Innledning

I årtusener har det eksistert mysterieskoler som har hatt til hensikt å lære mennesket å heve seg over denne jordens trivialiteter. Jorden har ikke bare en fysisk tyngdekraft, men også en energetisk og kunnskapsmessig tyngdekraft. Mennesket blir aldri fortalt at det kan fly. At det kan levitere. At det kan heve sine frekvenser og skape. At det kan reise videre som et evig vesen i en universell skole. Det blir heller aldri fortalt at det er et energetisk vesen, et fragment av en bevissthet som strekker seg gjennom hele universet. Mysterieskolene har også alltid hatt som hensikt å heve elevens bevissthet slik at det ikke lenger er fanget av tyngdekreftene nevnt over. Eleven går igjennom en tidkrevende men nødvendig og krevende prosess. Endringiemning.com presenterer et kart som alle kan kontemplere over i deres egen initieringsprosess. Informasjon er delvis hentet fra boken The Emerald Tablet: «Alchemy for Personal Transformation» av Dennis William Hauck.

Innledningsvis på denne siden finner vi et bilde av en mandala som vi kan fokusere på i vår kontemplerende meditasjon. I senteret av bildet finner vi en alkymist. Spissen av trekanten som vender nedover, symboliserer målet for vårt spirituelle arbeide - å oppnå guddommelighet hvor krefter ovenfra og nedenfra er forent. Alkymistens opphav er ekteskapet mellom Solkongen som sitter på en løve til venstre i bildet og Månedronningen som sitter på en stor fisk til høyre i bildet. Solen er Far og Månen er Mor. Den leende Solkongen har et septer og et skjold som symboliserer makt i en rasjonell verden. Dragen som er plassert under og som er klar til å angripe, symboliserer skjebnen til Solkongen hvis han blir for arrogant eller glemmer sin livsoppgave.

Den innadvendte og melankolske Månedronningen holder tømmene til en stor fisk som symboliserer hennes kontroll over skjulte krefter som også påvirker Solkongen. Bak henne ser vi kornaks av hvete som symboliserer fertilitet og vekst. I sin venstre arm griper hun en pil og bue som symboliserer sår i hjertet og kropp som følge av hennes eksistens. Solkongen representerer kontrollen bak tanken eller One Mind mens Månedronningen representerer emosjonelt kaos eller kaoset i One Thing. Når disse elementene forenes, muliggjøres en høyere bevissthet hvor løgn ikke lenger vil være mulig. Alkymistens mål er å innta en slik bevissthet permanent, også kalt De vises stein.

Alkymisten har en knytning til de fire elementene. Hans høyre ben står på jorden mens hans venstre står på vann. I hans høyre hånd ser vi en påtent fakkel som symboliserer ild. I hans venstre hånd ser vi en fjær som symboliserer luft. Mellom bena ser vi en sten i form av en kube påskrevet Corpus som betyr kropp. Rundt stenen ser vi fem stjerner som indikerer et skjult femte element, den usynlige kvintessensen eller Ether som med sin lydhørhet ovenfor emosjoner skaper frekvenser og modulasjoner som bærer frem all eksistens i universet.

Der hvor hodet til alkymisten skulle ha vært, ser vi en skapning med to utslåtte vinger. Skapningen symboliserer essensen av vår sjel oppsteget til den høyeste delen av vår kropp, hjernen, og fra dette stedet å kunne bevege seg fritt. Den symboliserer pinealkjertelen som, gjennom riktig aktivering, muliggjør en slik frihet. Fri til å bevege seg ut av kroppen og til og med til andre dimensjoner og realiteter.

På venstre siden av skapningen ser vi en salamander innhyllet i flammer. På den andre siden ser vi en fugl. Under salamanderen står det skrevet Anima som betyr sjel. Under fuglen står det Spiritus som betyr ånd. Salamanderen som symboliserer sjelen, søker varmen fra solen. Fuglen på høyre side og som symboliserer Ånd søker månen og kulden som er å finne der. Denne bipolare egenskapen i energier er drivkraften i alkymistens transmutasjon.

Alkymisten har en skjult indre stjerne. I bildet over er det stjernen med 7 utgående stråler og som har et senter i midten av bildet vi snakker om. For alle mennesker har en stjerne i seg. Alle er på et eller annet nivå en alkymist. Gjennom reinkarnasjoner, en serie med liv, ledes vi sakte til en større forståelse for det alkymiske. Vi deltar i en transmutasjon i 7 trinn representert med hver sin stråle som utgår fra stjernen. 

Trinn 1 - Kalsinering.

Kjemisk prosess

Kalsinering refererer til oppvarming av et fast stoff til høye temperaturer i fravær av luft eller oksygen, generelt med det formål å fjerne urenheter eller flyktige stoffer.

Mental prosess

Urenheter og flyktige stoffer i den kjemiske prosessen er i den mentale prosessen ego og hang til materialisme. Illusjonen om at lykken er å finne i materialismen må fjernes. Likeså enhver tanke om at mennesket kun består av kjøtt og blod. Ethvert paradigme som tilsier at menneskets eksistens kun består av et` liv på denne planeten, må brennes vekk. Ofte er vi fastlåst til et bestemt tankemønster formet av det samfunnet vi bor i, den vitenskapen vi legger vår lit til og den informasjonen vi får gjennom våre aviser og tv. Gjennom et helt liv formes våre paradigmer som etter hvert skaper en ‘tyngdekraft’ som gjør det vanskelig å ‘unnslippe’. Det første trinnet i den mentale initieringsprosessen er da meget tøff og ofte må det større eksistensielle kriser til for å unnslippe overnevnte tyngdekraft. Eksistensielle kriser kan være at noen nære og kjøre dør, en nær død opplevelse eller andre opplevelser som oppleves svært traumatiske.

Bildet

Den første strålen er rettet nedover mot en kube, er merket med tallet 1 og representerer starten og slutten på alkymistens arbeid. Strålen er svart. I denne finner vi også et symbol som står for metallet bly og planeten Saturn. Bly og Pluto symboliserer sjelens hang til å motstå forandringer og dens hang til materialisme. Vi finner en firkant nærmest senter på den første strålen som symboliserer salt. I tidligere kulturer assosierte man salt med menneskets evne til å tenke. De så for seg tanken som en levende substans. Et avtrykk av tanken som eksisterer både i denne verden og i høyere sfærer. Salt kan blandes ut i vann for deretter å rekrystalliseres i en tørkeprosess hvor saltet oppnår mer perfekt struktur. På samme måte kan denne levende substansen hvis utforming bestemmes av tanken, perfeksjoneres. Stoltheten og egoet til den tenkende må ‘oppløses’ før sinnet kan reetableres på et høyere nivå. Sjelens autentiske ansikt må tre frem. Denne prosessen kan skje helt plutselig i livet hvor en alvorlig hendelse river vekk all forfengelighet og ego på bare noen sekunder. Men prosessen kan også være en gradvis endring hvor alkymisten med kunnskap og visdom over tid fornekter seg selv et ego som vil binde ham til en slavelignende eksistens på denne jorden.

Mellom første og andre stråle i bildet, finner vi det første av syv sirkler som alle har hvert sitt budskap. I den første sirkelen finner vi en kråke som hakker på en hodeskalle. Utenfor denne sirkelen finner vi teksten Visita som betyr starten på en reise. Kråken symboliserer starten på en alkymists arbeid når egoet og hangen til materialisme er lagt død. Når forsvarsmekanismer er lagt vekk og man legger skjebnen i himmelens hender. Som allerede nevnt kan dette inntreffe plutselig og brutalt når noen nære blir revet vekk og man plutselig blir stilt ovenfor livets forfengelighet. Men det kan også være en lengre prosess med måleviste steg. Uansett er forutsetningen for å bevege seg opp på det første trinnet, å kaste fra seg egoet, forfengeligheten og hangen til å søke tryggheten og identiteten i materien.

Atlantis forsvant som følge av en stor kataklysmisk hendelse. Dette skjedde etter at innbyggerne i dette paradiset begynte å bli stolte og ærgjerrige. De sluttet å se hen til himmelen og begynte å trakte etter makt og ære. Jorden er et verktøy for evige vesener i sin læringsprosess. Når denne muligheten misbrukes, kan planer endres. Mennesket, enten kollektivt eller individuelt, kan oppleve en korreksjon. Dragen i bildet kan komme til å angripe. Menneskets hovedoppgave på denne jorden er å rense vannet for så å reise videre. Ikke å velte seg i materialisme og kroppslig stimuli som hindrer oss i å ta del i en viktig alkymisk prosess. Ei heller å bli styrt av roboter og kunstig intelligens som får oss til å ytterligere glemme hvem vi er.

Øvelse 

Studer stenen Sinobers egenskaper og farge. Kvikksølv har blitt utvinnet fra Sinober i uminnelige tider ved å brenne eller riste stenen slik at kvikksølvet fordamper. Finn et sted hvor du kan være alene. Fjern alle tanker som skaper følelser i en eller annen form og gå inn i tomhet. Tell fra ti og nedover. For hvert nytt tall, pust dypere og roligere. Begynn med føttene og beveg fokuset oppover i kroppen under tellingen. Kjenn etter at hver kroppsdel slapper av. Visualiser stenen Sinober bli brent i en intens flamme. Hent frem i tankene en hendelse som gjorde deg sint og hvor egoet tok overhånd. Forsøk å fjern tankene og følelsene som gjorde at egoet kom ut av kontroll. Hendelsen ligger begravet i stenen og det var egoet som plasserte den der. Hvis det er vanskelig å fjerne tankene og følelsene, øk temperaturen og intensiteten på flammene som brenner stenen. Se at denne delen av ditt ego smelter og forsvinner fra stenen på samme måte som kvikksølv vil fordampe. Erstatt et uhensiktsmessig reaksjonsmønster med et hensiktsmessig. Visualiser at kvikksølvet fordamper og forsvinner. Visualiser at egoet fordamper og forsvinner. Hent frem emosjoner som er i tråd med dine innerste verdier. At hat og hevn oppfostret av et indre ego erstattes med kjærlighet og forståelse. Hold på følelsene. Gå fra hendelse til hendelse i historien og gjenta øvelsene i tankene. Frembring opphøyde følelser og hold på dem. Gjør det samme med andre situasjoner i nåtiden. Situasjoner hvor egoet søker stolthet og eierskap. Situasjoner hvor egoet overdøver vår iboende solidaritet. 

Trinn 2 - Oppløsningen.

Kjemisk prosess

Oppløsning av et stoff i en veske, for eksempel metall i syre.

Mental prosess

Mens trinn 1 jobber med vårt ego og vårt behov for materiell trygghet, jobber trinn 2 mer på moral og instinktive tilbøyeligheter. Fjerning av emosjoner som sperrer for at vårt dypere ‘selv’ skal komme til uttrykk. Mennesket er som en vannkilde hvor vannet blir holdt skjult. Bak en ytre fasade ligger vannet. Oppløsningen hjelper oss til å fjerne denne fasaden slik at vi kan opptre mer autentiske. På den måten kan vårt levende vann springe frem og bli synliggjort.

Bildet

Den andre strålen peker mot kongen. Strålen er merket med tallet 2 og et tegn som symboliserer metallet Tinn og plantene Jupiter. Strålens farge er hvit. I den andre sirkelen ser vi to fugler. En som er svart med hvit bakgrunn og en annen som er hvit med svart bakgrunn. Fuglene til sammen symboliserer sjelens transformasjon fra det fysiske og til noe mer spirituelt. Med dette utvides perspektivet som nå innlemmes i en esoterisk verden vi lever side om side med. Vi finner også teksten Interiora som henleder oppmerksomheten mot kilden til våre dypeste følelser.

Øvelse

Hensiktem med meditasjonen er å fjerne 'forkalkninger' i emosjonene og i kroppen ved å oppløse disse i vann. På den måten vil sjelens vann igjen kunne strømme fritt.

Sitt eller ligg under denne øvelsen. Se for deg en kjele som som blir oppvarmet på en kokeplate som er varm og at kjelen er fylt med vann. Oppe i kjelen flyter en mindre kjele som også er fylt med vann. Vannet i den andre kjelen varmes gradvis opp. Se for deg at vann fra den andre kjelen strømmer inn i din kropp og løser opp spenninger eller forkalkninger i emosjonene. Forkalkninger kan ligge både i emosjonene og i kroppen. Øvelsen starter med at du innhalerer sakte og dypt. Mens du gjør dette, ser du for deg at vannet fra den andre kjelen strømmer til det stedet hvor 'forkalkningen' har oppstått. Hold pusten et par sekunder mens du ser for deg at vannet løser opp forkalkningen. På utpust ser du for deg at forkalkningene som nå er oppløst renner vekk sammen med vannet. Gjenta denne mentale øvelsen ved hver pust. Benytt øvelsen på alle forkalkninger, enten disse eksisterer i emosjonene eller i kroppen.

Forkalkningene kan være rester etter tidligere overgrep. Det kan også være rester etter indoktrinering i religiøse, vitenskapelige eller andre miljøer som tviholder på dogmer som ikke er i tråd med menneskets sanne natur. Igjen må vi betrakte mennesket som en helhet med både en fysisk og åndelig kropp. Vår fysiske kropp påvirkes like mye av ånden som ånden påvirkes av kroppen. Vi er en del av en drøm hvor alt er mulig. KILDEN drømmer oss og forkalkning inntreffer når vi ikke innser at vi er en del av den drømmen. Når vi glemmer KILDEN og vårt intellekt er bundet til materien. Oppløsningen fjerner forkalkningen og muliggjør dermed at vårt indre lys, og som er en del av KILDEN og dens drøm, kan velle frem. Vi lever ikke lenger i fortiden eller i fremtiden. Vi lever i nuet hvor frykt ikke biter. Blir vi syke, vil kroppslig smerte tvinge oss tilbake til nuet som en forsiktig påminnelse om hvor vi skal være. For det er her vi oppdager vårt innvendige lys som Emerald Tablets snakker om.

Thy LIGHT, O man, is the great LIGHT, shining through the shadow of flesh. Free must thou rise from the darkness before thou art One with the LIGHT.

Emerald Tablets 9:4

Trinn 3 - Separering.

Kjemisk prosess 

Separering innen kjemi er prosessen å skille to stoffer som i utgangspunktet er blandet, fra hverandre. Ofte er målet med separeringen å skille stoffene fysisk uten å påvirke de kjemiske egenskapene til stoffet.

Mental prosess

Trinn 3 er å synliggjøre vårt høyere 'jeg' etter at ego og emosjonelle sperringer er fjernet i trinn 1 og 2. Begge disse trinnene har hjulpet oss til å fjerne vaner og tanker som over tid har fått lov til å krystalliseres i våre energier. Vi oppnår dermed en forening mellom sjel og ånd. Alvorlige hindre for vår videre reise mot lyset har blitt fjernet Den rensede delen av vår sjel er nå klar for å drive vår spirituelle transformasjon videre. Trinn 1 og 2 har satt søkelys på å endre våre tanker og våre vaner. Som vi har sett på tidligere, kan våre tanker øke og redusere vår sjels tyngdekraft. Trinn 1 og 2 har derfor hatt som formål å redusere denne og forberede oss på å kunne fly. For det er fly vi skal. Fly oppover i frekvenser til vi når vårt mål som er å bli lys.

Bildet

Den tredje strålen peker mot fakkelen med ild og er farget rød. Vi finner tegn som symboliserer planeten Mars og metallet jern som står for viljestyrke. Vi finner også symbolet for Svovel med maskuline egenskaper. I den tredje sirkelen ser vi at den svarte fuglen blir delt og at to hvite fugler fremkommer. De to hvite fuglene reiser ned og henter de verdifulle delene etter prosessene i trinn 1 og 2, kalsinering og oppløsning.

Trinn 4 - Konjugasjon.

Kjemisk prosess

Konjugert kommer fra latin «konjugere» som betyr å binde to ting sammen, koble sammen parvis.

Mental prosess

Trinn 4 er å forsterke vårt høyere Jeg ved å forene det maskuline og det feminine i oss. Balansen mellom disse to kreftene er på dette trinnet skjør og må derfor næres for å overleve. Alkymisten vil etter hvert oppnå visdommen som skal til for å være vedvarende opplyst. Synkroniteter forekommer hyppigere. Alkymisten har på dette trinnet kommet så langt det er mulig på det jordiske plan.

Bildet

Den fjerde strålen peker mot den høyre vingen på skapningen som symboliserer essensen av vår sjel. Vingen er i berøring med en salamander som hviler i flammer. Strålen har symboler på både gull og solen og er farget gul. I den fjerde sirkelen ser vi to fugler som symboliserer sjel og ånd og som forlater jorden samtidig. I nebbet bærer de sammen triumferende en femtagget krone som symboliserer kvintessensen av det som er igjen etter den sjelelige renselsen som har foregått i de tre foregående trinnene. Denne kronen tar de meg seg inn i himmelen som symboliserer alkymistens gjenforening med den universelle bevissthet. Vi finner teksten Rectificando som betyr å sette ting i orden. Vingene til skapningen som symboliserer vår sjel hviler over denne prosessen. Velsigner den. Trinn 4 er vendepunktet i den alkymiske transmutasjonen hvor hovedfokus ikke lenger er Anima (sjel), men Spiritus (ånd).

Trinn 5 - Fermentering.

Kjemisk prosess

Gjæring, eller fermentering, er en katabolsk prosess, det vil si nedbryting av organiske forbindelser til enklere kjemiske forbindelser ved hjelp av enzymer.

Mental prosess

I forrige fase av alkymistens arbeid oppnådde han en skjør indre balanse mellom det jordiske og det himmelske hvor han så hen til himmelen for å komme videre til den neste fase av hans arbeid. I denne fasen vil han oppleve en transformasjon til et nytt nivå i sin eksistens på jorden. I denne fasen vil alkymisten ha en kanal til himmelen hvor han henter inspirasjon og visdom. Ser vi hen til historien, oppdager vi kunstnere som har produsert store verk som aldri blir glemt. Når de har kommet til dette nivået av sin initiering, har inspirasjon fra himmelen gitt dem evner utover det normale. Og det er det som er karakteristisk for mennesker på dette nivået. De har tatt steget igjennom sløret som vi er innhyllet i. Et slør hvor mennesket ikke lenger fornekter himmelen. Et stadium hvor et kjødelig sinn har blitt transformert til et åndelig. På dette trinnet vil fantasien ha vinger. Kreativiteten vil lyse som brennende svovel. Emerald Tablets ber oss om å benytte fantasien som nå har fått vinger og kreativiteten som minner om brennende svovel til å forlate det jordiske til fordel for det himmelske. Denne voldsomme kraften som åpenbarer seg fra oven kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter og skylles trinn 5 – fermentering. Forutsetningene for å komme til dette stadium er bønn, dyp meditasjon, kontemplasjon bare for å ha nevnt noen.

Bildet

Den femte strålen peker mot den venstre vingen på skapningen som symboliserer essensen av vår skjel. Vingen er i berøring med en fugl som her symboliserer ånd. Strålen har symboler på både metallet kopper og planeten Venus. Fargen på strålen er turkis eller grønn som henleder tanken til Emerald Tablets. Vi finner teksten Invenies som betyr «du vil oppdage». I denne delen av alkymistens arbeid vil en fermentering inntreffe. En ny substans vil oppstå. Denne substansen symboliserer en mer permanent forening mellom sjel og ånd enn den som inntraff i trinn 4. I sirkelen ser vi to fugler som våker over et rede. Fuglene symboliserer sjel og ånd. Begge venter på det magiske øyeblikket da eggene skal klekkes.

Trinn 6 - Destillasjon.

Kjemisk prosess

Destillasjon er en metode til å rense en væske for uønskede stoffer, eller til å skille ulike stoffer fra hverandre. I en destillasjon overføres en væske til damp som deretter kondenseres.

Mental prosess

I dette trinnet skal de siste rester av ego og hang til å søke trygghet i materialismen destilleres vekk slik at disse elementene ikke henger igjen når alkymisten beveger seg inn i siste trinn av sin utvikling. Men det stopper ikke med det. Alkymistens mentale nivå skal heves til det høyeste mulig, fri fra sentimentalitet og følelser. Til og med fra alkymistens personlige identitet. Med dette kan alkymisten ha samkvem med One Mind. Noe som er umulig for mennesker som bærer på ego, stolthet, ærgjerrighet, hevnlyst, stolthet osv. Mennesker som ikke enda har foretatt en nødvendig renselse av sjelen.

Bildet

Den sjette strålen peker mot en fjær som symboliserer luft og spirituell utvikling. Strålen er indigofarget. Vi finner symboler på kvikksølv og planeten Merkur. I sirkelen ser vi en enhjørning liggende på bakken foran en rosebusk. Enhjørningen faller til ro i nærheten av en jomfru og en jomfru i denne sammenheng er alkymisten som er blitt renset for verdslige følelser og av den grunn har blitt som et ‘barn’. Vi finner ordet Occultum so betyr skjult eller hemmelig.

Trinn 7 - Koagulering.

Kjemisk prosess

Koagulering er en prosess der partikler slutter seg sammen til større aggregater og faller ut som bunnfall eller danner en geléaktig masse.

Mental prosess

Kun den edleste delen av Alkymistens sanne Jeg skal nå koaguleres eller gjøres fast som en sten. Sjelens oppstandelse oppnås ved å bringe frem en renset sjel i bønn, meditasjon og kontemplasjon. Alkymisten har oppnådd en bevissthetstilstand som er permanent og ytre destruktive ‘krefter’ er ikke lenger i stand til å endre denne. Denne bevissthetstilstand blir kalt De Vises Stein. En alkymist på dette bevissthetsnivået kan forandre alt rundt ham som han selv ønsker. Dette inkluderer også evnen til å helbrede. 

Bildet

Den syvende strålen peker mot dronningen og inneholder symbolet for metallet sølv og månen. Strålen er farget purpur som indikerer kongelig avstamming eller sølv-grå som indikerer månen. I sirkelen finner vi et androgynt barn i ferd med å stige opp fra en grav. Vi finner teksten Lapidem som betyr Stenen.

Det skjulte budskap

Legger vi sammen teksten som vi finner i den ytre ringen får vi «Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem». Teksten betydning er: «Besøk den innerste delen av jorden. Ved å gjøre de rette tingene, vil vi finne den skjulte Stenen.»