Innledende kommentar

Min profesjon ligger langt unna det å oversette et språk til et annet. Når jeg likevel prøver meg på dette, er det fordi noen, til tross for en mangelfull oversettelse, kan ha glede av å lese Emerald Tablets på norsk. Jeg har i tillegg enkelte steder lagt inn kommentarer i kursiv som kan gi en dypere forståelse for teksten. 

Tavle 1: Historien om Thoth, mesteren fra Atlantis

1:1. I, THOTH, the Atlantean, master of mysteries, keeper of records, mighty king, magician, living from generation to generation, being about to pass into the halls of Amenti, set down for the guidance of those that are to come after, these records of the mighty wisdom of Great Atlantis.

Jeg, Thoth, innbygger i Atlantis, mysterienes mester, ansvarlig for opptegnelser, mektig konge, magiker, en som lever fra generasjon til generasjon, er i ferd med å vandre inn i Amentis haller. Av den grunn tilgjengeliggjør jeg disse opptegnelsene med mektig visdom fra Atlantis som veiledning for de som kommer etter meg.

Thoth var en mektig konge i Atlantis. Han var satt til å vokte opptegnelser om Atlantis. Før han forlot menneskene, skrev han ned mektig visdom fra Atlantis på det som vi kjenner som Emerald Tablets.

1:2. In the great city of KEOR on the island of UNDAL, in a time far past, I began this incarnation. Not as the little men of the present age did the mighty ones of Atlantis live and die, but rather from aeon to aeon did they renew their life in the Halls of Amenti where the river of life flows eternally onward.

Jeg begynte denne inkarnasjonen for lenge siden i den store byen Keor på øyen Undal. De mektige i Atlantis var større enn dagens mennesker og hvordan de levde og døde var også forskjellig. Fra evighet til evighet fornyet de sine liv i Amentis haller hvor livets elv flyter evig.

1:3. A hundred times ten have I descended the dark way that led into light, and as many times have I ascended from the darkness into the light my strength and power renewed.

Hundre ganger ti ganger har jeg steget ned den mørke veien som fører til lyset. Og like mange ganger har jeg steget opp fra mørket til lyset med fornyet styrke og kraft.

1:4. Now for a time I descend, and the men of KHEM (Khem is alchemy in ancient Egypt) shall know me no more.

For en tid vil jeg stige ned og for menneskene i KHEM vil jeg bli glemt.

1:5. But in a time yet unborn will I rise again, mighty and potent, requiring an accounting of those left behind me.

Men en gang i fremtiden vil jeg nok en gang stige opp, mektig og potent. Jeg vil da forlange regnskap av de jeg forlot.

1:6. Then beware, O men of KHEM, if ye have falsely betrayed my teaching, for I shall cast ye down from your high estate into the darkness of the caves from whence ye came.

Men pass på, menn fra KHEM. Hvis dere har forrådt det jeg har lært dere, vil jeg kaste dere ned i mørket hvor dere en gang kom fra.

Kybalion bekrefter dette. De energier som har mottatt visdom og bryter med den, vil bli retunert til en 'enklere tilstand'. Kybalion vitner om at vi er bevisstheter under utvikling. I denne prosessen inntar vi 3 hovedtilstander.

  1. Materie.
  2. Liv slik vi kjenner dem.
  3. Ånd.

Hver av disse hovedtilstandene har 7 undertilstander som igjen har sine 7 undertilstander. Det er i denne rekken av tilstander at de med visdom og som bryter denne, blir ført tilbake til noe de en gang var. På nytt må disse vandre på veien mot høyere utviklingstrinn. Men denne gangen med bevisstheten om hva de har måttet forlate. 

1:7 Betray not my secrets to the men of the North or the men of the South lest my curse fall upon ye.

Forråd ikke mine hemmeligheter til de som bor i nord eller de som bor i sør, så ikke min forbannelse faller over dere.

1:8. Remember and heed my words, for surely will I return again and require of thee that which ye guard. Aye, even from beyond time and from beyond death will I return, rewarding or punishing as ye have requited your trust.

Husk og gi akt på mine ord, for sikkert vil jeg returnere og kreve av dere det dere vokter. Ja, selv fra der hvor verken tid eller død eksisterer vil jeg vende tilbake, belønne eller straffe i forhold til den trofasthet dere har utvist ovenfor den tillit jeg ga dere. 

1:9. Great were my people in the ancient days, great beyond the conception of the little people now around me; knowing the wisdom of old, seeking far within the heart of infinity knowledge that belonged to Earth's youth.

Stort var mitt folk på deres tid, større enn de menneskene som nå er rundt meg; som kjente den gamle visdommen og som søkte i dypet av sitt hjerte etter kunnskapen som tilhørte Jordens barn.

1:10. Wise were we with the wisdom of the Children of Light who dwelt among us. Strong were we with the power drawn from the eternal fire.

Takket være visdommen til Barn av Lysets som dvelte blant oss, ble også vi vise. Vi ble sterke med kraften hentet fra den evige ild.

1:11. And of all these, greatest among the children of men was my father, THOTME, keeper of the great temple, link between the Children of Light who dwelt within the temple and the races of men who inhabited the ten islands.

Men av alle disse, den største blant barn av mennesket var min far, THOTME, vokter av det store templet, en link mellom Barn av Lyset som dvelte i templet og menneskerasene som bebodde de ti øyene.

I versene 9 til 11 beskriver Thoth en av sine inkarnasjon hvor han vokser opp i Atlantis sammen med sin far som var vokter for templet hvor Lysets Barn dvelte. Menneskene i Atlantis søkte kunnskap i visdommen som Lysets Barn delte med dem. Thoth beskriver Atlantis med 10 øyer befolket av ulike menneskeraser. På samme tid og sted eksisterte det vesener som var mer utviklet. De var lys. Et stadium vi også med tiden vil nå. Se for øvrig Tre hovedplan av eksistenser

1:12. Mouthpiece, after the Three, of the Dweller of NAL, speaking to the Kings with the voice that must be obeyed.

Kongene, etter de Tre, var talerør for Innbyggeren av NAL med stemmen som måtte adlydes.

1:13. Grew I there from a child into manhood, being taught by my father the elder mysteries, until in time there grew within the fire of wisdom, until it burst into a consuming flame.

Der vokste jeg opp fra å være et barn til å bli en voksen, undervist av min far om eldstenes mysterier, inntil den tid hvor jeg ble kjent med ildens visdom i meg, inntil den blomstret opp til en fortærende flamme.

1:14. Naught desired I but the attainment of wisdom. Until on a great day the command came from the Dweller of the Temple that I be brought before him. Few there were among the children of men who had looked upon that mighty face and lived, for not as the sons of men are the Children of Light when they are not incarnate in a physical body.

Jeg traktet ikke etter annet enn å oppnå visdom inntil den store dagen hvor Mesteren som oppholdte seg i templet befalte meg å tre frem for ham. Få av menneskets barn har sett opp på dette mektige ansiktet i live. For lysets barn er ikke som menneskets sønner når de ikke er inkarnert i fysiske kropper.

1:15. Chosen was I from the sons of men, taught by the Dweller so that his purposes might be fulfilled, purposes yet unborn in the womb of time.

Jeg var utvalgt av menneskets sønner til å bli opplært av Mesteren slik at hans hensikt kan bli oppfylt, hensikter som ligger frem i tid.

1:16. Long ages I dwelt in the Temple, learning ever and yet ever more wisdom, until I, too, approached the light emitted from the great fire.

I lang tid dvelte jeg i templet, lærte stadig mer visdom, inntil også jeg smeltet sammen med lyset som utstrålte fra KILDEN.

1:17. Taught me he, the path to Amenti, the underworld where the great king sits upon his throne of might.

Han lærte meg veien til Amenti, underverdenen hvor den store kongen sitter på sin mektige trone.

1:18. Deep I bowed in homage before the Lords of Life and the Lords of Death, receiving as my gift the Key of Life.

Dypt bukket jeg i ærbødighet foran livets og dødens mestere hvor jeg ble gitt livets nøkkel i gave.

1:19. Free was I of the Halls of Amenti, bound not by death to the circle of life. Far to the stars I journeyed until space and time became as naught.

Fri var jeg fra Amentis haller, ikke bundet til reinkarnasjoner av døden. Langt reiste jeg mot stjernene inntil rom og tid ikke lenger eksisterte.

1:20. Then having drunk deep of the cup of wisdom, I looked into the hearts of men and there found I greater mysteries and was glad. For only in the Search for Truth could my Soul be stilled and the flame within be quenched.

Etter å ha drukket av visdommens beger, så jeg inn i menneskenes hjerter og fant større mysterier og ble glad. For kun ved å søke etter sannheten kunne min sjel bli beroliget og min indre flamme bli tilfredsstilt.

1:21. Down through the ages I lived, seeing those around me taste of the cup of death and return again in the light of life.

Jeg levde i generasjoner og observerte de rundt meg smake døden for så å returnere til livet.

Thoth hadde mottatt livets nøkkel og var udødelig. Han så menneskene rundt seg reinkarnere om og om igjen.

1:22. Gradually from the Kingdoms of Atlantis passed waves of consciousness that had been one with me, only to be replaced by spawn of a lower star.

Gradvis ble bølgene med bevissthet fra Atlantis kongedømmer og som hadde vært ett med meg påvirket av en annen stjerne.

1:23. In obedience to the law, the word of the Master grew into flower. Downward into the darkness turned the thoughts of the Atlanteans, Until at last in this wrath arose from his AGWANTI, the Dweller, speaking The Word, calling the power.

I lydighet ovenfor loven, ble Mesterens ord materialisert. Tankene til innbyggerne i Atlantis ble formørket inntil Mesteren fra sitt tilholdssted og i sin vrede uttalte Ordet og kalte på kraften.

The Word. Ordet. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Johannes 1:1. Hva er Ordet og dets kraft? Det er energien som utgår fra vår intensjon hvor viljen er kraften i dette energifeltet. Det eksisterer et lys, et altgjennomtrengende lys lydhør for våre intensjoner og emisjoner. KILDEN har selvfølgelig en slik intensjon. Men det har mennesket også. For vi er gudespirer som tilsammen utgjør en kosmisk bevissthet. 

Innbyggerne i Atlantis var utsatt for ulike universelle krefter / vibrasjoner på samme måte som menneskene er det i dag. Ulike krefter / vibrasjoner varierer over tid og bytter om å være dominerende. I den perioden av Atlantis som er beskrevet over, ble innbyggerne påvirket av et himmelsk objekt som påvirket bevisstheten i en negativ retning. Innbyggernes tanker ble etter hvert formørket.

1:24. Deep in Earth's heart, the sons of Amenti heard, and hearing, directing the changing of the flower of fire that burns eternally, changing and shifting, using the LOGOS, until that great fire changed its direction.

Dypt i jordens indre lyttet og lytter Amentis sønner, styrer endringene i ildens blomst som brenner evinnelig og alltid, endrer og skifter hvor de gjør bruk av LOGOER, inntil den store ild forandret sin retning.

1:25. Over the world then broke the great waters, drowning and sinking, changing Earth's balance until only the Temple of Light was left standing on the great mountain on UNDAL still rising out of the water; some there were who were living, saved from the rush of the fountains.

Jorden druknet i et brusende hav da den sank. Den endret sin balanse inntil det kun var Lysets Tempel på det store fjellet UNDAL som var synlig over vannmassene. Noen overlevde havets brusende bølger.

1:26. Called to me then the Master, saying: Gather ye together my people. Take them by the arts ye have learned of far across the waters, until ye reach the land of the hairy barbarians, dwelling in caves of the desert. Follow there the plan that ye know of.

Mesteren kalte på meg og sa: Samle sammen mitt folk. Før dem med den kunnskapen dere har fått om å passere vannene, inntil dere når land bebodd av de hårete barbarene som dveler i grotter i ørkenen. Følg så den plan dere kjenner.

1:27. Gathered I then my people and entered the great ship of the Master. Upward we rose into the morning. Dark beneath us lay the Temple. Suddenly over it rose the waters. Vanished from Earth, until the time appointed, was the great Temple.

Jeg samlet da mitt folk og tredde inn i Mesterens skip. Tidlig på morgen steg vi opp. Templet lå mørk under oss. Med ett ble Templet svelget av havmassene. Templet forsvant fra jordens overflate inntil det på et forutbestemt tidspunkt igjen vil stige frem.

1:28. Fast we fled toward the sun of the morning, until beneath us lay the land of the children of KHEM. Raging, they came with cudgels and spears, lifted in anger seeking to slay and utterly destroy the Sons of Atlantis.

Vi reiste raskt mot øst inntil vi kom til landet hvor Khems barn bodde. Rasende møtte de oss med økser og spyd og forsøkte å ødelegge Atlantis sønner.

1:29. Then raised I my staff and directed a ray of vibration, striking them still in their tracks as fragments of stone of the mountain.

Jeg reiste min stav og sendte en stråle med vibrasjoner mot dem inntil de sto stille som fjell.

1:30. Then spoke I to them in words calm and peaceful, telling them of the might of Atlantis, saying we were children of the Sun and its messengers. Cowed I them by my display of magic-science, until at my feet they groveled, when I released them.

Så talte jeg til dem med beroligende og fredfulle ord. Jeg fortalte dem om mektige Atlantis, at vi var Lysets barn og dets budbringere. Jeg kuet dem ved å vise dem magisk vitenskap inntil de bukket i ærbødighet ved mine føtter da jeg frigjorde dem.

1:31. Long dwelt we in the land of KHEM, long and yet long again. Until obeying the commands of the Master, who while sleeping yet lives eternally, I sent from me the Sons of Atlantis, sent them in many directions, that from the womb of time wisdom might rise again in her children.

Jeg dvelte lenge i landet KHEM. Ja helt inntil jeg adlød Mesterens befaling, Mesteren som sover, men som dog lever evig. Jeg sendte Atlantis sønner i mange retninger slik at visdom igjen en gang i fremtiden kan blomstre blant menneskene.

1:32. Long time dwelt I in the land of KHEM, doing great works by the wisdom within me. Upward grew into the light of knowledge the children of KHEM, watered by the rains of my wisdom.

Jeg dvelte lenge i landet KHEM hvor jeg utførte et stort arbeide med den visdommen jeg hadde i meg. Oppover vokste KHEMs barn inn i lyset hvor de mottok kunnskap fra min visdom.  

1:33. Blasted I then a path to Amenti so that I might retain my powers, living from age to age a Sun of Atlantis, keeping the wisdom, preserving the records.

Jeg tilrettela en vei til Amenti slik at jeg kan gjenvinne min kraft, leve liv etter liv som en etterkommer av Atlantis, en visdomsbærer, oppbevare opptegnelsene.

1:34. Great grew the sons of KHEM, conquering the people around them, growing slowly upwards in Soul force.

KHEMs sønner ble mektige. De erobret landområder rundt dem. Sakte forøkte deres sjelskraft.

1:35. Now for a time I go from among them into the dark halls of Amenti, deep in the halls of the Earth, before the Lords of the powers, face to face once again with the Dweller.

For en periode vil jeg forlate dem og vandre inn i Amentis mørke haller, ja dypt inn i jordens haller, foran mestere med makt, ansikt til ansikt nok en gang med Mesteren.

1:36. Raised I high over the entrance, a doorway, a gateway leading down to Amenti.

Høyt over inngangen satte jeg opp en døråpning, en portal som leder ned til Amenti.

1:37. Few there would be with courage to dare it, few pass the portal to dark Amenti. Raised over the passage, I, a mighty pyramid, using the power that overcomes Earth force (gravity). Deep and yet deeper place I a force-house or chamber; from it carved I a circular passage reaching almost to the great summit.

Det er få som vil våge å passere portalen til mørke Amenti. Med en kraft som overvinner tyngdekraften, plasserte jeg en mektig pyramide over nedgangen. Dypt lagde jeg et kraft-senter, et kammer. Ut fra dette kammeret lagde jeg en sirkelrund passasje som nesten når toppen.

1:38. There in the apex, set I the crystal, sending the ray into the Time-Space, drawing the force from out of the ether, concentrating upon the gateway to Amenti.

Der, ved det høyeste punktet, plasserte jeg krystallen som sender vibrasjoner inn i Tid-Rom, som henter og konsentrerer energi fra Ether, over portalen til Amenti.

1:39. Other chambers I built and left vacant to all seeming, yet hidden within them are the keys to Amenti. He who in courage would dare the dark realms, let him be purified first by long fasting.

Jeg bygde andre kamre som jeg forlot tilsynelatende ubebodde. Men gjemt i disse, eksisterer nøklene til Amenti. Men den som våger å oppsøke mørket, bør gå igjennom en renselse med lang faste.

1:40. Lie in the sarcophagus of stone in my chamber. Then reveal I to him the great mysteries. Soon shall he follow to where I shall meet him, even in the darkness of Earth shall I meet him, I, Thoth, Lord of Wisdom, meet him and hold him and dwell with him always.

Ligg i en sarkofag av sten i mitt kammer. Så skal jeg avsløre for ham de store mysteriene. Snart skal han vandre dit hvor jeg vil møte ham. Selv i jordens mørke skal jeg møte ham. Jeg, Thoth, Visdommens mester, vil møte ham, holde ham og dvele sammen med ham alltid.

1:41. Builded I the Great Pyramid, patterned after the pyramid of Earth force, burning eternally so that it, too, might remain through the ages.

Jeg bygde den store pyramiden etter mønsteret som eksisterer i jordens evig-eksisterende kraftfelt. På den måten kan den store pyramiden også bestå gjennom tidsaldrene.

1:42. In it, I builded my knowledge of Magic-Science so that I might be here when again I return from Amenti, Aye, while I sleep in the Halls of Amenti, my Soul roaming free will incarnate, dwell among men in this form or another. (Hermes, thrice-born.)

I den bygde jeg min kunnskap om magisk vitenskap slik at jeg på den måten kan være her når jeg igjen returnerer fra Amenti. Ja, når jeg sover i Amentis haller vil min sjel vandre fritt, inkarnere og dvele blant menneskene i en form eller en annen. (Hermes, den som fødes 3 ganger)

1:43. Emissary on Earth am I of the Dweller, fulfilling his commands so many might be lifted. Now return I to the halls of Amenti, leaving behind me some of my wisdom. Preserve ye and keep ye the command of the Dweller: Lift ever upwards your eyes toward the light.

Jeg er en utsending fra Mesteren, fullfører hans befaling slik at mange kan bli løftet. Jeg returnerer til Amentis haller og legger igjen etter meg deler av min kunnskap. Oppbevar og ta vare på befalingen fra Mesteren: Se alltid hen mot lyset.

1:44. Surely in time, ye are one with the Master, surely by right ye are one with the Master, surely by right yet are one with the ALL.

En gang inn i fremtiden vil dere bli ett med Mesteren. Med rettskaffenhet vil dere være ett med Mesteren. Med rettskaffenhet vil dere være ett med ALT.

1:45. Now, I depart from ye. Know my commandments, keep them and be them, and I will be with you, helping and guiding you into the Light.

Nå forlater jeg dere. Kjenn mine befalinger, utfør dem og vær dem. Da vil jeg være med dere, hjelpe og veilede dere inn i lyset.

1:46. Now before me opens the portal. Go I down in the darkness of night.

Portalen åpner seg for meg og jeg vandrer ned i nattens mørke.

Tavle 2: Amentis haller

2:1. Deep in Earth's heart lie the Halls of Amenti, far 'neath the islands of sunken Atlantis, Halls of the Dead and halls of the living, bathed in the fire of the infinite ALL.

Dypt inne i jordens hjerte, langt under øyene hvor nedsunkne Atlantis lå, ligger Amentis haller. Der finner vi de dødes og levendes haller, opplyst av ilden fra det uendelige ALTET.

2:2. Far in a past time, lost in the space time, the Children of Light looked down on the world. Seeing the children of men in their bondage, bound by the force that came from beyond. Knew they that only by freedom from bondage could man ever rise from the Earth to the Sun.

For lenge siden, forsvunnet fra rom og tid, så Lysets barn ned på verden. De så mennesket i dets fangenskap. Bundet av kraften som kom fra det hinsidige. De visste at mennesket kunne reise fra Jorden til Solen kun ved å bli fri fra fangenskapet som denne kraften forårsaket.

Med jorden siktes det til den fysiske sfære vi lever i, hvor både tid og materie eksisterer. Med solen siktes det til den sfæren hvor både tid og materie har opphørt, men hvor vi fortsatt eksisterer som bevisstheter, men da med langt større frihet. Et sted som venter på oss. Mennesket er på en reise fra Jorden til Solen. En reise i frekvenser. Som en følge av gjentatte reinkarnasjoner og derigjennom gjentatte muligheter for læring, beveger det seg sakte mot høyere frekvenser. Lysets barn valgte å hjelpe mennesket i dets lange reise mot Solen. Vår oppgave er å bryte lenkene som kraften forårsaker. Emerald Tablets gir svar på hvordan det gjøres. For mennesket er det viktigste å kjenne til mørket og lyset. Og vite at reisen ikke først og fremst dreier seg om tid og rom, men frekvenser. At vi har en jobb å gjøre i forhold til frekvensene våre emosjoner skaper.

Mørket visker i menneskets øre at lyset og mørket ikke eksisterer. At det ikke er på en evig reise. At livet er kort og brutalt. At livet oppstår ved en fødsel og avsluttes med døden, og mer er det ikke. Dette paradigmet mørket så intenst ønsker å prege inn i våre bevissthet, er en del av kraften fra hinsidige. Dermed mister mennesket retningen. Og de store spørsmålene oppstår. Hvem er vi? Hva gjør vi her? Hva er hensikten med livet?

2:3. Down they descended and created bodies, taking the semblance of men as their own. The Masters of everything said after their forming:

De steg ned og skapte kropper med utseende lik menneskets. Etter dette uttalte mesterne:

2:4. We are they who were formed from the space-dust, partaking of life from the infinite ALL; living in the world as children of men, like and yet unlike the children of men.

Vi er de som ble skapt av stjernestøv. Som deltar i livet fra det uendelige ALTET. Vi lever i verden som mennesket, likt men likevel ulikt mennesket.

2:5. Then for a dwelling place, far 'neath the earth crust, blasted great spaces they by their power, spaces apart from the children of men. Surrounded them by forces and power, shielded from harm they the Halls of the Dead.

Langt nedenfor jordens overflate og langt unna mennesket, skapte de store rom med energi. Rundt disse plasserte de en kraft slik at Dødens haller var beskyttet mot ødeleggelse.

2:6. Side by side then, placed they other spaces, filled them with Life and with Light from above. Builded they then the Halls of Amenti, that they might dwell eternally there, living with life to eternity's end.

Ved siden av hverandre skapte de andre rom og fylte dem med liv og lys fra oven. De bygde Amentis haller slik at de kunne dvele der evig. Leve der inntil evighetens slutt.

2:7. Thirty and two were there of the children, sons of Lights who had come among men, seeking to free from the bondage of darkness those who were bound by the force from beyond.

Det var 32 av dem, Lysets sønner, som kom til mennesket for å frigjøre de som var bundet av mørket, de som var fanget av en kraft fra det hinsidige.

2:8. Deep in the Halls of Life grew a flower, flaming, expanding, driving backward the night.

Dypt i Livets haller vokste det en blomst, lysende, ekspanderende. Denne fordrev natten.

2:9. Placed in the center, a ray of great potence, Life giving, Light giving, filling with power all who came near it. Placed they around it thrones, two and thirty, places for each of the Children of Light, placed so that they were bathed in the radiance, filled with the Life from the eternal Light.

I senter ble det plassert en stråle med høy intensitet. Den var livgivende, opplysende, og fylte alle som kom nær med kraft. Rundt plasserte de 32 troner, en for hver av Lysets barn. På den måten ble de badet i lyset. Fylt med lys fra det evige Lys.

2:10. There time after time placed they their first created bodies so that they might by filled with the Spirit of Life. One hundred years out of each thousand must the Life-giving Light flame forth on their bodies. Quickening, awakening the Spirit of Life.

På tronene plasserte de regelmessig deres første skapte kropper slik at disse kunne bli fylt med Livets Ånd. I hundre av tusen år må deres kropper belyses med det livgivende lyset. På den måten ble deres kropper raskt vekket opp med Livets Ånd.

2:11. There in the circle from aeon to aeon, sit the Great Masters, living a life not known among men. There in the Halls of Life they lie sleeping; free flows their Soul through the bodies of men.

Fra evighet til evighet sitter Mesterne i sirkelen og lever et liv ukjent for mennesket. Der, i Livets haller, ligger de sovende mens deres sjeler besøker mennesket i dets kropp.

2:12. Time after time, while their bodies lie sleeping, incarnate they in the bodies of men. Teaching and guiding onward and upward, out of the darkness into the light.

Gang etter gang, mens deres kropper ligger sovende, inkarnerer de blant menneskene hvor de underviser og veileder dem i deres utvikling, ut av mørket og inn i lyset.

2:13. There in the Hall of Life, filled with their wisdom, known not to the races of man, living forever 'neath the cold fire of life, sit the Children of Light. Times there are when they awaken, come from the depths to be lights among men, infinite they among finite men.

Der, i Livets haller under livets kalde ild, fylt med deres visdom og ukjent for mennesket, sitter Lysets barn. Periodevis er de våkne. De kommer da opp fra dypet for å være lys blant mennesket. Uendelige i motsetning til mennesket som er begrenset.

2:14. He who by progress has grown from the darkness, lifted himself from the night into light, free is he made of the Halls of Amenti, free of the Flower of Light and of Life. Guided he then, by wisdom and knowledge, passes from men, to the Master of Life.

Han som har hatt fremgang og vokst fra mørket og løftet seg selv fra natten og inn i lyset, er fri fra Amentis haller. Er fri fra Lysets blomst og Livet. Han vil være rettledet av visdom og kunnskap, forlate menneskestadiet og bli en Livets Mester.

2:15. There he may dwell as one with the Masters, free from the bonds of the darkness of night. Seated within the flower of radiance sit seven Lords from the Space-Times above us, helping and guiding through infinite Wisdom, the pathway through time of the children of men.

Da vil han dvele og være ett med Mesterne. Være fri fra nattens mørke. Syv Mestere fra Rom-Tid over oss, sitter innenfor rekkevidden av blomstens gjenskinn, hjelper og rettleder med uendelig visdom menneskene på deres vei.

2:16. Mighty and strange, they, veiled with their power, silent, all-knowing, drawing the Life force, different yet one with the children of men. Aye, different, and yet One with the Children of Light.

De er mektige og enestående, holdt skjult med sine krefter, stille, alt-vitende, trekker veksler på Livskraften, ulike, men likevel ett med mennesket. Ja, ulike, men likevel ett med Barn av Lyset.

2:17. Custodians and watchers of the force of man’s bondage, ready to loose when the light has been reached. First and most mighty, sits the Veiled Presence, Lord of Lords, the infinite Nine, over the other from each the Lords of the Cycles;

Oppsynsmenn til kraften til menneskets fangenskap, klare til å gi slipp når tilstrekkelig lys er oppnådd. Først og mest mektig sitter den allestedsværende Mestrenes Mester, den uendelige Ni, over de andre Mestrene fra hver av syklusene;

2:18. Three, Four, Five, and Six, Seven, Eight, each with his mission, each with his powers, guiding, directing the destiny of man. There sit they, mighty and potent, free of all time and space.

Tre, Fire, Fem og Seks, Syv, Åtte. Hver med sin misjon. Hver med sin kraft som guider og dirigerer menneskets skjebne. Der sitter de, mektige og potente, frigjort fra tid og rom.

2:19. Not of this world they, yet akin to it, Elder Brothers they, of the children of men. Judging and weighing, they with their wisdom, watching the progress of Light among men.'

De er ikke av denne verden, men likevel beslektet til den. De er som ‘eldre brødre’ til mennesket. Bedømmer og veier deres visdom. Betrakter fremgangen på Lyset blant mennesket.

2:20. There before them was I led by the Dweller, watched him blend with ONE from above.

Av Mesteren ble jeg ledet til dem. Jeg så Mesteren bli ett med den ENE fra oven.

2:21. Then from HE came forth a voice saying: Great art thou, Thoth, among children of men. Free henceforth of the Halls of Amenti, Master of Life among children of men. Taste not of death except as thou will it, drink thou of Life to Eternity’s end, Henceforth forever is Life, thine for the taking. Henceforth is Death at the call of thy hand.

Fra HAM kom det en stemme som sa: Stor er du, Thoth, blant menneskenes barn. Fra nå av er du fri fra Amentis Haller og en Livets Mester blant menneskenes barn. Du skal ikke smake døden med mindre du vil det. Drikk av Livet til evighetens ende. Fra denne stund er det gitt deg å administrere over livet. Og dermed også å kalle på døden.

2:22. Dwell here or leave here when thou desireth, free is Amenti to the son of man. Take thou up Life in what form thou desireth, Child of the Light that has grown among men. Choose thou thy work, for all should must labour, never be free from the pathway of Light.

Dvel her eller forlat dette stedet som du måtte ønske. Fritt er Amenti ovenfor menneskets sønn. Ta opp en livsform du måtte ønske, Lysets Barn, som har vokst blant menneskenes barn. Velg deg en oppgave. For alle må arbeide på veien mot lyset.

2:23. One step thou has gained on the long pathway upward, infinite now is the mountain of Light. Each step thou taketh but heightens the mountain; all of thy progress but lengthens the goal.

Et trinn til har du gått på den lange stien oppover. Lyset er som et ubegrenset fjell. Hvert trinn du tar mot toppen, gjør fjellet bare høyere. Progresjon leder til et høyere mål.

2:24. Approach ye ever the infinite Wisdom, ever before thee recedes the goal. Free are ye made now of the Halls of Amenti to walk hand in hand with the Lords of the world, one in one purpose, working together, bring of Light to the children of men.

Du må alltid arbeide for å oppnå en uendelig visdom som alltid ekspanderer. Men nå er du frigjort fra Amentis haller for å gå hånd i hånd med Mesterne på denne jord. Arbeide sammen mot et felles mål om å bringe lys til menneskenes barn.

2:25. Then from his throne came one of the Masters, taking my hand and leading me onward, through all the Halls of the deep hidden land. Led he me through the Halls of Amenti, showing the mysteries that are known not to man.

En av Mesterne steg ned fra hans trone, tok min hånd og ledet meg videre gjennom alle hallene i dette godt skjulte landet. Jeg ble ledet gjennom Amentis Haller og vist mysteriene som er ukjent for mennesket.

2:26. Through the dark passage, downward he led me, into the Hall where site the dark Death. Vast as space lay the great Hall before me, walled by darkness but yet filled with Light.

Gjennom skjulte passasjer ledet han meg inn i hallen hvor Døden med sitt mørke satt. Foran meg lå en enorm hall innhyllet i mørke, men likevel fylt med Lys.

2:27. Before me arose a great throne of darkness, veiled on it sat a figure of night. Darker than darkness sat the great figure, dark with a darkness not of the night. Before it then paused the Master, speaking

Foran meg steg det frem en stor mørk trone hvor en tilslørt nattens skikkelse satt. Mørkere enn mørket satt skikkelsen der, mørk med et mørke som ikke er av natten. Mesteren stoppet opp foran skikkelsen og sa:

2:28. The Word that brings about Life, saying; Oh, master of darkness, guide of the way from Life unto Life, before thee I bring a Sun of the morning. Touch him not ever with the power of night. Call not his flame to the darkness of night. Know him, and see him, one of our brothers, lifted from darkness into the Light. Release thou his flame from its bondage, free let it flame through the darkness of night.

Ordet som frembringe liv sa: O, mørkets mester, guide for de som vandrer fra liv til liv. Frem for deg fører jeg en morgenens sol. Rør ham ikke noensinne med nattens krefter. Kall ikke på hans flamme fra nattens mørke. Kjenn ham og se ham, en av våre brødre, løftet fra mørke og inn i lyset. Løsriv hans flamme fra dens fangenskap. La den lyse fritt i nattens mørke.

2:29. Raised then the hand of the figure, forth came a flame that grew clear and bright. Rolled back swiftly the curtain of darkness, unveiled the Hall from the darkness of night.

Figuren løftet sin hånd. En flamme som vokste i styrke og klarhet kom til syne. Mørkets slør ble tatt vekk og hallen tredde frem fra nattens mørke.   

2:30. Then grew in the great space before me, flame after flame, from the veil of the night. Uncounted millions leaped they before me, some flaming forth as flowers of fire.

Fra nattens mørke i den store hallen foran meg, blusset flamme etter flamme opp. Utallige millioner vandret de før meg. Noen av dem som ildens blomster.

2:31. Others there were that shed a dim radiance, flowing but faintly from out of the night.

Andre utstrålte et matt lys. Lysende, men svakt i nattens mørke.

2:32. Some there were that faded swiftly; others that grew from a small spark of light. Each surrounded by its dim veil of darkness, yet flaming with light that could never be quenched. Coming and going like fireflies in springtime, filled they with space with Light and with Life.

For noen forsvant lyset raskt. Andre hadde lys som små gnister, men som økte i intensitet. Samtlige omringet av deres eget tilslørende mørke. Dog kunne lyset fra deres flammer ikke bli slukket. Som ildfluer som kommer og går på våren, fylte de rom med Lys og med Liv.

2:33. Then spoke a voice, mighty and solemn, saying: These are lights that are souls among men, growing and fading, existing forever, changing yet living, through death into life. When they have bloomed into flower, reached the zenith of growth in their life, swiftly then send I my veil of darkness, shrouding and changing to new forms of life.

Så kom det en mektig og majestetisk stemme som sa: dette er sjelenes lys blant menneskene, lys som ekspanderende og lys som fader ut, evige, bevisstheter som transformeres ved døden og som trer inn i nye liv. Når deres blomst har blomstret, når de har nådd sitt høyeste potensiale, raskt fjerner jeg da mørkets slør og endrer dem til nye livsformer. 

2:34. Steadily upward throughout the ages, growing, expanding into yet another flame, lighting the darkness with yet greater power, quenched yet unquenched by the veil of the night.

Gjennom tiden har de standhaftig forøktes, ekspandert til en annen flamme, opplyst mørket med en stadig større kraft, slukket men dog ikke slukket av nattens mørke.

2:35. So grows the soul of man ever upward, quenched yet unquenched by the darkness of night.

På den måten vokser menneskets sjel alltid oppover, slukket men dog ikke slukket av nattens mørke.

2:36. I, Death, come, and yet I remain not, for life eternal exists in the ALL; only an obstacle, I in the pathway, quick to be conquered by the infinite light.

Jeg, døden, kom, men blir ikke værende. For livet eksisterer evig i ALTET. Jeg er kun et hinder på veien. Beseires raskt av det evige lys.

2:37. Awaken, O flame that burns ever inward, flame forth and conquer the veil of the night.

Våkne opp, O flamme, som alltid brenner i oss, ekspander og beseir nattens slør.

2:38. Then in the midst of the flames in the darkness grew there one that drove forth the night, flaming, expanding, ever brighter, until at last was nothing but Light.

Så, i kjernen av flammene som eksisterte i mørket, vokste det en som fikk mørket til å vike. Lysende, ekspanderende. Alltid sterkere. Inntil alt var Lys.

2:39. Then spoke my guide, the voice of the master: See your own soul as it grows in the light, free now forever from the Lord of the night.

Da snakket min guide, mesterens stemme: Se din egen sjel mens den vokser i lyset. Fra nå av og for alltid vil den være fri fra Mørkets Mester.

2:40. Forward he led me through many great spaces filled with the mysteries of the Children of Light; mysteries that man may never yet know of until he, too, is a Sun of the Light.

Han ledet meg fremover gjennom mange ekstraordinære sfærer fylt med mysteriene til Barn av Lyset; Mysterier som mennesket kanskje ikke kjenner til før det selv blir en Solens Lys.

2:41. Backward then HE led me into the Light of the hall of the Light. Knelt I then before the great Masters, Lords of ALL from the cycles above.

Han ledet meg tilbake til lyset i Lysets Hall. Der knelte jeg foran de store mesterne, Mesterne over ALT fra syklusene over oss.

2:42. Spoke HE then with words of great power saying:

Der snakket han til meg med ord med stor kraft:

2:43. Thou hast been made free of the Halls of Amenti. Choose thou thy work among the children of men.

Du har blitt fri fra Amentis Haller. Velg derfor et arbeid du ønsker å utføre blant menneskenes barn.

2:44. Then spoke I: O, great master, let me be a teacher of men, leading then onward and upward until they, too, are lights among men; freed from the veil of the night that surrounds them, flaming with light that shall shine among men.

Jeg svarte da: O, store mester, la meg være en lærer for menneskene. Lede dem fremover og oppover inntil de også er lys blant menneskene. Frigjort fra nattens slør som er omgitt dem. Være lyset fra flammer som skal skinne blant menneskene. 

2:45. Spoke to me then the voice: Go, as yet will. So be it decreed. Master are ye of your destiny, free to take or reject at will. Take ye the power, take ye the wisdom. Shine as a light among the children of men.

Stemmen snakket så til meg: Gå, slik skal det bli. Slik er det bestemt. Du er nå en mester over din egen skjebne, fri til å godta eller avvise etter egen vilje. Ta til deg kraften. Ta til deg visdommen. Skinn som lys blant menneskenes barn.

2:46. Upward then, led me the Dweller. Dwelt I again among children of men, teaching and showing some of my wisdom; Sun of the Light, a fire among men.

Mesteren ledet meg så oppover igjen. Jeg dvelte der sammen med menneskenes barn. Underviste dem og viste dem noe av min visdom, Solens Lys, en ild blant menneskene.

2:47. Now again I tread the path downward, seeking the light in the darkness of night. Hold ye and keep ye, preserve my record, guide shall it be to the children of men.

Nå går jeg igjen ned for å søke lyset i nattens mørke. Ta vare på mine opptegnelser, for de vil være en rettesnor for menneskenes barn.

Tavle 3: Nøkkelen til visdom

3:1. I, Thoth, the Atlantean, give of my wisdom, give of my knowledge, give of my power. Freely I give to the children of men. Give that they, too, might have wisdom to shine through the world from the veil of the night.

Jeg, Thoth, Atlantikeren, gir av min visdom, gir av min kunnskap, gir av min kraft. Frivillig gir jeg til menneskenes barn. Gir, slik at de også gjennom nattens slør kan skinne for verden med sin visdom.

3:2. Wisdom is power and power is wisdom, one with each other, perfecting the whole.

Visdom er makt og makt er visdom. Ett med hverandre og perfeksjonerer det hele.

3:3. Be thou not proud, O man, in thy wisdom. Discourse with the ignorant as well as the wise. If one comes to thee full of knowledge, listen and heed, for wisdom is all.

Vær ikke stolt, O menneske, i din visdom. Diskuter både med den uvitende og den vise. Hvis en med visdom og kunnskap kommer til dere, lytt og vær oppmerksom, for visdom er alt.

3:4. Keep thou not silent when evil is spoken for Truth like the sunlight shines above all. He who over-steppeth the Law shall be punished, for only through Law comes the freedom of men. Cause thou not fear for fear is a bondage, a fetter that binds the darkness to men.

La ikke ondskap stå uimotsagt. For sannhet, på lik linje med lyset fra solen, skinner sterkest. Den som har brutt loven skal bli straffet, for det er kun ved lov at mennesket oppnår frihet. Forårsak ikke frykt, for frykt er trelldom, en lenke som binder mørket til mennesket.

3:5. Follow thine heart during thy lifetime. Do thou more than is commanded of thee. When thou hast gained riches, follow thou thine heart, for all these are of no avail if thine heart be weary. Diminish thou not the time of following thine heart. It is abhorred of the soul.

Følg hjertet gjennom livet. Gjør mer enn det som er befalt dere. Når dere har oppnådd rikdom, følg hjertet. For rikdom er til ingen nytte hvis det gjør livet meningsløst. Utsett derfor ikke å følge hjertet. Å utsette dette er avskyelig for sjelen.

3:6. They that are guided go not astray, but they that are lost cannot find a straight path. If thou go among men, make for thyself, Love, the beginning and end of the heart.

De som er veiledet, kommer ikke på avveie. Men de som er tapt, vil ikke kunne finne veien selv på en rett sti. Hvis du vandrer blant mennesket, frembring en følelse av kjærlighet som er alt det hjertet består av.

3:7. If one cometh unto thee for council, let him speak freely, that the thing for which he hath come to thee may be done. If he hesitates to open his heart to thee, it is because thou, the judge, doeth the wrong.

Hvis noen kommer til deg for å få råd, la ham snakke fritt slik at hans formål kan bli oppfylt. Hvis han nøler med å åpne hjertet, er det fordi du dømmer og med det gjør det feil.

3:8. Repeat thou not extravagant speech, neither listen thou to it, for it is the utterance of one not in equilibrium. Speak thou not of it, so that he before thee may know wisdom.

Ikke gjenta ekstravagant tale, ei heller lytt til det. For det er en talemåte til en som ikke er i balanse. Unnvær en slik talemåte for at din tilhører kan oppnå visdom.

3:9. Silence is of great profit. An abundance of speech profiteth nothing. Exalt not thine heart above the children of men, lest it be brought lower than the dust.

Stillhet er av stor verdi. En overflod av ord har derimot ingen. Ikke vær stolte i deres hjerter ovenfor menneskenes barn for at stoltheten dere bærer ikke skal bringes lavere enn støvet.

3:10. If thou be great among men, be honoured for knowledge and gentleness. If thou seeketh to know the nature of a friend, ask not his companion, but pass a time alone with him. Debate with him, testing his heart by his words and his bearing.

Hvis dere blir store blant menneskene, vær beæret for kunnskap og mildhet. Hvis du ønsker å kjenne en venns sanne vesen, ikke søk hans lojalitet. Vær alene sammen med ham. Diskuter med ham, vurder hans hjerte på hans ord og holdninger. 

3:11. That which goeth into the store-house must come forth, and the things that are thine must be shared with a friend.

Det som blir plassert på et lager må på et tidspunkt komme frem og dine tanker må bli delt med en venn.

3:12. Knowledge is regarded by the fool as ignorance, and the things that are profitable are to him hurtful. He liveth in death. It is therefore his food.

Tåpen anser kunnskap som unødvendig. Ting som er verdifulle, er for ham sårende. Han lever i døden som er hans føde.

3:13. The wise man lets his heart overflow but keeps silent his mouth. O man, list to the voice of wisdom; list to the voice of light.

Den vise lar sitt hjerte fryde seg, men holder munnen lukket. O menneske, lytt til visdommens stemme. Lytt til lysets stemme.

3:14. Mysteries there are in the Cosmos that unveiled fill the world with their light. Let he who would be free from the bonds of darkness first divine the material from the immaterial, the fire from the earth; for know ye that as earth descends to earth, so also fire ascends unto fire and becomes one with fire. He who knows the fire that is within himself shall ascend unto the eternal fire and dwell in it eternally.

Det er mysterier i Kosmos som fyller verden med lys. Han som ønsker å bli fri fra mørkets fangenskap må først skille det materielle fra det immaterielle, ilden fra jorden. For vit at på samme måte som jord forenes med jord, vil ild forenes med ild og endog bli ett med ILDEN. Han som kjenner ilden i seg skal stige opp til den evige ILD og i denne dvele for alltid.

Uten ilden i oss, villet vi ikke hatt liv. Ilden er den bevisste energien som på et tidspunkt strømmet ut fra KILDEN i en stor syklus og som har vandret gjennom flere plan. Vår oppgave er å bli bevisst denne ilden gjennom meditasjon og andre teknikker. Se øvelsen om energiballen. Emerald Tablets ber oss om å bli mestere. Mestre ilden i oss. Mestre å skille og forene ilden fra kroppen etter vårt eget ønske. (OBE eller ut av kroppen – opplevelser). Mestre døden. Endre frekvensene våre slik at vi kan bli lys eller materie, alt etter hva vi måtte ønske. Bli herre over elementene. Verden i dag er på et trinn på en lang utviklingsstige. Vi har ikke kommet lenger enn at vi er villige til å gå i krig for sikre oss ressurser. Vi har glemt ilden i oss. At den er potent. Men på et tidspunkt vil vi bli mestere som ikke lenger kjemper om ressurser. Vi vil leve i rosekledde byer av gull. Og på et tidspunkt vil vi smelte sammen med LYSET. KILDEN. GUD.

3:15. Fire, the inner fire, is the most potent of all force, for it overcometh all things and penetrates to all things of the Earth. Man supports himself only on that which resists. So Earth must resist man else he existeth not.

Ilden, den indre ilden, er den mest potente kraft av alle. For den overvinne alt og gjennomtrenger alt som eksisterer på jorden. Mennesket støtter seg bare på det som motstår dets eksistens. Så Jorden må motstå mennesket, ellers eksisterer det ikke.

Mennesket har en overlevelsestrang. Det kjemper mot sult. Det kjemper mot sykdom. Det kjemper mot så mye annet. I denne kampen rettes fokuset mot noe jordisk. Og det spirituelle, det energetiske, får ikke fokus. Men når mennesket opplever sin indre ild, den flamme som utgjør dets evige vesen, da betyr ikke jordens trivialiteter så mye lenger. Og mennesket ser oppover i stedet for nedover. Og i mennesket skapes en lengsel. En lengsel etter noe mer. Og sverdet faller mot bakken. Skjoldet kastes vekk. En hånd rekkes frem for å hjelpe den som falt i kamp. Mennesket trakter ikke lenger etter det som er, men det som skal bli. Mot det som er forberedt for dem. Ilden ekspanderer og hever sine frekvenser. En forutsetning for å tre inn i nye sfærer. Mennesket forlater jorden. Det eksisterer ikke her lenger. I nye sfærer vil mennesket på nytt bli testet og prøvet. Inntil det nok en gang forkaster det som er til fordel for nye sfærer. Etter oss kommer energier som vil leve for en periode som mennesker på denne jorden. På denne måten er vi på en reise i universets uendelighet tilbake til KILDEN. Se Kosmologi.

3:16. All eyes do not see with the same vision, for to one an object appears of one form and color and to a different eye of another. So also the infinite fire, changing from color to color, is never the same from day to day.

Ikke alle ser verden igjennom de samme brillene. For en, fremstår en gjenstand med en fasong og farge, mens den samme gjenstanden for en annen fremstår med en annen fasong og farge. Slik er det også med den uendelige ild som endres fra en farge til en annen og er aldri den samme 2 dager på rad. 

3:17. Thus, speak I, THOTH, of my wisdom, for a man is a fire burning bright through the night; never is quenched in the veil of the darkness, never is quenched by the veil of the night.

Således, snakker jeg, Thoth, om min visdom. For et menneske er en ild som brenner klart i nattens mørke. En ild om aldri blir slukket av mørkets slør, som aldri blir slukket av nattens slør. 

3:18. Into men's hearts, I looked by my wisdom, found them not free from the bondage of strife. Free from the toils, thy fire, O my brother, lest it be buried in the shadow of night!

Med min visdom så jeg inn i menneskenes hjerter. Jeg oppdaget at de ikke var frigjort fra stridens fangenskap. Frigjør deres ild fra dens slit, O mine brødre, så den ikke blir begravd i nattens skygge.

3:19. Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

Hør, O mennesket, lytt til denne visdommen: hvor opphører navn og form? Kun i bevisstheten, usynlig, en uendelig kraft av strålende lys. Materien du skaper ved å fokusere på bilder i dine tanker, er i sannhet virkning som etterfølges av årsak.

Emerald Tablets snakker her om to ulike prosesser. Overgang fra matere til energi og overgangen fra energi til materie.

3:20. Man is a star bound to a body, until in the end, he is freed through his strife. Only by struggle and toiling thy utmost shall the star within thee bloom out in new life. He who knows the commencement of all things, free is his star from the realm of night.

Mennesket er en stjerne bundet til en kropp. Men etter mye strev vil det til slutt være frigjort. Bare ved å kjempe og slite kan dets indre stjerne blomstre opp til nytt liv. Den indre stjernen til den som kjenner det endelige måler til alt som er skapt, er fri fra nattens rike.

Dette er en beskrivelse av den åndelige utviklingsprosessen til alle mennesker. På et tidspunkt og etter mange reinkarnasjoner, vil mennesket etter mye strev kaste fra seg den dødelige kroppen og bli lys.

3:21. Remember, O man, that all which exists is only another form of that which exists not. Everything that has being is passing into yet other being and thou thyself are not an exception.

Husk, O menneske, at alt som eksisterer kun er i en annen tilstand av det som ikke eksisterer. Alt som har eksistert transformeres til nok en ny tilstand, og du er intet unntak. 

3:22. Consider the Law, for all is Law. Seek not that which is not of the Law, for such exists only in the illusions of the senses. Wisdom cometh to all her children even as they cometh unto wisdom.

Gransk loven, for loven er alt. Ikke søk noe som ikke er av loven, for dette eksisterer kun i en illusjon skapt av sansene. Visdom kommer alle hennes barn i møte når de vender seg til henne.

3:23. All through the ages, the light has been hidden. Awake, O man, and be wise.

Gjennom alle tider har lyset blitt holdt skjult. Våkne opp, O menneske, og bli vis.

3:24. Deep in the mysteries of life have I traveled, seeking and searching for that which is hidden.

Jeg har reist dypt i livets mysterier. Søkt og utforsket det som er skjult.

3:25. List ye, O man, and be wise. Far 'neath the earth crust, in the Halls of Amenti, mysteries I saw that are hidden from men.

Lytt, O menneske, og bli vis. Langt under jordens overflate, i Amentis haller, så jeg mysterier som er skjult for mennesket.

3:26. Oft have I journeyed the deep hidden passage, looked on the Light that is Life among men. There 'neath the flowers of Life ever living, searched I the hearts and the secrets of men. Found I that man is but living in darkness, light of the great fire is hidden within.

Jeg har ofte reist ned den dype og gjemte passasjen og observert Lyset som er Liv blant menneskene. Der, under den udødelige Livets blomst, gransket jeg hjertene og hemmelighetene til menneskene.

3:27. Before the Lords of hidden Amenti learned I the wisdom I give unto men.

Foran Mesterne til det skjulte Amenti lærte jeg visdommen jeg har gitt videre til menneskene.

3:28. Masters are they of the great Secret Wisdom, brought from the future of infinity's end. Seven are they, the Lords of Amenti, overlords they of the Children of Morning, Suns of the Cycles, Masters of Wisdom.

De er Mestere over dyp visdom hentet fra fremtiden, uendelighetens slutt. Det er 7 mestere over Amenti, stormestere over Morgenens barn,  soler av syklusene, visdommens mestere.

3:29. Formed are not they as the children of men? THREE, FOUR, FIVE AND SIX, SEVEN, EIGHT, NINE are the titles of the Masters of men.

De har ikke en fysisk form som menneskenes barn. TRE, FIRE, FEM og SEKS, SYV, ÅTTE og NI er deres titler, mestere over mennesket.

3:30. Far from the future, formless yet forming, came they as teachers for the children of men. Live they forever, yet not of the living, bound not to life and yet free from death.

En gang for lenge siden kom de uten form, men likevel formskapende. De kom som lærere for menneskenes barn. De lever for evig, men er likevel ikke blant de levende. Ikke bundet til et liv men likevel fri fra døden.

De eksisterte og eksisterer i høyere sfæres enn vår. De kan observere oss, men vi kan ikke observere dem. De er hevet over livet og døden og fri fra reinkarnasjoner. De er lys, en tilstand som venter på oss en gang i fremtiden.

3:31. Rule they forever with infinite wisdom, bound yet not bound to the dark Halls of Death. Life they have in them, yet life that is not life, free from all are the Lords of the ALL.

De regjerer for evig med uendelig visdom, bundet, men likevel ikke bundet til de mørke Dødens Haller. De har liv i seg, dog liv som ikke er liv. Mesterne over ALT er fri fra alt.

Bevisstheter kan ha liv i mange ulike sfærer. Å ha liv i seg, dog liv som ikke er liv, betyr at de har liv, men ikke på den måten liv eksisterer på denne jorden. Liv er bevissthet, og avhenger ikke av en biologisk struktur. Thoth bønnfaller oss om å fortsette som bevisstheter uten en biologisk struktur ved å heve frekvensene slik at vi blir lys.

3:32. Forth from them came forth the Logos, instruments they of the power o'er all. Vast is their countenance, yet hidden in smallness, formed by a forming, known yet unknown.

Fra dem steg logoene frem, instrumenter med makt over alt som eksisterer. De er av enorm betydning selv om de er skjult på grunn av sine ytre mål. Skapt med en rørelse. Kjent, men dog ukjent.

3:33. THREE holds the key of all hidden magic, creator he of the halls of the Dead; sending forth power, shrouding with darkness, binding the souls of the children of men; sending the darkness, binding the soul force; director of negative to the children of men.

3:34. FOUR is he who looses the power. Lord, he, of Life to the children of men. Light is his body, flame is his countenance; freer of souls to the children of men.

3:35. FIVE is the master, the Lord of all magic - Key to The Word that resounds among men.

3:36. SIX is the Lord of Light, the hidden pathway, path of the souls of the children of men.

3:37. SEVEN is he who is Lord of the vastness, master of Space and the key of the Times.

3:38. EIGHT is he who orders the progress; weighs and balances the journey of men.

3:39. NINE is the father, vast he of countenance, forming and changing from out of the formless.

3:40. Meditate on the symbols I give thee. Keys are they, though hidden from men.

3:41. Reach ever upward, O Soul of the morning. Turn thy thoughts upward to Light and to Life. Find in the keys of the numbers I bring thee, light on the pathway from life unto life.

3:42. Seek ye with wisdom. Turn thy thoughts inward. Close not thy mind to the flower of Light.
3:43. Place in thy body a thought-formed picture. Think of the numbers that lead thee to Life.

3:44. Clear is the pathway to he who has wisdom. Open the door to the Kingdom of Light.

3:45. Pour forth thy flame as a Sun of the morning. Shut out the darkness and live in the day.

3:46. Take thee, O man! As part of thy being, the Seven who are but are not as they seem. Opened, O man! Have I my wisdom. Follow the path in the way I have led.

3:47. Masters of Wisdom, SUN of the MORNING LIGHT and LIFE to the children of men.