Innledning

Fra Wikipedia har vi: "Kvantefeltteorien kombinerer den spesielle relativitetsteorien med kvantemekanikken ved å tillate etablering og tilintetgjøring av partikler, dvs. overganger mellom materie og energi." Kort oppsummert beskriver kvantefeltteorien hvordan felter av energi kan transformeres til materie og deretter tilbake til energi. 

Vi har på siden Heve våre frekvenser sett at lysets hastighet er en grense for materiens eksistens og at vår bevissthet avgjør om vi skal være materie eller energi. Vi har også sett at materien har sitt utspring fra en sfære med høyere frekvenser og at materialiseringen oppstår når frekvenser avtar. På samme måte som en ny bilmodell går igjennom en møysommelig prosess på tegnebrettet før den blir produsert, vil all fysisk materie først bli skapt med en struktur med en høyere frekvens i kvantefeltet. Det samme gjelder alle realiteter i våre liv. En tanke leder til en følelse som igjen leder til en rørelse. Det er viktig å være oppmerksom på at det IKKE er tanken som vekker rørelsen i kvantefeltet, men når tanken får eksistere lenge nok rekker følelsen, som tanken vekker, å etablere en struktur i kvantefeltet og senke dens frekvenser til en fysisk realitet i denne dimensjonen. En affirmasjon skal derfor alltid etterfølges av en følelse.  Det vanskelige er ikke å tilegne seg denne kunnskapen. Det vanskelige er å ha tilstrekkelig disiplin til å holde på en følelse så lenge at den rekker å etablere en rørelse i kvantefeltet. I stedet for disiplin, hopper og spretter våre emosjoner først litt hit og så litt dit. Vi har lært at dette er normalt og slik skal det være. Emosjonene skal pendle mellom ytterpunktene hat og kjærlighet, avsky og sympati, vold og fred. Alt avhengig av hva som tjener vår opprettholdelse mest. Se en vilkårlig film fra Hollywood og du finner fort denne dualiteten. Se i våre aviser. Det samme der. På overskriftene med store bokstaver.    

Vekslende emosjoner (også kalt tvil i religiøse miljøer) skaper en form for turbulens i kvantefeltet som visker ut eller reverserer det som allerede er skapt. Emerald Tablets opplyser om at det er gjennom en intensjon for fremtiden at vi nettopp kan spå den. Gjennom å sette opp en intensjon, en årsak, vil virkning med sikkerhet inntreffe. Når vi har vekslende emosjoner, er vi ikke i stand til å etablere noen årsak og dermed heller ingen virkning. Og med det er vi ingen skapere av fremtiden som i stedet blir 'litt her og litt der'. Eller i verste fall, slik andre vil. Så tankene og emosjonene må samarbeide om å manifestere. Skape en årsak som vil springe ut i en virkning på et senere tidspunkt. Når den virkningen er oppnådd, skape en ny årsak som igjen fører til en ny virkning. Intensjonen bak denne vandringen skulle være å komme nærme lyset. Nikola Tesla brukte denne metoden for å få en dypere forståelse for de fysiske lovene vi omgås. Han hadde en intensjon om årsak og virkningen brakte svarene.

Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

Emerald Tablets 3:19

All that man is, is because of his wisdom. All that he shall be is the result of his cause.

Emerald Tablets 11:25

Know ye, O man, that all of the future is an open book to him who can read. All effect shall bring forth its causes as all effects grew from the first cause. Know ye the future is not fixed or stable but varies as cause brings forth an effect. Look in the cause thou shalt bring into being, and surely thou shalt see that all is effect. 

So, O man, be sure the effects that ye bring forth are ever causes of more perfect effects. Know ye the future is never in fixation but follows man's free will as it moves through the movements of time-space toward the goal where a new time begins.

Man can only read the future through the causes that bring the effects. Seek ye within the causation and surely ye shall find the effects.

Emerald Tablets 12:2-4

Tanken er språket til hjernen, følelsen er språket til kroppen og rørelsen er språket til kvantefeltet. På denne måten ser vi at alt er koblet sammen til noe større. Så en kjærlig tanke eller en vennlig gest kan helbrede denne verden og dets miljø. For det er ment at vi skal være frie nomader i et uendelig univers og nyte av overfloden. I de universelle prinsippene Kybalion tar opp, beskrives dette nærmere. Se egen side om Kybalion. As above, so below. As below, so above. To verdener som speiler hverandre. Våre emosjoner speiler denne verden og denne verden speiler våre emosjoner. Når vi rydder opp i våre emosjoner, rydder vi også opp i denne verden!

Imidlertid er det eierskap som ødelegger vår mulighet til en slik eksistensform. Eierskap setter opp et fryktfelt som binder oss til denne jorden gjennom reinkarnasjoner. Eierskap hindrer oss i å få mer. Når vi prøver å avgrense universets gaver ved å stemple det som 'vårt', mister vi evnen til å oppdage nye. Det blir som når vi plukker opp en blomst i stedet for å la den stå i jorden. Blomsten blir vår, men den visner før tiden. Og vi glemmer at vi kan ligge på ryggen i engen den ble plukket i. Engen med tusenvis av blomster i en uendelighet av farger.

Vi utsettes for mange former for eierskap. Det ultimate eierskap så vi i slaveriet hvor noen innbilte seg at de kunne eie et annet menneske. En evig sjel! Noen mener at en gjeldsbasert økonomi slik vi kjenner den, er en form for moderne slaveri fordi vi 'eies' av kreditorene og vår frihet begrenses så lenge vi har gjeldsforpliktelser. I dag er gjelden Norge har (den norske stat, norske kommuner, industri og privathusholdning) til utenlandske finansinstitusjoner så stor at vi kan risikere å miste suverenitet ved mislighold! Hadde vi hatt en rettferdig fordelingspolitikk på et globalt nivå uten behov for å kanalisere ressurser til forsvar og kontroll, kunne vi alle ha jobbet en brøkdel av det vi gjør i dag og likevel levd godt. Og ikke minst hatt et meningsfylt liv. Vi skal vite at universet har så uendelig mye å gi oss og ved å 'slippe taket' får vi mer.

Det finnes to utgaver av tanken om global kontroll. Utgavene er ganske like og er lette å forveksle. Den ene er ganske fremtredende i dag og bygger på grådighet, kontroll og sosiale ulikheter. De som studerer konspirasjonsteorier kaller den New World Order. Noen tror den har dukket opp nylig, men den har faktisk eksistert i årtusener og dannet grunnlaget for mange imperium oppover i historien. Men den har også en bror som bygger på frihet. Den siste ihensyntar alle mennesker og setter menneskets behov først. I den ligger en hjelpende hånd til den trengende. Den muliggjør menneskets fulle potensiale. Vi kan oppleve en flytende overgang fra den ene utgaven til den andre nå som vi står på terskelen til et nytt Stort År og vi er i ferd med å tre inn i Vannmannens tidsalder. 

Det eksisterer en generell oppfatning av at patenter er nødvendig for fremskrittet. Hvem ville vel bruke penger på forskning og utvikling om de ikke hadde sikret inntekter i etterkant? Problemet med et slikt argument er at vi ikke trenger penger. Vi har alle et medfødt behov for å være kreative og bety noe for et fellesskap. Kraften bak disse evige egenskapene i oss er langt sterkere enn drivkraften som ligger i et ønske om mer makt, penger og status som forøvrig øker vårt ego. Likevel er det makt, penger og status som blir utpekt og fremelsket som våre viktigste insentiver. Og i dette ligger det største hinderet for menneskehetens frigjøring. Å bety noe for andre og det å kunne bidra til fellesskapet blir ofte forhindret nettopp av vårt gjeldsbaserte økonomiske system. Et system som reduserer tryggheten som ligger i vissheten om å bli ivaretatt om noen skulle gå til det utenkelige skritt å følge hjertet fremfor den store strømmen. Og siden vi er hodeløse høner uten moral og i utgangspunktet onde av natur, trenger vi regler og murer som kan kontrollere oss. Ihvertfall er det noen som ønsker at vi skal tro det. 😉

Når vi måler den ene samfunnsformen opp mot den andre, har vi lett for å tenke at den vi har i dag er den mest optimale. Vi tror at andre samfunnsformer ville ha resultert i et mer saktegående forløp i den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen. Dog er dette å snu virkeligheten på hodet. Penger og eierskap har bremset utviklingen! Hvor vanskelig er det ikke å tenke seg hvilket samfunn vi KUNNE ha hatt om utviklingen hadde vært 100 eller 1000 år forut for dagens. Et samfunn basert på kunnskap om kvantefeltet og vår opprinnelse som stjernemennesker. Et samfunn hvor det å bety noe for fellesskapet og hverandre er den bærende drivkraften. Hvor ressursene ikke blir brukt til krig og kontroll, men til å forhindre fattigdom og fremme frihet og kreativitet. Et inkluderende samfunn uten frykt. Vi har en syklisk fortid på denne jorden. Sivilisasjoner har kommet og godt. Sivilisasjoner som har eksistert under inneværende Store År i Zodiaken som har en syklus på 26 000 år. Men det fantes mektige og teknologiske sivilisasjoner i tidligere Store År. Når teknologien i nåværende samfunnsorden har kommet dit den er i dag, skal vi vite at dette har skjedd utallige ganger tidligere. Dagens sivilisasjon har nok en gang reist seg etter en kataklysmisk hendelse som inntraff på jorden for ca. 13 000 år siden. Vi utspringer ikke fra en langsom evolusjonær prosess, men fra noe vi en gang var. Det er på tide å fjerne frykten som har ridd oss siden. Å endre samfunnsordenen slik at den harmonerer med vår og himmelens evige og sykliske natur. 

Tilnærmingen til kvantefeltet skjer i dag via blant annet forskning. Komplekse eksperimenter i laboratorier oppdager stadig mer om kvantefeltet. Men moderne forskning er bare en av flere veier til mer kunnskap. Det paradoksale, det som er så vanskelig å forstå i vitenskapelige kretser, er at sjamaner i ursamfunn og gamle og nyere mysterieskoler har kjent til kvantefeltet i ualminnelige tider. En slik påstand synes kanskje merkelig for noen. Men kvantefeltet er innrettet slik at det er bevissthet som kan dra veksler på dets kraftfelt. At vitenskapen kan oppdage og bevise dets eksistens er så, men det er menneskets bevissthet som fult ut kan innlemmes i dets mysterier. Fortidens sjamaner og mysterieskoler hadde kunnskap og tid til å perfeksjonere sine evner. I dag har de fleste av oss ingen av delene bortsett fra visse miljøer. At også vitenskapen åpner opp for dette mysteriet, skaper noen betimelige spørsmål. Hvordan vil den moderne forskningen forholde seg til at kunnskap om kvantefeltet er funnet på flere tusen år gamle leirtavler? Og hvordan vil kommersialismen respondere når kunnskap om kvantefeltet blir en akseptert del av vitenskapen?

Kvantefeltet kan respondere på innviklede forsøk i laboratorier, men feltet respondere først og fremst på våre emosjoner. Den nære koblingen mellom våre emosjoner og kvantefeltet gjør det vanskelig å ta eierskap og patenter på noe som helst. Kvantefeltets lydhørhet til våre emosjoner vil latterliggjøres på lik linje med enhver tanke som understøtter vår guddommelighet. Samtidig får vi servert negative emosjoner som uansett drar veksler på kvantefeltet på grunn av kvantefeltets ikke-dualistiske natur. Vi observerer en polarisering mellom vitenskapelige og holistiske miljøer. Det ene miljøet ønsker å dekke til kunnskap om kvantefeltet gjennom en vitenskap for de få. Det andre miljøet ønsker å se kvantefeltet som en fri tilgjengelig del av universet. En kraftkilde for alle som evner å bruke den og dermed bidra til frihet, kunnskap og ekspansjon. Den vil få oss til å se at vi er ørner som kan fly. At den verden vi lever i er et speilbilde av en annen eksistens med høyere frekvenser i en annen sfære.

Det finnes miljøer på jorden som kjenner til kvantefeltet og dets muligheter. De bruker kunnskapen til å fremme sine mål. Selv om materiell velstand, makt og innflytelse godt kan bli en konsekvens av kunnskap om kvantefeltet på grunn av dens ikke-dualistiske natur, leder dette fort til et feil fokus. Emerald Tablets ber oss om å bevege oss mot lyset. Miljøer vi kan finne innenfor frimureriet har den tendens å mene at hvert menneske har et selvstendig ansvar for å innhente kunnskap om kvantefeltet. 'Himmelen er innredet slik og mennesker får 'takke' seg selv så lenge det lever i en boble av likegyldighet.' Denne boblen har vi imidlertid fått tredd nedover hodet og det er besynderlig lite i vårt samfunn som hjelper oss ut av den.

Kort oppsummert er det slik at de fleste av oss i det store og hele kun har et forhold til de fysiske sansene og dermed er det kun den fysiske verden vi ser. Men rundt oss og i oss har vi en sfære med høyere frekvenser, kvantefeltet. Et uendelig kraftfelt som responderer på våre følelser. I oss har vi et lys som har en form for sameksistens med dette feltet. Da vi ble nedsenket i fysiske kropper og tredde inn i denne dimensjonen gjennom en fødsel, fikk vi med oss dette evige lyset på vår reise. Når vi blir bevisst dette lyset gjennom mer kunnskap, øvelser og dyp meditasjon, er ikke veien lang til å tre inn i de sfærer vi en gang kom fra. Lyset i oss trekkes dit og gjennom erfaring mottar vi kunnskap og evne til å vende hjem. 

Fra energi til materie

Hadde vi kunnet plukke fra hverandre et atom i sine minste bestanddeler, hadde vi oppdaget at atomet består av energi i tillegg til alle de enkeltbestanddeler som kvantefysikken har oppdaget. Årsaken til dette er kvantefeltteorien som sier at disse bestanddelene kan veksle mellom å være energi og materie. Og hva som til sist avgjør om et atom skal fremstå som energi eller materie er hastigheten på energiene i enkeltbetstanddelene. Energier som følger en toruslignende bane. En magi oppstår fordi oppmerksomhet fra en bevissthet vil uunngåelig senke omløpshastigheten på energien og dermed bestemme dens tetthet. I alt 'tomt' rom finnes det energi som kan aktiveres til fysisk materie. Vi kan derfor endre realiteter og skape nye forutsetninger hvis vi evner å la vår bevissthet forlate historien, egoet, materien og tiden og la den dvele ved kvantefeltet og i den sfæren skape et nytt bilde med tilhørende emosjoner og dermed en ny virkelighet. Vi har lett for å tenke at vårt opphav er i denne dimensjonen og at denne dimensjonen er den eneste som finnes. Dette stemmer ikke. Oppstigning er tilbakevendelse til noe vi en gang var i en sfære med høyere frekvenser.

Kvantefeltet responderer ikke på hva vi ønsker. Heller ikke på hva som er rettferdig. Det responderer på våre frekvenser, noe Albert Einstein understreket og kalte dette ren og simpel fysikk. Kvantefeltet responderer på våre emosjoner og speiler vår realitet i disse. Dermed er materialisering med den første delen av skapelsen først og fremst en indre øvelse. Vi må forstå hvilken kraft som ligger i våre emosjoner og dermed forstå hvilket ansvar som ligger i vår frie vilje og i vår bruk av tankene som vil frembringe manifesterende følelser, på både godt og ondt.

Kvantefeltet, med sine uuttømmelige energiressurser og som vitenskapen så vidt har begynt å forske på, responderer når hjerte og hjerne fungerer sammen. Når våre intensjoner og emosjoner trekker i samme retning. Når vi forlater dualismen og finner senter.

Kvantefelt og sykdom

Sykdom kan oppstå i flere faser. Den første fasen er når sykdommen skapes bevist eller ubevist med den første delen av skapelsen og som vi nå kjenner godt. Sykdommen oppstår med en struktur med høyere frekvenser i kvantefeltet på samme måte som alle andre livsvilkår og realiteter med sine frekvenser. Det neste trinnet er når sykdommen skaper ubalanse i vårt energetiske system. Det tredje trinnet er når denne ubalansen får eksistere lenge nok til at sykdommen oppstår i vår fysiske struktur. Og det er her legevitenskapen kommer inn med sin medisinering og skalpeller. Vi kan ha hatt sykdommen lenge før den slår ut i vår fysiske struktur, noen ganger i over flere tiår. Når vi blir bevisstgjort våre tanker og vi endrer våre emosjoner, kan dette derfor forhindre sykdom langt inn i fremtiden.

Når sykdom oppstår i vår fysiske struktur kan vi gå til legen og få medisiner, bli operert eller ty til andre behandlingsmetoder. Vi kan gå til en akupunktør og få nåler for å få hjelp til vårt energetiske system. Eller vi kan ty til kvantefeltet. Vi må huske på at i dette feltet er vi skapt energetiske. Det er mange eksempler på at når strukturen i kvantefeltet endres, kan denne endringen umiddelbart påvirke vår fysiske struktur. Helbredelse av vår fysiske struktur vha. legevitenskapen fjerner symptomer. Når vi helbreder vår energetiske struktur i kvantefeltet, fjerner vi rotårsaken. 

Sjamaner har hatt rolle som leger i årtusener. Gjennom grundig opplæring har de lært å påvirke pasientens struktur i kvantefeltet. Denne kunnskapen finnes i dag, men er skjult og godt bevart. Kommersialismen og den moderne legevitenskapen har alltid sett på denne kunnskapen og disse ferdighetene som en trussel. Kanskje fordi det ligger så mye profitt i farmasøytisk industri? 

Jesus reiste til Østen og fikk opplæring i å bruke kvantefeltet til helbredelse. Hans ferdigheter gikk imidlertid ikke ubemerket hen. Å observere et menneske så nært med slike evner var mer enn det makteliten kunne tåle. Det ble senere besluttet å fremstille ham som Guds sønn og æren for hans mange helbredelser ble tilskrevet denne rollen. Dermed fikk eliten dekket over at et menneske kunne ty til kvantefeltet og i tillegg fikk vi nok en fryktbasert religion. Leser vi mellom linjene det han sa, oppdager vi et helt annet budskap enn det kristne budskap. Hans lære ble forvrengt for å tjene noen få.

Kvantefeltet er et tabuområde og temaet tåkelegges for å forhindre menneskeheten å benytte den første delen av skapelsen og se sin tilværelse i en større sammenheng. Fortidens mestere evnet å flytte grensen mellom den første og den andre delen av skapelsen slik at de ikke lenger var under denne 'jordens forbannelse' eller som det står i bibelen: "I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød". De trengte derfor ikke å anstrenge seg. De kunne tenke en tanke og materialiseringen skjedde. Deres ønsker var i samklang med DAO og deres liv var allerede skapt energetisk i kvantefeltet. De var ett med universet og dets lover. De var det Daoismen omtalte som Keisere. En tanke ledet til en følelse som igjen ledet til en rørelse. Å være en keiser betyr derfor en ferdighet som alle kan oppnå og ikke en rolle som få er utvalgt til.

Alt dette finner vi fragmenter av i kristendommen. Fallet er tap av kunnskap og forståelse for skapelsens sanne natur. Hvem vi er, hva vi er og livets hensikt er det få som kan gi svar på. Som en følge av dette hopper vi direkte til den andre delen av skapelsen. Fravær av forståelse for den første delen av skapelsen skaper barriere mellom oss og KILDEN. Vi glemmer å være takknemlige. Vi ødelegger naturen som er gitt oss og som er ment å ta vare på oss. I stedet for å stole på KILDEN og basere våre liv på den første delen av skapelsen, higer vi etter å ta ansvar for vår egen skjebne og dermed stoler vi kun på skjødets arm. Oppstandelsen er oppstigning, dvs. prosessen med å øke våre frekvenser til vi passerer grensen til andre og mer komplekse sfærer. 

På Wikipedia finner vi denne definisjonen av et fenomen som på engelsk kalles Egregore: 

Egregore (also spelled egregor; from French égrégore, from Ancient Greek egrḗgoros 'wakeful') is an occult concept representing a distinct non-physical entity that arises from a collective group of people. Historically, the concept referred to angelic beings, or watchers, and the specific rituals and practices associated with them, namely within Enochian traditions.

More contemporarily, the concept has referred to a psychic manifestation, or thoughtform, occurring when any group shares a common motivation—being made up of, and influencing, the thoughts of the group. The symbiotic relationship between an egregore and its group has been compared to the more recent, non-occult concepts of the corporation (as a juridical person or legal entity) and the meme.

Det finnes ca. 10 000 ulike kristne trosretninger på jorden i dag. De fleste av disse er av den oppfatning at akkurat deres tolkning av bibelen er den riktige eller at akkurat deres ledere har den rette autoritet som fører til frelse. Hvordan er dette mulig? Snakk med medlemmer av disse trossamfunnene. Hvilke overbevisende vitnesbyrd de har og gripende himmelske åpenbaringer de har opplevd som vidner om at akkurat(!) det trossamfunnet de tilhører er det eneste riktige. De har erfart både engler og demoner. Mormonerne (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) hevder at akkurat deres ledere har den guddommelige autoritet til å døpe og besegle for all evighet. En søndag i måneden arrangeres det et faste og vitnesbyrdsmøte hvor medlemmene går opp på podiet og deler sine trosfremmende erfaringer. Felles for alle disse trossamfunnene er at medlemmene manifesterer med den første delen av skapelsen. De skaper den virkelighet de har blitt fortalt å skape gjennom det misjonærarbeidet som har blitt utført og hva som har blitt forkynt på utallige møter. Det forteller oss at vi er skapere og forklarer samtidig placeboeffekten. Og på samme måte er all materie og alle livsbetingelser i denne fysiske verdenen skapt. Og med dette har vi også oppskriften på hvordan vi kan skape en drage. Vi skaper den i kvantefeltet og gir vi den nok oppmerksomhet, vil den komme til oss.  Den kan vi sende foran oss og hjelpe oss til å komme frem i bilkøen eller til å finne en ledig parkeringsplass. Eller den kan hjelpe oss i en situasjon vi føler vi ikke takler. Min drage er en skikkelig jentedrage, litt lubben med korte vinger, rød og veldig søt. Hun flakser frem og tilbake og gjør alt jeg ber henne om. Hvordan ser dragen din ut?

Some I found who had conquered the ether. Free of space were they while yet they were men. Using the force that is the foundation of ALL things, far in space constructed they a planet, drawn by the force that flows through the ALL; condensing, coalescing the ether into forms, that grew as they willed.

Outstripping in science, they, all of the races, mighty in wisdom, sons of the stars. Long time I paused, watching their wisdom. Saw them create from out of the ether cities gigantic of rose and gold. Formed forth from the primal element, base of all matter, the ether far flung.

Emerald Tablets 4:14-15

I alt rom finnes det en substans, bevisst energi, med høyere frekvenser. Fortidens mestere kunne skape jordkloder og rosekledde byer av gull ut av denne substansen. Thoth inviterer oss til å være skapere. Til å frigjøre oss fra paradigmene som har blitt innprentet i oss. Til å se våre liv i et større perspektiv. At det er nok til alle. Og i denne overflod forstår vi at kjærligheten er størst. At det er med kjærlighet vi kan skape verdener som overgår all vår forstand. Verdener uten frykt. Uten sykdom. Verdener hvor vi kan leve ut vårt iboende potensiale.

I dette ser vi at mennesket er kreativt og ønsker å skape. Enten det er ved hjelp av den første eller den andre delen av skapelsen. Når vi hopper over den første delen av skapelsen, svømmer vi motstrøms. Vi ødelegger jordkloden fordi vi ikke klarer å skape ressurser, kun bruke de som allerede eksisterer her! Kriger oppstår fordi vi tar eierskap på det vi skaper. Sult og sosiale forskjeller oppstår fordi de som har mye ønsker mer og evner ikke å dele. Ingen pandemi eller sykdom overgår den elendighet som knapphet på ressurser har skap de siste 2000 år gjennom slaveriet, kolonialisme og til sist nykolonialisme som defineres som: "stormakters, tidligere kolonimakters og internasjonale storselskapers indirekte politiske og økonomiske dominans i land som før var kolonier." 

Når vi imidlertid skaper med den første delen av skapelsen, er ressursene ubegrensede. I denne skapelsesprosessen tar vi ikke eierskap på det som blir skapt. På grunn av dets overflod er det nok til alle og sosiale forskjeller viskes ut. Vi endres fra å være hunder som slåss om kjøttbeinet til å være generøse og elegante vesner. Vi blir engler som vil betjene energier på lavere utviklingstrinn og som kommer etter oss. 

I vår søken etter en identitet, må vi forstå at vi er en del av en universell bevissthet. Dette gjør at vi kan underkaste oss uten frykt, fordi vi vet at vi uansett blir tatt vare på. Mennesket blir sykt når det glemmer sitt opphav. Når det ikke lenger erindrer sin udødelighet. Når det har glemt den første delen av skapelsen og baserer sin eksistens på den andre delen. Når dette inntreffer, skapes forestillingen om den sterkestes rett. Og med dette ideen om eierskap. Og til slutt ideen om et behov for våpen for å forsvare det som eies. Sykdom oppstår fordi forskjellen mellom menneskets iboende lys og dets handlinger blir for stor. 

Manifestering og kvantefelt

Som nevnt tidligere må hjerne og hjerte være i samsvar. Vi vil ikke kunne manifestere hvis vi med hjernen frembringer en intensjon om bedring, mens hjertet samtidig er fylt med frykt. Men når vi med vårt intellekt frembringer en intensjon og vi samtidig frembringer følelser som er i samsvar med intensjonen, vil vi ha vibrasjoner som henter fra kvantefeltet en realitet som er i samsvar med disse vibrasjonene.   

Enhver tanke er i og for seg en affirmasjon. Lytt til dine følelser når du gjennom dagen lar tankene kverne om og om igjen om de samme tingene. Lytt til dine følelser når du ser en film som viser vold eller overgrep. Lytt til dine følelser når du leser om kriminalitet i aviser. Det moderne samfunn latterliggjør kraften bak affirmasjoner men samtidig fores menneskeheten med affirmasjoner som binder den til denne jorden. Affirmasjoner som fører oss vekk fra KILDEN. For det betyr mindre hva vi tror. Aggresjon avler følelser som drar energi fra kvantefeltet. Det vi fokuserer på, får vi mer av. Sånn er det bare ...

DNA

Vi har blitt fortalt at vi må leve med de genene vi har fått fra far og mor. Vi skal se at dette er en forenkling og ikke i tråd med hele sannheten. Deoksyribonukleinsyre, også kalt DNA, er den viktigste bestanddelen i vårt arvemateriale. En liten del av DNAet, ca. 10%, blir brukt til å produsere proteiner. Det er denne delen av DNAet som har vært mest i søkelyset til våre forskere. Resten blir ofte sett på som 'junk DNA' og deres funksjon er ganske myteomspunnet.

En gruppe russiske forskere, deriblant Pjotr Garjajev, mente imidlertid at naturen umulig kunne finne på å produsere søppel og ønsket derfor å finne ut hvilken funksjon resten av DNAet har. Deres konklusjon var at DNAet ikke bare blir brukt til å bygge menneskekroppen, men det fungerer også som et ‘datalager’ og en ‘kommunikasjonsvei’. De fant også ut at genetiske koder fulgte samme regler som vårt språk. De fant likhetstrekk mellom hvordan vi setter sammen ord til setninger og uttrykk og hvordan DNAets koder var koblet sammen. DNAets oppbygning og struktur responderer naturlig på språket vi bruker. Hver lyd i ordene vi bruker har sin frekvens og dermed sin påvirkning. Chanting er gammel kunnskap og brukt riktig vil den påvirke og styrke vårt DNA.

Pjotr Garjajev hadde flere oppsiktsvekkende oppdagelser. Han og hans forskerteam oppnådde å transformere froskeembryoer til salamanderembryoer ved å påvirke mønsteret i embryoet. Dette er litt av det vi finner i boken til John Perkins: Shapeshifting: Shamanic Techniques for Global and Personal Transformation. Fortidens sjamaner kunne med bevisstheten transformere seg til dyr for så å vende tilbake til et menneske. Vi ser at vi så vidt berører noe som er mye større. At bevisstheten har mye større påvirkning på materien enn det vi har forestilt oss til nå. Og i dette ligger bekreftelsen på at vi er ørner som oppfører oss som kyllinger. At kunnskap blir brukt som en maktfaktor. At materialismen og vitenskapen vi får servert er hånden hos tryllekunstneren som fanger vår oppmerksomhet og som er ment som en distraksjon for å skjule en esoterisk verden som eksisterer parallelt med den fysiske.

I stedet for å fragmentere opp og forsøke å reparere deler av en ødelagt DNA – streng slik flere forskere i vesten har forsøkt, forsøkte Garjajev å analysere DNAets unike frekvensmønster og påvirke/reparere dette mønsteret med vibrasjoner. Gjennom bølgegenetikk får vi en helt ny forståelse for DNAet og hvordan det påvirkes av ytre faktorer. Siden alt i universet vibrerer med en frekvens og DNAet er lydhør for vibrasjoner, også de som kommer fra kvantefeltet hvor alle muligheter eksisterer, ser vi at det ikke finnes noen begrensning hva liv angår. DNAet rommer en kompleksitet men samtidig en enkelhet som gjorde at fortidens sjamaner kunne lære å benytte mulighetene i det komplekse uten tilgang til avansert teknologi. I stedet for avanserte instrumenter har vi vår bevissthet og vår naturlige evne til å lage lyder som begge skaper bølger med bestemte frekvenser og som dermed kan påvirke DNAet!

432 Hz er en naturlig frekvens som understøtter DNAets struktur. Flere musikere har hevdet at denne frekvensen burde benyttes for tonen A og ikke 440 Hz som ble valgt i 1953 som en verdensomspennende referansefrekvens for tonen og sett fra naturens ståsted er en frekvens som skaper disharmoni. På Prof Dussaut, et musikkonservatorium i Paris, skrev 20 000 musikere under på at de ønsket 432 Hz. Det kinesiske dynastiet hadde strenge regler for musikk og 432 Hz måtte benyttes. Deres oppfatning av denne frekvensen var at den hadde en dyptgripende virkning på deres bevissthet helt ned på cellenivå. At harmonien i denne frekvensen ble gjenspeilet i det som kunne observeres i universet. At de som forsto hemmeligheten bak denne tonen også ville forstå universets mysterier.

Universell religion

Det eksisterer en universell religion. Dens teologi er forankret i universets lover, både de vi kjenner, men også de vi ikke har oppdaget enda. Dens forordninger er hensiktsmessig i forhold til hvordan naturen virkelig virker. Den gir makt og visdom til den praktiserende. Ikke en form for makt vi ofte assosierer med ordet, men en makt som frigjør, opplyser og ekspanderer. Den skaper ikke fanatisme og leder ikke mennesker til å skade noen. Den frembringer det fulle potensiale i den tilbedende og hjelper den å ha et fryktløst og symbiotisk forhold til universet.

Når vi snakker om fysiske lover, så tenker vi på de vi allerede kjenner og har lært om i fysikken. Men det finnes mange andre lover som har like stor innflytelse på det fysiske som de vi allerede kjenner. På samme måte som de kjente fysiske lovene ble oppdaget i laboratorier, venter nye lover på å bli oppdaget.

Kvantefeltet er innrettet slik at alt med bevissthet kan benytte seg av dets energihav. På jorden har det eksistert sivilisasjoner som har inkorporert kunnskapen om KILDEN og kvantefeltet i en religion. Siden KILDEN og kvantefeltet er universell, vil ikke denne religionen være begrenset til denne jorden, men eksistere på mange kloder, solsystemer og deles blant mange vesener i en uendelighet av dimensjoner. En prest må gjennom en grundig og lang utdannelse. Men mens disse prestene har fått opplæring i et embede for noen år i dette livet, vil den universelle religionen og dens betydning strekke seg helt fra kaoset i himmelens innledende faser og til tidspunktet hvor vi atter smelter sammen med KILDEN. Gradvis beveger vi oss mot lyset og jo mer vi forstår og evner å etterleve universelle lover, jo mer har vi tatt til oss den universelle religionen og dens visdom.

Det er ikke behov for flere religioner enn den ene som er i harmoni med universets kompleksitet, men samtidig enkelhet. I motsetning til dagens vitenskap som forfekter en kontinuerlig progressiv utvikling av mennesket i dens historie, vil den universelle religionen hjelpe oss til å forstå universets evige sykliske natur og vår udødelighet som guddommelige vesener. Den hjelper oss til å leve i harmoni med KILDENs ekspansjoner og kontraksjoner. Den har vært en del av vår universelle historie og i denne eksisterer kunnskap milevis foran dagens vitenskap.

Så, hva er budskapet i denne universelle religionen? Jo, vi er evige. Vi er nomader. Vi er stjernemennesker. Vi følger KILDENs sykliske natur. Som nomader kan vi vandre. Over og under lysets hastighet. I et utall dimensjoner. Fra en virkelighet til en annen. Den forteller oss at vi har et valg. Vi kan velge mellom det å gå inn i stormens stille øye og vi kan vandre i stormens ytterkant hvor alt er i bevegelse. Det ene valget forøker våre frekvenser og det andre senker disse. I denne religionen finner vi at bevisstheten styrer vår eksistens gjennom vibrasjoner helt ned på atomnivå. At energiene til eksistensen hentes fra kvantefeltet gjennom den første delen av skapelsen. Vi finner en fullkommen kunnskap om nedstigning og oppstigning, et myteomspunnet tema som har berørt et hvert tenkende menneske. 

Så la oss se litt på hvordan den universelle religion har blitt etterlevd. Det er bemerkelsesverdig at det nesten er umulig å finne et sted med en historie som ikke er berørt. Vi finner fragmenter av teologien i omtrent alle eksisterende religioner, frimurerier og trosretninger. Vi ser rester etter religionen på gamle byggverk fra både prehistorisk og historisk tid og på gamle og nye kirkebygg uavhengig av hvilken religion de tilhører. Religionen må ha vært verdensomspennende og forent menneskeheten i en felles tro. Siden mennesket kjente til manifestering med den første delen av skapelsen, fantes det ikke sult og krig. Mennesket hadde derfor tid til å perfeksjonere sitt forhold til KILDEN og sine evner til å bruke mulighetene som lå i kvantefeltet. Og de var levende opptatt av oppstigningen. Hvordan de gjennom stillhet og bruk av sin bevissthet kunne stige i frekvenser inntil de trådde inn i en sfære som oversteg lysets hastighet. En sfære med universell bevissthet hvor tiden ikke eksisterer og ingen ting kan holdes skjult.

Før vi fortsetter å se på oppstigning, må vi se på triptykonisk arkitektur. Jeg har laget en bildekollasj som viser en slik arkitektur fra mange ulike tidsaldre og steder.

Bildene over har en feminin og en maskulin komponent som representerer dualismen og en del som representerer det som oppstår når det feminine og det maskuline balanseres. Når det siste inntreffer, står vi ved døren til oppstigningen. Mørket og lyset er 2 sider av samme sak. En intelligent substans som fyller universet. Mørket er der hvor denne substansen får eksistere uorganisert, mens lyset er der hvor denne substansen er organisert. Som en evig torus beveger substansen seg fra en uorganisert til en organisert tilstand.

A hundred times ten have I descended the dark way that led into light, and as many times have I ascended from the darkness into the light my strength and power renewed.

Emerald Tablets 1:3

Vi sameksisterer med denne bevegelsen, denne strømmen og gjennom stadig større kunnskap om og forståelse for og evne til å etterleve universets lover, er vi med på å organisere det som tidligere var uorganisert. Vi renses. Vår makt tiltar. Ikke en makt som søker sitt eget, men en makt som forøker vår deltagelse i organiseringen. Takket være en' av de mange universelle lovene, forøkes vår makt når vi er villig til å leve i orkanens stille øye og ikke i dens ytterkant. Når vi trer ut av dualismen og forener det maskuline og det feminine i et større hele.

Spoke again to me the NINE saying: Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

Emerald Tablets 7:19

Denne intelligente substansen som fyller vårt univers og som kan fremstå som både uorganisert og organisert (mørket og lyset), styres av våre tanker. Det kan ikke understrekes nok hvor viktige tankene er og hva de betyr for våre liv. Skapelsen ligger i våre hender gjennom kraften i intellektet og dets innflytelse på våre emosjoner. Vi fremmer og organiserer lyset når vi lytter til budskapet i triptykonisk arkitektur som gjennom sine mange enorme monumenter advarer mot dualismen og som samtidig viser en alternativ vei. Uten tvil er det dualismen som nærer oppunder krig og fattigdom. Så la oss se litt på hva vi får servert i våre aviser, tv-kanaler og av våre politikere. Det er ikke mulig å unngå å se at dualismen er en viktig del. I en konflikt presenteres en vinner og en taper. En som går av med den moralske seieren og en som fremstilles som syndebukken. I politikken har vi venstre mot høyre. I religionene har vi det guddommelige og det djevelske i en evig kamp mot hverandre. Under 2. verdenskrig kunne vi observere en rød kjempe i øst og en blå kjempe i vest, dog hadde de et felles opphav!  De ble begge skapt for å forblinde oss med løgnen som ligger i dualismen. I spill for gutter og jenter finner vi en kamp mellom 2 eller flere parter hvor drap, voldtekter og alle tenkelige overgrep er sauset sammen til noe ‘akseptabelt’, for det er jo bare spill og underholdning! Alltid noen å hate og frykte. Alt er lov når det tjener dualismen som forankrer vår eksistens på denne jorden gjennom et utall reinkarnasjoner og som forsinker lysets dog ubønnhørlige fremvekst. For på samme måte som ildfluer blir tiltrukket av lys, søker lyset i våre evige sjeler en forening med lyset som KILDEN utstråler. 

Våre tanker organiserer substansen når vi går inn og henter våre evige egenskaper, utviser kjærlighet, disiplin og måtehold. Når våre tanker rettes mot lyset og når vi i disse tankene i uselviskhet ønsker å tjene. For den største tjeneren av oss alle er KILDEN og i KILDEN finner vi det fullkomne eksempel. Så maktens kilde er ikke der vi vanligvis lærer at den er å finne. I egoet. I den sterkestes rett. Eller i seieren etter en krig. Universets lover understøtter ikke dette, og en midlertidig seier fører kun til en tilsvarende tilbakegang. Og inntreden av mørke. Liv gjentas om og om igjen inntil leksen er gjort. For vi er barn som har fått et stort ansvar. Og gradvis tar vi til oss kunnskap som gjør at vi kan forvalte dette ansvaret. Kunnskap som frigjør. Kunnskap som låser opp de dører som fører oss til lyset.

La oss se på en prinsipp-skisse som forklarer triptykonisk arkitektur.

DAO består av 3 deler. En maskulin del - det hvite, en feminin del - det svarte og en del som representerer det maskuline og det feminine i balanse - hele ringen som symboliserer evigheten.

En orkan er et godt bilde fordi vi i dens sentrum kan se både jorden og himmelen - en oase, mens vi i dens ytterkanter opplever kaos og frykt.

Til venstre. Den hinduiske skapelsesguden Brahma med sine 3 ansikter som symboliserer både dualismen og veien til oppstigning. Dualismen 'skaper' verdener og derfor blir Brahma kalt skaperguden.

Til høyre. 'The Tomb' ved Yale University. Et tilholdssted for medlemmer av Skull and Bones.

Livshjulet av Gustav Vigeland. Livshjulet symboliserer reinkarnasjon og de begrensninger et liv på denne planeten innebærer.

Søke etter oppstigningen

Vi lever innenfor et avgrenset område omringet av et sammenhengende gjerde. Det finnes imidlertid en port. Den som finner den tilhører en gruppe av initierte. Til alle tider har det eksistert mysterieskoler som har hatt til hensikt å nettopp lære oss å finne porten og ikke minst hvordan vi passerer gjennom den. 

Porten er for de fleste ikke-eksisterende. Ikke engang gjerdet ser de. Livet er kort og brutalt og etter døden eksisterer man ikke mer. For andre, finnes porten. Men de vet ikke hvordan den ser ut og heller ikke hvor den befinner seg. Atter andre vet hvor porten er, men de vet ikke hvordan den skal åpnes.

For å komme igjennom porten må to ting skje. Først må vi vite hvor den er, selv om vi ikke kan se den. Så må vi vente til vi ser den. Stå der standhaftig inntil konturene av porten blir klarere og klarere og vi endelig kan se portens åpner.

Problemet for de som søker portens posisjon er at de hører: "Porten er der. Nei, den er der. Nei, det er feil, der er den." Alt dette er distraksjon for å skape forvirring. (Tør jeg nevne flat-earth movement i denne sammenheng?) 

Utfordringen for de som kjenner portens posisjon, er at de ikke har tilstrekkelig ferdigheter til å sanse den. De blir utålmodige og noen mister troen på portens eksistens. Andre begynner å lete på andre steder.

Byggverkene i bildekollasjen over minner oss alle om portens posisjon. Og de var ment å gjøre det! Det var derfor de ble laget. Når det feminine og det maskuline balanseres, når vi transformeres fra å være to til en og deretter til å bli ALT, når vi transformeres fra å forholde oss til en tid til å bli tidløse til å favne alle tider på en gang, når vi transformeres fra å være på et sted til å være stedløse til å være på alle steder på en gang, da går vi gjennom porten. Å fokusere på KILDEN som ligger utenfor gjerdet, vil få våre energier til ønske seg dit. Og de vil trekkes dit. Som en magnet trekker til seg jernspon.

Then in my heart grew there a great longing to conquer the pathway that led to the stars. Year after year, I sought after wisdom, seeking new knowledge, following the way, until at last my SOUL, in great travail, broke from its bondage and bounded away. 

Free was I from the bondage of earth-men. Free from the body, I flashed through the night. Unlocked at last for me was the star-space. Free was I from the bondage of night. Now to the end of space sought I wisdom, far beyond knowledge of finite man.

Far into space, my SOUL traveled freely into infinity's circle of light. Strange, beyond knowledge, were some of the planets, great and gigantic, beyond dreams of men. 

Emerald Tablets 4:4-6

Everything created is based upon ORDER: LAW rules the space where the INFINITE dwells. Forth from equilibrium came the great cycles, moving in harmony toward Infinity's end.

Emerald Tablets 7:6

Vi omgås utallige eksempler på et felles budskap til verden. Når vi går inn, søker etter KILDEN i stille kontemplasjon og erstatter dualismen med bevissthet som ikke har hang til å plassere alt som observeres i båser, beveger vi oss mot en ny og rikere verden. En verden vi hører sjelden noe om. En verden vi en gang kom fra.

Øvelse: Lyset vi har i oss er et fragment av KILDEN. Et fragment med bevissthet. Siden vi alle har et slikt fragment i oss, vil det alltid forekomme en form for kommunikasjon mellom oss og mellom oss og KILDEN. Mange snakker om Oneness og en eventuell mangelen på en sådan. At vi ikke alltid kan oppfatte denne kommunikasjonen, skylles at den overdøves av våre fysiske sanser. Men de fysiske sansene er ikke alene om å overdøve denne subtile kommunikasjonen. Kanskje viktigere er våre følelser. Vi føler glede. Sorg. Angst. Trygghet. Sinne. Takknemlighet. Grådighet. Lykke. Hat. Kjærlighet. Osv. osv. Våre emosjoner jobber på høygir. Som en jojo farer de fra den ene ytterlighet til den andre. Så øvelsen går ut på å holde denne jojo'en litt i ro. I en uke. La emosjonene falle til ro. Tenk på en sten. Den bare ligger der. Observerer. Føler ikke det ene eller det andre. Bare observerer. Prøv dette i en uke. Du vil oppleve et helt nytt emosjonsregister. Har du en kjæreste, vil du ikke miste følelsene for vedkommende. Snarere tvert imot. Du vil oppdage dypere og renere følelser enn noen gang. Det er fordi de nye følelsene ikke kommer fra kroppen. De er ikke følelser som oppstår på grunn av et fordekt motiv du ikke engang våger å innrømme å ha. De kommer fordi du har åpnet opp for et helt nytt perspektiv som har steget opp og nå vaker på overflaten av din underbevissthet. Nye emosjoner åpenbares fra sfærer du ikke engang visste eksisterte. De er derfor rene som hvit snø. De tjener langt bedre som rettesnor når viktige avgjørelser skal tas enn 'løgnaktige' emosjoner som oppstår når fysiske behov søker sin tilfredstillelse. Uten at vi helt tørr å innrømme dette. 😉 

Tantrisk sex

Det er to sider ved kjønnslig omgang mellom en mann og kvinne vi skal fokusere på her. Den ene senker frekvensene og fører til ejakulasjon og en mulig graviditet. Den forankrer tilstedeværelsen i denne dimensjonen. Den andre, tantrisk sex, hever frekvensene og fører oss mot en oppstigning. I begge tilfeller er den fysiske handlingen identisk, men forskjellen i bevisstheten er enorm. På ingen annen måte vil den praktiserende se klarere bevissthetens innflytelse på det fysiske, enn gjennom tantrisk sex. De fleste som hører om tantrisk sex takker nei til et dypere studie av temaet når de hører at mannen ikke skal ejakulere. Så la oss begynne med dette.

I Østen mente man at mannens ejakulasjon tappet ham for energi og fremskyndte aldringsprosessen. En kvinnes orgasme hadde imidlertid ikke sammen innvirkning på hennes aldringsprosess. I stedet ville hennes menstruasjon ha det. Initierte kunne dermed med bevisstheten forsinke aldringsprosessen ved å forhindre ejakulasjon og menstruasjon i perioder hvor graviditet ikke var ønsket. Men hvorfor i det hele tatt ha sex når målet ikke er en fysisk orgasme? Praktiserende av tantrisk sex i vesten vidner imidlertid om hyppigere sex, lengre sex, bedre sex og flere orgasmer sammenlignet med når de har vanlig sex. For både mannen og kvinnen. Hvordan er dette mulig?

Gjennom tantrisk sex vil det maskuline og det feminine forenes og balanseres. Feminine og maskuline energier vil sirkulere mellom 2 kropper og åpne opp for blokkeringer som de praktiserende kan ha i de nederste chakraene og dermed forøke den naturlige energistrømmen i kroppen. Mannens energier skal bevege seg inn i kvinnens kropp og kvinnens energier skal bevege seg inn i mannens. Det er her tantrisk sex skiller seg fra ‘vanlig’ sex. Det er denne energiflyten tantrisk sex er avhengig av og uten energiflyten vil mannen ubønnhørlig bevege seg mot en ejakulasjon. Mannens bevegelser og fysiske utforming er begge Yang, ekspansjon, bevegelse og lys. Hvis kvinnen ikke tar imot dette lyset, vil det forbli hos mannen og blir sterkere og sterkere inntil en utløsning er uunngåelig.  Så tantrisk sex betinger en bevissthet om energiflyten både hos mannen og kvinnen. Mannen skal med sin intensjon sende lys til kvinnen og kvinnen skal med sin intensjon ta imot dette lyset. For det er i dette lyset at kvinnens energetiske orgasme ligger. (Vi snakker ikke om vibrator-orgasmer her.) Og når kvinnen kommer, kommer mannen for han følger hennes rytme. Energetiske orgasmer som øker vitalitet og gir livskraft. Om og om igjen. Hyppigere og hyppigere inntil til orgasmen blir kontinuerlig i den tantriske akten.

Kvinnes bryster er Yang (ekspansjon) i forhold til mannens og energiflyten her er fra kvinnen til mannen. Mannens kjønnsorgan er Yang (ekspansjon) i forhold til kvinnens og energiflyten her er fra mannen til kvinnen. Under tantrisk sex sirkulerer energiene som beskrevet over. En sirkulasjon som fortsetter og som faktisk kan merkes av begge etter at den tantriske akten er over. Det er derfor mange opplever at tantrisk sex skaper sterke bånd mellom praktiserende. Som skrevet tidligere er det viktig at mannens energi får flyte inn i kvinnen. Dette, både for å øke hennes nytelse men også for å forhindre en ejakulasjon som vil stanse den tantriske akten. Når denne energiflyten er på plass, vil ikke lenger høyt tempo og kåtskap føre til utløsning, kun økt nytelse. Så det er smart å begynne rolig slik at energisirkulasjonen kan få kommet i gang før det hele er over. Det er også viktig å påpeke at denne energisirkulasjon kan eksistere selv om man ikke er bevisst og kjenner til tantraens muligheter. Energien er magnetisk og som vann finner den sin vei.

Vi har tidligere sett (eksempelet med energiballen) at energi beveger seg dit hvor vår bevissthet hviler. For å styrke energiflyten fra mannen til kvinnen, kan han fokusere på kvinnens ‘orgasmepunkt’ som er mer et energipunkt enn et fysisk punkt. Det vil gjøre det lettere å unngå en ejakulasjon og samtidig forøke kvinnens nytelse. Når hun kommer, kan mannen forlenge og intensivere hennes orgasme ved å fortsette å sende lys til dette punktet. En mann vil etterhvert lære å kjenne punktet og han kan 'puste' lys inn i det som en del av et forspill for å tenne henne.

Dette orgasmepunktet vi finner i kvinnen kan sammenlignes med et svart hull i universet. Kvinnen er den som velger hvem som skal slippe til. Det feminine i henne representerer kontraksjon. Og et svart hull er den ultimate kontraksjon.  Som et svart hull i universet har hun mange lysende og villige stjerner som et haleheng etter seg. Et svart hull transformerer lyset fra stjernene og sender det ut et annet sted i universet. I kvinnen vil orgasmepunktet ta imot lyset fra mannen hun har valgt og transformere det. Energien vil dukke opp i hennes bryster og flyte videre inn i mannens bryst. En toruslignende syklus vi finner både blant mennesker og blant celestiale objekter i universet. As above, so below.

Så når menn ikke forstår hvordan det er mulig å ha sex uten å komme, er det fordi de ikke har skjønt betydningen av å transformere sin orgasme til lys og sende dette lyset inn i kvinnens orgasmepunkt. Men ved å lytte til kvinnen, til hennes energier, vil han oppdage hennes orgasmepunkt og dermed kunne med viljen sende lys dit. Oppmerksomhet. Kjærlighet. Hans behov for å komme avtar og hennes nytelse øker. 

Oppstigning - en prinsippskisse

Three necessities control all things: beginning in the Great Deep, the circle of chaos, plenitude in Heaven.

Three are the paths of the Soul: Man, Liberty, Light.

Three are the hindrances: lack of endeavor to obtain knowledge; non-attachment to god; attachment to evil. In man, the three are manifest. Three are the Kings of power within. Three are the chambers of the mysteries, found yet not found in the body of man.

Hear ye now of he who is liberated, freed from the bondage of life into Light. Knowing the source of all worlds shall be open. Aye, even the Gates of Arulu shall not be barred. Yet heed, O man, who would'st enter heaven. If ye be not worthy, better it be to fall into the fire. Know ye the celestials pass through the pure flame. At every revolution of the heavens, they bathe in the fountains of Light.

List ye, O man, to this mystery: Long in the past before ye were man-born, I dwelled in Ancient Atlantis. There in the Temple, I drank of the Wisdom, poured as a fountain of Light from the Dweller.

Give the key to ascend to the Presence of Light in the Great world. Stood I before the Holy One enthroned in the Flower of Fire. Veiled was he by the lightnings of darkness, else my Soul by the Glory have been shattered.

Forth from the feet of his Throne like the diamond, rolled forth four rivers of flame from his footstool, rolled through the channels of clouds to the Man-world. Filled was the hall with Spirits of Heaven. Wonder of wonders was the Starry palace.

Above the sky, like a rainbow of Fire and Sunlight, were Formed the Spirits. Sang they the glories of the Holy One. Then from the midst of the Fire came a voice: Behold the Glory of the first Cause. I beheld that Light, high above all darkness, reflected in my own being. I attained, as it were, to the God of all Gods, the Spirit-Sun, the Sovereign of the Sun spheres.

There is One, Even the First, who hath no beginning, who hath no end; who hath made all things, who govern all, who is good, who is just, who illumines, who sustains.

Then from the throne, there poured a great radiance, surrounding and lifting my soul by its power. Swiftly I moved through the spaces of Heaven, shown was I the mystery of mysteries, shown the Secret heart of the cosmos.

Carried was I to the land of Arulu, stood before the Lords in their Houses.

Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness. Then saw I the need for the barriers, saw the need for the Lords of Arulu.

Only they with their Infinite balance could stand in the way of the inpouring chaos. Only they could guard God's creation.

Then did I pass around the circle of eight. Saw all the souls who had conquered the darkness. Saw the splendor of Light where they dwelled.

Emerald Tablets 14:25 – 38.

Mennesket vandrer fra plan til plan hvor hver enkelt av disse har en spesifikk lekse. Noe vi skal lære. En fellesnevner for det vi skal lære er å fjerne oss fra dualismen og finne balanse. Fjerne oss fra emosjonelle ytterpunkter som hindrer oss i å oppleve roen vi finner i sentrum. I sentrum oppdager vi nye emosjoner som hever våre frekvenser. Det er i dette sentrum vi kan manifestere med den første delen av skapelsen. Det er her vi finner portalen til sfærene med høyere frekvenser hvor tiden og materien ikke lenger eksisterer. Det er i dette sentrum vi henter en høyere del av oss slik at vi blir mestere. Som et barn utvikles og oppnår mer balanse i sine emosjoner på sin vei til voksen, utvikles mennesket når det vandrer fra liv til liv på denne planeten og fra plan til plan i den store syklusen. 

Krig og fattigdom eksisterer så lenge vi fjerner oss fra de emosjonene vi finner i sentrum. Når vi velger å leve et liv i en orkans ytterkant. Livet er en invitasjon til kunnskap gjennom prøving og feiling. Ikke en teoretisk tilnærming, men en metode som gir kunnskap til sjelen. På hvert plan, som er adskilt med barrierer, blir vi innlemmet i mer kunnskap om balanse. Når vår forståelse og sjelelige evner rommer tilstrekkelig balanse, har vi nøkkelen til å passere barrieren til neste plan. Thoth beskriver de første plan i den store syklusen med følgende ord: "Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness." Thoth så et hav av energier som begynte på sin reise i en ny stor syklus og gjennom prøving og feiling har disse gradvis tatt til seg mer kunnskap om lovene og fått mer balanse. Vi kan bare gjette hvilke omstendigheter som fikk Thoth til å beve av skrekk. Det er rimelig å anta at hendelser på jorden i dag til en viss grad har den samme karakteren som det Thoth observerte og at disse kan forklares med manglende balanse og kunnskap om lovene. Det verste er løgnen som bryter med fundamentale lover. Det var løgnen som startet krigene i det 20. århundre. På grunn av lyset som skinner i dets sjel, er mennesket i utgangspunktet godt. Det er solidarisk. Så når en krig skal startes, må løgnen overskygge lyset og samtidig forvrenge sannheten. For å legitimere krigen mot Libya, ble det sendt busser med småkriminelle inn i landet via Tunis. Vestlige TV-selskaper intervjuet disse og fremstilte dem som libyere. Med noen slanter som belønning fortalte de bak TV-kameraene det som var avtalt på forhånd. Under intervjuene ble det fremsatt løgner om Muammar al-Gaddafi. Om og om igjen inntil de ble en sannhet for de fleste. Intervjuer som gikk rett hjem på våre TV-skjermer. Vi trodde på denne løgnen og få reagerte da norske bombefly gikk på vingene for å bombe vannforsyningen Libya hadde bygget for seg og dets naboland i et av verdens tørreste områder. Det vestlige TV-selskaper ikke formidlet var at Muammar al-Gaddafi hadde stor støtte i hjemlandet. At det oppsto enorme støttedemonstrasjoner i Tripoli (kanskje de største som har funnet sted noensinne) til fordel for deres leder. Aldri ble dette vist! Libya var et av Afrikas mest utviklede land med enorme oljeressurser. Så mange liv som gikk tapt. Så mye elendighet som oppsto som følge av denne krigen i årene etterpå. Et helt land plyndret. For profitt for noen få...

I denne søken etter balanse, må vi gå inn. Yin og Yang, det feminine og det maskuline, må balanseres. Thoth presenterer en god øvelse for å oppnå dette og som vi finner på siden Meditasjon og pust. I tillegg finner vi balanse i tantrisk sex som noen til og med hevder ER veien til KILDEN. En praksis som høyner våre frekvenser.

En stor syklus ble igangsatt av KILDEN med en mental anstrengelse. Kvantefeltet responderte og en skapelsesprosess var i gang.
 
Energier begynte å vandre fra plan til plan i denne syklusen.
 
Thoth så de innledende planene på denne syklusen og det han så fylte han med forskrekkelse. (Emerald Tablets 14:36)
 
Dog tok energiene til seg gradvis mer kunnskap om høyere lover.
 
På et tidspunkt ble en blå planet skapt med den første delen av skapelsen.
 
Energiene ble nedsenket til denne planeten som var tilpasset det de skulle lære der.
 
Å forlate planeten og dens utallige reinkarnasjoner betinget forståelse for og lydighet mot høyere lover.
 
I prosessen med å skape den blå planeten ble frekvensene på energiene senket slik at materien oppsto.  Dermed kunne energiene lære å etterleve høyere lover i en fysisk verden. At universet var mentalt og omsluttet planeten som ble skapt for dem. At det lå en bevissthet bak de fysiske lovene som ble observert. At vibrasjoner i emosjonene kunne endre livsvilkår i en fysisk verden hvor mer eierskap og materialisme syntes å være den eneste vei å gå.
 
Da energiene forsto at alt er vibrasjoner, at all skapelse enten det er på denne jorden eller i himmelen skjer med vibrasjoner, at himmelens skapelse skjer med høyere frekvenser mens skapelse på jorden skjer med lavere frekvenser, at det som er skapt på jorden og som vibrerer med lavere frekvenser er underlagt og bare et lite fragment av det som er skapt i himmelen og som eksisterer med høyere frekvenser, at skapelsen med høyere frekvenser har en større karakter av mentalt arbeid mens skapelsen med lavere frekvenser har en mindre karakter av mentalt arbeid, da var disse klare til å tre inn i nye plan i den store syklusen KILDEN skapte i begynnelsen med et ord, eller en tanke eller en intensjon. 3 fasetter av samme sak.
 
Når bibelen snakker om begynnelsen, så er det begynnelsen på den store syklusen det refereres til. Og da Jesus preket om betingelsene for inntreden i himmelens rike, så presenterte han hva som måtte til for å gå fra dette planet og inn i neste. Å være kjødeligsinnet betyr å tviholde på en skapelse med lavere frekvenser. Å nekte å se hen til sfærer med høyere frekvenser. Å kun stole på den andre delen av skapelsen. Å lytte til mørket som fornekter en eksistens i sfærer med høyere frekvenser eller som distraherer oss og får oss til å se en annen vei.
 
Thoth så hvilket universelt kaos som eksisterte i begynnelsen av den store syklusen. At KILDENs skapelse går langsomt men ugjenkallelig fra kaos til orden, fra ubalanse til balanse via et system delt opp i mange plan hvor himmelen har en intensjon med hvert av dem. En lekse som må læres. Et pedagogisk system hvor energier med bevissthet gradvis tar til seg erfaring på veien tilbake til KILDEN. Jorden vi bor på i dag er på et plan. Gjennom læring, mer balanse og orden, mer forståelse for himmelens lover, skapes sfærer som er mer til behag for energiene. Jeg kom over en artikkel i Derimot.no som viser at energier med bevissthet på denne jorden har mer arbeid å utføre her før de kan passere til nye plan. La oss se på eksempelet i artikkelen.
 
"I morgentimene den 10. mars 1945, da amerikanske tunge fly slapp mer enn 1600 tonn bomber over Tokyo, utviklet det seg til en ildstorm større og hetere enn man noen gang hadde opplevd. Under brannbombingen av Dresden og Hamburg nådde temperaturen 1500 grader Fahrenheit (816 grader Celsius). Men i Tokyo nådde temperaturen opp til 1800 grader Fahrenheit (982 grader Celsius). Så høy var varmen som ble sluppet løs av USAs bombefly over den japanske hovedstaden at sivile i sine tilfluktsrom begynte å kveles. Heller enn å bli kvalt flyktet de ut i gatene, men de ble klistret fast i den smeltende asfalten under føttene. De som så satt fast i gatene eller på fortauene var hjelpeløse. Mange av dem ble sterkt forkullet av den raskt voksende ilden. Som Venezia, den berømte nord-italienske byen, er Tokyo bygget opp med kanaler. Mennesker som ville unngå å bli sittende fast i asfalten i gatene hoppet ut i de mange kanalene. Mange av dem var kvinner og barn. Men på grunn av de utrolig høye temperaturene begynte kanalene, spesielt de mindre, å koke. Tusener av sivile ble derfor kokt ihjel.

Omtrent 280 amerikanske B-29 Superfortresses – store firemotors bombefly – hadde tent på denne ildstormen uten like. Da de ble vitne til ødeleggelsene måtte mange av flymannskapene raskt ta på seg oksygenmasker for å hindre at de måtte kaste opp eller rett og slett besvime. Så sterk var stanken av død som steg opp fra byen omtrent fem tusen fot under dem. USAs generalmajor Curtis LeMay hadde beordret brannbombingen av Tokyo, med størst mulig tap i tankene. Han levde opp til sitt økenavn «Bombs away LeMay».

I et intervju i juni 1981 med den amerikanske historikeren Michael Sherry sa LeMay: «Det finnes ingen uskyldige sivile. Det er deres regjering, og du kjemper mot et folk for at de ikke lenger skal slåss med væpnede styrker. Så jeg bryr meg katta i at noen uskyldige  tilfeldigvis blir drept».
 
La oss se på noen av utmerkelsene til denne Curtis LeMay: Command pilot, Distinguished Service Cross, Distinguished Service Medal, Silver Star, Distinguished Flying Cross, Air Medal, Presidential Unit Citation, American Defense Service Medal, American Campaign Medal, European-African-Middle Eastern Campaign Medal, Asiatic-Pacific Campaign Medal, World War II Victory Medal, Army of Occupation Medal, Medal for Humane Action, National Defense Service Medal, Armed Forces Expeditionary Medal, Vietnam Service Medal, Air Force Longevity Service Award, British Distinguished Flying Cross, U.S.S.R – Order of the Patriotic War, Legion of Honour (Commandeur), French Croix de Guerre, Belgian Croix de Guerre, Ecuador – Order of Aeronautical Merit. 
 
Forstår vi nå at eksistensen på denne jorden er et plan blant mange hvor kaos gradvis transformeres til orden? Forstår vi behovet for barrierer mellom disse plan? Forstår vi at det vi blir fortalt kan være feil og at det vi burde bli fortalt ofte ikke blir fortalt? Forstår vi at det kun er en endring i vår bevissthet som kan endre mønsteret som har utspilt seg på jorden i flere tusen år med eierskap og grådighet og som har nørt oppunder krig og konflikter? At polariseringen i verden med fiender både her og der er basert på løgn og en del av mørket? At menneskeslekten er en rase som burde lære å ta vare på hverandre?
 
Men hvordan skal vi forholder oss til et kvantefelt som rommer alle muligheter og samtidig en tilværelse på denne planeten med dens begrensninger?  Som nevnt lenger opp på denne siden er det graden av mental innflytelse i skapelsen som skiller denne tilværelsen og høyere sfærer. Vi kan ikke overse de fysiske lovene i denne verden, men vi kan med våre tanker og emosjoner dra veksler på skapelsesmekanismer som kan nå oss her. Jeg snakker her om manifestering med den første delen av skapelsen. Manifestering i høyere sfærer har en mer mental karakter. Jo høyere sfærer vi observerer, jo mer vil vi oppdage at manifesteringen baseres på den første delen av skapelsen. Vi ser en flytende overgang til en mental drømmetilstand uten begrensninger hva manifestering angår. Og hva KILDEN angår, skjer ALL skapelse med den første delen av skapelsen. KILDEN er mental. Den har en bevissthet. Fra den utgår alt som er og vil bli skapt. Og Den skaper sfærer med høyere frekvenser sammenlignet med hva vi finner i vår eksistens. Siden vi er et fragment av KILDEN, har også vi et fragment av denne skapelseskraften i oss. Men metodene for manifestering må være de samme som KILDEN benytter. Gjennom drømmer og emosjoner som er to sider av samme sak. Og alt dette må skje i henhold til himmelske lover. Det er derfor vi opplever en begrensning i manifesteringen i denne sfæren. For hvordan kan vel kvantefeltet tilrettelegge for en større kreativ skapelse med så mye krig, eierskap og profitt på død og elendighet? Og hvordan hadde vel himmelen sett ut hvis energetiske vesner med makt til å lage byer av rosekledd gull ved å dra veksler på kvantefeltet, valgte å starte en krig? Nei, kvantefeltet har en kontrollmekanisme og en mindre del av manifesteringen med den første delen av skapelsen slipper til i lavere sfærer hvor noen tyr til noe så primitivt som krig for å opprettholde en illusjon om at noe kan eies. På den måten er vi bundet til denne jorden inntil vi ser mot himmelen og lengter etter noe mer. Noe større. Sfærer med mer harmoni, balanse og behag for sjelen. Sfærer og eksistenser hvor vi lever mer i harmoni med og for hverandre og i harmoni med høyere lover. Sfærer hvor vi tjener hverandre. Sfærer med eksistenser som vil føles mer meningsfulle for oss. For vi er dråper av en universell bevissthet som har kvantefeltet som energikilde og ingenting av det vi kan skue med våre øyne har en annen opprinnelse. Så hvorfor skal vi ødelegge alt dette ved å ta eierskap på smuler og igangsette kriger og konflikter for sikre at ingen tar noe fra oss? Når skal vi lære å etterleve lovene som vil gi oss det vi trenger i overflod uten konflikt og eierskap? 
 
Matter is none the less Matter to us, while we dwell on the plane of Matter, although we know it to be merely an aggregation of “electrons,” or particles of Force, vibrating rapidly and gyrating around each other in the formations of atoms; the atoms in turn vibrating and gyrating, forming molecules, which latter in turn form larger masses of Matter. Nor does Matter become less Matter, when we follow the inquiry ,still further, and learn from the Hermetic Teachings, that the “Force” of which the electrons are but units is merely a manifestation of the Mind of THE ALL, and like all else in the Universe is purely Mental in its nature.
Kybalion

Oppstigning

I dag blir, som brikker på et sjakkbrett, store menneskegrupper egget til krig mot hverandre i den hensikt å konsentrere all makt i hendene på noen få. En våt drøm som alltid har eksistert men ingen noen gang helt har oppnådd. Hitler ønsket sitt verdensomspennende imperium og satte verden i brann i sitt forsøk. Det Tredje Rike. Men hvor ble det første og det andre av? Og ser vi i dag opptakten til et forsøk på et fjerde?

George Bush: “…What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of man kind; peace and security, freedom and the rule of law. Such is a world worthy of our struggle and worthy of our children’s future.”

James Paul Warburg: "We shall have World Government, whether or not we like it. The only question is whether World Government will be achieved by conquest or consent."

Robert Kennedy: "All of us will ultimately be judged on the effort we have contributed to building a NEW WORLD ORDER."

Winston Churchill: "From the days of Spartacus, Weishaupt, Karl Marx, Trotsky, Belacoon, Rosa Luxenberg and Ema Goldman, this world conspiracy has been steadily growing. This conspiracy played a definite recognizable role in the French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the 19th century. And now at last, this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their head and have become the undisputed masters of that enormous empire."

John F. Kennedy: "We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day.; It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.; Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed."

Thoth 6:6: "Banded together as in order, BROTHERS OF DARKNESS, they through the ages, antagonist they to the children of men. Walked they always secret and hidden, found, yet not found by the children of men. Forever, they walked and worked in darkness, hiding from the light in the darkness of night. Silently, secretly use they their power, enslaving and binding the soul of men."

La dette være en advarsel, for det er i denne situasjonen vi finner at samfunn som ikke lytter til KILDENs formaning om å finne balanse, faller i frekvens inntil eksistensen er klar for ødeleggelse. Gjennom eierskap, ekstrem materialisme, frykt, perversiteter, løgn, ego, innskrenkninger av frihet, eksistens uten dypere mening, fravær av kjærlighet og solidaritet får mennesket senket sine frekvenser. På samme måte som innbyggerne i Atlantis søkte mørket i stedet for lyset i forkant av den store kataklysmiske hendelsen som gravla riket i brusende bølger, er menneskeheten igjen i ferd med å bli ledet inn i mørket. Hvordan er det mulig at en konspirasjon kan utvikle seg så hinsidig at den favner de fleste nasjoner? Hvorfor har vi løven i riksvåpenet i så mange vestlige land? Hvem er våre ledere og hva er det de skjuler, de som har et liv om dagen og et om natten, et liv i lyset og et i mørke, et liv i all offentlighet og et liv i det skjulte? På grunn av et forlokkende mørke de så ukritisk omfavner, har de mistet evnen til å lede seg selv og andre. Som rådville sjeler fylt med frykt, klynger de seg til autoriteten i deres stillinger. Derfor blir oppstigningen en personlig affære og ansvaret for en slik prosess er helt og holdent vår. Gjennom sykdom får vi dessuten en kjærlig påminnelse om å vende tilbake til det perfekte. Gjennom kontemplasjon. Gjennom å gå inn. Gjennom stillhet. Gjennom tomheten. Gjennom å høyne frekvensene og ta i bruk den første delen av skapelsen.

Some I found who had conquered the ether. Free of space were they while yet they were men. Using the force that is the foundation of ALL things, far in space constructed they a planet,  drawn by the force that flows through the ALL; condensing, coalescing the ether into forms,  that grew as they willed.

Emerald Tablets 4:14

I hjertes stille visken kan vi høre KILDENs milde formaning om tilbakevendelse. Vi kjenner nå metodene for oppstigning. Vi vet hvor vi kan lære mer om mysteriene. Med en kraftanstrengelse kan også vi vende tilbake til det opprinnelige, for på nytt å være med i KILDENs evige sykliske ekspansjoner og kontraksjoner som på en eller annen måte berører ALT som eksisterer. En gang langt inn i fremtiden skal vi alle vende tilbake til KILDEN og smelte sammen med Den for igjen å bli en del av en ny skapelse i en ny og stor syklus hvor starten ligger et annet sted en den forrige.

Det som fordres av oss nå er å rette oppmerksomheten mot kvantefeltet og hige etter oppstigning. Fjerne oss fra dualismen og det følelsesmessige kaoset og intrigene denne verden har så mye av. Ta ansvaret for en følelsesmessig faste som vil hjelpe oss til å føle emosjonsregisteret til noe mye større. Være bevissthet uten å ense tid, materie og selvet. Som tidligere nevnt flyter energiene dit hvor vår oppmerksomhet er. Når vi fokuserer på materie, tid og ego, senkes frekvensene og vår knytning til denne eksistensen øker. Når vi har kunnskap om kvantefeltet og retter fokus mot sfæren med høyere frekvenser og ikke minst KILDEN, er det dit vi trekkes. Vi må forstå den skapende kraft som ligger i våre emosjoner. Hva det betyr for den verden vi lever i når vi velger kjærlighet og solidaritet fremfor hat og ego. Hvilke krefter fra kvantefeltet våre emosjoner trigger. Å leve er en kunst. Å leve i harmoni med hverandre. Gi istedet for å ta. Observere istedet for å eie. Hjelpe istedet for å å utnytte. Måtehold istedet for frotsing. Paradokset oppstår når vi gjør dette. Når vi gir avkall, får vi mer. Himmelen er slik. Og ikke minst er det porten til vår videre reise. For alt er syklisk. Sivilisasjoner kommer og går på samme måte som kunnskap er her den ene dagen for så å være vekk den andre. Kataklysmiske hendelser er ikke slutten, men avgangshallen for en videre reise. Inn flytter nye energier som trenger tid på denne jorden fordi de har noe å lære her. Mon tro hvilken rolle Det Store År har i denne sammenheng.

Do you not know, Asclepius, that Egypt is an image of heaven, or, to speak more exactly, in Egypt all the operations of the powers which rule and work in heaven have been transferred to earth below?
Nay, it should rather be said that the whole Kosmos dwells in this our land as in its sanctuary. And yet, since it is fitting that wise men should have knowledge of all events before they come to pass, you must not be left in ignorance of this: there will come a time when it will be seen that in vain have the Egyptians honoured the deity with heartfelt piety and assiduous service; and all our holy worship will be found bootless and ineffectual. For the gods will return from earth to heaven; Egypt will be forsaken, and the land which was once the home of religion will be left desolate, bereft of the presence of its deities.
This land and region will be filled with foreigners; not only will men neglect the service of the gods, but ... ; and Egypt will be occupied by Scythians or Indians or by some such race from the barbarian countries thereabout. In that day will our most holy land, this land of shrines and temples, be filled with funerals and corpses. To thee, most holy Nile, I cry, to thee I foretell that which shall be; swollen with torrents of blood, thou wilt rise to the level of thy banks, and thy sacred waves will be not only stained, but utterly fouled with gore.
Do you weep at this, Asclepius? There is worse to come; Egypt herself will have yet more to suffer; she will fall into a far more piteous plight, and will be infected with yet more, grievous plagues; and this land, which once was holy, a land which loved the gods, and wherein alone, in reward for her devotion, the gods deigned to sojourn upon earth, a land which was the teacher of mankind in holiness and piety, this land will go beyond all in cruel deeds. The dead will far outnumber the living; and the survivors will be known for Egyptians by their tongue alone, but in their actions they will seem to be men of another race.
0 Egypt, Egypt, of thy religion nothing will remain but an empty tale, which thine own children in time to come will not believe; nothing will be left but graven words, and only the stones will tell of thy piety. And in that day men will be weary of life, and they will cease to think the universe worthy of reverent wonder and of worship. And so religion, the greatest of all blessings, for there is nothing, nor has been, nor ever shall be, that can be deemed a greater boon, will be threatened with destruction; men will think it a burden, and will come to scorn it. They will no longer love this world around us, this incomparable work of God, this glorious structure which he has built, this sum of good made up of things of many diverse forms, this instrument whereby the will of God operates in that which be has made, ungrudgingly favouring man's welfare, this combination and accumulation of all the manifold things that can call forth the veneration, praise, and love of the beholder.
Darkness will be preferred to light, and death will be thought more profitable than life; no one will raise his eyes to heaven ; the pious will be deemed insane, and the impious wise; the madman will be thought a brave man, and the wicked will be esteemed as good. As to the soul, and the belief that it is immortal by nature, or may hope to attain to immortality, as I have taught you, all this they will mock at, and will even persuade themselves that it is false., No word of reverence or piety, no utterance worthy of heaven and of the gods of heaven, will be heard or believed.
And so the gods will depart from mankind, a grievous thing!, and only evil angels will remain, who will mingle with men, and drive the poor wretches by main force into all manner of reckless crime, into wars, and robberies, and frauds, and all things hostile to the nature of the soul. Then will the earth no longer stand unshaken, and the sea will bear no ships; heaven will not support the stars in their orbits, nor will the stars pursue their constant course in heaven; all voices of the gods will of necessity be silenced and dumb; the fruits of the earth will rot; the soil will turn barren, and the very air will sicken in sullen stagnation. After this manner will old age come upon the world. Religion will be no more; all things will be disordered and awry; all good will disappear.
But when all this has befallen, Asclepius, then the Master and Father, God, the first before all, the maker of that god who first came into being, will look on that which has come to pass, and will stay the disorder by the counterworking of his will, which is the good. He will call back to the right path those who have gone astray; he will cleanse the world from evil, now washing it away with waterfloods, now burning it out with fiercest fire, or again expelling it by war and pestilence. And thus he will bring back his world to its former aspect, so that the Kosmos will once more be deemed worthy of worship and wondering reverence, and God, the maker and restorer of the mighty fabric, will be adored by the men of that day with unceasing hymns of praise and blessing. Such is the new birth of the Kosmos; it is a making again of all things good, a holy and awe-striking restoration of all nature; and it is wrought in the process of time by the eternal will of God. For Gods will has no beginning; it is ever the same, and as it now is, even so it has ever been, without beginning. For it is the very being of God to purpose good.

Trismegistus; Asclepius III

Å bli en keiser

En keiser i kina hadde makt til å få utført det han anså som nødvendig. I ideogrammet WAN, som betyr keiser, har vi tre horisontale streker og en vertikal. Den øverste streken representerer tanken, den neste følelsen og den siste handlingen. Den vertikale streken representerer å forene disse slik at vi blir keisere.

For å trekke en parallell til vårt liv, presenteres et eksempel her. Vi ønsker å lære et språk. Vi tenker tanken. Vi bruker fantasien og ser for oss at vi kan snakke flytende det språket vi har valgt. Vi frembringer en følelse som vi vil ha når målet er oppnådd. Vi kan se for oss at vi snakker med et menneske på dette språket og frembringe følelse av glede over vår suksess. Vi begynner på et kurs og mens vi hele tiden går på kurset, lar vi både tankene og følelsene manifestere for oss. Vi trekker veksler på kvantefeltet samtidig som vi gjør vår del ved å ta et kurs. Kvantefeltet hjelper oss å nå vårt mål. Hvor ofte lar vi ikke disse 3 faktorene motarbeide hverandre? Vi tenker en tanke, føler avmakt og gjør ingen ting? Med kunnskap om kvantefeltet og prinsippene i dette ideogrammet, er det ikke grenser for hva vi kan få til. Til og med flytte fjell. 😉  

Her kommer en annen parallell. En student skal begynne på et nytt studie. Tanken er tilsynelatende allerede gjort siden beslutningen er tatt og søknaden om opptak er sendt. Men hva med den emosjonelle delen? En student bør bruke sommeren til å manifestere studiet. En manifestering skaper hendelser, synkroniteter, heldige omstendigheter. Studenten bør overlate mest mulig til den første delen av skapelsen. Det skaper suksess. Rydder unna små tuer som kan velte lasset. 

Vi vil etterhvert se at livet er et produkt av våre emosjoner. Det er en ufravikelig lovmessighet som knytter eksistensen og emosjoner sammen. Vi er derimot ikke alltid like standhaftige i å benytte oss av denne muligheten. Ofte kan vi være direkte destruktive. Ubalanserte. Emosjonene beveger seg i retning hat, redsel, sorg og forbannelse. Da skal vi vite at vi er på vei. Livets hensikt er å lære å skape balanse. Og når denne balansen er etablert, skape med våre emosjoner ved å dra veksler på kvantefeltet. Emosjoner som er et produkt av våre tanker. Da er vi gryende guder. Vi nærmer oss målstreken for denne syklusen. 

En tanke for hva vi ønsker oss, er en investering. Et innskudd på en konto hvor saldoen forøkes hver gang tanken etableres. Mestere fra østen ba sine studenter om å gjøre livet lettere ved å visualisere det livet de ønsket. Om livet de ønsket ikke oppsto, var det fordi studenten hadde brukt for liten tid på å senke den realitet de ønsket fra høyere sfærer og inn i denne dimensjonen. De hadde brukt for liten tid på tanken. Og dermed emosjonene.