En oppsummering

Vi har så vidt vært innom KILDENs hjertepuls som oppsummerer livets hensikt. Men ikke bare det. Den beskriver også hvorfor og ikke minst hvordan himmelen ble skapt. Dette er kunnskap som alltid har vært blant oss, men likevel i perioder holdt skjult.

Emerald Tablets gir svar til den som leser boken hundre ganger. Som virkelig fordyper seg i dens mysterier. Den forklarer det religionene ikke har evnet. Den gir svar der Kristendommen, Jødedommen og Islam bare har skapt flere spørsmål. Vi finner få bekreftelser av sannheten hos en prest eller i et kirkesamfunn som forteller oss at Gud eksisterer 'der ute'. Bekreftelsene kommer til de som søker sannheten ved å se inn. For sannheten finnes. Men i perioder av jordens historie er den godt bevart og gjemt.

Som så mange andre, reiste Jesus til Østen for å få visdom. Og han fant sannheten blant mennesker og på steder som har hatt som oppgave å beskytte denne kunnskapen. Vi lever imidletid i en tid hvor mennesket har nådd et utviklingstrinn hvor det er klar for å ta i mot mer kunnskap. Derfor blir denne kunnskapen tilgjengeliggjort for alle og tas imot av de som søker. Både Nikola Tesla og Albert Einstein fant mening i sine matematiske ligninger først da de så disse i lys av mysteriene i de vediske skriftene.

Gradvis vil mennesket se vitenskapen og kosmologien i et nytt lys. Disse vil smelte sammen til et bilde som vil gi oss en felles forståelse for alt det vi har rundt oss. Det som er over oss, speiles i det som er under oss. Det som er under oss, speiles i det som er over oss. Det som er i oss, speiles i det som er utenfor oss. Det som er utenfor oss, speiles i det som er i oss.

Universet er enormt og komplekst.

Everything created is based upon ORDER: LAW rules the space where the INFINITE dwells. Forth from equilibrium came the great cycles, moving in harmony toward Infinity's end.

Emerald Tablets 7:6

Once I stood in the HALLS OF AMENTI and heard the voice of the LORDS of AMENTI, saying in tones that rang through the silence, words of power, mighty and potent. Chanted they the song of the cycles, the words that open the path to beyond. Aye, I saw the great path opened and looked for the instant into the beyond. Saw I the movements of the cycles, vast as the thought of the SOURCE could convey.

Knew I then even Infinity is moving on to some unthinkable end. Saw I that the Cosmos is Order and part of a movement that extends to all space, a party of an Order of Orders, constantly moving in a harmony of space.

Saw I the wheeling of cycles like vast circles across the sky. Knew I then that all that has being is growing to meet yet another being in a far-off grouping of space and of time.

Emerald Tablets 10:19 - 21

Når vi en klar natt retter våre øyne opp mot nattehimmelen og observerer dens lysende objekter, får vi en ærbødighet overfor universets uendelighet. Hadde vi kunnet skue alt som rører seg i universet samtidig, ville det vi observerte likevel bare være et ørlite fragment av noe mye større!

Big Bank – teorien forteller oss at kosmos på et tidspunkt var samlet på et lite punkt. En intens eksplosjon førte den samlede massen utover for til slutt å bli et tilnærmet uendelig univers. Men det er noe i denne teorien som mangler. Og det er det faktum at alt vibrerer med en viss frekvens. Dette muliggjør en ide om at vårt univers kan være på en reise og følger en torus-lignende bane i forhold til KILDENS posisjon. Her siktes det først og fremst til universets frekvens og tilstand og ikke til dets fysiske utstrekning.

Vi har tidligere sett på KILDENs hjertepuls. En selvstendig syklus som starter og ender hos KILDEN. Denne hjertepulsen, eller syklusen om man vil, rommer ikke bare vår dimensjon, men mange. Når vi ser opp mot stjernehimmelen og opplever et glimt av dens uendelighet, er det vi observerer bare en av mange dimensjoner i den syklusen vi er en del av. 

Men KILDEN skaper hele tiden nye sykluser og sender de ut på en lang reise. Se bilde over. Begynner vi å forstå skapelsens uendelighet?

No consciousness follows the path of those before it, else all would be repetition and vain. Each consciousness in the cycle it exists in follows its own path to the ultimate goal. Each plays its part in the Plan of the Cosmos. Each plays its part in the ultimate end. The farther the cycle, the greater its knowledge and ability to blend the Law of the whole.

Know ye, that ye in the cycles below us are working the minor parts of the Law, while we of the cycle that extends to Infinity take of the striving and build greater Law.

Each has his own part to play in the cycles. Each has his work to complete in his way. The cycle below thee is yet not below thee but only formed for a need that exists. For know ye that the fountain of wisdom that sends forth the cycles is eternally seeking new powers to gain.

Ye know that knowledge is gained only by practice, and wisdom comes forth only from knowledge, and thus are the cycles created by Law. Means are they for the gaining of knowledge for the Plane of Law that is the Source of the All.

Yet are we ONE with the SOUL of our cycle. Yet are WE, too, seeking a goal. Far beyond man's conception, Infinity extends into a greater than ALL. There, in a time that is yet not a time, we shall ALL become ONE with a greater than ALL. Time and space are moving in circles. Know ye their law, and ye too, shall be free. Aye, free shall ye be to move through the cycles -- pass the guardians that dwell at the door.

Emerald Tablets 11:12 - 16

Vi får her kjennskap til hvorfor vi er på denne kloden. Det er ikke tilfeldig at vi er her. Vi er her fordi vi er på en lang universell reise. Fordi vi til nå har tatt til oss den kunnskapen vi besitter. I morgen vil vi være et annet sted på grunn av den kunnskapen vi tar til oss nå. Innenfor DAO kalles dette å rense vannet. Enkelte kirkesamfunn sier at mennesket ikke kan bli frelst uten kunnskap. I Emerald Tablets leser vi at livets hensikt er å forstå stadig mer av universets lover. Kybalion forklarer prinsipper som er en del av disse lovene. 

Vi og vårt univers eksisterer i en av mange dimesjoner som til sammen utgjør en syklus hvor denne er en av en uendelighet av sykluser som strømmer ut fra KILDENS navle. Ut fra KILDENS sentrum hvor alt er i likevekt.

La oss fjerne oss fra krig og konflikter som er en del av mørket og som bare er fragmenter av noe vi allerede har passert. Vi trenger ikke disse elementene lenger selv om noen eller noe ønsker at vi skal tro det. De universelle lovene understøtter ikke noe av dette. Krig og konflikter er her for å lære oss noe. Når vi er tilstrekkelig undervist, trenger vi ikke dette lenger. La oss vandre videre i den syklusen vi alle er en del av, vell vitende om at vi er udødelige. Og at syklusen vil bringe oss som bevisstheter nok en gang opp mot en sammensmeltning med KILDEN.

Det Mentale Univers

I oppsummeringen over så vi på hvor enormt og komplekst universet er. Men ikke bare det. Vi så at universet alltid er i bevegelse. Ikke bare i tid og rom, men minst like mye i frekvenser. For hovedbevegelsen i en syklus er variasjon i frekvenser og modulasjoner i et universelt medium. Og det er energier med bevissthet som påvirker frekvensene. Så syklusens bevegelse påvirker og blir påvirket av bevisstheten den rommer og bevissthetens kjennskap og evne til å etterleve universelle lover. I levetiden til en syklus, vil bevisstheten gå igjennom mange faser hvor det å være et menneske bare er en blant mange. Men kjernen i en syklus er bevissthet uansett tilstand. Det er den som er på en reise. Det er den som har noe å lære. Bevisstheten til et menneske er bare et fragment av den totale bevisstheten som fyller en syklus. Som nevnt, eksisterer bevisstheten i mange ulike former og vandrer igjennom 3 ulike hovedplan beskrevet  i bloggen.

Vi tror at tankene tilhører mennesket som tenker dem. Men bevisstheten til et menneske tilhører den kollektive bevisstheten i syklusen den tilhører. Sansene får oss til å overse et slikt faktum. Et menneskes bevissthet fokuserer ofte først og fremst på signalene som fanges opp fra dem. Og det er først og fremst manglende kunnskap som gjør at det er slik. Når vi ser en fugl, vil bevisstheten automatisk ty til de fysiske sansene. Øynene fanger opp størrelse, form og farge. Ørene fanger opp lyd. Og på den måten dannes et bilde i vår bevissthet. Men det bildet er ikke korrekt fordi det alene er basert på sansene. Snakk derimot med fuglen. Ha en sjelelig kommunikasjon med den. Send den kjærlighet. Trygghet. Vit at den er en bevissthet på en like uendelig reise som deg selv. Vit at dens bevissthet tilhører like mye syklusen vi er en del av som din egen bevissthet. Når du går i en skog, send kjærlighet til vesener du ikke ser. Send kjærlighet til planter og dyr. For det er ikke noe av det som er skapt, som ikke er en del av syklusens bevissthet. Send kjærlighet til fortiden og fremtiden i den syklusen du er en del av. Til universet. Se inn og oppdag universet du rommer.

Øvelse: Fokuser på tankene. Tank at alt du ser blir oppfattet av den kollektive bevisstheten. Tank at kroppen ikke er din, men energi tilhørende et større hele. Tenk at tankene ikke er dine, men at de tilhører en større bevissthet. Se mot universet og kjenn din deltagelse i det. At du er et fragment i noe mye større.

Med dette trenger du ikke å føle deg alene. Når du ser inn, ser du at du er ett med et helt univers. Og du trenger ikke å føle deg bedre eller dårligere enn andre. For vi er alle på en reise fra mørket til lyset i en bevegelse som varer så lenke syklusen varer. Når syklusen er over, vil vår bevissthet smelte sammen med KILDEN og på et tidspunkt vil vi være en del av en ny syklus. Så en mester er bare en mester for de som kommer etter. Og mesteren er en læregutt for de som har gått forut. Dermed trenger vi ikke å ha ego og seperasjon som næres når bevisstheten får informasjon fra de fysiske sansene. Gjennom meditasjon hvor vi lytter innover, næres bevisstheten av noe mer. Noe mye større.

Universet er mentalt. Henvend deg til det. Vit at det lytter. Vit at din bevissthet er en del av KILDENS bevissthet. Du er utsendt av KILDEN for å bringe visdom og erfaring hjem. Ditt liv er unikt og nødvendig uansett hvordan du oppfatter det.

Precession Of The Equinoxes

Precession Of The Equinoxes, eller også kalt Det Store År andre steder i denne bloggen, er en astronomisk syklus som tar litt i underkant 26 000 år. Solen har en tvilling og gjennom Det Store År varierer avstanden mellom solen og dens tvilling. Avstanden påvirker også menneskenes bevissthet. Det betyr at menneskenes bevissthet endrer seg gjennom hele Precession Of The Equinoxes. 

Over så vi på mørket og hvordan den har påvirket sivilisasjoner. Makten mørket besitter, påvirkes også av Precession Of The Equinoxes. I 2012 hadde vi en ny start på denne syklusen og mørkets innflytelse vil gradvis avta etterhvert som vi trer inn i vannmannens tidsalder som er et av 6 stjernetegn hvor lyset dominerer. Gudene skal returnere. Bevisstheter som har vært menneske men som besitter et høyere bevissthetsnivå, skal returnere og bistå menneskene på sin videre reise.Thoth skal returnere. Kristendommen, jødedommen og Islam har tolket denne hendelsen på sin måte og ilagt denne rollen sine frelsere.  

Da gudene reiste for ca. 13 000 år siden, flyttet noe annet inn. Noe mørkt som har regjert fra skyggene. Som har påvirket menneskets retning. Nå har 13 000 år gått og en ny kamp mellom mørket og lyset intensiveres som en forberedelse på nok et syklisk og evig maktskifte. Vann. Ild. En hendelse alle religioner har omtalt, tolket på sin måte og sett frem til gjennom årtusener. 

THOTH's PROPHECY read from the Hermetic Texts by Graham Hancock - YouTube