand. Å gå mot lyset betyr å forene det som en gang ble splittet og fikk en dualistisk natur. Til og med tantrisk sex mellom to ulike kjønn har et slikt formål.

7:7. Know ye, O man, that far in the space-time, INFINITY itself shall pass into change. Hear ye and list to the Voice of Wisdom: Know that ALL is of ALL evermore. Know that through time thou may pursue wisdom and find ever more light on the way. Aye, thou shall find that ever receding, thy goal shall elude thee from day unto day.

Vit dette, O menneske, at langt inn i tid-rom, skal selv uendeligheten endres. Hør og lytt til visdommens stemme: Vit at ALTET alltid ekspanderer. Vit at med tiden mens dere søker visdom, vil dere alltid finne mer Lys på veien. Men dere vil oppdage at målet alltid vil vandre foran dere, dag for dag.

7:8. Long time ago, in the HALLS OF AMENTI, I, Thoth, stood before the LORDS of the cycles. Mighty, THEY in their aspects of power; mighty, THEY in the wisdom unveiled.

For lenge siden, i Amentis haller, stod jeg, Thoth, foran Syklusenes Mestere. De er mektige i sin kraft. Mektige i den visdommen de utviser.

7:9. Led by the Dweller, first did I see them. But afterwards free was I of their presence, free to enter their conclave at will. Oft did I journey down the dark pathway unto the HALL where the LIGHT ever glows.

Jeg så dem først da Mesteren ledet meg. Men etterpå sto jeg fritt til å besøke dem. Til å entre deres skjulested. Ofte reiste jeg ned den mørke veien til hallen hvor Lyset alltid skinner.

7:10. Learned I of the Masters of cycles, wisdom brought from the cycles above. Manifest THEY in this cycle as guides of man to the knowledge of ALL. Seven are they, mighty in power, speaking these words through me to men. Time after time, stood I before them listening to words that came not with sound.

Av syklusenes Mestere lærte jeg visdom brakt hit fra syklusene over. Her manifesterer de seg for å være guider for mennesket til kunnskap om ALTET. Syv er de, mektig i kraft, gav meg ord som jeg skulle videre bringe til mennesket. Lenge stod jeg foran dem og lyttet til ord som kom uten lyd.

7:11. Once said THEY unto me: O man, wouldst thou gain wisdom? Seek for it in the heart of the flame. Wouldst thou gain knowledge of power? Seek ye it in the heart of the flame. Wouldst be one with the heart of the flame? Seek then within thine own hidden flame.

En gang sa de til meg: O menneske, ønsker du å oppnå visdom? Søk etter den i hjertet av flammen. Ønsker du å oppnå kunnskap om makt? Søk etter den i hjertet av flammen. Ønsker du å være ett med hjertet av flammen? Søk etter den i deres egen skjulte flamme.

Igjen viser Emerald Tablets oss veien til vår videre reise. Den går gjennom å bli kjent med vår indre flamme. Ved å utøve Tai Chi og kjenne energiene i kroppen følge de langsomme bevegelsene. Ved å se inn i meditasjon. Ved å bruke forestillingsevnen, fantasien. Legge merke til hvordan vår indre ild magnetisk følger vår bevissthet. Benytte øvelsen med energiballen. Hold en imaginær fotball av sprakende lyn og energi som slår gnister. La ballen bli mindre og større. Eller frembringe de beste og mest edle følelser og kjenne hvordan ilden i oss påvirkes. Eller frembringe en følelse av god helse og kjenne kampen som oppstår i oss mellom mørket og lyset. Sykdom og sunnhet. Oppdage at alt rundt oss er 'elastisk' og følger en bestemt flyt. At det følger vår bevissthet med en lovmessighet det kan være vanskelig å oppfatte. At vi er mestere med en indre fullkommen ild som blir fortalt at vi er dåsemikler som må slåss om kjøttbeinet. Ja, vi har vært der. Som dyr. Men vi er i ferd med endres til lys. Å bli kjent med vår indre ild gjennom øvelse gjør at lyset i oss trekkes mot et felles lys. Mens det som er av jorden smelter sammen med det som er av jorden, smelter det som er av lys sammen med det som er av lys. La oss bli lys. Fysikken understøtter tanken om en slik transformasjon.

7:12. Many the times spoke THEY to me, teaching me wisdom not of the world; showing me ever new paths to brightness; teaching me wisdom brought from above. Giving knowledge of operation, learning of LAW, the order of ALL.

Ofte snakket de til meg. Underviste meg i visdom som ikke er av denne verden. Viste meg stadig nye veier til lyset. Ga meg visdom som var brakt fra oven. Forklarte meg hvordan ting henger sammen. Lærte meg om loven som eksisterer i alt.

7:13. Spoke to me again, the Seven, saying: From far beyond time are WE, come, O man, Traveled WE from beyond SPACE-TIME, aye, from the place of Infinity's end. When ye and all of thy brethren were formless, formed forth were WE from the order of ALL. Not as men are WE, though once WE, too, were as men. Out of the Great Void were WE formed forth in order by LAW. For know ye that which is formed truly is formless, having form only to thine eyes.

De syv talte til meg igjen og sa: Langt hinsidiges tid er vi kommet, O menneske. Reist, har vi, fra sfærerene hvor tid ikke eksisterer, ja, helt fra uendelighetens slutt. Mens du og alle dine brødre var formløse, ble vi formet med ALTETS orden. Ikke som mennesket er vi, selv om vi også en gang var som dere. Ut av den store voiden var vi formet i henhold til loven. For vit dette at alt som er formet i sannhet er formløst. Det har kun form i deres øyne.

I forhold til lyset vi har på himmelen en mørk kveld, er lyset en solrik dag langt sterkere. Men i forhold til en mørk natt, er himmelen den mørke kvelden lys. Slik er det også med materie. Vi har form nå. Men det vil vi også ha når vi blir lys. Men da med lavere tetthet. Alt er relativt. Men selv nå er våre kropper ikke annet enn vibrerende energi og våre fysiske sanser skaper en illusjon av form.

7:14. And again, unto me spoke the Seven, saying: Child of the LIGHT, O THOTH, art thou, free to travel the bright path upward until at last ALL ONES become ONE.

Og igjen talte de syv til meg og sa: Lysets Barn er du, O Thoth. Fri til å reise lysveien oppover inntil endelig ALLE blir ETT.

7:15. Forth were WE formed after our order: THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT--NINE. Know ye that these are the numbers of cycles that WE descend from unto man. Each having here a duty to fulfill; each having here a force to control.

Vi ble formet utfra vår orden: TRE, FIRE, FEM, SEKS, SYV, ÅTTE-NI. Vit at dette er numrene på syklusene vi steg ned til menneskene fra. Hver har en oppgave å utføre. Hver har en kraft å kontrollere.

7:16. Yet are we ONE with the SOUL of our cycle. Yet are WE, too, seeking a goal. Far beyond man's conception, Infinity extends into a greater than ALL. There, in a time that is yet not a time, we shall ALL become ONE with a greater than ALL. Time and space are moving in circles. Know ye their law, and ye too, shall be free. Aye, free shall ye be to move through the cycles -- pass the guardians that dwell at the door.

Fremdeles er vi ett med sjelen til syklusen vi tilhører. Fremdeles søker også vi et mål. Langt utenfor rekkevidden av menneskets paradigmer, ekspanderer uendeligheten til noe større enn ALTET. Der, i en tid som enda ikke er tid, skal vi bli ett med det som er større enn ALTET. Tid og rom beveger seg i sirkler. Når dere kjenne deres lover, skal dere også bli fri. Ja, fri skal dere være til å bevege dere gjennom syklusene. Passere vaktene som dveler ved døren.

7:17. Then to me spoke HE of NINE saying: Aeons and aeons have I existed, knowing not LIFE and tasting not death. For know ye. O man, that far in the future, life and death shall be one with the ALL.

Så snakket NI til meg og sa: fra evighet til evighet har jeg eksistert. Kjenner hverken liv eller død. For vit dette, O menneske, at langt inn i fremtiden vil liv og død bli ett med ALTET.

7:18. Each so perfected by balancing the other that neither exists in the Oneness of ALL. In men of this cycle, the life force is rampant, but life in its growth becomes one with them ALL.

Begge balanserer så perfekt den andre, at ingen eksisterer i ALTETs enhet. I mennesket som tilhører denne syklusen, er livskraften tøylesløs. Men som en følge av dens vekst, vil den bli ett med begge.

7:19. Here, I manifest in this your cycle, but yet am I there in your future of time. Yet to me, time exists not, for in my world time exists not, for formless are WE. Life have WE not but yet have existence, fuller and greater and freer than thee.

Her manifesterer jeg i deres syklus. Men likevel er jeg med dere i fremtiden. For meg eksisterer ikke tiden, for i min verden eksisterer den ikke siden vi er formløse. Vi har ikke liv, men har likevel en eksistens, en mer fullkommen enn deres.

7:20. Man is a flame bound to a mountain, but WE in our cycle shall ever be free. Know ye, O man, that when ye have progressed into the cycle that lengthen above, life itself will pass to the darkness and only the essence of Soul shall remain.

Mennesket er en flamme bundet til et fjell, mens vi i vår syklus alltid skal være frie. Vit dette, O menneske, at når dere har kommet til syklusen over den dere befinner dere i nå, vil livet vandre til Mørket og kun sjelens essens vil bli igjen.

7:21. Then to me spoke the LORD of the EIGHT saying: All that ye know is but part of little. Not as yet have ye touched on the Great. Far out in space where LIGHT beings supreme, came I into the LIGHT. Formed was I also but not as ye are.

Så talte Mester ÅTTE til meg og sa: Alt dere vet, er bare et fragment av noe mye større. Ikke enda har deres kunnskap tredd inn i det som er større. Langt ute i rom hvor de ekstraordinære lysvesener eksisterer, passerte jeg sløret som tidligere hindret med i å se Lyset. Jeg hadde også en form, men ikke som dere har.

Energier på vandring i en stor syklus skal igjennom tre hovedplan. Å tre inn i lyset er inngangen til det tredje plan. I dette planet har bevisstheter mange ulike roller og oppgaver. I Emerald Tablets 7:13 står det skrevet: Not as men are WE, though once WE, too, were as men. Å være et menneske er bare et stadium. Å være en av de syv mesterne, et annet. Alle har en oppgave å utføre. En rolle å fylle. Vi som mennesker har roller i forhold til energetiske vesener som kommer etter oss, på samme måte som de syv mesterne har roller i forhold til oss. Alt beveger seg i en stor universell rørelse mot ALTETS lys og en sammensmeltning av bevissthet der.

7:22. Body of Light was my formless form formed. Know I not LIFE and know I not DEATH, yet master am I of all that exists. Seek ye to find the path through the barriers. Travel the road that leads to the LIGHT.

Min formløse kropp besto av Lys. Jeg kjente hverken liv eller død. Likevel er jeg mester over alt som eksisterer. Søk etter veien som leder dere gjennom barrierene. Vandre på veien som fører til Lyset.

7:23. Spoke again to me the NINE saying: Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

Igjen henvendte NI seg til meg og sa: Søk etter veien som fører til sfærene over den du nå eksisterer i. Det er ikke umulig å utvikle en slik bevissthet. For når TO har blitt EN og EN har blitt ALTET, vit da at barrierene har falt og du er ved enden av veien. Du vil endres fra å ha en form til å bli formløs. Kanskje er du da ved enden av veien.

TO som det snakkes om her, er de samme elementene vi finner i Taoismen. Yin og Yang. Yin symboliserer spiritualitet, refleksjon, det grenseløse, drømmer, det evige og det immaterielle. Yang symboliserer ego, karbonbasert, bevissthet og materielle. Når vi lar disse egenskapene smelte sammen, balanseres, observerer uten å dømme og lar ego smelte sammen med refleksjonen, vil barrierene falle. Porten til transformasjonen til lys åpnes. Porten til det tredje hovedplan.

7:24. Thus, through ages I listened, learning the way to the ALL. Now Lift I my thoughts to the ALL-THING. List ye and hear when it calls.

På den måten lyttet jeg, gjennom tidsaldre, til visdommen som lærte meg veien til ALTET. Nå løfter jeg mine tanker til ALTET. Lytt og vær oppmerksom når den kaller på dere.

7:25. O LIGHT, all pervading, One with ALL and ALL with ONE, flow thou to me through the channel. Enter thou so that I may be free. Make me One with the ALL-SOUL, shining from the blackness of night. Free let me be of all space-time, free from the Veil of the night. I, a child of LIGHT, command: Free from the darkness to be.

O lys, altgjennomtrengende, ett med alt som er skapt og alt som er skapt er ett med KILDEN. Kom til meg gjennom kanalen. La meg bli ett med deg slik at jeg kan bli fri. La meg bli ett med de evige sjelenes lys og skinne fra nattens mørke. La meg bli fri fra all rom-tid. Fri fra nattens slør. Jeg, Lysets Barn, befaler: fri meg fra Mørket.

7:26. Formless am I to the Light-Soul, formless yet shining with light. Know I the bonds of the darkness must shatter and fall before light.

Min sjel av Lys trenger ikke lenger å være bundet til en kropp siden jeg er uten form. Uten form, men Lys som skinner. Jeg vet at Mørkets bånd må ødelegges og falle for Lyset.

7:27. Now give I this wisdom. Free may ye be, O man, living in light and in brightness. Turn not they face from the Light. Thy soul dwells in realms of brightness. Ye are a child of the Light.

Nå gir jeg dere visdom. Fri kan du bli, O menneske, og leve i Lyset og skinne. Vend dere ikke bort fra Lyset. For din sjel dveler der hvor Lyset skinner. Du er et Lysets Barn.

Mennesket er tredelt. Form, intellekt og ånd. Vår ånd dveler i lyset. Vår kropp er underlagt mørket. Vårt intellekt er dirigenten som peker ut veien. Derfor er det så viktig for oss å ha kunnskap. For det er denne kunnskapen som automatisk påvirker dirigenten. Å ha kunnskap om lyset og ta et bevisst valg om å se mot dette lyset, gjør at vi beveger oss mot det. Mye informasjon vi blir foret med hver dag, er av mørket. Uten kunnskap om lyset i oss, blir vi som blinde som ikke vet hvilken retning vi skal gå. Vi snakker her om en bevegelse i frekvenser. Oppover eller nedover. Se en film om vold og menneskelige overgrep, og du har rettet blikket mot mørket. Se en oppløftende film som påvirker deg til å bli et bedre menneske, og du har rettet blikket mot lyset. I meditasjon, rett et fokus mot sfærer av bare lys. Stedet der din ånd dveler. Og du vil trekkes dit.

Sjelelig kommunikasjon åpner opp for å få kontakt med både din og andres ånd. Den er mesterutgaven av deg. Din oppgave er å heve deg mot den. Bli kjent med den. Mestre livet og døden. Mestre frekvensene og alle mekanismene som styrer denne og omkringliggende dimensjoner.

7:28. Turn thy thoughts inward not outward. Find thou the Light-Soul within. Know that thou art the MASTER. All else is brought from within. Grow thou to realms of brightness. Hold thou thy thought on the Light. Know thou art one with the Cosmos, a flame and a Child of the Light.

Vend dine tanker innover, ikke utover. Finn lys-sjelen i deg. Vit at du er mesteren. Alt annet er hentet innenfra. Voks inn i sfærer av Lys. Hold tankene på Lyset. Vit at du er ett med kosmos. Et Lysets Barn.

7:29. Now to thee gave I warning: Let not the thought turn away. Know that the brightness flows through thy body for aye. Turn not to the DARK-BROTHERS that come from the BROTHERS OF BLACK. But keep thine eyes ever lifted, thy soul in tune with the Light.

Når kommer jeg med en advarsel: Ikke vend tankene bort. Vit at Lyset flyter gjennom kroppen. Vend ikke oppmerksomheten mot Mørkets Brødre som kommer fra Mørkets Broderskap. Men hold oppmerksomheten alltid løftet slik at sjelen kan forbli i harmoni med Lyset.

Legg merke til hva en konflikt kan gjøre med våre emosjoner. Men gjennom et utall reinkarnasjoner, har vi opparbeidet oss balanse. Og i balansen finnes det plass til lyset.

7:30. Take ye this wisdom and heed it. List to my Voice and obey. Follow the pathway to brightness, and thou shall be ONE with the way.

Ta denne visdommen til dere og gi akt på den. Lytt til min stemme og adlyd. Følg veien til lyset og dere skal bli ett med veien.

Tavle 8: Nøkkelen til mysteriene

8:1. Unto thee, O man, have I given my knowledge. Unto thee have I given of Light. Hear ye now and receive my wisdom brought from space planes above and beyond.

Til dere, O menneske, har jeg gitt av min visdom. Til dere har jeg gitt kunnskap om Lyset. Hør nå og motta min visdom mottatt fra dimensjoner over og videre.

8:2. Not as man am I for free have I become of dimensions and planes. In each, take I on a new body. In each, I change in my form. Know I now that the formless is all there is of form.

Jeg er ikke som mennesket, for jeg er frigjort fra dimensjoner og plan. I hvert av disse trer jeg inn i en ny kropp, trer inn i en ny form. Nå vet jeg at uansett hvilken form vi inntar, er det ikke annet enn formløst.

Vår fysiske form (kropp) er formløs fordi det vi oppfatter som fast materie. ikke er annet enn vibrerende energi som følger lovene som hører hjemme i de plan energiene eksisterer i. Når vi skal endre form, endrer vi frekvensene. Når vi skal mestre dimensjoner og plan slik Thoth gjorde, må vi mestre frekvensene som eksisterer i disse. Transmutere dem.

Vi er fyrtårn som sender lys ut i nattemørket. Dette lyset inneholder vibrasjoner styrt av vår bevissthet. Derfor endres våre omstendigheter når vi endrer våre tanker. Omstendighetene responderer på lyset vi sender ut.

8:3. Great is the wisdom of the Seven. Mighty are THEY from beyond. Manifest THEY through their power, filled by force from beyond.

Stor er visdommen til de Syv. Mektige er de fra en annen verden og manifesterer med kraften de har brakt med derfra.

8:4. Hear ye these words of wisdom. Hear ye and make them thine own. Find in them the formless. Mystery is but hidden knowledge. Know and ye shall unveil. Find the deep buried wisdom and be master of darkness and Light.

Hør ordene fylt med visdom. Hør dem og gjør dem til dine egne. Finn i dem veien til det formløse. Mysteriene er ikke annet enn det som er skjult. Oppnå kunnskap og sløret skal tas vekk. Finn visdommen som er skjult og bli en mester over Mørket og Lyset.

Både nåværende og tidligere mestere kjente til veien som førte til det å bli formløse eller å inneha evnen til å bli dematerialiserte. Noen ser på denne evnen som et tegn på storhet utenfor rekkevidde og en ferdighet man ikke skal streve etter å oppnå med mindre man er en mester med et slikt behov. Men Emerald Tablets bønnfaller alle om å finne lysets vei. For det er veien vi før eller siden må gå. Og i versene nedenfor, i Emerald Tablets og bloggen generelt, er denne veien beskrevet. Den er også beskrevet på kirkebygg som Nidarosdomen hvor vi finner 2 butte tårn omkranset med smådjevler og et høyt spir i midten som peker mot himmelen. Dette symboliserer dualismen vi finner i Yin/Yang og balansen som oppstår når disse smelter sammen med den konsekvens at eksistensen i denne sfæren opphører og vi automatisk trer inn i høyere sfærer nærmere Gud.

8:5. Deep are the mysteries around thee, hidden the secrets of Old. Search through the KEYS of my WISDOM. Surely shall ye find the way. The gateway to power is secret, but he who attains shall receive. Look to the LIGHT! O my brother. Open and ye shall receive. Press on through the valley of darkness. Overcome the dweller of night. Keep ever thine eyes of the LIGHT-PLANE, and thou shalt be One with the LIGHT.

Dype er mysteriene som omkranser dere. De gamle hemmelighetene er skjult. Søk blant nøklene til visdom og dere vil sikkert finne veien. Inngangsporten til makt er hemmelig. Men den som finner den, skal motta. Se mot Lyset mine brødre. Åpne dere for lyset og dere skal motta. Arbeid hardt og målrettet for å legge Mørkets dal bak dere. Beseir nattens skygge. Se alltid mot lys-planet og dere skal bli ett med lyset.

Lyset er ikke bare der ute. Den er i oss. Vi rommer både lys og mørket. Vårt intellekt og emosjoner er som filteret i en radio som gjør at den bare tar inn en kanal av gangen. Emerald Tablets beskriver hvordan vi kan endre vårt iboende filter slik at vi kan endre hva vi fanger opp. Hvordan vi kan tune oss inn på lyset i stedet for mørket.

Som sagt er lyset over alt og i alt. Lyset er en frekvens i et allestedsværende medium på samme måte som mørket er over alt og i alt og utgjør en annen frekvens i samme medium. Ser vi mot lyset, er det lyset vi tar inn. Ser vi mot mørket, er det mørket vi tar inn. Tenker vi på en venn, er det han/henne vi tar inn med sjelelig kommunikasjon. Albert Einstein kalte dette ren og skjør fysikk. Studerer vi bølger og deres oppførsel i vann, luft og elektromagnetisme bare for å ha nevnt noen få ulike medium, skal vi vite at bølger oppfører seg identisk i andre medium vi ikke kjenner så godt. Som for eksempel Ether. Hvilken makt er det ikke våre tanker har! Mørket vet dette og utnytter vår manglende forståelse og kunnskap om disse prinsippene. Ser vi på en film med mye vold, har vi endret vårt iboende filter, enten vi vil og er oppmerksom på dette eller ikke. Tilsvarende har vi, hvis vi søker oppbyggende filmer eller informasjon.

Hvis vi skal strekke sammenligningen med en radio litt lenger, kan vi se for oss at vi har en radio hvor vi ustanselig skifter kanal. Det radioen mottar og videreformidler til oss, består av brudstykker og er usammenhengende. Slik er også våre emosjoner. De farer først litt hit, og så farer de litt dit. Litt hat, litt sympati, litt angst, litt sinne, litt glede, litt forelskelse osv. Fortidens mysterieskoler hadde til hensikt å lære studentene disiplin slik at de kunne være tunet inn på en bestemt kanal over lengre tid. På den måten rakk magien å åpenbare seg for dem før emosjonene tok en annen retning.

8:6. Man is in process of changing to forms that are not of this world. Grows he is time to the formless, a plane on the cycle above. Know ye, ye must become formless before ye are with the LIGHT.

Mennesket er i en prosess hvor det skal endres til en form som ikke er av denne verden. I sin tid vokser det til en tilstand hvor det er formløst i en syklus over. Vit dette, at dere må bli formløse før dere er ett med Lyset.

Her sier Emerald Tablets at vår 'snarlige' destinasjon er sfærer hvor vår form består av lys. Så 'mesterne' som mestrer denne overgangen nå, har bare kommet dit vi skal litt før oss. Betegnelsen mester er litt villedende. For alle er vi mestere og alle har vi mestere. Vi er mestere for de som kommer etter oss og vi har mestere i de som har gått forut. Vi må vite at vi alle er deltagere i en kosmisk bevegelse fra mørket mot lyset. Utallige er de som har gått forut og utallige er de som kommer etter oss. I en torus-lignende kosmisk bevegelse hvor bevegelsen like mye er i frekvenser som i geografisk plassering.

8:7. List ye, O man, to my voice, telling of pathways to Light, showing the way of attainment when ye shall be One with the Light.

Lytt, O menneske, til min røst som beskriver veien til Lyset. Som viser hvordan dere kan oppnå å bli ett med Lyset.

8:8. Search ye the mysteries of Earth's heart. Learn of the LAW that exists, holding the stars in their balance by the force of the primordial mist. Seek ye the flame of the EARTH'S LIFE. Bathe in the glare of its flame. Follow the three-cornered pathway until thou, too, art a flame.

Søk å forstå mysteriene til jordens hjerte. Lær av loven som eksisterer og som holder stjernene i balanse med kraften som alltid har eksistert. Søk etter flammen til jordens sjel. Bad i glansen av dens flammer. Følg den tre-hjørnede veien inntil dere også er en flamme.

Merkaba-meditasjonen.

8:9. Speak thou in words without voice to those who dwell down below. Enter the blue-litten temple and bathe in the fire of all life.

Snakk til de som dveler nedenfor med ord uten stemme. Tre inn i templet som er tent med en blå flamme og bad i ilden til alt liv.

8:10. Know, O man, thou art complex, a being of earth and of fire. Let thy flame shine out brightly. Be thou only the fire.

Vit dette, O menneske, at du er kompleks. Et vesen både av jord og av ild. La din flamme skinne klart. Vær kun ilden.

Bevisst energi har alltid eksistert. Da den store syklusen begynte, har bevisst energi blitt transformert mange ganger og vært innom mange ulike stadier. Det å være et menneske er bare et av mange stadier. Emerald Tablets hjelper oss til å forstå at vi kan transmutere til lys. At det er en naturlig del av bevissthetens evolusjon. Et nytt stadium som ligger og venter på oss. Det er ikke målet, men et nytt stadium. Et nytt skritt på veien. Et nytt trinn på stigen som fører oss oppover og hjem til KILDEN.

8:11. Wisdom is hidden in darkness. When lit by the flame of the Soul, find thou the wisdom and be LIGHT-BORN, a Sun of the Light without form. Seek thee ever more wisdom. Find it in the heart of the flame. Know that only by striving and Light pour into thy brain. Now have I spoken with wisdom. List to my Voice and obey. Tear open the Veils of the darkness. Shine a LIGHT on the WAY.

Visdom ligger skjult i Mørket. Når denne belyses av flammene fra sjelen, finn da visdommen og bli født av Lyset. Bli en sol som utstråler universets altomsluttende Lys. En sol uten form. Søk alltid etter mer visdom. Finn denne i hjertet av flammen. Vit at kun ved å streve vil du oppnå visdom. Ved å sende Lys til hjernen. Nå har jeg talt med visdom. Lytt til min stemme og adlyd. Riv vekk Mørkets slør. Vær et Lys på veien.

8:12. Speak I of Ancient Atlantis, speak of the days of the Kingdom of Shadows, speak of the coming of the children of shadows. Out of the great deep were they called by the wisdom of earth-men, called for the purpose of gaining great power.

Nå snakker jeg om fordums Atlantis. Om de dager da skyggenes rike eksisterte. Om den gang da vesener kom ut av skyggene. Ut av det store dypet ble de påkalt av mennesker på jorden. Påkalt i den hensikt å oppnå stor makt.

8:13. Far in the past before Atlantis existed, men there were who delved into darkness, using dark magic, calling up beings from the great deep below us. Forth came they into this cycle. Formless were they of another vibration, existing unseen by the children of earth-men. Only through blood could they have formed being. Only through man could they live in the world.

For lenge siden, før Atlantis eksisterte, oppsøkte menn Mørket. Med svart magi, kalte de opp vesener fra dypet som så trådte inn i denne dimensjonen. De var av en annen vibrasjon, formløse og usynlige for menneskene på jorden. Bare med blod kunne de ha en form. Kun gjennom mennesket kunne de leve i verden.

8:14. In ages past were they conquered by Masters, driven below to the place whence they came. But some there were who remained, hidden in spaces and planes unknown to man. Lived they in Atlantis as shadows, but at times they appeared among men. Aye, when the blood was offered, for they came they to dwell among men.

I flere tidsaldre ble de beseiret av mestere og drevet ned til de stedene de kom fra. Men noen ble igjen som gjemte seg i rom og dimensjoner ukjent for mennesket. I Atlantis levde de som skygger, men opptrådte blant menneskene i perioder. Ja, når blod ble ofret, kom de for å dvele sammen med menneskene.

8:15. In the form of man they amongst us, but only to sight were they as are men. Serpent-headed when the glamour was lifted but appearing to man as men among men. Crept they into the Councils, taking forms that were like unto men. Slaying by their arts the chiefs of the kingdoms, taking their form and ruling o'er man. Only by magic could they be discovered. Only by sound could their faces be seen. Sought they from the Kingdom of shadows to destroy man and rule in his place.

De hadde en form som et menneske, men det var kun i utseende at de var som mennesket. De hadde hoder som reptiler når deres utseende ikke var skjult. Men da de var blant menneskene, så de ut som mennesker. De krøp inn til rådene og endret sitt utseende slik at de så ut som mennesker. Der drepte de kongedømmenes ledere, tok deres form og regjerte over menneskene. Kun ved magi kunne de bli oppdaget. Kun ved lys kunne deres sanne ansikter tre frem. Fra deres skjulesteder søkte de å ødelegge mennesket og regjere i dets sted.

8:16. But, know ye, the Masters were mighty in magic, able to lift the Veil from the face of the serpent, able to send him back to his place. Came they to man and taught him the secret, the WORD that only a man can pronounce. Swift then they lifted the Veil from the serpent and cast him forth from the place among men.

Men vit dette, at mesterne var mektige i magi og i stand til fjerne sløret fra reptilenes ansikter. De var i stand til å sende dem tilbake der de kom fra. Mesterne underviste menneskene og lærte dem ordet som bare mennesker kan uttale. Raskt fjernet de sløret som omga reptilene og kastet dem ut fra menneskenes midte.

8:17. Yet, beware, the serpent still liveth in a place that is open at times to the world. Unseen they walk among thee in places where the rites have been said. Again as time passes onward shall they take the semblance of men.

Likevel, vær oppmerksomme fordi reptilene lever fremdeles på steder som i perioder gir dem tilgang til verden. Usett går de blant dere på steder hvor magiske ord har blitt sagt i seremonier. Igjen når tiden er inne, skal de bli som dere i utseende.

8:18. Called may they be by the master who knows the white or the black, but only the white master may control and bind them while in the flesh.

De kan bli påkalt av både lysets og mørkets mestere. Men det er kun lysets mestere som kan kontrollere dem mens de har en kropp.

8:19. Seek not the kingdom of shadows, for evil will surely appear. For only the master of brightness shall conquer the shadow of fear.

Søk ikke mørkets rike, for ondskap vil helt sikkert oppstå. For det er kun lysets mestere som skal beseire fryktens skygge.

8:20. Know ye, O my brother, that fear is an obstacle great. Be master of all in the brightness, the shadow will soon disappear. Hear ye and heed my wisdom, the voice of LIGHT is clear. Seek not the valley of shadow, and LIGHT will only appear.

Vit dette, O mine brødre, at frykt er et stort hinder. Vær en mester over alt i Lyset, og fryktens skygge vil snart forsvinne. Lytt og gi akt på min visdom. Lysets stemme er klar. Søk IKKE skyggenes dal, og kun Lys vil oppstå.

8:21. List ye, O man, to the depth of my wisdom. Speak I of knowledge hidden from man. Far have I been on my journey through SPACE-TIME, even to the end of space of this cycle. Aye, glimpsed the HOUNDS of the Barrier, lying in wait for he who would pass them. In that space where time exists not, faintly I sensed the guardians of cycles. Move they only through angles. Free are they not of the curved dimensions.

Lytt du, O menneske, til dybdene i min visdom. For nå snakker jeg om kunnskap skjult for mennesket. Langt har jeg reist på mine reiser gjennom tid - rom, ja til og med til enden av universet i denne syklusen. Ja, der fikk jeg et glimt av barrièrenes voktere som lå på lur for å ta de som prøvde å passere dem. I denne delen av universet hvor tiden ikke eksisterer, fornemmet jeg syklusens voktere. De beveger seg alltid i vinkler. De er ikke frie fra kurvede dimensjoner.

8:22. Strange and terrible are the HOUNDS of the Barrier. Follow they consciousness to the limits of space. Think not to escape by entering your body, for follow they fast the Soul through angles. Only the circle will give ye protection, save from the claws of the DWELLERS IN ANGLES.

Merkelige og forferdelige er barrièrenes voktere. De forfølger bevissthet til universets yttergrense. Tro ikke at du kan unnslippe dem ved å vende tilbake til kroppen, for raskt forfølger de sjelen via vinkler. Kun sirkelen vil gi dere beskyttelse og gi dere en mulighet til å unnslippe klørne til barrièrenes voktere.

8:23. Once, in a time past, I approached the great Barrier, and saw on the shores where time exists not, the formless forms of the HOUNDS of the barrier. Aye, hiding in the midst beyond time I found them; and THEY, scenting me afar off, raised themselves and gave the great bell cry that could be heard from cycle to cycle and moved through space toward my soul.

En gang for lenge siden, nådde jeg de store barrièrene og så grensen hvor tiden ikke eksisterer. Jeg så barrièrenes voktere uten fysisk kropp. Ja, jeg fant dem mens de gjemte seg mellom sykluser i sfærer der tiden ikke eksisterer. De ble oppmerksomme på meg på lang avstand, reiste seg og ga fra seg et bjellelignende skrik som kunne bli hørt fra syklus til syklus og hvor skrikene beveget seg gjennom universet og støtte på min sjel.

8.24. Fled I then fast before them, back from time's unthinkable end. But ever after me pursued they, moving in strange angles not known to man. Aye, on the gray shores of TIME-SPACE'S end found I the HOUNDS of the Barrier, ravening for the Soul who attempts the beyond.

Fra tidens utenkelige slutt flyktet jeg hurtig fra dem. Men alltid vil de forfølge meg mens de beveger seg i merkelige vinkler ukjent for mennesket. Ja, på strandens av tiden og rommets yttergrense fant jeg barrièrenes voktere, alltid på jakt etter de som forsøker å nå det hinsidige.

8.25. Fled I through circles back to my body. Fled, and fast after me they followed. Aye, after me the devourers followed, seeking through angles to devour my Soul.

Jeg flyktet i sirkler tilbake til min kropp. Jeg flyktet, men de fulgte meg raskt. Ja, som slukende vesener fulgte de meg i vinkler i deres forsøk på å sluke min sjel.

8.26. Aye, know ye man, that the Soul who dares the Barrier may be held in bondage by the HOUNDS from beyond time, held till this cycle is completed and left behind when the consciousness leaves.

Ja, vit dette O menneske, at de sjeler som våger å nærme seg barrièrene, kan bli tatt til fange av deres voktere som eksisterte før tiden ble til og holdes tilbake i fangenskap når bevissthet reiser videre.

8.27. Entered I my body. Created the circles that know not angles, created the form that from my form was formed. Made my body into a circle and lost the pursuers in the circles of time. But, even yet, when free from my body, cautious ever must I be not to move through angles, else my soul may never be free.

Jeg fløy tilbake til min kropp og skapte sirkler uten vinkler. Skapte formen som min kropp var skapt av. Jeg skapte en sirkel av min kropp og mistet forfølgerne i tidens sirkler. Men enda, når jeg er fri fra kroppen, må jeg være forsiktig så jeg ikke beveger meg i vinkler, for ellers kan min sjel oppleve å aldri bli fri.

8.28. Know ye, the HOUNDS of the Barrier move only through angles and never through curves of space. Only by moving through curves can ye escape them, for in angles they will pursue thee. O man, heed ye my warning; Seek not to break open the gate to beyond.

Vi dette, barrièrenes voktere beveger seg kun gjennom vinkler og aldri gjennom kurver i rommet. Bare ved å bevege dere gjennom kurver kan dere unnslippe dem, for i vinkler vil de forfølge dere. O menneske, hør på min advarsel. Søk ikke å åpne porten til det hinsidige.

8.29. Few there are who have succeeded in passing the Barrier to the greater LIGHT that shines beyond. For know ye, ever the dwellers, seek such Souls to hold in their thrall.

Få er det som har lykkes i å passere barrierene til det større lyset som skinner bortenfor. For vit dette, vokterne søker alltid å holde slike sjeler i trelldom.

8.30. Listen, O man, and heed ye my warning; seek ye to move not in angles but curves, And if while free from thy body, though hearest the sound like the bay of a hound ringing clear and bell-like through thy being, flee back to thy body through circles, penetrate not the midst mist before.

Lytt, O menneske, til min advarsel. Beveg deg aldri gjennom vinkler, men i kurver. Og hvis du er fri fra kroppen og du hører i din sjeler lyden av klokker ringe klart og som bjeller, fly da tilbake til kroppen. Tre ikke inn i midten av tåken foran deg.

8.31. When thou hath entered the form thou hast dwelt in, use thou the cross and the circle combined. Open thy mouth and use thou thy Voice. Utter the WORD and thou shalt be free. Only the one who of LIGHT has the fullest can hope to pass by the guards of the way. And then must he move through strange curves and angles that are formed in direction not know to man.

Når du har kommet tilbake i den kroppen du har bodd i, bruk da korset og sirkelen kombinert. Åpne din munn og bruk din røst. Uttal Ordet og du skal bli fri. Bare den som er full av lys kan håpe på å passere vokterne på veien. Og så må han bevege seg gjennom merkelige kurver og vinkler som går i baner ukjent for mennesket.

8:32. List ye, O man, and heed ye my warning: attempt not to pass the guards on the way. Rather should ye seek to gain of thine own Light and make thyself ready to pass on the way.

Lytt, O menneske, og gi akt på min advarsel: Forsøk ikke å passere vokterne på veien. I stedet skulle dere søke deres eget lys og gjøre dere rede til å gå videre på veien.

8:33. LIGHT is thine ultimate end, O my brother. Seek and find ever the Light on the way.

Lys er deres endelige mål, O min bror. Søk og finn Lyset på veien.

Tavle 9: Nøkkelen til frihet fra rom (den fysiske verden)

9:1. List ye, O man, hear ye my voice, teaching of Wisdom and Light in this cycle; teaching ye how to banish the darkness, teaching ye how to bring Light in thy life.

Lytt, O menneske, hør min stemme undervise om visdom og Lys i denne syklusen. Nå skal jeg fortelle hvordan du kan forvise Mørket og bringe Lys inn i ditt liv.

9:2. Seek ye, O man, to find the great pathway that leads to eternal LIFE as a SUN. Draw ye away from the veil of the darkness. Seek to become a Light in the world. Make of thyself a vessel for Light, a focus for the Sun of this space.

Søk, O menneske, å finne den storslagne veien som leder til evig liv som en sol. Fjern dere fra Mørkets slør. Søk å bli Lys i denne verden. Bli et sted hvor Lyset kan oppholde seg, ha et fokus på solen i denne dimensjonen.

Fokuser innover. Se at kroppen er fylt med et lys. Få kontakt med sjelens lys og lytt til hva den har å si. Bli sjelens lys.

9:3. Lift thou thine eyes to the Cosmos. Lift thou thine eyes to the Light. Speak in the words of the Dweller, the chant that calls down the Light. Sing thou the song of freedom. Sing thou the song of the Soul. Create the high vibration that will make thee One with the Whole. Blend all thyself with the Cosmos. Grow into ONE with the Light. Be thou a channel of order, a pathway of LAW to the world.

Løft dine øyne mot kosmos. Løft dine øyne mot Lyset. Syng ordene fra Mesteren, sangen som kaller på Lyset. Syng frihetens sang. Syng sjelens sang. Frembring de høye vibrasjonene som vil gjøre deg ett med ALTET. Smelt sammen med kosmos. Bli ett med Lyset. Vær en kanal for orden, en vei for orden i denne verden.

Et veldig viktig vers. Emerald Tablets bønnfaller oss om å heve våre frekvenser slik at vi kan bli hevet opp fra mørket og inn i lyset. Smelte sammen med det kosmiske lys. Det snakkes ikke her om det synlige lys vi observerer med våre øyne, men et potens og bevisst lys. Et sjelelig lys som omslutter universet. Ikke et lys vi kan se med våre fysiske sanser, men med det tredje øye.

9:4. Thy LIGHT, O man, is the great LIGHT, shining through the shadow of flesh. Free must thou rise from the darkness before thou art One with the LIGHT.

Lyset som er i deg, O menneske, er det store Lyset som skinner gjennom din kropp. Du må være frigjort fra Mørket før du kan bli ett med Lyset.

9:5. Shadows of darkness surround thee. Life fills thee with its flow. But know, O man, thou must arise and forth thy body go far to the planes that surround thee and yet are One with thee, too.

Mørkets skygger omringer deg. Livet fyller deg med dens flyt. Men vit, O menneske, du må stige frem og ut av kroppen og deretter reise langt til de plan som er rundt deg, men også ett med deg.

Emerald Tablets ber oss om å reise uten kropp, kun med sjelen, til de plan som er rundt oss. OBE.

9:6. Look all around thee, O man. See thine own light reflected. Aye, even in the darkness around thee, thine own Light pours forth through the veil.

Se rundt deg, O menneske. Se refleksjonene fra ditt eget Lys. Ja, selv fra Mørket omkring deg, strømmer dit eget Lys gjennom sløret.

9:7. Seek thou for wisdom always. Let not thine body betray. Keep in the path of the Light wave. Shun thou the darkened way. Know thee that wisdom is lasting. Existing since the ALL-SOUL began, creating harmony from by the Law that exists in the WAY.

Søk alltid etter visdom. La ikke din kropp bedra deg. Vandre alltid på den veien som fører til Lyset. Sky veien til mørket. Vit at visdommen vedvarer. At den har eksistert siden alle sjelers lys begynte. At den, med loven som eksisterer på veien mot lyset, skaper harmoni.

9:8. List ye, o man, to the teachings of wisdom. List to the voice that speaks of the past-time. Aye, I shall tell thee knowledge forgotten, tell ye of wisdom hidden in past-time, lost in the midst of darkness around me.

Lytt, O menneske, til kunnskapen i visdommen. Lytt til stemmen som snakker om fortiden. Ja, jeg skal fortelle om kunnskapen som er glemt. Om visdom som er gjemt i historien. Tapt i Mørkets midte rundt meg.

9:9. Know ye, man, ye are the ultimate of all things. Only the knowledge of this is forgotten, lost when man was cast into bondage, bound and fettered by the chains of the darkness.

Vit dette, O menneske, du er den ypperste av alle ting. Det er kun kunnskapen om dette som er tapt. Tapt da mennesket havnet i fangenskap. Bundet og låst av Mørkets lenker.

9:10. Long, long ago, I cast off my body. Wandered I free through the vastness of ether, circled the angles that hold man in bondage. Know ye, O man, ye are only a spirit. The body is nothing. The Soul is ALL. Let not your body be a fetter. Cast off the darkness and travel in Light. Cast off your body, O man, and be free, truly a Light that is ONE with the Light.

For lenge, lenge siden, kastet jeg av meg min kropp. Fritt vandret jeg gjennom Ethers uendelighet. Sirklet rundt vinklene som holder mennesket i fangenskap. Vit dette, O menneske, at du kun er ånd. Kroppen er ingenting. Sjelen er alt. Ikke la kroppen bli en lenke. Kast av deg Mørket og vandre i Lyset. Kast av deg kroppen, O menneske og bli fri. I sannhet et lys som er ett med Lyset.

Å kaste av seg kroppen betyr her å praktisere OBE hvor sjelen opplever en langt større frihet.

9:11. When ye are free from the fetters of darkness and travel in space as the SUN of the LIGHT, then ye shall know that space in not boundless but truly bounded by angles and curves. Know ye, O man, that all that exists is only an aspect of greater things yet to come. Matter is fluid and flows like a stream, constantly changing from one thing to another.

Når du har blitt fri fra Mørkets lenker og reiser i universet som soler for det store sentrale Lyset, da skal dere vite at universet ikke er grenseløst, men bundet til vinkler og kurver. Vit, O menneske, at alt som eksisterer er kun et aspekt av større ting som skal komme. Materie er flytende og flyter som en strøm. Konstant i endring fra en ting til noe annet.

9:12. All through the ages has knowledge existed; never been changed, though buried in darkness; never been lost, though forgotten by man.

Gjennom alle tider har det eksistert kunnskap. Kunnskap som er uforanderlig, men likevel begravet i Mørket. Kunnskap som aldri er blitt tapt, men glemt av mennesket.

9:13. Know ye that throughout the space that ye dwell in are others as great as your own, interlaced through the heart of your matter yet separate in space of their own.

Vit at i det rom dere eksisterer i, finnes andre som er lik den dere eksisterer i. Rom som er sammenflettet i materie, men likevel separerte i egne rom.

Emerald Tablets snakker her om dimensjoner som eksisterer side om side. På samme måte som radiokanalene P1 og P2 kan bli sendt i samme rom, men med ulike frekvenser på elektromagnetiske bølger, kan også ulike dimensjoner eksistere i samme rom når de svinger med ulike frekvenser i mediumet Ether.

9:14. Once in a time long forgotten, I THOTH, opened the doorway, penetrated into other spaces and learned of the secrets concealed. Deep in the essence of matter are many mysteries concealed.

En gang for lenge siden og som nå er glemt, åpnet jeg, Thoth, dørene og beveget meg inn i andre rom og lærte av hemmelighetene som var skjult. Dypt i materiens essens, eksisterer det mange skjulte hemmeligheter.

I sin spirituelle utvikling, nådde Thoth et nivå hvor han kunne bevege seg fra en dimensjon til en annen. Et nivå vi en gang i fremtiden vil nå. For vi er alle delaktige i en himmelsk flyt av bevisst energi som beveger seg fra mørket til lyset.

Thoth opplyser oss om at i dypet av materiens essens, ligger det mange skjulte hemmeligheter. Hemmeligheter som vitenskapen i dag avdekker i sine laboratorier hvor de studerer materiens minste byggeklosser. Etter hvert vil vitenskapen se at materie er energi som vibrerer med bestemte frekvenser og at den har en bevissthet. At disse byggeklossene er en del av den himmelske strømmen som beveger seg mot lyset. Vi snaker først og fremst om en bevegelse i frekvenser og en sammensmelting av bevissthet fra mindre til større enheter.

9:15. Nine are the interlocked dimensions, and Nine are the cycles of space. Nine are the diffusions of consciousness, and Nine are the worlds within worlds. Aye, Nine are the Lords of the cycles that come from above and below.

De sammenvevde dimensjonene er ni og rommets sykluser er ni. De ulike nivåene av bevissthet er ni og verdenene som er innenfor verdener, er ni. Ja, Syklusenes Mestere som kommer ovenfra og nedenfra, er ni.

9:16. Space is filled with concealed ones, for space is divided by time. Seek ye the key to the time-space, and ye shall unlock the gate. Know ye that throughout the time-space consciousness surely exist. Though from our knowledge it is hidden, yet still forever exists.

Rom er fylt med mange rom som er skjult for hverandre, for tiden skiller de fra hverandre. Søk nøkkelen til tid og rom og dere vil kunne låse opp døren mellom dem. Vit at i tid og rom eksisterer med sikkerhet bevissthet. For oss er dette skjult, men bevisstheten eksisterer for evig.

9:17. The key to worlds within thee are found only within. For man is the gateway of mystery and the key that is One with the One.

Nøkkelen til verdenene i dere kan bare finnes ved å se inn. For mennesket er inngangsporten til mysteriene og nøkkelen til å bli ett med ALTET.

9:18. Seek ye within the circle. Use the WORD I shall give. Open the gateway within thee, and surely thou, too, shall live. Man, ye think that ye liveth, but know it is life within death. For as sure as ye are bound to your body, for you no life exists. Only the Soul is space-free, has life that is really a life. All else is only a bondage, a fetter from which to be free.

Søk innenfor sirkelen. Bruk ordet jeg skal gi deg. Åpne porten i deg, og vær sikker på at også du skal leve. Menneske, du tenker at du lever, men vit at livet er omkranset av døden. For like sikkert som at du er bundet til en kropp, eksisterer det ikke noe liv for deg. Kun sjeler som er fri fra rom, har et liv som egentlig er liv. Alt annet er fangenskap. En lenke du må bli frigjort fra.

9:19. Think not that man is earth-born, though come from the earth he may be. Man is light-born spirit. But, without nowing, he can never be free. Darkness surrounds the light-born. Darkness fetters the Soul. Only the one who is seeking may ever hope to be free.

Ikke tro at menneskets er født av jorden, selv om han kanskje kommer derfra. Menneskets er født av Lyset. Men, uten å vite det, kan det aldri bli fri. Mørket omkranser den som er født av Lyset. Mørket lenker fast sjelen. Kun de som søker, kan håpe på å bli fri.

9:20. Shadows around thee are falling darkness fills all the space Shine forth, O LIGHT of the man-soul. Fill thou the darkness of space.

Skygger som omkranser dere er fallende Mørke som fyller alt rom. Lys opp, O Lys av menneskesjelen. Lys opp mørket i rom.

9:21. Ye are son of the GREAT LIGHT Remember and ye shall be free. Stay not thou in the shadows. Spring forth from the darkness of night Light, let thy Soul be, O SUN-BORN, fill with glory of Light, Freed from the bonds of the darkness, a Soul that is One with the Light.

Du er en sønn av det store Lyset. Husk dette og du skal bli fri. Bli ikke stående i skyggene. Spring frem fra Nattens Mørke. La din sjel bli Lys, O du som er født av Lyset, fyll deg med Lysets storhet, du som er frigjort fra båndene til det Mørke, en sjel som er ett med Lyset.

9:22. Thou art the key to all wisdom. Within thee is all time and space. Live not in bondage to darkness. Free thou, thy Light-form from night.

Du er nøkkelen til all visdom. I ditt indre eksisterer all tid og rom. Lev ikke i Mørkets trelldom. Frigjør din lysform fra natten.

Vi er lys bundet til en kropp. Selv døden frigjør oss ikke fra mørkets trelldom, fordi vi i løpet av et liv ikke har seiret over den. Det vil si at vi må reinkarnere nok en gang og enda en gang, inntil vi i løpet av et liv mestrer mørket og blir lys når vi måtte ønske det. Hvilen sjelen opplever i perioden mellom to reinkarnasjoner, åpner ikke opp for en slik erfaring. Det er først når erfaringen gjøres med en fysisk kropp med alle dens svakheter og tilbøyeligheter tilstede, at vi har seiret over mørket. Veien dit er lang og hard og krever stor anstrengelse.

9:23. Great Light that fills all the Cosmos, flow thou fully to man. Make of his body a light-torch that shall never be quenched among men.

Det store Lys som fyller hele kosmos, strømmer i sin helhet gjennom mennesket. La kroppen bli en fakkel som aldri skal bli slukket blant menneskene.

Lukas 17:21 - 21: Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine; heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder.

Emerald Tablets minner oss om hvor vi skal se etter Guds rike. Vi kommer nærmere Guds rike når vi ser inn. I dette verset ber Thoth oss om å bli lys. En fakkel. Balanse. Konsetrasjon. Forestillingsevne. Utholdenhet. Se at vi er fylt med lys.

9:24. Long in the past, sought I wisdom, knowledge not known to man. Far to the past, I traveled into the space where time began. Sought I ever knew knowledge to add to the wisdom I knew. Yet only, I found, did the future hold the key to the wisdom I thought.

For lenge siden søkte jeg etter visdom. Kunnskap ukjent for mennesket. Jeg reiste tilbake i tid, helt til den gang tiden begynte. Hele tiden søkte jeg etter mer kunnskap som jeg kunne tilføye den kunnskapen jeg allerede hadde. Dog fant jeg at nøkkelen til kunnskapen jeg søkte, bare kunne finnes i fremtiden.

En syklus inneholder tid hvor bevisstheter kan utvikles. Lenger ut i syklusen inneholder mer visdom og kunnskap sammenlignet med tidligere i syklusen. Thoth hadde evnen til, innenfor en syklus, å reise i tid, ja til og med til han møtte syklusenes voktere i dens ytterkant som tidligere beskrevet.

9:25. Down, to the HOLES of AMENTI I journeyed, the greater knowledge to seek. Ask of thee, LORDS of the CYCLES, they way to the wisdom I sought. Asked the LORDS this question: Where is the source of ALL? Answered, in tones that were mighty, the voice of the LORD of the NINE: Free thou thy soul from thy body and come forth with me to the LIGHT.

Jeg reise ned til Amentis huler for å søke etter større kunnskap. Der spurte jeg Syklusenes Mestere om veien til visdom. Dette er spørsmålet jeg stilte: Hvor er kilden til ALT? Mester NI svarte meg med en mektig røst: Frigjør din sjel fra din kropp og bli med meg til Lyset.

9:26. Forth I came from my body, a glittering flame in the night. Stood I before the LORD, bathed in the fire of LIFE. Seized was I then by a force, great beyond knowledge of man. Cast was I to the Abyss through spaces unknown to man.

Jeg tredde ut av min kropp som en lysende flamme i natten. Foran Mesteren stod jeg og badet i livets ild. En kraft hinsides menneskets kunnskap holdt meg fast. Gjennom rom ukjent for mennesket ble jeg kastet ned i avgrunnen.

9:27. Saw I the moldings of Order from the chaos and angles of night. Saw I the LIGHT, spring from Order and heard the voice of the Light. Saw I the flame of the Abyss, casting forth Order and Light. Saw Order spring out of chaos. Saw Light giving forth Life.

Jeg observerte at kilden til orden var kaos og nattens vinkler. Jeg så at Lyset springer ut fra orden og hørte Lysets stemme. Jeg så at flammen i avgrunnen brakte frem orden og Lys. At orden springer ut fra kaos. At Lyset skaper liv.

Tenk på havet. På bølgene som ruller mot stranden. Vann som skyller opp på sanden og så tilbake igjen. Om og om igjen. Hele dagen. Hele natten. Når vannet renner tilbake i havet, blir havet slik det var. Som om bølgen aldri hadde eksistert. Men så kommer det en ny bølge. Og enda en. Derfor er havet alltid i en endring på grunn av bølgene med deres rytmiske bevegelser. Tidevannet som er en langsom bølge, selv om vi ikke oppfatter den som det. Og over tusener av år endres havnivået. En langsommere endring.

Himmelen beveger seg på samme måte som havet. Rytmisk. I bølger. Det vi ser, selv med et kraftig teleskop, er bare fragmenter av hva som er. Eller var. Vi har dimensjoner eller parallelle verdener med hvert sitt komplette univers. Vi har sykluser som rommer sine parallelle univers. Selvstendige celestiale objekter som vandrer i uendelighetens sfærer. Bevegelsene vi finner i kosmos er som bølgene. Som tidevannet. Som en langsom endring av havnivået.

En av disse gjentakende bevegelsene vi finner i vårt kosmos, har jeg valgt å kalle KILDENs hjertepuls. En rytmisk bevegelse like standhaftig som hjertepulsene i kroppen på et menneske. For å forstå den rytmiske bevegelsen i himmelen, må vi akseptere at bevegelsen ikke bare skjer i rom og tid. Vi har også en bevegelse i frekvenser. Kosmos er spredt over mange frekvenser. Bevisstheter som oppholder seg der, har innebygd et 'filter' som gjør at de kan forholde seg til én realitet av gangen på samme måte som en radio som eksisterer i et hav av frekvenser i et elektromagnetisk spekter kun kan ta inn en kanal av gangen.

På samme måte som frekvensene i kosmos er i endring, er også filteret i en bevissthet i endring. Men det følger en flyt. Det beveger seg fra 'mørket' til 'lyset'. Fra lavere frekvenser til høyere frekvenser. Fra en tilstand av liten balanse til en tilstand av stor balanse. Fra en tilstand av uorden til en tilstand av orden.

Emerald Tablets 9:27: Saw I the moldings of Order from the chaos and angles of night. Saw I the LIGHT, spring from Order and heard the voice of the Light. Saw I the flame of the Abyss, casting forth Order and Light. Saw Order spring out of chaos. Saw Light giving forth Life.

Gradvis beveger vi oss fra avgrunnen og mot lyset. Fra kaoset og ubalansen, beveger vi oss mot orden og balanse. Mot et friere liv.

Men over alt i universet eksisterer det et lys som gjennomtrenger alt. En ild. En flamme. En essens. Noen velger å kalle lyset kvantefeltet. Andre velger å kalle det Ether. Et potent energifelt lydhør for en bevissthets tale. Et ord. En følelse. En intensjon. En vilje om at noe skal skje.

Johannes 1:1: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Et ord. Som var fra begynnelsen. Som var hos gud. Som vár gud! Et ord som kunne røre ved et kvantefelt mektig nok til å skape hele univers. Og univers ble skapt. Om og om igjen. Gjentakende. Mange. Som bølger på strandet.

Frekvenser ble senket og fysiske verdener kom til. Som en gass som blir avkjølt og blir til fast stoff. Bare i et annet medium. Deretter begynte bevisstheter en reise fra avgrunnen mot lyset. Materien som ble skapt i kvantefeltet ved å få senket frekvensene, hadde bevissthet og begynte en vandring opp igjen. Oppover i frekvenser gjennom 3 hovedplan, Det Store Fysiske Plan - Det Store Mentale Plan - Det Store Spirituelle Plan. Som materie. Som levende vesener. Som åndevesener. I disse plan vandret og vandrer bevisstheter i et utall ulike tilstander. En av disse tilstandene er å være et menneske. Vi nærmer oss et sprang fra Det Store Mentale Plan til Det Store Spirituelle Plan. Som vann endres til damp, skal vi endres til å bli lys.

Etter hvert som bevisstheter vandrer fra avgrunnen mot lyset, oppnås mer balanse. Eller orden. I denne balansen får bevisstheten stadig mer tilgang til å bruke ordet. Ordet som var i begynnelsen. Ordet som var hos gud. Ordet som VAR gud. Gud er bevissthet. Og bevisstheter på vandring fra avgrunnen til lyset er også guder. Så når disse bevissthetene på vandring tar til seg mer balanse, forøkes deres evne til å bruke ordet. Og dermed evnen til å skape. En gang i fremtiden vil rosekledde byer av gull bli skapt. Senere vil bevissthetene som har vært på vandring smelte sammen med en mye større kollektiv bevissthet og en ny syklus forberedes. På den måten er KILDEN alltid i endring. Bevisstheter som returnerer til den kollektive bevissthet, tar med seg erfaring og visdom tidligere aldri oppnådd. Derfor er visdommen i KILDEN i bevegelse.

Emerald Tablets er til hjelp for oss når vi skal transformeres fra Det Store Mentale Plan til Det Store Spirituelle Plan.

Emerald Tablets 8:6: Man is in process of changing to forms that are not of this world. Grows he in time to the formless, a plane on the cycle above. Know ye, ye must become formless before ye are with the LIGHT.

Emerald Tablets 9:27 - 36 beskriver tilbakevendelse. Vandringen gjennom de 3 store plan.

9:28. Then heard I the voice. Hear thou and understand. The flame is the source of all things, containing all things in potentiality. The Order that sent forth light is the WORD and from the WORD, COME LIFE and the existence of all.

Så hørte jeg stemmen. Hør og forstå. Flammen er kilden til alle ting. Den inneholder alt i sin potensialitet. Orden (balanse) er ordet som frembringer Lys, og ordet frembringer liv og eksistensen til alt.

9:29. And again spoke the voice saying: THE LIFE in thee is the WORD. Find thou the LIFE within thee and have powers to use of the WORD.

Og igjen sa stemmen: Livet i dere er ordet. Finnet livet dere har i dere, og dere har makt til å bruke ordet.

Vi har et indre lys. Med øvelser kan vi bli kjent med det lyset. Det er med dette lyset vi kan skape med kvantefeltet. Veien til lyset går via balanse.

9:30. Long I watched the Light-flame, pouring forth from the Essence of Fire, realizing that LIFE but Order and that man is one with the fire.

Lenge har jeg observert Lyset fra flammene som stråler ut fra ildens essens og innsett at livet er ikke annet enn orden og at mennesket er ett med ilden.

9:31. Back I came to my body stood again with the Nine, listened to the voice of the Cycles, vibrate with powers they spoke: Know ye, O Thoth, that LIFE is but thee WORD of the FIRE. The LIFE forth ye seek before thee is but the WORD in the World as a fire. Seek ye the path to the WORD and Powers shall surely be thine.

Jeg kom tilbake til min kropp, sto igjen sammen med de ni og lyttet til syklusenes stemme som vibrerte av kraft mens de snakket: Vit dette, O Thoth, at livet er ikke annet enn ordet som styrer ilden. Livet dere søker å oppnå i fremtiden er ikke annet enn ordet som styrer ordet. Søk veien til ordet og kreftene skal med sikkerhet bli din.

Livet eller eksistensen blir formet av kvantefeltet i henhold til ordet som påvirker energifeltet. Det gjelder både dette livet og det neste. Tilgangen til ordet og dermed kvantefeltet får vi ved å søke etter det i orden eller balanse. Ordet som styrer kvantefeltet, er årsak og livets utforming er virkning. Ugjenkallelig. I avgrunnen var vi også bevissthet. Men i langt større ubalanse. Vi er i en bevegelse tilbake mot lyset hvor vi på veien tilegner oss mer balanse. Og livet blir derfor også mer i balanse. På veien smelter lyset sammen i større enheter.

9:32. Then asked I of the Nine: O Lord, show me the path. Give the path to the wisdom. Show me the way to the WORD. Answered, me then, the LORD OF THE NINE: Through ORDER, ye shall find the way. Saw ye that the WORD came from Chaos? Saw ye not that LIGHT came from FIRE?

Jeg spurte så ni: O Mester, vis meg veien. Vis meg veien til visdom. Vis meg veien til ordet. Mester Ni svarte meg da: Gjennom orden skal dere finne veien. Har du sett at ordet kom fra kaos? Så du ikke at Lyset kom fra ilden?

Lyset er liv. En eksistens som forfines når den nærmer seg igjen KILDEN. Denne prosessen ville ikke ha vært mulig uten ilden eller kvantefeltet og ordet som styrer kvantefeltet.

Emerald Tablets 9:18: Seek ye within the circle. Use the WORD I shall give. Open the gateway within thee, and surely thou, too, shall live. Man, ye think that ye liveth, but know it is life within death. For as sure as ye are bound to your body, for you no life exists. Only the Soul is space-free, has life that is really a life. All else is only a bondage, a fetter from which to be free.

Emerald Tablets antyder her at bevisstheter oppnår et bedre liv når det nærmer seg lyset. Thoth sier til og med at et liv med en kropp ikke er et liv fordi livet eksisterer i døden. Mennesket som et stadium i en bevissthets utvikling, består av et utall reinkarnasjoner inntil det lærer mens det lever, å mestre sitt indre lys og med viljen, eller ordet, heve seg opp mot lyset og inn i nye sfærer. Dette er overgangen til Det Store Spirituelle Plan.

9:33. Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.

Se etter en slik orden i deres liv. Balanser og skap orden i livet. Fortreng alt kaos i følelsene og dere skal ha orden i livet. Orden brakt frem fra kaos, vil bringe dere ordet fra kilden og dermed makt til å passere barrierene mellom syklusene. Skap en kraft i sjelen som vil forøkes med tiden. En perfekt sol fra KILDEN.

Orden er det samme som balanse. Balanse er det motsatte av kaos. Når vi skaper balanse i våre følelser, oppnår vi balanse og orden i livet. Og dermed finner vi også ordet. Ordets kilde er våre følelser. Ordet som trekker veksler på kvantefeltet. Men når følelsene ikke er i balanse, er ikke kvantefeltet lydhørt.

Når vi har identifisert ordet, vil barrierene mellom syklusene falle.

Ordet skaper makt. Når vi har makt, har vi ingen frykt. Vi blir trygge. Prosessen med å finne ordet og dermed oppnå mer makt, starter med å kvele kaos i følelsene. Oppnå balanse. Vannet faller til ro som i et mørkt kjern langt inne i skogen en stille kveld. I denne totale stillheten, oppdager vi at kvantefeltet, eller Gud om man vill, lytter til våre emosjoner og intensjoner. Og famlende gjør vi et forsøk. Et forsøk som endrer vår oppfatning av alt som er skapt under himmelen. For vi erfarer at det vi føler, resulterer i en guddommelig skapelsesprosess. Og for å skape mest mulig, ønsker vi å ha vedvarende intensjoner som leder til noe bedre for fremtiden. Og med dette ønsket, begynner vi å leke. Og leken fører til mer visdom. Mer kunnskap. Større ferdigheter. Og vi våkner opp av noe som synes å ha vært en drøm. Vi kjenner mørkets tentakler gripe etter oss. Vi fornemmer et ønske om å forhindre oss i komme videre. Som om vi har funnet en skatt og noe vil stoppe oss i å glede oss over den. Men ordet gir oss makt til å komme fri. Og makten fører oss til døren. Døren som fører oss inn i en nye sfære. Og det som en gang føltes uoppnåelig, har blitt en realitet. Vi har kommet dit myriader har vært før oss og myriader etter oss vil komme. For vi er en del av en strøm. En strøm av soler. En strøm som beveger seg fra mørket til lyset. Fra kaos til balanse.

9:34. Listened I to the voice and deep thanked the words in my heart. Forever have I sought for order that I might draw on the WORD. Know ye that he who attains it must ever in ORDER be for use of the WORD though this order has never and can never be.

Jeg lyttet til stemmen og var dypt takknemlig. Alltid har jeg søkt etter balanse slik at jeg kan bruke ordet. Vi dette, at den som skal bruke ordet må alltid være i balanse og foruten balanse vil ordet aldri kunne bli brukt.

9:35. Take ye these words, O man. As part of thy life, let them be. Seek thee to conquer this order and One with the WORD thou shalt be.

Bruk disse ordene, O menneske. La dem bli en del av deres liv. Søk å beseire denne balansen og dere vil bli ett med ordet.

9:36. Put forth thy effort in gaining LIGHT on the pathway of Life. Seek to be One with the SUN/state. Seek to be solely the LIGHT. Hold thou thy thought on the Oneness of Light with the body of man. Know that all is Order from Chaos born into light.

Anstreng dere i å oppnå Lys i løpet av livet. Søk å bli en tilstand av Lys. Søk å bli utelukkende Lys. Fokuser på enhet mellom Lyset og deg og ditt legeme. For alt blir skapt ut av kaos når det blir født i Lyset.

Vi får servert en dyp hemmelighet her. Mennesket går igjennom et utall reinkarnasjoner inntil det i livet mestrer frekvensene og hever disse inntil det blir lys. Ikke bare sin sjel, men også kroppen. Alt som er skapt, er skapt ut av kaos når byggesteinene er klare til å følge lyset. Vi observerer en universell strøm, en universell bevegelse som inkluderer alt som er skapt siden den store syklusen vi er en del av ble startet.

Tavle 10: Nøkkelen til tiden

10:1. List ye, O Man. Take of my wisdom. Learn of his deep hidden mysteries of space. Learn of the THOUGHT that grew in the abyss, bringing Order and Harmony in space.

Lytt du, O menneske. Ta til deg min visdom. Lær om disse dype mysteriene som omhandler rom. Lær om tanken som vokste i avgrunnen og som brakte orden og harmoni i rom.

10:2. Know ye, O man, that all exists has being only because of the LAW. Know ye the LAW and ye shall be free, never be bound by the fetters of night.

Vit dette, O menneske, at alt som eksisterer er skapt ved hjelp av loven. Kjenn loven, og dere skal bli fri. Aldri bli bundet av nattens lenker.

10:3. Far, through strange spaces, have I journeyed into the depth of the abyss of time, until in the end all was revealed. Know ye that mystery is only mystery when it is knowledge unknown to man. When ye have plumbed the heart of all mystery, knowledge and wisdom will surely be thine.

Langt inn i merkelige rom har jeg reist. Ja reist inn i dypet av tidens avgrunn inntil alt var avslørt. Vit at et mysterium er kun et mysterium når det er kunnskap ukjent for mennesket. Når dere har trengt inn i kjernen til alle mysteriene, vil kunnskap og visdom med sikkerhet bli deres.

10:4. Seek ye and learn that TIME is the secret whereby ye may be free of this space.

Søk og lær at tiden er hemmeligheten hvorved dere kan bli fri fra denne dimensjonen.

10:5. Long have I, WISDOM, sought wisdom; aye, and shall seek of eternity's end for know that ever before me receding shall move the goal I seek to attain. Even the LORDS of the CYCLES know that not yet have THEY reached the goal, For with all of their wisdom, they know that TRUTH ever grows.

Lenge har jeg søkt etter visdom; ja, jeg skal søke helt til evighetens slutt for vit dette at målet jeg søker, alltid forflytter seg foran meg. Selv Syklusenes Mestere vet at de ikke har nådd målet. For med all den visdom de besitter, vet de at visdommen alltid ekspanderer.

10:6. Once, in a past time, I spoke to the Dweller. Asked of the mystery of time and space. Asked him the question that surged in my being, saying: O Master, what is time?

En gang i fortiden hadde jeg en samtale med Mesteren hvor jeg spurte om tidens og rommets mysterier. Spurte ham om spørsmålet som jeg var opptatt av: O Mester, Hva er tid?

10:7. Then to me spoke HE, the Master: Know ye, O Thoth, in the beginning there was VOID and nothingness, a timeless, spaceless, nothingness. And into the nothingness came a thought, purposeful, all-pervading, and It filled the VOID. There existed no matter, only force, a movement, a vortex, or vibration of the purposeful thought that filled the VOID.

Han, Mesteren, talte så til meg: Vit dette, O Thoth, i begynnelsen var det tomt rom. Ingen ting eksisterte. Et tidløst, romløst intet. Og inn i intet oppsto en tanke, målrettet, alt-gjennomtrengende, og den fylte det tomme rommet. Det eksisterte ikke noe materie. Bare en kraft, en bevegelse, en virvelbevegelse, en vibrasjon som oppstå som følge av den målrettede tanken som fylte intet.

Vi får her høre om fødselen til en syklus. Før den fødes, er intet. Tiden eksisterte ikke. Rom og materie eksisterte ikke. Vi har problemer med å forstå at tomt rom i universet faktisk er 'noe'. Den er fylt med det vi ikke kan se. Men før syklusens fødsel, eksisterte heller ikke det tomme rommet.

Kvantefeltet, et lydhørt og potent kraftfelt hvor alle potensialer eksisterer, var i balanse. Feltet lyttet etter en målrettet tanke. En intensjon om at noe skulle skje. Før syklusens fødsel, eksisterte ikke en slik tanke. Men en bevissthet valgte å fremme en målrettet tanke. Og kvantefeltet responderte. Tid og materie oppsto. Frekvensene på det som ble skapt sank og tiden gikk langsommere. Materien hadde bevissthet. Den forelå i en uendelighet av fragmenter. Den målrettede tanken ønsket å skape helt til avgrunnen var fylt opp med et stort mørke. Men det var også lys der. Og lyset begynte å vandre tilbake til sitt opphav. Gradvis oppsto orden. Balanse.

Veien tilbake til lyset gikk gjennom 3 hovedplan. Det Store Fysiske Plan. Det Store Mentale Plan. Og det Store Spirituelle Plan. Vi, som bevisste energier, vi som er mennesker akkurat nå i Det Store Mentale Plan, er på vandring tilbake i frekvens til den bevisstheten vi opprinnelig kom fra.

10:8. And I questioned the Master, saying: Was this thought eternal? And answered me the DWELLER, Saying: In the beginning, there was eternal thought, and for thought to be eternal, time must exist. So into the all-pervading thought grew the LAW of TIME. Aye time which exists through all space, floating in a smooth, rhythmic movement that is eternally in a state of fixation.

Og jeg spurte Mesteren: Var denne tanken evig? Og Mesteren svarte: I begynnelsen var det en evig tanke. Og for at en tanke skal være evig, må tiden eksistere. Så, i den alt-gjennomtrengende tanken, vokste loven on tid. Ja, tid som eksisterer i alt rom, som flyter med jevne, rytmiske bevegelser, evig i en tilstand av uunngåelig tilstedeværelse.

10:9. Time changes not, but all things change in time. For time is the force that holds events separate, each in its own proper place. Time is not in motion, but ye move through time as your consciousness moves from one event to another.

Tiden forandrer seg ikke, men alt forandrer seg i tid. For tiden er kraften som holder hendelser fra hverandre, hver på deres riktige plass. Tiden er ikke i bevegelse, men du beveger deg i tid mens din bevissthet flytter seg fra en hendelse til en annen.

10:10. Aye, by time yet exist, all in all, an eternal ONE existence. Know ye that even though in the time ye are separate, yet still are ONE, in all times existent.

Ja, selv alt i fremtiden, eksisterer i et evig ALTET. Vit dette at selv om dere er separert av tiden, er dere ett i nået.

10:11. Ceased then the voice of the DWELLER, and departed I to ponder on time. For knew I that in these words lay wisdom and a way to explore the mysteries of time.

Stemmen fra Mesteren opphørte og jeg ble overlatt til meg selv å kontemplere over tiden. For jeg visste at i Mesterens ord eksisterte visdom og en måte å utforske tidens mysterier på.

10:12. Oft did I ponder the words of the DWELLER. Then sought I to solve the mystery of time. Found I that time moves through strange angles. Yet only by curves could I hope to attain the key that would give me access to the time-space. Found I that only by moving upward and yet again by moving to right-ward could I be free from the time of the movement.

Ofte kontemplerte jeg over Mesterens ord. Deretter søkte jeg å løse tidens mysterier. Jeg fant ut at tiden beveger seg i merkelige vinkler. Men likevel, bare ved kurver kunne jeg håpe på å oppnå nøkkelen som ville gi meg adgang til tid og rom. Jeg fant ut at ved å bevege meg oppover og deretter til høyre, kunne jeg bli fri fra tiden.

10:13. Forth I came from out of my body, moved in the movements that changed me in time. Strange were the sights I saw in my journeys, many the mysteries that opened to view. Aye, saw I man's beginning, learned from the past that nothing is new.

Jeg forlot min kropp og beveget meg med bevegelsene som forandret min posisjon i tiden. Interessant var det jeg observerte på mine reiser. Mange var de tingene som ble vist meg. Jeg observerte også menneskets begynnelse. Ved å observere fortiden forsto jeg at ingenting er nytt.

Universet er i en evig bevegelse. Etter at Thoth forlot kroppen, OBE, og reiste i tid, oppdaget han at alt er syklisk. At alt er en stor rørelse. At det å være et menneske bare er et stadium på reisen bevisstheter utfører. Det kommer bevisstheter etter oss som skal bli mennesker og det har vært bevisstheter før oss som har vært på menneskestadiet. Våre oppgaver her er å bli lys og dermed forlate stadiet som mennesker. Å heve våre frekvenser med vår mentale gave slik at vi blir lys. Å forlate Det Store Mentale Plan til fordel for Det Store Spirituelle Plan.

10:14. Seek ye, O man, to learn the pathway that leads through the spaces that are formed forth in time.

Søk, O menneske, å forstå veien som leder gjennom rom som er formet frem i tid.

10:15. Forget not, O man, with all of thy seeking that Light is the goal ye shall seek to attain. Search ye for the Light on thy pathway and ever for thee the goal shall endure.

Glem ikke, O menneske, at med all deres søken, er det å bli Lys vi skal søke å oppnå. Søk etter Lyset på veien og dere vil aldri forlate målet dere har satt dere.

10:16. Let not thine heart turn ever to darkness. Light let shine Soul be, a Sun on the way. Know ye that eternal brightness, ya shall ever find thy Soul hid in Light, never fettered by bondage or darkness, ever it shines forth a Sun of the Light.

La aldri deres hjerte vende seg mot Mørket. La Lyset skinne fra sjelen, en sol underveis. Ha kjennskap til dette evige Lyset og dere skal alltid finne sjelen som en del av Lyset, aldri fanget av Mørket. Den vil alltid skinne som en Lysets sol.

10:17. Aye, know, though hidden in darkness, your Soul, a spark of the true flame, exists. Be ye One with the greatest of all Lights. Find at the SOURCE, the END of thy goal.

Ja, vit dette, at til tross for at sjelen er gjemt i Mørket, eksisterer det i den en flamme som stammer fra KILDEN. Bli ett med det største av alle Lys. Ved KILDEN vil dere finne målet dere søker.

Ved å se inn, vil vi oppdage en flamme som stammer fra KILDEN. Gnisten inne i oss er den samme. Ved å bli kjent med den, blir vi kjent med KILDEN.

10:18. Light is life, for without the great Light nothing can ever exist. Know ye, that in all formed matter, the heart of Light always exists. Aye, even though bound in the darkness, inherent Light always exists.

Lys er liv. For uten det store Lys, kan ingenting eksistere. Vit dette, at i alt formet materie, eksisterer alltid Lysets essens. Ja, selv det som er bundet i Mørket, har et iboende Lys.

Det er dette lyset som er med alt formet materie i de tre store plan som Kybalion snakker om. Det er dette lyset som inneholder bevissthet. Det er dette lyset som vandrer igjennom alle bevissthetstilstandene fra byggesteiner i grunnstoffer til komplekse spirituelle vesener.

10:19. Once I stood in the HALLS OF AMENTI and heard the voice of the LORDS of AMENTI, saying in tones that rang through the silence, words of power, mighty and potent. Chanted they the song of the cycles, the words that open the path to beyond. Aye, I saw the great path opened and looked for the instant into the beyond. Saw I the movements of the cycles, vast as the thought of the SOURCE could convey.

En gang stod jeg i Amentis haller og hørte stemmene til Amentis Mestere som uttalte i toner som runget i stillhet, ord med kraft, mektige og potente. Der sang de sangen om syklusene, ordene som åpner veier til det hinsidige. Ja, jeg så den viktige veien ble åpnet og fikk et glimt av det hinsidige. Jeg observerte syklusenes bevegelser, så store som KILDENs tanke kunne formidle.

Se Kosmologi.

Runge i stillhet betyr at ord ble gitt med tanken og ikke med lyd.

10:20. Knew I then even Infinity is moving on to some unthinkable end. Saw I that the Cosmos is Order and part of a movement that extends to all space, a party of an Order of Orders, constantly moving in a harmony of space.

Da forsto jeg at selv uendeligheten er i bevegelse mot en utenkelig slutt. Jeg observerte at kosmos har en orden og er en del av en bevegelse som utvider seg i alle retninger. En del av en orden blant ordner. Konstant i en harmonisk bevegelse i rommet.

10:21. Saw I the wheeling of cycles like vast circles across the sky. Knew I then that all that has being is growing to meet yet another being in a far-off grouping of space and of time.

Jeg så syklusene rotere som store ringer på himmelen. Jeg visste da at alt som er skapt forøkes for å forenes med annet som er skapt, i enda større enheter av tid og rom.

10:22. Knew I then that in Words are power to open the planes that are hidden from man. Aye, that even in Words lies hidden the key that will open above and below.

Jeg viste da at i ord ligger makt til å gi tilgang til plan som er skjult for mennesket. Ja, i ord ligger nøkler som vil åpne porten til det ovenfor og det nedenfor.

Med det ovenfor siktes det til de sfærer som venter på oss etter hvert som vår spirituelle utvikling går fremover. Med det nedenfor siktes det til de sfærer vi har tilbakelagt på vår spirituelle reise.

10:23. Hark ye, now man, this word I leave with thee. Use it and ye shall find power in its sound. Say ye the word: ZIN-URU and power ye shall find. Yet must ye understand that man is of Light and Light is of man.

Lytt, O menneske, til ordet jeg gir før jeg forlater dere. Bruk det og dere skal få makt i lyden som oppstår når det uttales. Si ordet ZIN-URU og dere skal få makt. Men likevel må du forstå at mennesket er av Lyset og Lyset er av mennesket.

10:24. List ye, O man, and hear a mystery stranger than all that lies 'neath the Sun. Know ye, O man, that all space is filled by worlds within worlds; aye, one within the other yet separate by Law.

Lytt, O menneske, og hør om et mysterium merkeligere enn alle mysterier under solen. Vit dette, O menneske, at alt rom er fylt med verdener i verdener; Ja, en verden innenfor den andre, men likevel adskilt av lover.

10:25. Once in my search for deep buried wisdom, I opened the door that bars THEM from man. Called I from the other planes of being, one who was fairer than the daughters of men. Aye, I called her from out of the spaces, to shine as a Light in the world of men.

En gang mens jeg søkte etter visdom som var godt skjult, åpnet jeg dørene som skiller dem fra mennesket. Jeg kalte fra andre plan, en som var fagrere enn døtrene til menneskene. Ja, kalte på henne ut fra dimensjonene, for å skinne som et Lys blant menneskene i verden.

10:26. Used I the drum of the Serpent. Wore I the robe of the purple and gold. Placed on my head, I, the crown of Silver. Around me the circle of cinnabar shone.

Jeg brukte slangens tromme. Jeg bar kappen av purpur og gull. På hodet bar jeg en krone av sølv. Rundt meg en sirkel av skinnende Sinober.

10:27. Raised I my arms and cried the invocation that opens the path to the planes beyond, cried to the LORDS of the SIGNS in their houses: Lords of the two horizons, watchers of the treble gates, stand ye One at the right and One at the left as the STAR rises to his throne and rules over his sign. Aye, thou dark prince of ARULU, open the gates of the dim, hidden land and release her whom ye keep imprisoned.

Jeg reiste mine armer og ropte ut mantraet som åpner veien til andre dimensjoner. Jeg ropte til Tegnenes Mestre i deres hus: Mestere av de to horisontene, voktere av de tre veier. Stå en til høyre og en til venstre mens stjernen reiser seg på tronen og regjerer over sitt tegn. Ja, du mørkets prins av Arulu. Åpne porten til det tilslørte og gjemte landet og løslat henne som du har fanget der.

10:28. Hear ye, hear ye, hear ye, dark Lords and Shining Ones, and by their secret names, names which I know and can pronounce, hear ye and obey my will.

Hør dere! Hør dere! Hør dere! Mørkets Mestere og dere som skinner. Ved deres navn, navn som jeg kjenner og kan uttale, hør dere og adlyd min vilje.

10:29. Lit I then with flame my circle and called HER in the space-planes beyond. Daughter of Light return from ARULU.

Jeg lot ringen rundt meg brenne med en flamme og ropte på henne i andre dimensjoner. Lysets datter, returner fra Arulu.

10:30. Seven times and seven times have I passed through the fire. Food have I not eaten. Water have I not drunk. I call thee from ARULU, from the realms of EKERSHEGAL. I summon thee, lady of Light.

Syv ganger og syv ganger har jeg passert ilden. Mat har jeg ikke spist. Vann har jeg ikke drukket. Jeg kaller på deg fra Arulu, fra Ekershegals sfærer. Jeg kaller på deg, Lysets dronning.

10:31. Then before me rose the dark figures; aye, the figures of the Lords of Arulu. Parted they before me and forth came the Lady of Light.

Så, foran meg, reiste de mørke skyggene seg; ja, skyggene til Arulus Mestere. De vek til side foran meg og frem trådde Lysets dronning.

10:32. Free was she now from the LORDS of the night, free to live in the Light of the earth Sun, free to live as a child of the Light.

Hun var nå fri fra Nattens Mestere. Fri til å leve under solen på jorden. Fri til å leve som et Lysets Barn.

10:33. Hear ye and listen, O my children. Magic is knowledge and only is Law. Be not afraid of the power within thee for it follows Law as the stars in the sky.

Hør, O mine barn. Magi er kunnskap og følger lun loven. Vær ikke redd for kraften dere har i dere, for den følger loven på samme måte som stjernene på himmelen.

10:34. Know ye that to be without knowledge, wisdom is magic and not of the Law. But know ye that ever ye by your knowledge can approach closer to a place in the Sun.

For den som mangler kunnskap, er visdom som magi og noe som ikke følger loven. Men vit dette at jo større kunnskap dere tar til dere, jo nærmere en plass i solen kan dere komme.

En plass i solen betyr å ha blitt lys. Å mestre livet og døden. Å tre ut av rekken av reinkarnasjoner og forlate det fysiske legeme. Ikke med en død som følge av sykdom, alder eller et selvmord, men ved en transformasjon til lys mens vi enda har en kropp takket være kunnskapen vi gradvis tar til oss gjennom rekken av reinkarnasjoner.

Møter vi utfordringer i livet, vit da at døden er ingen ting annet enn en svingdør som fører oss tilbake til et nytt liv. Ta utfordringene og vit at alt som skjer vil gi visdom og kunnskap som leder oss mot Det Store Spirituelle Plan hvor død og lidelser ikke lenger kan nå oss. En plass i solen. For det finnes ingen annen vei. Tiden går i loop. Den venter på oss. Gir oss nye sjangser inntil leksen er gjort.

Mennesket har ikke målet i sikte. Det kjenner hverken meningen med livet, retningen det skal gå eller hva det er. Religionene har ikke skapt annet enn frykt og forvirring. Dagens vitenskap og politikk er blottlagt for et større perspektiv enn det hverdagslige trivielle. Som er resultat av dette, går vi fra en dag til neste uten å heve våre blikk. Vi løfter ikke våre armer mot himmelen og bønnfaller om å bli ett med lyset. Å bli fylt av lyset. At vi må bli løftet opp av mørket.

10:35. List ye, my children, follow my teaching. Be ye ever seeker of Light. Shine in the world of men all around thee, a Light on the path that shall shine among men.

Lytt, O mine barn, og følg mine instruksjoner. Søk alltid etter Lyset. Skinn på alle steder i denne verden av mennesker og Lyset på deres vei skal skinne blant menneskene.

10:36. Follow ye and learn of my magic. Know that all force is thine if thou wilt. Fear not the path that leads thee to knowledge, but rather shun ye the dark road.

Følg meg og lær av min magi. Vit at alle krefter er deres hvis dere ønsker det. Frykt ikke veien som fører til kunnskap, men sky heller veien som fører til mørket.

10:37. Light is thine, O man, for the taking. Cast off the fetters and thou shalt be free. Know ye that they Soul is living in bondage fettered by fears that hold ye in thrall.

Lyset står dere fritt å gripe, O menneske. Kast av dere lenkene og dere skal bli frie. Vit at sjelen lever i fangenskap fastlåst i fryktens lenker.

Emerald Tablets tar opp dette temaet flere ganger. Menneskene i Det Store Fysiske Plan begynner å nærme seg en transformasjon hvor de blir lys og kan dermed tre inn i Det Store Spirituelle Plan. Etter hvert som vi nærmer oss denne transformasjonen, blir sjelens fangenskap mer og mer tydelig. Det blir mer og mer klart for oss at vi har en større endring foran oss. Som når en puppe fornemmer at dens videre skjebne er å bli noe vakkert og bli båret på store fargesprakende vinger gjennom luften.

Frykten er en av forholdene som holder sjelen i fangenskap. Men det er mer. Det er alt som holder kundalini - energien nede i de 3 nederste chakraene. Vanlig sex i stedet for tantrisk sex, vanlig føde i stedet for åndelig føde, fokus på en fysisk verden i stedet for en åndelig verden. Kommersielle krefter ser ingen gevinst ved at vi transformeres. At vårt fokus endres. Innsatsen for å holde oss i fangenskap er formidabel og kanskje der verste er at vi anser en eksistens i fangenskap som normalen. Vi kjenner ingen annen virkelighet.

10:38. Open thy eyes and see the great SUN-LIGHT. Be not afraid for all is thine own. Fear is the LORD of the dark ARULU to he who never faced the dark fear. Aye, know that fear has existence created by those who are bound by their fears.

Åpne deres øyne og se Lyset fra den store sentrale solen. Vær ikke redd for deres eget Lys. Mesteren av det mørke Arulu er frykten til den som aldri har gjennomskuet mørkets frykt. Ja, vit at frykt har eksistens som er skapt av de som er bundet av deres frykt.

10:39. Shake off thy bondage, O children, and walk in the Light of the glorious day. Never turn they thoughts to the darkness and surely ye shall be One with the Light.

Rist av dere trelldommen, O barn, og vandre i Lyset fra den strålende dagen. Vend aldri tankene til Mørket og med sikkerhet skal dere bli ett med Lyset.

Vi har et intellekt. Og en fri vilje. Vi velger hvor vi vender tankene. Men vi tenker ikke over hvor mye tankene betyr. Men de betyr alt. All bevegelse, uansett retning, innledes med tanken.

10:40. Man is only what he believeth, a brother of darkness or a child of the Light. Come though into the Light my Children. Walk in the pathway that leads to the Sun.

Mennesket er kun hva det tror det er, en Mørkets Bror eller et Lysets Barn. Kom da inn i Lyset mine barn. Gå den veien som fører til Lyset.

10:41. Hark ye now, and list to the wisdom. Use thou the word I have given unto thee. Use it and surely though shalt find power and wisdom and Light to walk in the way. Seek thee and find the key I have given and ever shalt thou be a Child of the Light.

Vær nå oppmerksomme og lytt til visdommen. Bruk ordet jeg har gitt dere. Bruk det og dere skal med sikkerhet finne makt og visdom og lys på veien. Søk og finn nøkkelen jeg har gitt dere og i evighet skal dere bli Lysets Barn.

Tavle 11: Nøkkelen til det over og det under

11:1. Hear ye and list ye, O children of Khem, to the words that I give that shall bring ye to the Light. Ye know, O men, that I knew your fathers, aye, your fathers in a time long ago. Deathless have I been through all the ages, living among ye since your knowledge began.

Lytt, O Khems barn, til ordene jeg gir dere som skal bringe dere til Lyset. Vit dette, O mennesker, at jeg kjente deres fedre, ja, deres fedre for lenge siden. Udødelig har jeg vært igjennom alle tidsaldre og levd blant dere siden deres kunnskap tok til.

11:2. Leading ye upward to the Light of the Great Soul have I ever striven, drawing ye from out of the darkness of night.

Jeg har alltid strebet etter å lede dere oppover mot KILDENs Lys og kalle på dere ut av Nattens Mørke.

11:3. Know ye, O people amongst whom I walk, that I, Thoth, have all of the knowledge and all of the wisdom known, to man since the ancient days. Keeper have I been of the secrets of the great race, holder of the key that leads into life. Bringer up have I been to ye, O my children, even from the darkness of the Ancient of Days. List ye now to the words of my wisdom. List ye now to the message I bring. Hear ye now the words I give thee, and ye shall be raised from the darkness to Light.

Vit dette, O mennesker som vandrer sammen med meg, at jeg, Thoth, har all kunnskap og all visdom kjent blant mennesket helt fra fordums dager. Forvalter av hemmelighetene om den prominente rasen har jeg vært, forvalter av nøkkelen som leder til liv. Jeg har løftet dere opp, O mine barn, fra Mørket som har eksistert helt fra fordums dager. Lytt nå til min visdom. Lytt til det budskapet jeg bringer til dere. Hør på ordene jeg gir til dere og dere skal bli løftet fra Mørket til Lyset.

11:4. Far in the past, when first I came to thee, found I thee in caves of rocks. Lifted I thee by my power and wisdom until thou didst shine as men among men. Aye, found I thee without any knowing. Only a little were ye raised beyond beasts. Fanned I ever the spark of thy consciousness until at last ye flamed as men.

Langt tilbake i tid, da jeg først kom til dere, fant jeg dere i huler i fjellet. Med min makt og visdom, løftet jeg dere opp inntil dere skinte blant menneskene. Ja, jeg fant dere uten kunnskap. Bare litt var dere hevet over dyrenes nivå. Alltid har jeg veiledet deres iboende glød av bevissthet, inntil dere til slutt var menn som skinte som lyset fra flammer.

11:5. Now shall I speak to thee knowledge ancient beyond the thought of thy race. Know ye that we of the Great Race had and have knowledge that is more than man's. Wisdom we gained from the star-born races, wisdom and knowledge far beyond man. Down to us had descended the masters of wisdom as far beyond us as I am from thee. List ye now while I give ye wisdom. Use it and free thou shalt be.

Jeg skal nå fortelle om gammel kunnskap langt over den deres rase nå har. Vit at vi som er av den prominente rasen hadde og har kunnskap mer enn den mennesket besitter. Visdom vi mottok av de stjernefødte rasene. Visdom og kunnskap langt over den menneskene besitter. Visdommens mestere steg ned til oss. Mestere med visdom like langt foran vår, som vår visdom er foran deres. Lytt nå til den visdommen jeg vil gi dere. Bruk den og dere skal bli frie.

Vi får høre her om tre 'generasjoner' med spirituell utvikling. Mennesket. Den prominente rasen som Thoth tilhørte og de stjernefødte. Alle generasjonene har vært mennesker. Alle har på et tidspunkt vært på det stadiet mennesker er nå. Alle deltar i den kosmiske flyten av bevissthet som tar til seg mer visdom og kunnskap i en bevegelse tilbake til KILDEN. Den prominente rasen tilførte og tilfører visdom til mennesket. De stjernefødte tilførte og tilfører visdom til den prominente rasen. Men vi må ikke glemme at vi også, på det stadiet vi er, har energetiske bevisstheter som kommer etter oss. Som vi kan hjelpe og veilede.

Emerald Tablets 2:22: Dwell here or leave here when thou desireth, free is Amenti to the son of man. Take thou up Life in what form thou desireth, Child of the Light that has grown among men. Choose thou thy work, for all should must labour, never be free from the pathway of Light.

Veien til lyset er et arbeid alle bevisstheter må utrette uavhengig av hvilket spirituelt nivå de har.

11:6. Know ye that in the pyramid I builded are the Keys that shall show ye the Way into life. Aye, draw ye a line from the great image I builded, to the apex of the pyramid, built as a gateway. Draw ye another opposite in the same angle and direction. Dig ye and find that which I have hidden. There shall ye find the underground entrance to the secrets hidden before ye were men.

Vit dette at i pyramidene jeg bygde, eksisterer nøklene som skal vise dere veien til livet. Ja, dra en linje fra det store bilde jeg bygde til det høyeste punktet på pyramiden bygd som en portal. Dra en annen linje i samme vinkel og retning. Grav og finn det jeg har gjemt. Der skal dere finne en undergrunns inngang til hemmelighetene holdt skjult fra tiden før dere var mennesker.

11:7. Tell ye I now of the mystery of cycles that move in movements that are strange to the finite, for infinite are they beyond knowledge of man. Know ye that there are nine of the cycles; aye, nine above and fourteen below, moving in harmony to the place of joining that shall exist in the future of time.

Jeg forteller dere nå om mysteriene rundt syklusene. Sykluser med bevegelser som er merkelige for de med et begrenset perspektiv. For de er uendelige og langt over menneskets kunnskap. Det er ni sykluser; ja ni over og fjorten under. Disse beveger seg i harmoni mot stedet de skal forenes en gang inn i fremtiden.

11:8. Know ye that the Lords of the Cycles are units of consciousness sent from the others to unify This with the All. Highest are They of the consciousness of all the Cycles, working in harmony with the Law. Know They that in time all will be perfected, having none above and none below, but all One in a perfected Infinity, a harmony of all in the Oneness of All.

Vit dette at Syklusenes Mestere er enheter av bevissthet sendt av de andre for å forene Dette med Altet. De er de mest eksellente bevisstheter av alle sykluser, arbeider i harmoni med loven. De vet at med tiden vil alt bli perfeksjonert, ikke ha noen over eller noen under, men ha samlet alt i en perfekt uendelighet. En harmoni av alt i enhet med ALTET.

11:9. Deep neath the Earth surface in the Halls of Amenti sit the Seven, the Lords of the Cycles, aye, and another, the Lord from below. Yet know thee that in Infinity there is neither above nor below. But ever there is and ever shall be Oneness of All when all is complete. Oft have I stood before the Lords of the All. Oft at the fount of their wisdom have drunken and filled both my body and Soul with their Light.

Dypt nedenfor jordens overflate, i Amentis Haller, sitter de Syv, Syklusenes Mestere. Ja. Og en til. Mesteren nedenfra. Likevel vet dere at i uendeligheten er det verken noe over eller noe under. Alltid er det og alltid vil det være enhet i ALTET når alt er utført. Ofte har jeg stått foran ALTETs Mestere. Ofte har jeg drukket av deres visdom og fylt min kropp og sjel med deres Lys.

11:10. Spake they to me and told me of cycles and the Law that gives them the means to exist. Aye, spake to me the Lord of the Nine saying: O, Thoth, great are ye among Earth children, but mysteries exist of which ye know not. Ye know that ye came from a space-time below this and know ye shall travel to a space-time beyond. But little ye know of the mysteries within them, little ye know of the wisdom beyond. Know ye that ye as a whole in this consciousness are only a cell in the process of growth.

De snakket til meg og belærte meg om syklusene og om loven som danner grunnlaget for deres eksistens. Ja, Mester NI sa: O Thoth, stor er du blant jordens barn, men det eksisterer mysterier selv ikke du kjenner til. Du vet at du kommer fra en rom-tid under den du eksisterer i nå og du vet at du skal reise til en rom-tid over. Men lite vet du om mysteriene i dem. Lite om mysteriene utenfor. Vit dette, at du i det store bildet av bevissthet bare er en celle under utvikling.

Rom-tid er en dimensjon. En modulasjon med en frekvens i et universelt medium hvor bevisstheter kan eksistere.

11:11. The consciousness below thee is ever-expanding in different ways from those known to thee. Aye, it, though in space-time below thee, is ever growing in ways that are different from those that were part of the ways of thine own. For know that it grows as a result of thy growth but not in the same way that thou didst grow. The growth that thou had and have in the present have brought into being a cause and effect.

Bevisstheter under deg ekspanderer for alltid i ulike retninger i forhold til de du kjenner. Ja, i rom-tid under deg, utvikles bevisstheter ulikt i forhold til hvordan de utvikles hos deg. For vit dette, at deres bevissthet vokser som et resultat av den veksten som allerede har skjedd. Veksten som har skjedd og som skjer, bringer frem en årsak og virkning for fremtiden.

Alle er vi på vei mot lyset. Men veien dit varierer. I hver dimensjon har det skjedd og skjer en utvikling som påvirker videre vekst gjennom loven om årsak og virkning. Naturen med dens utallige arter rundt oss gir oss et bilde av en slik utvikling gjennom dens uendelige og kreative streben etter lyset.

11:12. No consciousness follows the path of those before it, else all would be repetition and vain. Each consciousness in the cycle it exists in follows its own path to the ultimate goal. Each plays its part in the Plan of the Cosmos. Each plays its part in the ultimate end. The farther the cycle, the greater its knowledge and ability to blend the Law of the whole.

Ingen bevissthet følge de som har gått forut, siden dette ville skape gjentagelser og dermed være bortkastet. Hver bevissthet i den syklus den tilhører, følger sin egen vei til det store målet. Hver bevissthet utspiller sin rolle i den store kosmiske plan. Alle utgjør en del av den ultimate slutt. Jo lenger en syklus har eksistert, jo større kunnskap rommer den og jo større er evnen til å smelte sammen med lovene som styrer alt.

Det store målet er å smelte sammen med KILDEN. Bli en del av lyset som utgjør KILDEN. Bevisstheter har da tilbakelagt en lang reise både i tid, rom og frekvenser. Disse har rukket å utvikle seg og tar med seg økt kunnskap tilbake til KILDEN. Vi ser her at bevisstheter på denne reisen er fragmenter av KILDEN. At KILDEN styrer alt og sender ut bevisst energi som skal transformeres i en tilnærmingsvis uendelighet så lenge en syklus varer. Se Kosmologi.

11:13. Know ye, that ye in the cycles below us are working the minor parts of the Law, while we of the cycle that extends to Infinity take of the striving and build greater Law.

Vit dette, at I syklusene under oss, arbeides det med lavere lover, mens vi i syklusen nærmere uendeligheten, jobber med høyere lover.

11:14. Each has his own part to play in the cycles. Each has his work to complete in his way. The cycle below thee is yet not below thee but only formed for a need that exists. For know ye that the fountain of wisdom that sends forth the cycles is eternally seeking new powers to gain.

Enhver har sin egen rolle å spille i syklusen. Enhver har, på sin måte, sitt eget arbeid å fullføre. Syklusen under dere, er ikke under, men er kun skapt på grunn av et eksisterende behov. For vit dette at visdommens fontener som frembringer syklusene, alltid søker å oppnå mer makt.

11:15. Ye know that knowledge is gained only by practice, and wisdom comes forth only from knowledge, and thus are the cycles created by Law. Means are they for the gaining of knowledge for the Plane of Law that is the Source of the All.

Vit dette at kunnskap oppnås kun ved praktisering og visdom oppnås kun ved kunnskap. Og på den måten er syklusene skapt ved lov. Syklusene er et middel for å oppnå kunnskap om planet som inneholder loven som er kilden til ALTET.

11:16. The cycle below is not truly below but only different in space and in time. The consciousness there is working and testing lesser things than those ye are. And know, just as ye are working on greater, so above ye are those who are also working as ye are on yet other laws.

Syklusen under dere er ikke egentlig under, men kun forskjellig i rom og tid. Bevissthetene der arbeider og tester lavere lover enn det dere gjør. Og vit dette, at på samme måte som dere arbeider under høyere lover, arbeider de over dere under enda høyere lover.

Vi må alltid strebe mot lyset. Når vi har tatt til oss kunnskap ved å leve under lavere lover, praktisere - kunnskap - visdom, vil vi bli stilt ovenfor høyere lover inntil vi mestrer dem. Da åpner det seg sfærer med enda høyere lover osv.

Jordelivet er ikke et sted hvor man blir født og dør for aldri mer å eksistere. Det er ikke et sted hvor nåværende bevisstheter skal være for evig. Jorden er et sted som har ansvaret for å utvikle bevisstheter innenfor gitte grenser. Når vi kommer hit, er vi klare for de lovene vi skal bryne oss på her. Når vi mestrer disse lovene, forlater vi jorden i sin nåværende form og trer inn i sfærer med høyere lover. Hvor lang tid dette tar varierer, men ganske sikkert har syklusene en rolle her. Jeg snakker da om Det Store År og sykluser som varer enda lengre, avhengig av livsform. Et menneske stilles ovenfor andre lover enn et dyr. Hvilket plan man utvikles i, har også sitt å si.

Det er mørket som forteller oss at vi ikke vet hvem vi er. Hva livet er. Hvorfor vi er her. Kommersialismen vil at vi skal konsumere mest mulig og dermed blir det visket i våre ører at livet er kort. At livet ikke har noen annen mening enn å konsumere. At blir vi trist og lei og føler at livet er meningsløst, er ikke meditasjon og stillhet svaret, men å dra til nærmeste kjøpesenter. Men når vi lytter inn i meditasjon, ser vi imidlertid veien. Retningen. DAO.

11:17. The difference that exists between the cycles is only in ability to work with the Law. We, who have being in cycles beyond thee, are those who first came forth from the Source and have in the passage through time-space gained ability to use Laws of the Greater that are far beyond the conception of man. Nothing there is that is really below thee but only a different operation of Law.

Forskjellen mellom syklusene ligger i forskjellen i evnen til å følge loven. Vi, som har vært i en syklus over dere, er de som først sprang ut fra KILDEN. I vår vandring gjennom passasjen tid og rom, har vi oppnådd evnen til å bruke høyere lover. Lover som er langt utenfor rekkevidden av menneskets forstand. Det er ingenting under dere, men en bruk av loven på et annet nivå.

Alt i universet styres med lov. På skolen har vi lært om noen av de fysiske lovene. Som for eksempel bølger i ulike medier. Men universet er fult av lover. Gjennom å eksistere som bevisstheter i ulike tilstander, tar vi til oss en stadig større del av loven. Loven binder oss ikke. Den frigjør oss. Det er mangel på kunnskap og evne til å etterleve loven som binder oss. Jo mer av loven vi mestrer, jo mer lys blir vi. Og jo mer frihet oppnår vi. Det finnes mestere som ved å vise balanse, kjærlighet og tålmodighet, kan skape vennskap mellom fiender. De fleste er vell kanskje der. Og på den måten er de mestere. Vi har mestere som kan bli lys med viljen. Der er kanskje ikke alle. Men vi har også mestere som ligger langt over dette. Som for våre mestere som kan bli lys med viljen, til å ligne førsteklassinger.

Det er viktig å ha kunnskap om tilstanden til bevissthetene når de er på de ulike stadiene. Som menneske, kan tilstanden være alt fra et hårete vesen som gjemmer seg i sin grotte sammen med sin klubbe til siviliserte mennesker som søker over alt fred! Som mestrer lyset. Døden og livet. Midt i mellom disse ytterpunktene har vi alle tenkelige variasjoner. Mennesker som liker å utnytte andre. Mennesker som verdsetter penger mer enn andres liv. Mennesker som søker fred, men er rotløse og lurer på hva meningen med livet er. Og blant alle disse ulikhetene, har vi energetiske vesener som ikke hører hjemme her. Men som KILDEN i sin fullkomne visdom har latt være her for at vi skal lære nok en lov. I alt det ufullkomne, finner vi en uendelig fullkommenhet.

11:18. Look thee above or look thee below, the same shall ye find. For all is but part of the Oneness that is at the Source of the Law. The consciousness below thee is part thine own as we are a part of thine.

Se mot syklusene over og mot syklusene under, og dere vil finne det samme. For alt er en del av ALTET som er kilden til loven. Bevissthetene under dere er en del av deres egen bevissthet på samme måte som vår bevissthet er en del av deres.

11:19. Ye, as a child had not the knowledge that came to ye when ye became a man. Compare ye the cycles to man in his journey from birth unto death, and see in the cycle below thee the child with the knowledge he has; and see ye yourself as the child grown older, advancing in knowledge as time passes on. See ye, We, also, the child grown to manhood with the knowledge and wisdom that came with the years.

Dere, som et barn, har ikke den samme kunnskapen som dere har når dere blir voksne. Sammenlign syklusene med et menneske på dets reise fra fødsel til død. Sammenlign syklusene under med kunnskapsnivået til barnet. Se på deres eget kunnskapsnivå som kunnskapsnivået til barnet når det blir eldre og hvordan kunnskapsnivået øker med tiden. Sammenlign vår kunnskap med kunnskapen barnet har når det har blitt voksent.

11:20. So also, O Thoth, are the cycles of consciousness, children in different stages of growth, yet all from the one Source, the Wisdom, and all to the Wisdom returning again.

På den måten, O Thoth, er syklusene av bevissthet som barn på ulike utviklingstrinn. Likevel er alle fra samme kilde, visdommen, og alle vil returnere til visdommen.

11:21. Ceased then He from speaking and sat in the silence that comes to the Lords. Then again spake He unto me, saying: Oh Thoth, long have We sat in Amenti, guarding the flame of life in the Halls. Yet know, we are still part of our Cycles with our Vision reaching unto them and beyond. Aye, know we that of all, nothing else matters excepting the growth we can gain with our Soul.

Han stoppet å snakke og satt i stillhet som Mesterne gjør. Så igjen snakket han til meg og sa: O Thoth, lenge har vi sittet i Amentis haller og voktet livets flamme. Men vit dette at vi fremdeles er en del av våre sykluser med våre bilder som når dem og de utenfor. Ja, vi vet at ingen ting annet teller enn veksten vi kan oppnå med våre sjeler.

11:22. Know we the flesh is fleeting. The things men count great are nothing to us. The things we seek are not of the body but are only the perfected state of the Soul. When ye as men can learn that nothing but progress of Soul can count in the end, then truly ye are free from all bondage, free to work in a harmony of Law.

Vi vet at det å ha en kropp er flyktig. De tingene som mennesket verdsetter høyt, er ingenting for oss. Det vi søker, er ikke av legemet, men kun en perfeksjon av sjelen. Når mennesket lærer at en utvikling av sjelen er det eneste som teller til slutt, vil det i sannhet være fri fra fangenskap. Fri til å arbeide i harmoni med loven.

11:23. Know, O man, ye should aim at perfection, for only thus can ye attain to the goal. Though ye should know that nothing is perfect, yet it should be thy aim and thy goal. Ceased again the voice of the Nine, and into my consciousness the words had sunk. Now, seek I ever more wisdom that I may be perfect in Law with the All.

Vit dette, O menneske, du skulle ha perfeksjon som mål. For det er kun det som fører deg til målet. Selv om du skulle vite at ingenting er perfekt, så skulle likevel det være ditt mål. Stemmen til NI forsvant igjen og ordene som hadde blitt sakt, trengte inn i min sjel. Nå søker jeg alltid etter mer visdom, slik at min evne til å leve etter ALTETs lov kan bli perfekt.

11:24. Soon go I down to the Halls of Amenti to live beneath the cold flower of life. Ye whom I have taught shall nevermore see me. Yet live I forever in the wisdom I taught.

Snart skal jeg gå ned til Amentis haller for å leve under den kalle livets blomst. De av dere som jeg har undervist, skal aldri mer se meg. Likevel lever jeg alltid i visdommen jeg underviste.

11:25. All that man is, is because of his wisdom. All that he shall be is the result of his cause.

Alt et menneske er, er det på grunn av dets visdom. Alt som det skal bli, er et resultat av dets årsak.

Årsak - virkning. Årsak er intensjonen for fremtiden. De mentale bildene som blir skapt. Emosjonene.

11:26. List ye, now to my voice and become greater than common man. Lift thine eyes upward, let Light fill thy being, be thou ever Children of Light. Only by effort shall ye grow upward to the plane where Light is the All of the All. Be ye the master of all that surrounds thee. Never be mastered by the effects of thy life. Create then ever more perfect causes and in time shalt thou be a Sun of the Light

Lytt dere nå til min røst og bli større en den vanlige mann. Løft deres øyne oppover og la lyset fylle dere. Vær alltid Lysets Barn. Kun ved anstrengelse vil dere vokse oppover til planet hvor alt er lys. Vær mestere over alt som omgir dere. Aldri bli overvunnet av effektene av ditt liv. Skap alltid mer perfekte årsaker og med tiden vil dere bli Lysets Sol.

Dette er en av de viktigste versene i Emerald Tablets. Det er tre temaer som tas opp.

1. Skal vi vokse som mennesker, skal vår sjel utvikles, løfter vi våre øyne mot lyset. Vi står i mørket og strekker våre armer over hodet. Vi henvender oss til lyset og ber om at vi må bly fylt med lys. At vi må trekkes ut av mørket og inn i lyset. Vi frembringer en intensjon i våre følelser om at dette skal skje. Den subtile endringen kan være vanskelig å oppdage. Men lar vi dette bli et daglig rituale, vil vi gradvis se en vekst.

2. Overgangen fra Det Store Mentale Plan til Det Store Spirituelle Plan. Overgangen fra en tilværelse med en fysisk kropp til en tilværelse med en kropp av lys frigjort fra reinkarnasjoner på denne jorden. Emerald Tablets forteller oss at denne overgangen ikke kan inntreffe uten anstrengelser.

3. Årsak og virkning. Våre liv i dag er resultatet av en virkning som frembringes av tidligere årsaker. Vi former hele tiden fremtiden med dette prinsippet. Thoth ber oss om at vi må riste av oss konsekvensene av tidligere årsaker og hele tiden være fokusert på å skape bedre fremtidige virkninger ved å ha riktige årsaker i dag. Når vi i punkt 1 over hever våre armer og ber om å bli fylt med lyset, er det en årsak som vil lede til en virkning i fremtiden. I punkt 2 over, blir vår oppmerksomhet rettet mot overgangen mellom 2 store plan. Årsak er å ha som intensjon å passere barrierene mellom dem. Dermed vil virkningen komme.

Vi ser at vi blir det vi tror. Vi blir det vi tenker. Vår fremtid formes av virkninger som er resultater av årsaker. Å skape med den 1. delen av skapelsen, er en årsak som alltid vil føre til en virkning. Dermed forstår vi hvor viktig kunnskap er. Hvor viktig visdom er. Hvor viktig det er å ha riktig retning. DAO. For vi har all makt. Men denne fører oss ikke mot lyset hvis vi ikke kjenner til lyset. Hvis vi ikke kjenner til planen KILDEN har med oss som bevisste energier i syklusens langsomme kosmiske bevegelse. Hvis vi ikke kjenner til reinkarnasjoner, det store år og andre sykluser som vårt kosmiske univers er fult av. Vi er evige og eksisterer i en evig strøm av bevisst energi. Strømmen beveger seg mot lyset gjennom 3 plan. Det Store Fysiske Plan. Det Store Mentale Plan. Det Store Spirituelle Plan. Verset forteller oss at når vi skal utføre spranget fra Det Store Mentale Plan som mennesket befinner seg på i dag, og til Det Store Spirituelle Plan, må dette skje med en kraftanstrengelse. Gjennom å skape årsaker som resulterer i virkninger.

Se Kybalion, CHAPTER VIII. THE PLANES OF CORRESPONDENCE og CHAPTER XII - CAUSATION.

11:27. Free, let thine soul soar ever upward, free from the bondage and fetters of night. Lift thine eyes to the Sun in the sky-space. For thee, let it be a symbol of life. Know that thou art the Greater Light, perfect in thine own sphere, when thou art free. Look not ever into the blackness. Lift up thine eyes to the space above. Free let thine Light flame upward and shalt thou be a Child of the Light.

La deres sjel sveve fritt oppover. Fri fra fangenskap og nattens lenker. Løft deres øyne mot solen i deres dimensjon. La den bli for dere et symbol på liv. Vit at i dere befinner det større lys seg, perfeksjonert i deres egen sfære når dere er blitt fri. Se aldri mot mørket. Løft deres blikk mot sfærene over. La deres flamme lyse oppover og dere skal bli et Lysets Barn.

Tavle 12: Loven om årsak og virkning og profetiens nøkkel

12:1. List ye, O man, to the words of my wisdom, list to the voice of Thoth, the Atlantean. Conquered have I the Law of time-space. Knowledge have I gained of the future of time. Know I that man in his movement through space-time shall ever be One with the All.

Lytt, O menneske, til ordenen i min visdom. Lytt til Thoth's stemme. Thoth fra Atlantis. Jeg har seiret over loven som eksisterer i tid og rom. Kunnskap har jeg oppnådd om fremtiden. Jeg vet at mennesket gjennom sin reise i tid - rom, alltid vil ende opp med å bli ett med ALTET.

12:2. Know ye, O man, that all of the future is an open book to him who can read. All effect shall bring forth its causes as all effects grew from the first cause. Know ye the future is not fixed or stable but varies as cause brings forth an effect. Look in the cause thou shalt bring into being, and surely thou shalt see that all is effect.

Vit dette, O menneske, at fremtiden er som en åpen bok for den som kan lese. Alle årsaker vil bringe frem deres tilhørende virkninger på samme måte som alle virkninger frembringes av den første årsak. Vit dette at fremtiden ikke er fastbestemt, men varierer med årsakene som bringer frem sine virkninger. Med sikkerhet skal dere se at alt er virkning.

Fremtiden er som et nytt landskap som hele tiden skapes foran våre føtter etter hvert som vi går. I dag med sine årsaker, skaper vi morgendagen på grunn av årsakenes virkninger. Når vi forstår at universet er mentalt, forstår vi også at årsak kan være fantasi. En fantasi i dag skaper en realitet i morgen. Etterhvert vil vår skapelse av morgendagen bli mer og mer mental. Våre tolkninger av verden og 'sannheten' blir mindre og mindre rigide etterhvert som vi lærer at alle muligheter ligger åpne. Energiflyten i våre kropper blir bedre, og helsen styrkes. Etter hvert slutter vi å fokusere på begrensninger og konsentrerer oss i stedet på muligheter. Vi benytter vår iboende forestillingsevne og får etterhvert kontakt med kvantefeltet som begynner å gi oss subtile kjærtegn, også kalt synkroniteter. Vi oppdager at viljen påvirker styrken i kvantefeltets respons. Vi beveger oss i retning av å bli bevisst lys.

Albert Einstein: «Fantasi er viktigere enn kunnskap».

12:3. So, O man, be sure the effects that ye bring forth are ever causes of more perfect effects. Know ye the future is never in fixation but follows man's free will as it moves through the movements of time-space toward the goal where a new time begins.

Så, O menneske, sørg for at virkninger dere skaper, alltid kommer fra årsaker fra mer perfeksjonerte virkninger. Vit at fremtiden aldri er forutbestemt, men følger menneskets frie vilje mens det beveger seg gjennom tid og rom mot målet hvor tiden begynner på nytt.

Mennesket med dets begrensede visdom, har ingen forutsetninger for å forstå fult ut det guddommelige i skaperverket. Men det kan ha som intensjon å komme nærmere et slikt mål. Vi blir derfor bedt om å skape årsaker som resulterer i virkninger som gjør at vi har forutsetninger for å skape mer perfekte årsaker. På den måten vandrer vi igjennom tid - rom og ulike plan oppover mot lyset.

De av oss som har fått regresjonsterapi, har kanskje fått vite at de i tidligere liv tok beslutninger som har påvirket dem i flere senere liv. En intens mental beslutning i et sårt øyeblikk. På samme måte kan vi ta gode og hensiktsmessige mentale beslutninger hele tiden og på den måten oppnå virkninger som er av det gode. Akselerere vår vandring i tid - rom mot lyset.

12:4. Man can only read the future through the causes that bring the effects. Seek ye within the causation and surely ye shall find the effects.

Menneske kan kun lese fremtiden gjennom å observere årsakene som bringer frem virkningene. Søk i årsakssammenhengene og dere skal finne virkningene.

12:5. List ye, O man, while I speak of the future, speak of the effect that follows the cause. Know ye that man in his journey light-ward is ever seeking escape from the night that surrounds him, like the shadows that surround the stars in the sky and like the stars in the sky-space, he, too, shall shine from the shadows of night.

Lytt, O menneske, mens jeg snakker om fremtiden. Mens jeg snakker om virkningene som følger årsakene. Vit dette at mennesket på sin lysreise, alltid søker å unnslippe natten som omgir ham på samme måte som skyggene som omkranser stjernene på himmelen og stjernenes skinn gjennom nattens mørke.

12:6. Ever his destiny shall lead him onward until he is One with the Light. Aye, though his way lies midst the shadows, ever before him glows the Great Light. Dark though the way be yet shall he conquer the shadows that flow around him like night.

Skjebnen skal alltid lede mennesket fremover inntil det er ett med Lyset. Ja, dets vei er fylt med skygger, mens det store Lyset alltid skinner foran det. Veien er mørk, men mennesket skal likevel beseire skyggene som omkranser det som natten.

12:7. Far in the future, I see man as Light-born, free from the darkness that fetters the Soul, living in Light without the bounds of the darkness to cover the Light that is Light of their Soul.

Langt inn i fremtiden ser jeg mennesket bli født av Lyset. Fri fra mørket som binder sjelen. Jeg ser at det lever i Lyset uten Mørkets begrensninger som dekker til Lyset som er Lyset fra sjelen.

12:8. Know ye, O man, before ye attain this that many the dark shadows shall fall on your Light striving to quench with the shadows of darkness the Light of the Soul that strives to be free.

Vit dette, O menneske, at før dere oppnår dette, vil mange Mørke skygger dekke til din sjel og forsøke å kvele sjelens Lys som strever med å bli fri.

12:9. Great is the struggle between Light and darkness, age old and yet ever new. Yet, know in a time, far in the future, Light shall be All and darkness shall fall.

Stor er striden mellom Lyset og Mørket, en strid som er både gammel og ny. Likevel, vit at på et tidspunkt langt inn i fremtiden, skal alt bli Lys og Mørket skal falle.

12:10. List ye, O man, to my words of wisdom. Prepare and ye shall not bind your Light. Man has risen and man has fallen as ever new waves of consciousness flow from the great abyss below us toward the Sun of their goal.

Lytt, O menneske, til mine ord om visdom. Vær forberedt, og dere skal ikke få bundet deres Lys. Mennesket har reist seg og det har falt i takt med nye bølger av bevissthet som har strømmet fra den store avgrunnen under oss og mot solen som har vært deres mål.

12:11. Ye, my children, have risen from a state that was little above the beast, until now of all men ye are greatest. Yet before thee were others greater than thee. Yet tell I thee as before thee others have fallen, so also shall ye come to an end.

Ja, mine barn har reist seg fra en tilstand litt over det å være et villdyr, til å bli de største av alle mennesker. Likevel var det før dere mennesker større enn dere. Mennesker som falt. Og på samme måte skal dere komme til en slutt.

Mennesket er utsatt for ulike sykluser som medfører at mennesket er eksponert både for mørk og lys bevissthet. Et eksempel er Det Store År. Men det finnes også andre sykluser. Kunnskapen om disse syklusene er tapt og blir derfor ikke hensyntatt når våre historikere forsøker å legge brikkene i historiens puslespill. Utviklingen blir derfor lineær og menneskets nåværende posisjon med sin materialisme og vitenskapelige fokus skal vokse inn i himmelen for aller første gang. En absurb tanke.

12:12. And upon the land where ye dwell now, barbarians shall dwell and in turn rise to Light. Forgotten shall be the ancient-wisdom, yet ever shall live though hidden from men.

Og i det land dere oppholder dere nå, skal villmenn dvele og i sin tur bevege seg mot Lyset. Fordums visdom skal bli glemt, men likevel leve, men være gjemt for mennesket.

Bevisstheter kommer til jorden og de reiser herfra når de har nådd et visst spirituelt utviklingstrinn. Gjennom en lang rekke med reinkarnasjoner, utvikles mennesket og tar til seg mer lys. På et tidspunkt er døden overvunnet, og det er ikke behov for flere reinkarnasjoner. Bevisstheten er klar til å reise videre.

12:13. Aye, in the land thou callest Khem, races shall rise and races shall fall. Forgotten shalt thou be of the children of men. Yet thou shalt have moved to a star-space beyond this leaving behind this place where thou has dwelt.

Ja, i det landet dere kaller Khem, skal menneskeraser reise seg og de skal falle. Dere skal bli glemt av menneskenes barn. Og dere skal bli flyttet til en stjernehimmel over denne som dere forlater og som dere har eksistert i.

12:14. The Soul of man moves ever onward, bound not by any one star. But ever moving to the great goal before him where he is dissolved in the Light of the All. Know ye that ye shall ever go onward, moved by the Law of cause and effect until in the end both become One.

Menneskets sjel beveger seg alltid fremover ubundet til en enkelt stjerne. Den beveger seg alltid mot det store målet lengre frem hvor den skal smelte sammen med ALTETs Lys. Vit at dere alltid må bevege dere videre ved hjelp av prinsippet om årsak og virkning inntil begge blir ett.

Vi tenker kanskje at bevissthet kun hører hjemme i et menneske og kanskje i et dyr. Men bevissthet finner vi i byggeklossene i kvantefysikken og vi finner bevissthet i lysets engler som har gått forut. Uansett på hvilket stadium bevisstheten befinner seg, trekkes det mot en fremtidig sammensmeltning med et universelt lys.

Vi tenker kanskje at vi vil miste vår identitet når vi skal smelte sammen med et universelt lys. At vi vil opphøre. Men nei. La ikke separasjonen vi føler som mennesker, få oss til å tenke at sjelens lys ikke er en gnist utsprunget av det store himmelske lys. Vi skal hjem! Og da er det nettopp det å miste vår identitet vi skal. Når vi innser at vi er ett. Ikke bare med den vi elsker, men også alt vi har rundt oss. Med dyrene. Med plantene. Med universet. Å beskytte sin identitet som et menneske, skaper konflikter. For vi forstår ikke da hva vi er. I strømmen av bevisstheter, som i en sakte kosmisk rørelse beveger seg mot det store universelle lys, smelter disse bevissthetene sammen i en gradvis prosess. Å smelte sammen inntreffer ikke bare når vi når det store universelle lys. Når vi er klare til å forenes i en større bevisst enhet, inntreffer dette.

Når vi beveger oss mot det store universelle lys, fjerner vi oss mer og mer fra individet og ser/føler oss mer og mer som en del av noe større. Når dette inntreffer, trekker ikke vi et våpen for å beskytte det som er vårt. En slik tanke gir ingen mening. Vi blir solidariske og ønsker andres ve og vel like høyt som vårt. I naturen ser vi dyrene og hvordan de kjemper for å overleve. Vi ser alfa-hannens rolle i en ulveflokk når det kommer til det å gi rasen størst mulighet til å overleve. Vi ser at de er der vi har vært. De som trakter etter krig for vinnings skyld, henger igjen i noe gammelt. Men gradvis evner vi som mennesker å fjerne oss fra individet og tre inn i en større enhetsforståelse. Denne bevegelsen er en del av den store kosmiske flyten.

12:15. Aye, man, after ye have gone, others shall move in the places ye lived. Knowledge and wisdom shall all be forgotten, and only a memory of Gods shall survive. As I to thee am a God by my knowledge, so ye, too shall be Gods of the future because of your knowledge far above theirs. Yet know ye that all through the ages, man shall have access to Law when he will.

Ja, menneske, etter at dere har reist, skal andre flytte inn. All kunnskap og visdom skal bli glemt og kun et minne om gudene skal overleve. På samme måte som jeg er en Gud for dere på grunn av min kunnskap, skal dere bli fremtidens guder på grunn av den kunnskapen dere bærer og som vil være større enn kunnskapen til de dere vil være guder for. Men vit dette at gjennom alle tider, skal mennesket ha tilgang til loven når det ønsker det.

Thoth vitner om den kosmiske flyten hvor vi gradvis tar til oss mer og mer kunnskap og visdom. Går vi til mytologiene, er kunnskapen om gudene blitt myter og vi forstår ikke at gudene en gang var.

12:16. Ages to come shall see revival of wisdom to those who shall inherit thy place on this star. They shall, in turn, come into wisdom and learn to banish the darkness by Light. Yet greatly must they strive through the ages to bring unto themselves the freedom of Light.

Tiden som komme skal vise at visdom på nytt oppstår blant de som skal arve deres plassen på denne stjernen. De skal, i sin tur, oppnå visdom og lære å forvise Mørket med Lyset. Likevel må de storlig streve i løpet av deres tid her for å bringe dem selv til lysets frihet.

12:17. Then shall there come unto man the great warfare that shall make the Earth tremble and shake in its course. Aye, then shall the Dark Brothers open the warfare between Light and the night.

Deretter skal den store striden som vil få jorden til å skjelve og riste på dens kurs komme. Ja, da skal Mørkets Brødre starte striden mellom Lyset og Mørket.

12:18. When man again shall conquer the ocean and fly in the air on wings like the birds; when he has learned to harness the lightning, then shall the time of warfare begin. Great shall the battle be twixt the forces, great the warfare of darkness and Light.

Når mennesket igjen skal erobre havet og fly i luften på vinger som fuglene, når det har lært å tøyle lynet, da skal striden begynne. Stor skal krigen mellom de to kreftene bli. Stor skal krigen mellom Lyset og Mørket bli.

Vi leser her at mennesket på nytt, om og om igjen, kommer dit i sin teknologiske utvikling at de kan fly i luften og tøyle lynet som betyr å skape elektrisitet. Disse hendelsene er tidsmerker i historiens løp som innleder en intensivering av striden mellom mørket og lyset. En intensivering av striden mellom lyset og mørket på denne måten kan antyde at mennesket er i ferd med å nå en spirituell utvikling som gjør at tiden for en transformasjon nærmer seg og at mørket motarbeider nettopp dette.

12:19. Nation shall rise against nation using the dark forces to shatter the Earth. Weapons of force shall wipe out the Earth-man until half of the races of men shall be gone. Then shall come forth the Sons of the Morning and give their edict to the children of men, saying: O men, cease from thy striving against thy brother. Only thus can ye come to the Light. Cease from thy unbelief, O my brother, and follow the path and know ye are right.

Nasjon skal reise seg mot nasjon og bruke mørkets krefter for å knuse jorden. Våpen med energi (atomvåpen) skal utslette menneskene inntil halvparten er borte. Så skal morgenens sønner komme og gi ordre til menneskenes barn: O mennesker, la striden med din bror opphøre. Kun på den måten kan du komme til Lyset. Kom til troen, O min bror, følg veien og vit da at du gjør det rette.

12:20. Then shall men cease from their striving, brother against brother and father against son. Then shall the ancient home of my people rise from its place beneath the dark ocean waves. Then shall the Age of Light be unfolded with all men seeking the Light of the goal. Then shall the Brothers of Light rule the people. Banished shall be the darkness of night.

Da skal menneskenes streben etter å kjempe mot hverandre opphøre, bror mot bror og far mot sønn. Så skal det fordums hjem til mitt folk komme opp fra havets mørke bølger. Så skal perioden hvor Lyset dominerer, bli synliggjort for alle som søker målet som ender i lyset. Så skal Lysets Brødre regjere over menneskene. Og Nattens Mørke skal bli forvist.

12:21. Aye, the children of men shall progress onward and upward to the great goal. Children of Light shall they become. Flame of the flame shall their Souls ever be. Knowledge and wisdom shall be man's in the great age for he shall approach the eternal flame, the Source of all wisdom, the place of beginning, that is yet One with the end of all things.

Ja, menneskenes barn skal utvikles videre mot det store mål og bli Lysets Barn. Deres sjeler skal for alltid bli som flammenes flamme. Kunnskap og visdom skal tilhøre mennesket i perioden hvor Lyset dominerer, for det skal bli den evige flamme, kilden til all visdom, stedet hvor alt begynte, men som likevel er ett med slutten på alt.

Vi blir fortalt at en syklus har en start og en slutt som skal forenes. At mennesket utvikles så lenge den beveger seg i syklusen. At lys er en naturlig tilstand det transformeres til, når det har tatt til seg tilstrekkelig med kunnskap om lovene.

12:22. Aye, in a time that is yet unborn, all shall be One and One shall be All. Man, a perfect flame of this Cosmos, shall move forward to a place in the stars. Aye, shall move even from out of this space-time into another beyond the stars.

Ja, på et fremtidig tidspunkt, skal alt bli ett og ett bli alt. Mennesket, en perfekt flamme av dette kosmos, skal bevege seg mot en plass blant stjernene. Ja, det skal til og med bevege seg ut av denne dimensjonen og inn i andre dimensjoner, hinsidiges stjernene.

12:23. Long have ye listened to me, O my children, long have ye listened to the wisdom of Thoth. Now I depart from ye into darkness. Now go I to the Halls of Amenti, there to dwell in the future when Light shall come again to man. Yet, know ye, my Spirit shall ever be with thee, guiding thy feet in the pathway of Light.

Lenge har dere lyttet til meg, O mine barn. Lenge har dere lyttet til Thots visdom. Jeg forlater dere nå til fordel for Mørket når jeg nå går til Amentis haller hvor jeg skal dvele inntil Lyset igjen skal være hos mennesket. Likevel, vit dette at min ånd skal alltid være med dere og veilede deres skritt på veien mot lyset.

Verset forteller oss at mennesket har lyset hos seg i perioder. Når lyset ikke er hos mennesket, forlater Thoth dem og reiser ned til Amentis haller.

Trismegistus; Asclepius III: And so the gods will depart from mankind, a grievous thing!, and only evil angels will remain, who will mingle with men, and drive the poor wretches by main force into all manner of reckless crime, into wars, and robberies, and frauds, and all things hostile to the nature of the soul. Then will the earth no longer stand unshaken, and the sea will bear no ships; heaven will not support the stars in their orbits, nor will the stars pursue their constant course in heaven; all voices of the gods will of necessity be silenced and dumb; the fruits of the earth will rot; the soil will turn barren, and the very air will sicken in sullen stagnation. After this manner will old age come upon the world. Religion will be no more; all things will be disordered and awry; all good will disappear.

But when all this has befallen, Asclepius, then the Master and Father, God, the first before all, the maker of that god who first came into being, will look on that which has come to pass, and will stay the disorder by the counterworking of his will, which is the good. He will call back to the right path those who have gone astray; he will cleanse the world from evil, now washing it away with waterfloods, now burning it out with fiercest fire, or again expelling it by war and pestilence. And thus he will bring back his world to its former aspect, so that the Kosmos will once more be deemed worthy of worship and wondering reverence, and God, the maker and restorer of the mighty fabric, will be adored by the men of that day with unceasing hymns of praise and blessing. Such is the new birth of the Kosmos; it is a making again of all things good, a holy and awe-striking restoration of all nature; and it is wrought in the process of time by the eternal will of God. For Gods will has no beginning; it is ever the same, and as it now is, even so it has ever been, without beginning. For it is the very being of God to purpose good.

12:24. Guard ye the secrets I leave with thee, and surely my spirit will guard thee through life. Keep thine eyes ever on the pathway to wisdom. Keep the Light as thy goal evermore. Fetter not thy Soul in bondage of darkness; free let it wing in its flight to the stars.

Beskytt hemmelighetene jeg overlater til dere og vit med sikkerhet at min ånd vil beskytte dere gjennom livet. Hold øynene alltid på veien som fører til visdom. Ha alltid lyset som deres mål. La ikke sjelen bli fanget av Mørket, men la den fly på sine vinger mot stjernene.

12:25. Now I depart thee to dwell in Amenti. Be thou my children in this life and the next. The time will come when ye, too, shall be deathless, living from age to age a Light among men.

Nå forlater jeg dere for å dvele i Amenti. Vær mine barn i dette livet og i det neste. Tiden vil komme hvor også dere vil være udødelige og leve fra tidsalder til tidsalder som lys blant menneskene.

12:26. Guard ye the entrance to the Halls of Amenti. Guard ye the secrets I have hidden among ye. Let not the wisdom be cast to barbarians. Secret shall thou keep it for those who seek Light. Now depart I. Receive thou my blessing. Take thou my way and follow the Light.

Vokt inngangen til Amentis haller. Beskytt hemmelighetene jeg har gjemt blant dere. La ikke visdommen bli kastet til barbarene. Behold den hemmelig og gi den kun til de som søker lyset. Nå reiser jeg. Motta mine velsignelser. Gå den veien jeg har gått ved å følge lyset.

12:27. Blend thou thy Soul in the Great Essence. One, with the Great Light let thy consciousness be. Call thou on me when thou dost need me. Use my name three times in a row: Chequetet, Arelich, Volmalites.

La din sjel smelte sammen med det store universelle lyset. La din bevissthet være ett med dette lyset. Kall på meg når dere har behov for det. Si mitt navn tre ganger på rad: Chequetet, Arelich, Volmalites.

Tavle 13: Nøklene til livet og døden

13:1. List ye, O man, hear ye the wisdom. Hear ye the Word that shall fill thee with Life. Hear ye the Word that shall banish the darkness. Hear ye the voice that shall banish the night.

Lytt, O menneske, til min visdom. Hør ordet som skal fylle dere med liv. Hør ordet som skal forvise Mørket. Hør stemmen som skal forvise natten.

13:2. Mystery and wisdom have I brought to my children; knowledge and power descended from old. Know ye not that all shall be opened when ye shall find the oneness of all?

Mysterier og visdom har jeg gitt til mine barn; kunnskap og makt hentet fra en forgangen tid. Vet dere ikke at alt skal bli åpenbart når dere finner enhet med alt?

13:3. One shall ye be with the Masters of Mystery, Conquerors of Death and Masters of Life. Aye, ye shall learn of the flower of Amenti the blossom of life that shines in the Halls. In Spirit shall ye reach that Halls of Amenti and bring back the wisdom that liveth in Light. Know ye the gateway to power is secret. Know ye the gateway to life is through death. Aye, through death but not as ye know death, but a death that is life and is fire and is Light.

Ett skal dere bli med mysterienes mestere, dødens overmenn og livets mestere. Ja, dere skal lære om Amentis blomst full av liv som blomstrer, skinnende i Amentis haller. I ånden skal dere nå Amentis haller og bringe tilbake visdommen som eksisterer i Lyset. Vit at veien til makt er hemmelig. Vit at veien til liv går gjennom døden. Ja, gjennom døden, men ikke den døden dere kjenner. Men døden som er liv, ild og lys.

Etter en lang rekke med reinkarnasjoner, gjentagende fødsler og død, vil vi oppleve en annen død. Ingen fysisk død, men en død som bringer oss til lyset hvor vi hever våre frekvenser og på den måten ikke lenger bærer en fysisk kropp. Den også blir forvandlet til lys. Jesus i hulen er et historisk eksempel. Jesus var ingen frelser, men et lys, et eksempel å følge. Da hans kropp ikke ble funnet, antok man at han var oppstanden. Likevel viste han seg for Maria Magdalena etter denne hendelsen. Jesus var en mester opplært i Østen. Han hadde fått opplæring i livet og døden og mestret begge. Frelseren finner vi ved å se inn. Det samme sted Jesus fant kunnskapen om livet og døden.

13:4. Desireth thou to know the deep, hidden secret? Look in thy heart where the knowledge is bound. Know that in thee the secret is hidden, the source of all life and the source of all death.

Ønsker dere å få kjennskap til de dype og gjemte mysteriene? Søk i hjertet hvor all kunnskap eksisterer. Vit dette at i dere er hemmelighetene skjult. Kilden til alt liv og kilden til all død.

13:5. List ye, O man, while I tell the secret, reveal unto thee the secret of old.

Lytt, O menneske, mens jeg forteller hemmeligheter. Avslører for dere forgangne hemmeligheter.

13:6. Deep in Earth's heart lies the flower, the source of the Spirit that binds all in its form. Or know ye that the Earth is living in body as thou art alive in thine own formed form.

Dypt i jordens hjerte ligger blomsten. Kilden til ånden som binder alt til dets form. Vit dette at jorden også lever i en kropp på samme måte som dere lever i deres egen kropp.

13:7. The Flower of Life is as thine own place of Spirit and streams through the Earth as thine flows through thy form; giving of life to the Earth and its children, renewing the Spirit from form unto form. This is the Spirit that is form of thy body, shaping and moulding into its form.

Livets blomst er som din egen plass for ånden og strømmer gjennom jorden på samme måte som din ånd strømmer gjennom din form. Den gir liv til jorden og dets barn, fornyer ånden fra en form til en annen. Dette er ånden som har en form lik din kropp, former og støper den til kroppens form.

13:8. Know ye, O man, that thy form is dual, balanced in polarity while formed in its form. Know that when fast on thee Death approaches, it is only because thy balance is shaken. It is only because one pole has been lost.

Vit dette, O menneske, at din form er todelt. Balansert i dens polaritet mens den er formet i dens form. Vit dette at hvis døden inntreffer, så er det kun fordi din balanse er ødelagt. Det er kun fordi den ene polen er tapt.

13:9. Know that the secret of life in Amenti is the secret of restoring the balance of poles. All that exists has form and is living because of the Spirit of life in its poles.

Vit at livets hemmelighet i Amenti er hemmeligheten om å gjenopprette polenes balanse. Alt som eksisterer, har en form og lever på grunn av Livets Ånd i dens poler.

Alt som er skapt, har to poler. For eksempel jordkloden med sin nord- og sydpol. Men menneskekroppen har også to poler. Når disse er i balanse, oppstår ikke sykdom. Når livets ånd lever i begge polene.

Vi observerer her et universelt prinsipp. Et uendelig og potent kraftfelt er lydhør for våre intensjoner og emosjoner. I det en skapelse inntreffer, oppstår 2 poler hvor hver av disse er fylt med lys fra dette kraftfeltet.

13:10. See ye not that in Earth's heart is the balance of all things that exist and have being on its face? The source of thy Spirit is drawn from Earth's heart, for in thy form thou are one with the Earth.

Ser dere ikke at i jordens hjerte, eksisterer balansen til alle ting som eksisterer og har eksistert på dens overflate? Kilden til deres ånd er hentet fra jordens hjerte, for i deres form er dere ett med jorden.

13:11. When thou hast learned to hold thine own balance, then shalt thou draw on the balance of Earth. Exist then shalt thou while Earth is existing, changing in form, only when Earth, too, shalt change: Tasting not of death, but one with this planet, holding thy form till all pass away.

Når du har lært å holde din egen balanse, skal du dra veksler på jordens balanse. På den måten skal du eksistere så lenge jorden eksisterer, forandres i form kun når jorden skal forandres. Du skal da ikke smake døden, men være ett med denne planeten og holde deg i din form inntil alt avsluttes.

13:12. List ye, O man, whilst I give the secret so that ye, too, shalt taste not of change. One hour each day shalt thou lie with thine head pointed to the place of the positive pole (north). One hour each day shalt thy head be pointed to the place of the negative pole (south). Whilst thy head is placed to the northward, hold thou thy consciousness from the chest to the head.

Lytt, O menneske, mens jeg gir deg hemmeligheten slik at du også kan unngå aldring. En time hver dag skal du ligge med hodet vendt mot den positive polen (nord). Og en time hver dag skal du ligge med hodet vendt mot den negative polen (syd). Mens du har hodet vendt mot nord, hold da din bevissthet rettet mot området som ligger mellom brystet og hodet.

13:13. And when thy head is placed southward, hold thou thy thought from chest to the feet. Hold thou in balance once in each seven, and thy balance will retain the whole of its strength. Aye, if thou be old, thy body will freshen and thy strength will become as a youth's. This is the secret known to the Masters by which they hold off the fingers of Death. Neglect not to follow the path I have shown, for when thou hast passed beyond years to a hundred to neglect it will mean the coming of Death.

Og når du har hodet vendt mot syd, hold da din bevissthet rettet mot området som ligger mellom brystet og føttene. Hold balansen en gang i hver syv og din balanse vil gjenopprettes i sin helhet. Ja, hvis du er gamle, vil kroppen kvikne til og bli like sterk som en ungdom. Dette er hemmeligheten kjent blant mesterne som de brukte for å holde vekk dødens finger. Forsøm ikke å følge veien jeg har vist deg, for når du har passert 100 år, vil så føre til døden.

13:14. Hear ye, my words, and follow the pathway. Keep thou thy balance and live on in life.

Hør mine ord og følg veien. Oppretthold balansen og la livet fortsette.

13:15. Hear ye, O man, and list to my voice. List to the wisdom that gives thee of Death. When at the end of thy work appointed, thou may desire to pass from this life, pass to the plane where the Suns of the Morning live and have being as Children of Light. Pass without pain and pass without sorrow into the plane where is eternal Light.

Hør, O menneske, og lytt til min stemme. Lytt til min visdom jeg gir deg om døden. Når livet nærmer seg slutten, kan du ha et ønske om å vandre videre. Vandre videre til plan hvor Morgenens Soler og Lysets Barn oppholder seg. Vandre videre uten smerte og sorg hvor evig Lys eksisterer.

13:16. First lie at rest with thine head to the eastward. Fold thou thy hands at the Source of thy life (solar plexus).

Ligg i hvile med hodet vendt mot øst. Fold hendene over Livets kilde. (Solar plexus).

13:17. Place thou thy consciousness in the life seat. Whirl it and divide to north and to south.

Plasser bevisstheten i livssetet. (Solar plexus). Snur og del til nord og til syd.

Når vi har bevisstheten flyttet til området for solar plexus, oppstår det et energifelt der. Se for deg at energifeltet virvler rundt og deles i to lysstråler som beveger seg henholdsvis mot nord og sør.

13:18. Send thou the one out toward the northward. Send thou the other out to the south. Relax thou their hold upon thy being. Forth from thy form will thy silver spark fly, upward and onward to the Sun of the morning, blending with Light, at one with its source.

Send den ene i retning nord. Send den andre i retning syd. Fjern deg fra behovet for å leve i kroppen. Frem fra din form vil din sølvgnist fly, oppover og videre til det blendende Lyset fra Morgenens Sol som er ett med kilden.

13:19. There it shall flame till desire shall be created. Then shall return to a place in a form.

Der skal dens flamme være inntil et ønske om å bli plassert i en form oppstår på nytt.

Emerald Tablets beskriver her stedet hvor sjelene hviler mellom to reinkarnasjoner. Sjelene hviler og undervises. Gradvis oppstår en lyst til å bli født i en ny kropp og tre inn i et nytt liv med nødvendige livsvilkår for å få ytterligere anledning til å rense sjelen og dermed kunne fortsette vandringen mot lyset.

13:20. Know ye, O men, that thus pass the great Souls, changing at will from life unto life. Thus ever passes the Avatar, willing his Death as he wills his own life.

Vit, O menneske, at på den måten vandrer de hellige sjelene videre etter eget ønske. Liv etter liv. På den måten vandrer alltid avataren til sin død i sitt liv etter eget ønske.

13:21. List ye, O man, drink of my wisdom. Learn ye the secret that is Master of Time. Learn ye how those ye call Masters are able to remember the lives of the past.

Lytt, O menneske, drikk av min visdom. Lær om hemmeligheten som gjør deg til en tidens mester. Lær av dem du kaller mestere og som er i stand til å huske livene som har passert.

13:22. Great is the secret yet easy to master, giving to thee the mastery of time. When upon thee death fast approaches, fear not but know ye are master of Death.

Stor er hemmeligheten, men likevel enkel å mestre, som gjør deg til en mester over tiden. Når døden nærmer seg raskt, frykt ikke, men vit at du er en dødens mester.

13:23. Relax thy body, resist not with tension. Place in thy heart the flame of thy Soul. Swiftly then sweep it to the seat of the triangle.

Vær avslappet i kroppen og motstå ikke med anspenthet. Plasser i ditt hjerte sjelens flamme. Flytt den raskt til triangelens sete.

13:24. Hold for a moment, then move to the goal. This, thy goal, is the place between thine eyebrows, the place where the memory of life must hold sway. Hold thou thy flame here in thy brain-seat until the fingers of Death grasp thy Soul. Then as thou pass through the state of transition, surely the memories of life shall pass, too.

Hold flammen der for en kort stund og beveg den så til målet. Målet er plassen mellom dine øyenbryn, plassen hvor minne om livet må eksistere. Hold flammen i setet av hjernen inntil dødens finger griper din sjel. Når du så reiser videre, vær da sikker på at livets minner også skal følge med.

13:25. Then shalt the past be as one with the present. Then shall the memory of all be retained. Free shalt thou be from all retrogression. The things of the past shall live in today.

Så skal fortiden bli ett med nuet. Så skal minnet om alt bli beholdt. Fri skal du bli fra all retrogresjon. Det som var, skal leve i dag.

Tavle 14: Atlantis

14:1. List ye, O Man, to the deep hidden wisdom, lost to the world since the time of the Dwellers, lost and forgotten by men of this age.

Lytt, O menneske, til den godt gjemte visdommen som er tapt for verden siden Mesterens tid. Tapt og gjemt av menneskene i denne tiden.

14:2. Know ye this Earth is but a portal, guarded by powers unknown to man. Yet, the Dark Lords hide the entrance that leads to the Heaven-born land. Know ye, the way to the sphere of Arulu is guarded by barriers opened only to Light-born man.

Vit dette at jorden er ikke annet enn en portal bevoktet av krefter ukjent for mennesket. Likevel, Mørkets Mestere gjemmer inngangen som leder til himmelen. Vit at veien til Arulus sfærer er bevoktet av barrièrer som kun åpnes for den som har blitt født av Lyset.

14:3. Upon Earth, I am the holder of the keys to the gates of the Sacred Land. Command I, by the powers beyond me, to leave the keys to the world of man.

På jorden er det jeg som holder nøklene til veiene til det Hellige Land. Derfor befaler jeg, med kraft fra oven, å overlate nøklene til menneskenes verden.

14:4. Before I depart, I give ye the Secrets of how ye may rise from the bondage of darkness, cast off the fetters of flesh that have bound ye, rise from the darkness into the Light.

Før jeg forlater dere, gir jeg fra meg hemmelighetene hvorav dere kan reise dere fra Mørkets fangenskap og kaste av dere kjødets lenker som binder dere. Ja, reise dere fra Mørket og inn i Lyset.

14:5. Know ye, the soul must be cleansed of its darkness, ere ye may enter the portals of Light. Thus, I established among ye the Mysteries so that the Secrets may always be found.

Vit dette, at sjelen må renses for Mørket før du kan komme gjennom Lysets portal. Derfor har jeg gitt dere mysteriene slik at hemmelighetene alltid kan bli funnet.

14:6. Aye, though man may fall into darkness, always the Light will shine as a guide. Hidden in darkness, veiled in symbols, always the way to the portal will be found. Man in the future will deny the mysteries but always the way the seeker will find.

Ja, selv om mennesket skal falle ned i Mørket, vil Lyset alltid skinne som en veileder. Gjemt i Mørket, skjult i symboler, vil alltid veien til portalen bli funnet. Mennesket vil i fremtiden fornekte mysteriene. Men den som søker, vil alltid finne veien.

14:7. Now I command ye to maintain my secrets, giving only to those ye have tested, so that the pure may not be corrupted, so that the power of Truth may prevail.

Nå befaler jeg dere å ivareta mine hemmeligheter og gi dem kun til de dere har testet. På den måten unngå at det rene blir ødelagt og at kraften i sannheten består.

14:8. List ye now to the unveiling of Mystery. List to the symbols of Mystery I give. Make of it a religion for only thus will its essence remain.

Lytt nå mens hemmelighetene blir forklart. Lytt mens jeg legger frem symbolene i mysteriene for dere. La det bli en religion, for kun på den måten vil essensen bli bevart.

14:9. Regions there are two between this life and the Great One, traveled by the Souls who depart from this Earth; Duat, the home of the powers of illusion; Sekhet Hetspet, the House of the Gods. Osiris, the symbol of the guard of the portal, who turns back the souls of unworthy men.

Det er to sfærer mellom dette livet og Det Store Livet, brukt av sjelene som forlater denne jorden. Duat, stedet hvor illusjonens makt hører hjemme. Sekhet Hetspet, gudenes hjem. Osiris er symbolet på den som vokter portalen og som sender tilbake uverdige menn.

14:10. Beyond lies the sphere of the heaven-born powers, Arulu, the land where the Great Ones have passed. There, when my work among men has been finished, will I join the Great Ones of my Ancient home.

Utenfor disse, ligger sfærene til de himmel-fødte kreftene, Arulu. Landet hvor De Store har reist til. Der vil jeg forenes med De Store fra mitt fordums hjem, når mitt arbeid blant menneskene er fullført.

14:11. Seven are the mansions of the house of the Mighty; Three guards the portal of each house from the darkness; Fifteen the ways that lead to Duat. Twelve are the houses of the Lords of Illusion, facing four ways, each of them different.

Syv palasser tilhører de mektige. Tre vokter portalen til hvert av palassene slik at Mørket ikke slipper til. Det er femten veier som leder til Duat. Det er tolv hus som tilhører Illusjonens Mestere og som vender fire veier, alle ulike.

14:12. Forty and Two are the great powers, judging the Dead who seek for the portal. Four are the Sons of Horus, Two are the Guards of East and West of Isis, the mother who pleads for her children, Queen of the Moon, reflecting the Sun.

Førtito er de mektige kreftene som dømmer de døde som søker portalen. Horus sønner er fire hvor to er voktere øst og vest for Isis, moren som går i forbønn for sine barn, månens dronning som reflekterer solen.

14:13. Ba is the Essence, living forever. Ka is the Shadow that man knows as life. Ba cometh not until Ka is incarnate. These are mysteries to preserve through the ages.

Ba er essensen som lever uendelig. Ka er skyggen mennesket kjenner som liv. Ba trer ikke frem før Ka inkarnerer. Dette er mysteriene oppbevart gjennom tidene.

14:14. Keys are they of life and of Death. Hear ye now the mystery of mysteries: learn of the circle beginningless and endless, the form of He who is One and in all. Listen and hear it, go forth and apply it, thus will ye travel the way that I go.

Dette er nøkler til livet og døden. Lytt nå til mysterienes mysterium: lær om det sirkulære uten start og slutt. Bildet til det som er ett og i alt. Lytt og hør. Gå frem og vær dedikerte. På den måten vil dere vandre den veien jeg går.

14:15. Mystery in Mystery, yet clear to the Light-born, the Secret of all I now will reveal. I will declare a secret to the initiated, but let the door be wholly shut against the profane.

Et mysterium i mysteriet, likevel klart for den som har blitt født av Lyset, hemmeligheten over alle hemmeligheter vil jeg nå avsløre. Jeg vil komme med en hemmelighet til den initierte, men la døren være stengt for den vanhellige.

14:16. Three is the mystery, come from the great one. Hear, and Light on thee will dawn.

Tre er mysteriene som kommer fra Den Store. Hør og Lys vil fremkomme.

14:17. In the primeval, dwell three unities. Other than these, none can exist. These are the equilibrium, source of creation: one God, one Truth, one point of freedom.

Fra opprinnelsen dveler tre enheter. Uten disse kan ingen ting eksistere. Disse er likevekten og kilden til all skapelse: En gud, en sannhet og en frihet.

14:18. Three come forth from the three of the balance: all life, all good, all power.

Tre er de som kommer frem fra de tre i balanse: alt liv, alt godt og all makt.

14:19. Three are the qualities of God in his Light-home: Infinite power, Infinite Wisdom, Infinite Love.

Tre er kvalitetene til Gud i hans hjem av Lys: Uendelig makt, uendelig visdom og uendelig kjærlighet.

14:20. Three are the powers given to the Masters: To transmute evil, assist good, use discrimination.

Tre er gavene gitt til mesterne: å transmutere ondskap, støtte oppunder det som er godt og behandle alle rettferdig.

14:21. Three are the things inevitable for God to perform: Manifest power, wisdom and love.

Tre ting er uunngåelig for Gud å utrette: Manifestere kraft, visdom og kjærlighet.

14:22. Three are the powers creating all things: Divine Love possessed of perfect knowledge, Divine Wisdom knowing all possible means, Divine Power possessed by the joint will of Divine Love and Wisdom.

Tre er kreftene som står bak all skapelse: Guddommelig kjærlighet fylt med all kunnskap, guddommelig visdom som kjenner alle veier, guddommelig makt som søker å realisere den guddommelig kjærlighetens og den guddommelig visdommens felles mål.

14:23. Three are the circles (states) of existence: The circle of Light where dwells nothing but God, and only God can traverse it; the circle of Chaos where all things by nature arise from death; the Circle of awareness where all things spring from life.

Eksistensen oppstår i tre ulike sfærer: En sfære av Lys hvor kun Gud dveler og kan oppholde seg. En sfære av kaos hvor dets innhold stiger opp fra døden. En sfære av bevissthet hvor skapelsen springer ut fra liv.

14:24. All things animate are of three states of existence: chaos or death, liberty in humanity and felicity of Heaven.

Alt som blir skapt, eksisterer i tre tilstander av eksistens: kaos eller død, frihet i menneske og lykke i himmelen.

14:25. Three necessities control all things: beginning in the Great Deep, the circle of chaos, plenitude in Heaven.

Tre nødvendigheter kontrollerer alle ting: begynnelsen i det store dypet, kaosets sirkel, overflod i himmelen.

14:26. Three are the paths of the Soul: Man, Liberty, Light.

Tre er sjelens veier: Menneske, frihet, Lys.

14:27. Three are the hindrances: lack of endeavor to obtain knowledge; non-attachment to god; attachment to evil. In man, the three are manifest. Three are the Kings of power within. Three are the chambers of the mysteries, found yet not found in the body of man.

Tre er hindrene: mangel på streben etter kunnskap; mangel på tilknytning til Gud; tilknytning til ondskap. I mennesket er disse tre manifestert. Tre mektige konger i mennesket. Tre kamre med mysterier, funnet, men likevel ikke funnet i menneskets kropp.

14:28. Hear ye now of he who is liberated, freed from the bondage of life into Light. Knowing the source of all worlds shall be open. Aye, even the Gates of Arulu shall not be barred. Yet heed, O man, who would'st enter heaven. If ye be not worthy, better it be to fall into the fire. Know ye the celestials pass through the pure flame. At every revolution of the heavens, they bathe in the fountains of Light.

Hør nå på han som er fri, forløst fra fangenskapet som ligger i kjødet og vandret inn i Lyset. På han som kjenner kilden til alle verdener som skal åpnes. Ja, selv veiene til Arulu skal ikke være stengt. Gi likevel akt, O menneske, som ønsker å tre inn i himmelens rike. For hvis det ikke er verdig, er det bedre om det brennes i ilden. Vit at de himmelske vesenene passerer gjennom flammer. Ved hver revolusjon i himmelen, bader de i Lysets fontener.

14:29. List ye, O man, to this mystery: Long in the past before ye were man-born, I dwelled in Ancient Atlantis. There in the Temple, I drank of the Wisdom, poured as a fountain of Light from the Dweller.

Lytt, O menneske, til dette mysteriet: Over en lang periode som hører fortiden til og før dere var mennesker, dvelte jeg i fordums Atlantis. Der, i templet, drakk jeg av visdommen som sprang frem som en fontene av Lys fra Mesteren.

14:30. Give the key to ascend to the Presence of Light in the Great world. Stood I before the Holy One enthroned in the Flower of Fire. Veiled was he by the lightnings of darkness, else my Soul by the Glory have been shattered.

I visdommen ble jeg gitt nøkkelen til å stige opp til Lysets tilstedeværelse i den store verden. Der sto jeg foran Den Hellige opphøyet i Ildens Blomst. Lyset var tilslørt for at ikke min sjel skulle ta skade av dens guddommelige Lys.

14:31. Forth from the feet of his Throne like the diamond, rolled forth four rivers of flame from his footstool, rolled through the channels of clouds to the Man-world. Filled was the hall with Spirits of Heaven. Wonder of wonders was the Starry palace.

Frem fra den nedre del av hans trone lik en diamant, rant det fire elver av flammer fra hans fotskammel. De rant gjennom kanaler av skyer ned til menneskeverdenen. Hallen var fylt med ånder fra himmelen. Underverk over alle underverk var dette stjernefylte palasset.

14:32. Above the sky, like a rainbow of Fire and Sunlight, were Formed the Spirits. Sang they the glories of the Holy One. Then from the midst of the Fire came a voice: Behold the Glory of the first Cause. I beheld that Light, high above all darkness, reflected in my own being. I attained, as it were, to the God of all Gods, the Spirit-Sun, the Sovereign of the Sun spheres.

Over himmelen, som en regnbue av ild og sollys, ble åndene formet. De sang hymner om Den Hellige. Så, fra ildens midte, kom en stemme: Se storheten i den første Årsak. Jeg oppdaget at Lys, langt ovenfor alt eksisterende Mørke, ble reflektert i meg. Jeg steg opp til slik det en gang var, til gudenes Gud, til ånd og sol, til herskeren i sfærene med lys.

Den første årsak, er den årsak som siden har resultert i alle andre årsaker og deres virkninger. Den første årsak var å skape en ny hjertepuls med den intensjonen å la bevissthet utvikles og transformeres. I en hjertepuls, eksisterer tiden. Men når de bevisste energiene vender tilbake til de sfærer de kom fra, oppdager de at de vender tilbake til den storslåtte uendeligheten av lys.

14:33. There is One, Even the First, who hath no beginning, who hath no end; who hath made all things, who govern all, who is good, who is just, who illumines, who sustains.

Det er En, endog den første, som ikke har noen start eller noen slutt. Som har skapt alt som eksisterer. Som kontrollerer alt. Som er god. Som er rettferdig. Som opplyser. Som opprettholder.

14:34. Then from the throne, there poured a great radiance, surrounding and lifting my soul by its power. Swiftly I moved through the spaces of Heaven, shown was I the mystery of mysteries, shown the Secret heart of the cosmos.

Så, fra tronen strålte det et sterkt lys som omsluttet og løftet min sjel med dets kraft. Raskt beveget jeg meg gjennom universets rom, hvor jeg ble vist mysteriet over alle mysterier, kosmos hemmelige hjerte.

14:35. Carried was I to the land of Arulu, stood before the Lords in their Houses.

Jeg ble båret til Arulu og stod der foran Mesterne i deres hus.

14:36. Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness. Then saw I the need for the barriers, saw the need for the Lords of Arulu.

De åpnet døren slik at jeg kunne få et glimt av opprinnelsens kaos. Min sjel ble rystet av synet som møtte meg. Den krympet seg i det den forlot havet av Mørke. Da så jeg behovet for barrierene og Arulus Mestere.

14:37. Only they with their Infinite balance could stand in the way of the inpouring chaos. Only they could guard God's creation.

Kun de med uendelig balanse kan vokte veien full av kaos. Kun de kan vokte Guds skaperverk.

14:38. Then did I pass around the circle of eight. Saw all the souls who had conquered the darkness. Saw the splendor of Light where they dwelled.

Så vandret jeg omkring åttes sirkel, hvor jeg observerte alle sjelene som hadde overvunnet Mørket og det praktfulle Lyset som eksisterte der.

14:39. Longed I to take my place in their circle, but longed I also for the way I had chosen, when I stood in the Halls of Amenti and made my choice to the work I would do.

Jeg lengtet etter å ta del i deres sirkel. Men jeg lengtet også etter å gå veien jeg valgte da jeg sto i Amentis haller og bestemte meg for hvilket arbeid jeg skulle utføre.

14:40. Passed I from the Halls of Arulu down to the earth space where my body lay. Arose I from the earth where I rested. Stood I before the Dweller.

Deretter reiste jeg fra Arulus haller ned til jorden hvor min kropp lå. Jeg reiste meg opp fra stedet hvor jeg hvilte og stod foran Mesteren.

14:41. Gave my pledge to renounce my Great right until my work on Earth was completed, until the Age of darkness be past.

Der ga jeg mitt løfte at jeg skulle gi avkall på mine rettigheter inntil mitt arbeid på jorden var fullført og perioden hvor Mørket regjerer var over.

14:42. List ye, O man, to the words I shall give ye. In them shall ye find the Essence of Life. Before I return to the Halls of Amenti, taught shall ye be the Secrets of Secrets, how ye, too, may arise to the Light.

Lytt, O menneske, til de ordene jeg skal gi deg. I dem skal du finne livets essens. Før jeg reiser tilbake til Amentis haller, skal du bli undervist i hemmelighetene blant alle hemmeligheter. Hvordan du også kan bli Lys.

14:43. Preserve them and guard them, hide them in symbols, so the profane will laugh and renounce. In every land, form ye the mysteries. Make the way hard for the seeker to tread.

Bevar dem og beskytt dem. Gjem dem i symboler, slik at de vanhellige vil le og vende seg bort. Gjem mysteriene i alle land. Gjør det vanskelig for den som søker å forstå.

14:44. Thus will the weak and the wavering be rejected. Thus will the secrets be hidden and guarded, held till the time when the wheel shall be turned.

På den måten vil den svake og den som vakler bli avvist. På den måten vil hemmelighetene være skjult inntil tiden inntreffer hvor hjulet skal bli snudd.

14:45. Through the dark ages, waiting and watching, my Spirit shall remain in the deep hidden land. When one has passed all the trials of the outer, summon ye me by the Key that ye hold.

Gjennom perioden hvor mørket vil regjere, skal min ånd forbli på stedet som ligger dypt og skjult. Når man har bestått alle de ytre prøvelser, tilkall meg ved hjelp av nøkkelen dere har fått.

14:46. Then will I, the Initiator, answer, come from the Halls of the Gods in Amenti. Then will I receive the initiate, give him the words of power.

Da vil jeg, initiativtakeren, svare og komme frem fra Gudenes saler i Amenti. Da vil jeg motta de initierte, gi dem maktens ord.

14:47. Hark ye, remember, these words of warning: bring not to me one lacking in wisdom, impure in heart or weak in his purpose. Else I will withdraw from ye your power to summon me from the place of my sleeping.

Lytt til og husk denne advarselen: bring ikke til meg en som mangler visdom, urent hjerte eller svak i sin hensikt. Hvis så, vil jeg ta fra dere makten til å kalle på meg fra mitt hvilested.

14:48. Now go ye forth and summon thy brothers so that I may impart the wisdom to light thy path when my presence is gone. Come to the chamber beneath my temple. Eat not food until three days are past.

Gå nå ut og tilkall brødrene dine slik at jeg kan gi visdom til å lyse opp din vei når mitt nærvær er borte. Kom til kammeret under tempelet mitt. Spis ikke mat før tre dager er forbi.

14:49. There will I give thee the essence of wisdom so that with power ye may shine amongst men. There will I give unto thee the secrets so that ye, to, may rise to the Heavens, God-men in Truth as in essence ye be. Depart now and leave me while I summon those ye know of but as yet know not.

Der vil jeg gi dere visdommens essens slik at dere med kraft kan skinne blant menneskene. Der vil jeg gi dere, Guds menn som dere i sannhet er, hemmelighetene slik at dere også kan reise opp til himmelen. Gå nå og forlat meg mens jeg tilkaller dem dere kjenner, men likevel ikke kjenner.

Tavle 15: Den største hemmeligheten

15:1. Now ye assemble, my children, waiting to hear the Secret of Secrets which shall give ye power to unfold the God-man, give ye the way to Eternal life.

Nå samles dere, mine barn, og venter på å høre Hemmelighetenes hemmelighet som skal gi dere kraft til å utfolde det guddommelige i dere, gi dere veien til evig liv.

15:2. Plainly shall I speak of the Unveiled Mysteries. No dark sayings shall I give unto thee. Open thine ears now, my children. Hear and obey the words that I give.

På en lettfattelig måte skal jeg forklare for dere de mysteriene som nå er brakt frem. Ingenting av det jeg vil si, skal føre dere til mørket. Åpne deres ører nå, mine barn. Lytt til og adlyd ordene jeg skal gi dere.

15:3. First I shall speak of the fetters of darkness which bind ye in chains to the sphere of the Earth.

Først skal jeg snakke om Mørkets lenker som binder dere til jordens sfærer.

15:4. Darkness and light are both of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Mørke og Lyset er begge av samme natur, kun forskjellig i sitt uttrykk. For begge er utsprunget fra kilden til alt. Mørket er uorden og Lys er orden. Et Mørke som er transmutert, er Lysets Lys. Dette, mine barn, er formålet med deres eksisens, å transmutere Mørket til Lyset.

"Everything is Dual; everything has poles; everything has its pair of opposites; like and unlike are the same; opposites are identical in nature, but different in degree; extremes meet; all truths are but half-truths; all paradoxes may be reconciled."

The Kybalion.

Vi får her vite meningen med livet. Vi trenger ikke lenger å lure på hva vi er og hvorfor vi er her. Vi trenger ikke lenger å frykte døden og føle at livet er meningsløst. Ja, vi kan kjøpe oss en dyr bil. Vi kan arbeide 12 timer om dagen. Vi kan jage etter denne verdens gull og rikdommer. Det er ingenting hverken i Emerald Tablets eller Kybalion som skulle tilsi at dette er galt. Men, vår søken etter lyset og det å transmutere mørket til lyset må alltid være det viktigste i våre liv. For det er det som er grunnen til at vi er her. Og det er det som gjør at vi kan reise videre mot bedre sfærer. Det er det som gjør at vi kan transmutere i frekvenser. Vismannen søker visdom før rikdom og bruker aldri albuene for å sikre seg det siste. I stedet bruker han den første delen av skapelsen. Han skaper det liv han vil ha ut av Ether. Ser på rikdommen som et middel og ikke et mål. Så vit, at når noen taler til fordel for konflikter og krig, da kan du med sikkerhet vite at de ikke er av lyset. Kriger og konflikter fører aldri til lyset uansett hvor velbegrunnede disse måtte være.

15:5. Hear ye now of the mystery of nature, the relations of life to the Earth where it dwells. Know ye, ye are threefold in nature, physical, astral and mental in one.

Lytt nå til naturens mysterier, til livets relasjoner til jorden hvor det dveler. Vit at dere er 3-delt i utforming, fysisk, astral og mental i ett.

15:6. Three are the qualities of each of the natures; nine in all, as above, so below.

Tre er kvalitetene til hver av utformingene. Ni til sammen, som ovenfor, så nedenfor.

15:7. In the physical are these channels, the blood which moves in vortical motion, reacting on the heart to continue its beating. Magnetism which moves through the nerve paths, carrier of energies to all cells and tissues. Akasa which flows through channels, subtle yet physical, completing the channels.

I den fysiske utformingen er det kanaler hvor blodet beveger seg med rytmiske bevegelser i takt med hjerteslagene. Magnetisme som bevege seg via nervebaner, bærer av energi til celler og kroppsvev. Akasa som flyter i kanaler, subtile men likevel fysiske, som fullfører kanalene.

15:8. Each of the three attuned with each other, each affecting the life of the body. Form they the skeletal framework through which the subtle ether flows. In their mastery lies the Secret of Life in the body. Relinquished only by will of the adept, when his purpose in living is done.

Hver av disse tre virker i harmoni med hverandre. Alle påvirker kroppens funksjoner. De utgjør det strukturelle rammeverk hvor den subtile ether flyter. I deres fullendthet, ligger livets hemmelighet i kroppen som trekkes tilbake kun når kroppens iboende mester ønsker dette etter at livets hensikt er nådd.

15:9. Three are the natures of the Astral, mediator is between above and below; not of the physical, not of the Spiritual, but able to move above and below.

Tre er de ulike egenskaper knyttet til astral, megleren mellom det ovenfor og det nedenfor. Astral er hverken fysisk eller åndelig, men har likevel evnen til å bevege seg ovenfor og nedenfor.

15:10. Three are the natures of Mind, carrier it of the Will of the Great One. Arbitrator of Cause and Effect in thy life. Thus is formed the threefold being, directed from above by the power of four.

Tre er de ulike egenskapene til det mentale, som bærer frem Den stores vilje. Den ansvarlige for årsak og virkning i deres liv. Dermed dannes det tredelte vesen, instruert ovenfra av kraften til fire.

15:11. Above and beyond man's threefold nature lies the realm of the Spiritual Self.

Ovenfor og utenfor menneskets trefoldige natur ligger sfæren til det Spirituelle Selvet.

15:12. Four is it in qualities, shining in each of the planes of existence, but thirteen in one, the mystical number. Based on the qualities of man are the Brothers: each shall direct the unfoldment of being, each shall channels be of the Great One.

Fire er den i sine kvaliteter, skinnende i hvert av eksistensens plan, men likevel ett i tretten, det mystiske nummer. Brødrene er i forhold til kvaliteten på mennesket: enhver skal forme dens eksistens, enhver skal være et uttrykk for Den Store.

15:13. On Earth, man is in bondage, bound by space and time to the earth plane. Encircling each planet, a wave of vibration, binds him to his plane of unfoldment. Yet within man is the Key to releasement, within man may freedom be found.

På jorden er mennesker i fangenskap, bunnet til dens plan av tid og rom. Hver planet er omringet av bølger som vibrerer og som binder mennesket til dets plan av eksistens. Likevel, i mennesket finnes nøkkelen til frigjørelse. I mennesket kan frihet bli funnet.

15:14. When ye have released the self from the body, rise to the outermost bounds of your earth-plane. Speak ye the word Dor-E-Lil-La.

Når dere har frigjort dere fra kroppen, fly da til det ytterste punktet på jord-planet. Si da ordet Dor-E-Lil-La.

15:15. Then for a time your Light will be lifted, free may ye pass the barriers of space. For a time of half of the sun (six hours), free may ye pass the barriers of earth-plane, see and know those who are beyond thee.

Så for en tid vil deres Lys bli løftet. Fritt kan dere passere barrierene i rommet. I en periode på seks timer kan dere passere fritt barrierene til jord-planet og se og ha kjennskap til de som har passert før dere.

15:16. Yea, to the highest worlds may ye pass. See your own possible heights of unfoldment, know all earthly futures of Soul.

Ja, dere kan passere til de høyeste verdener og der observere deres egne potensialer av utfoldelse. Kjenne til alle fremtidige eksistenser som sjeler på denne jorden.

15:17. Bound are ye in your body, but by the power ye may be free. This is the Secret whereby bondage shall be replaced by freedom for thee.

Dere er bundet til kroppen. Men med kraften kan dere bli frie. Dette er hemmeligheten hvor fangenskap skal bli erstattet med frihet for dere.

15:18. Calm let thy mind be. At rest be thy body: Conscious only of freedom from flesh. Center thy being on the goal of thy longing. Think over and over that thou wouldst be free. Think of this word La-Um-I-L-Ganoover and over in thy mind let it sound. Drift with the sound to the place of thy longing. Free from the bondage of flesh by thy will.

La tankene falle til ro. La kroppen hvile. Fokuser kun på å bli fri fra kroppen. Se deg selv på det stedet du ønsker å være. Gjenta gang etter gang i tankene at du vil bli fri. Tenk på dette ordet i dine tanke, La-Um-I-L-Ganoover og lytt til det i din bevissthet. Lytt til lyden mens du flyter til det stedet du ønsker å være. På denne måten vil du bli fri fra kroppen.

15:19. Hear ye while I give the greatest of secrets: how ye may enter the Halls of Amenti, enter the place of the immortals as I did, stand before the Lords in their places.

Lytt mens jeg gir dere den største av alle hemmeligheter: hvordan dere kan komme inn i Amentis haller. Komme inn dit hvor de udødelige oppholder seg og stå foran Mesterne på deres plasser.

15:20. Lie ye down in rest of thy body. Calm thy mind so no thought disturbs thee. Pure must ye be in mind and in purpose, else only failure will come unto thee.

Ligg ned og la kroppen hvile. Ro ned sinnet slik at ingen tanker forstyrrer dere. Dere må være rene i tanker og hensikter. Hvis ikke vil dere med sikkerhet feile.

15:21. Vision Amenti as I have told in my Tablets. Long with fullness of heart to be there. Stand before the Lords in thy mind's eye.

Se for dere Amenti slik jeg har lært dere i mine opptegnelser. Lengt inderlig i deres hjerter å være der. Visualiser at dere står foran Mesterne.

15:22. Pronounce the words of power I give (mentally); Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El. Relax thy mind and thy body.Then be sure your soul will be called.

Uttal i tankene ordene med kraft jeg gir dere: Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El. Slapp av i sinnet og kroppen. Vær så sikker på at deres sjeler vil bli kalt.

15:23. Now give I the Key to Shambbalah, the place where my Brothers live in the darkness: Darkness but filled with Light of the Sun. Darkness of Earth, but Light of the Spirit, guides for ye when my day is done.

Nå gir jeg dere nøkkelen til Shambbalah, stedet hvor mine brødre lever i mørket. I mørket, men likevel fylt med Solens Lys. Mørket slik det er på jorden, men Åndens Lys som vil være en guide for dere når min dag er over.

15:24. Leave thou thy body as I have taught thee. Pass to the barriers of the deep, hidden place. Stand before the gates and their guardians. Command thy entrance by these words:

Forlat så kroppen som jeg har lært dere. Reis til de skjulte dyp hvor barrierene eksisterer. Stå foran portene og deres vakter. Be om å få passere disse med ordene:

15:25. I am the Light. In me is no darkness. Free am I of the bondage of night. Open thou the way of the Twelve and the One, so I may pass to the realm of wisdom.

Jeg er Lyset. I meg finnes ikke noe Mørke. Jeg er fri fra nattens fangenskap. Åpne veien med de Tolv og En, så jeg kan passere til sfærene med visdom.

15:26. When they refuse thee, as surely they will, command them to open by these words of power: I am the Light. For me are no barriers. Open, I command, by the Secret of Secrets Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.

Når de avslår deres ønske, som de med sikkerhet vil, befal dem å åpne med kraften i disse ordene: Jeg er Lyset. For meg eksisterer det ingen barrierer. Jeg befaler dere å åpne med sannheten i de dypeste hemmelighetene: Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.

15:27. Then if thy words have been Truth of the highest, open for thee the barriers will fall.

Hvis det har eksistert sannhet i ordene som har blitt sagt, vil barrierene falle foran dere.

15:28. Now, I leave thee, my children. Down, yet up, to the Halls shall I go. Win ye the way to me, my children. Truly my brothers shall ye become.

Når forlater jeg dere mine barn. Ned, men likevel opp til hallene skal jeg reise. Gjør dere fortjent til veien til meg, mine barn. Da skal dere i sannhet bli mine barn.

15:29. Thus finish I my writings. Keys let them be to those who come after. But only to those who seek my wisdom, for only for these am I the Key and the Way.

Dermed avslutter jeg mine skrifter. La dem vøre nøkler til de som kommer etter. Men kun for de som søker visdom, for det er kun for disse jeg er nøkkelen og veien.