Å søke etter kunnskap

I våre anstrengelser etter en større forståelse for livets mange mysterier, må vi noen ganger lete på steder vi aldri har vært og ingen har fortalt noe om. Mysteriene kan også ligge rett foran våre føtter og som oftest går vi da rett forbi. Som sorte hull kan vi anta at de er der ved å observere andre omkringliggende mysterier. Vi snakker her om våre perspektiv. Vår indre overbevisning om at det er noe mer enn det vi blir fortalt. Samfunnet vi lever i gir oss få svar. Som sovende går vi, uten å heve øynene, fra en dag til en annen. I vår søken etter en viss livsverdi i en stadig mer påtrengende materialisme, rekker vi paradoksalt nok ikke mer enn å dekke våre mest primære behov. 

I vår søken etter et rikere liv, bør vi etterstrebe mer kunnskap som beriker sjelen og ikke materielle verdier som forer vårt ego og gjør livet, paradoksalt nok, fattigere. Livet er fult av spennende mysterier bare vi vet hvor vi skal se. Men vi MÅ heve vårt blikk. Og vi MÅ være standhaftige i vår søken. For mysteriene åpenbarer seg for den som lar blikket dvele lenge nok til at de trer klart frem. I vår standhaftige søken, vil mysteriene komme til oss og det ene mysteriet vil lede til det andre. Vår søken blir som et spill i livet hvor vi leter blant skygger. Bare vit at KILDEN har en uendelig kjærlighet til oss og ønsker at vi skal finne det vi søker. Lykke til!

Sjelens anatomi

Mennesket består av 3 deler. Disse er:

  • kropp (fysisk plan)
  • intellekt, bevissthet (mentalt plan)
  • ånd (spirituelt plan)

Vår fysiske kropp er den delen av oss alle i denne dimensjon har et forhold til. Vi kjenner dens smerter, gleder, lengsler og utallige behov gjennom de fysiske sansene. 

Intellektet er våre tanker. Våre evner til å resonere og trekke logiske slutninger. Den har makt over våre emosjoner som vi skal se på senere. 

Ånd er, i motsetningen til kroppen, udødelig. Den er som et energetisk egg på evig vandring i et like uendelige univers. Der tar den bolig i en menneskelig kropp en kort stund før den vandrer videre.

Dimensjoner

Før vi går videre med å studere KILDEN, er det viktig å forstå hva en dimensjon er.

For mange er dimensjoner kun det vi lærte på skolen med en x, y og z - akse (3D) og tiden som en fjerde dimensjon. For andre har dimensjoner en helt annen betydning. For alt består av vibrerende energi. Til og med vår tilværelse og livsvilkår. I stedet for å se på ånd, materie og livsvilkår som tre forskjellige ting, bør disse bektraktes som ulike tilstander av energi hvor tilstanden er en funksjon av frekvenser i et medium vi ikke helt har forstått. 

Det er i denne sammenheng viktig å vite forskjellen på en eksistens og en realitet. På samme måte som mange radiokanaler kan operere uavhengig av hverandre kun ved å sende på ulike frekvenser, kan også ulike eksistenser eksistere samtidig og på samme sted når disse svinger med ulike frekvenser. Disse eksistensene og deres frekvenser styres med en viss orden og struktur og hver av disse er å betrakte som en dimensjon. Noen velger å omtale 'vår' dimensjon som 3D fordi man her fletter sammen flere definisjoner. Dimensjonen vi eksisterer i, er en blant mange som ligger strukturert på en lang frekvensskala. Vi kan ikke se hva som skjer i de andre dimensjonene på samme måte som en radio ikke kan motta P3 når den er stilt inn på P2.

Innenfor hver dimensjon, eller eksistens om man vil, finner vi ulike realiteter som har sine frekvenser. Og med denne ideen åpenbares en ny faktor som har stor innflytelse på våre liv. Nemlig frekvensen på vibrasjonene i energiene i og rundt oss, som vi til en viss grad har kontroll over og til sist som vi kom til denne jorden for lære å kontrollere. En radio kan være stilt inn på P2 (dimensjon) og radiokanalen kan sende musikk eller tale av ulik karakter (realitet). Med denne sammenligningen kan vi ha en forståelse for både kompleksiteten og lovmessigheten i universet.

På samme sted som den vi befinner oss på akkurat nå, eksisterer det andre eksistenser, dimensjoner, som svinger med sine frekvenser. Innenfor hver av disse eksistensene, finner vi ulike realiteter som igjen har sine frekvenser.

Nå er kanskje modulasjonene som styrer våre dimensjoner noe mer komplekse enn de som fikk ansvaret for at vi skulle kunne høre Luxemburg i stua en gang i tiden. Men de gir et bilde av hvordan ting henger sammen. Frekvenser og modulasjoner finner vi, som sagt, i alle sammenhenger i livet. Kun mediet som frekvensene og modulasjonene opptrer i, er forskjellig. På en radio, enten det er DAB eller en gammel mellombølgeradio, trykker vi på noen knapper for å høre det vi vil. Men i livet er det emosjoner og intensjoner som er knappene. Tenk for noen fantastiske muligheter som vil åpenbare seg når vi får opplæring i bruken av disse knappene.  

Noen mennesker har gått igjennom spesiell opplæring og har lært å vandre mellom dimensjoner kun ved hjelp av bevisstheten. Jesus var en av disse. Under navnet Isha fikk han opplæring blant annet i India og Tibet og det finnes flere bøker som omtaler denne tiden av hans liv og som er fraværende i bibelen. Hva disse menneskene har fått opplæring i er ikke annet enn det vi oppnår med en radio når vi velger en bestemt kanal, å tilpasse deres frekvens til en bestemt dimensjonen. Og på den måten kan vi alle vandre. Oppover og nedover i frekvenser. Fra en dimensjon til en annen. Vi skal se nærmere på dette senere i bloggen. Som nevnt lenger opp på siden, eksisterer det innenfor 'vår' dimensjon frekvenser som styrer tilværelsen her. Og det er fullt mulig å endre disse slik at vi kan bevege oss mot et rikere liv. Ikke en alkymisk transmutasjon fra jern til gull, men en transmutasjon hvor vi endrer frekvensene i oss selv. Den som ikke er klar over sammenhengen mellom frekvensene i emosjonene og tilværelsen, blir lett et 'bytte' for de frekvensene han blir eksponert for. Og dermed blir livet slik andre vil. Mainstream media påvirker i stor grad frekvensene på energiene i og rundt oss når vi ikke er bevisste. Et bevisst menneske monitorerer hele tiden frekvensene i omgivelsene. Med bevisstheten styres og endres frekvensene til det beste både for vedkommende selv og de rundt. 

Hvorfor er det slik? På hvilken måte kan våre frekvenser bli påvirket av våre omgivelser? Og på hvilken måte kan våre frekvenser påvirke våre omgivelser? Det er slik at tanken styrer våre følelser og det er våre følelser som styrer frekvensene i energihavet i og rundt oss. Hat og frykt frembringer et helt annet mønster i dette energihavet sammenlignet med kjærlighet. Nå ser vi hvor viktig det er å være bevisst tanken. Tanken er starten på all bevegelse, enten det er mot lyset eller mot mørket. Tanken og fantasien er inngangsporten til det magiske. Siden tanken har en slik skapende kraft, vil ikke det eksistere, det vi blir fortalt ikke eksisterer. Og det vi blir fortalt eksisterer, vil eksistere. Det som eksisterer, eksisterer ikke bare fordi det eksisterer. Det eksisterer fordi vi har tenkt at det eksisterer. I dette ligger en stor mulighet, men også en risiko. Den virkeligheten andre beskriver, blir vår virkelighet inntil vi selv tar kontrollen. Så lek med fantasien og glem fornuften. For fornuften er bare et uttrykk for det eksisterende. For 'det normale'. Skal vi endre noe, må fantasien erstatte fornuften og begynne å leke med det uoppnåelige.

Øvelse: Forsøk å se en sammenheng mellom følelsene og forhold som utspiller seg i livet ditt.

Øvelse: Skap en fantasi som påvirker dine følelser og se etter synkroniteter. Etter en rørelse i energifelt rundt deg.  

Når medium foretar 'husrens', fanger de opp realiteter i dimensjoner som ligger nær vår i frekvens. Døde mennesker, som har forlatt denne verdenen og gått over i en annen dimensjon, kan fortsatt 'ønske å henge igjen' i denne og ta kontakt med levende mennesker. Et medium jobber med frekvenser og kan med intensjonen, og som er forklart senere, observere og 'flytte' energier mellom dimensjoner.

Dette med frekvenser og bølger kan forvirre noen. Bølger er et fysisk fenomen som oppstår i svært mange sammenhenger. Når vi er i en båt og det blåser opp, vil båten vi sitter i bli påvirket av bølger. Mediet er da vann, men frekvensen er svært lav. Kraftkilden er vind. Når vi dykker under vann og vi slår to metallgjenstander mot hverandre, vil vi kunne høre lyden som oppstår. Mediet er fortsatt vann, men frekvensen er mye høyere og fanges opp av våre ører. Kraftkilden er musklene i våre armer. Slår vi metallbitene mot hverandre over vann, fanger vi også opp lydene, men mediet er nå luft. Kraftkilden er den samme. Står vi to sammen med en viss avstand og med et tau mellom oss, vil vi med en armbevegelse kunne sende bølger til hverandre. Mediet er her et tau. Kraftkilden er igjen musklene i armene. Bølger trenger en kraftkilde og et medium som er egnet til å bære bølgene som oppstår ved bruk av kraftkilden.

Så langt er dette forståelig for de fleste. Vi har kjent til bølgenes betydning i medier som luft og vann i ganske mange år. Men hva hvis det finnes andre kombinasjoner av kraftkilder og medier hvor bølger kan oppstå og eksistere? Det spirituelle er for mange vanskelig å forstå fordi det påvirker oss med frekvenser i et medium vitenskapen enda ikke har akseptert. I hvertfall ikke offentlig. Men på tvers av ulike medier, også de vi ikke kjenner, eksisterer de samme lovene hva bølger og frekvenser angår. 

Energi (og derigjennom også materie), eksistenser og realiteter er manifestasjoner som springer ut fra ulike frekvenser i et medium de fleste av oss ikke har noe forhold til. Dette medium er komplekst og universelt. Det griper inn i atomenes energistrukturer som vi oppfatter som fast materie og siden mediet er lydhør for våre emosjoner, har vi en link mellom tanken og materien. Våre emosjoner skaper bølger i dette medium på samme måte som en sten som treffer vannflaten. Tanke - emosjon - bølge - realitet. Denne lovmessigheten oppfattes ikke som konsekvent selv om den er det. Vi ønsker ofte en umiddelbar rørelse i vår realitet. Men så enkelt er det ikke. Tenk på rørelsen som summen av alle bølger som får virke over tid. Hvilke bølger motarbeider den realiteten vi ønsker og hva er deres kilde? Ofte lager vi bølgene selv. Ofte ligger de godt plantet i vår historie. Til og med fra tidligere liv. Men vi kan observere dem. Analysere dem og transmutere dem til høyere frekvenser. Gjennom et helt liv, fra å være et barn til å bli gamle, går vi igjennom naturlige prosesser som renser oss. Vi forstår og lærer å etterleve lovene og dermed transmuteres vi. Vi er på en lang vandring mot lyset. Et liv på denne jorden er bare noen 'millimeter' på denne veien.

La oss se på et annet eksempel. Når solen står opp om morgenen, blir det lyst. Vi føler varmen. Her er det Ether som fungerer som medium for elektromagnetiske bølger, men frekvensene som påvirker oss er forskjellige. Kraftkilden er solen og de prosessene som inntreffer der. Vi oppfatter varmen fordi våre sanser kan registrere elektromagnetiske bølger med de frekvensene som varmen har. Lyset fra solen fanges opp av våre øyne som registrerer elektromagnetiske bølger med lysets frekvens. Men Ether er også medium for andre energiformer. Vær også oppmerksom på at øynene kun fanger opp 0,005% av frekvensene i det elektromagnetiske spekteret. Hva er det vi ikke ser? 

La oss se noen hovedoverskrifter vi kan finne i våre nettaviser:

  • "Døde av for mye lakris"
  • "Frykter ny pandemi"
  • "Barna er lei av oss"
  • "Sjokkdøgn: Vurderer lockdown"
  • "Dette er en veldig alvorlig advarsel"
  • "En i Bergen døde av Covid 19"

Hver gang vi leser disse overskriftene, skapes bølger fordi våre emosjoner berøres. Er det virkelig slike bølger vi ønsker å skape? Hjernen er et fantastisk redskap, men ofte lar vi den være en avfallsplass for negative og destruktive tanker. Den evige sjelen i oss vil ha lys og skjønnhet. Det er da den trives. Den vil ikke være et redskap for å skape en destruktiv verden. En verden med krig og fattigdom. En verden i ubalanse. For den kjenner til betydningen av våre emosjoner. Når forskjellen mellom den virkelighet vi faktisk skaper og den virkelighet sjelen ønsker at vi skal skape blir for stor, oppstår sykdom og separasjon. Derfor er det så helsebringende å le. Oppsøke naturen. Gjøre noe for andre. Være en tjener. Søke andres i stedet for sitt eget. Utvise solidaritet. Stå under en skyfri himmel en natt og betrakte himmelen og dens utallige stjerner og ha en emosjonell dialog med alle vesener i alle dimensjoner. Send kjærlighet.

Vi skal se nærmere på kvantefeltet senere. Universet består av et hav av energi som har liv og bevissthet (spirituelt plan) som lystrer intellektet, emosjoner, (mentalt plan). Intellektet drar veksler på energihavet og skaper eksistenser (dimensjoner) og realiteter (livsvilkår) innenfor hver av disse. Universet er mentalt på samme måte som mennesket er mentalt. På den måten er vi koblet sammen via et universelt nettverk selv om vi som lysvesener er spredt blant alle eksisterende eksistenser. Seperasjon oppstår når vi ikke lenger innser dette. Når vi ikke lenger er lydhøre for den informsjonen som kommer fra dette nettverket. Da oppstår ego. Kampen om overlevelse. Den sterkestes rett. Eierskap. Krig. Mangel på solidaritet. Så vi har noe å lære. Harmoni og eleganse. Vi har noe å huske. Hvor vi kom fra. Hva vi er. Vi har noe å erkjenne. At vi er ETT.

Vi er stjernemennesker

Vi er stjernemennesker. Som nomader er vi på en evig vandring i et uendelig univers med utallige dimensjoner. Vi materialiserer oss på en planet for å gå ned og kjenne lukten av blomstene og ligge på ryggen i en eng. Vi dematerialiserer oss og fortsetter vår reise.

Med oss har vi en universell kraft, KILDEN, som gjør alt dette mulig. Som de kreative stjernemennesker vi er, lystrer kraften oss når våre tanker og følelser er i harmoni.

Det er en fantastisk opplevelse å kunne frembringe en tanke for så å kjenne en ny vibrasjon. Da trenger man ikke lenger å anstrenge seg for å tro, for man vet. For å bli kjent med denne kraften kan man sette seg ned og meditere.

Øvelse: Kontroller tankene og tenk på hva man ønsker. Ikke bare tenk det, men frembring en følelse av vilje om at det skal skje. Hold på denne følelsen inntil du kjenner hva den spirituelle verden svarer. Den vil gi deg et svar som forteller mer enn tusen ord. Vær med denne vibrasjonen. Føl den og slipp den ikke. For husk at en virkelighet har sine frekvenser og den virkelighet vi opplever er et resultat av de frekvensene vi velger!

Vi lever nå på en klode hvor de som er satt til å være ledere også har glemt hvem de er. Vi måler suksessen i våre liv etter en målestokk de har definert. I stedet for kunnskap om KILDEN, blir vi bedt om å stole på dem og det daglige brød som blir gitt oss. Vi blir bedt om å ha deres tanker og dermed deres emosjoner. Disse emosjonene skaper den verden vi lever i i dag. Er det den verden vi ønsker?

I det kinesiske ideogrammet for stjernemenneske ser vi 2 horisontale streker, en øverst og en på midten. Den øverste streken representerer himmelen og den nederste streken, jorden. Vi ser at den streken som representerer jorden er lengst. På et tidspunkt var imidlertid den øverste streken lengst. Det betydde at mennesket hadde mer fokus på det som foregikk i himmelen enn det som foregikk på jorden. Da stjernemennesket glemte hvem det var, begynte kineserne å la den nederste streken være lengst for å symbolisere at det hadde glemt dets opprinnelse.

Mennesket kom til jorden som stjernemenneske. Det la sin elsk på materien og glemte at det var udødelig og hvordan det skulle fortsette sin evige reise. Men på nytt vil det tilegne seg kunnskap, skape balanse og fortsette sin reise som et evig og uendelig vesen.

I læringsprosessen som et liv på denne jorden er og hvor vi opplever vekst og mer kunnskap gjennom sykluser med fremgang og tilbakegang og utallige reinkarnasjoner, vil vi gradvis klargjøres for å tre inn i høyere sfærer. 

Meditasjon som kunnskapens kilde

“My brain is only a receiver, in the Universe there is a core from which we obtain knowledge, strength and inspiration. I have not penetrated into the secrets of this core, but I know that it exists.”
Nikola Tesla
 
Opp gjennom tiden har det eksistert personer som har bidratt med betydelig kunnskap til samfunnet. Archimedes, Rudolf Steiner og Nikola Tesla, bare for å nevne noen. Deres kunnskap ble hentet både fra den vitenskap som forelå på deres tid og fra den kunnskapen alle kan oppnå under meditasjon.
 
I de fleste vitenskapelige kretser eksisterer det stort sett en enighet om at ingen ting kan gå fortere enn lysets hastighet. Men det er ikke riktig. Grensegangen mellom over og under lysets hastighet er et spennende og viktig tema innenfor metafysikken. I meditasjon kan vi med vår bevissthet styre våre frekvenser og overkomme barrierer som lysets hastighet. Faktisk er dette med lysets hastighet et av de viktigste temaene vi kan studere. Mer om det senere.
 
Det er lite i samfunnet vi lever i som oppfordrer oss til å se innover. Tvert imot bombarderes våre fysiske sanser med inntrykk og som tilskuere foran en dyktig magiker blir vi lurt til å se vekk fra der hvor magien faktisk skjer. Den kunnskapen vi søker ligger i en esoterisk sfære som kun kan nås gjennom stille meditasjon hvor oppmerksomheten blir rettet innover. Grunnen til dette er at vår sjel ER en del av denne sfæren. En sfære som består av så uendelig mye mer enn hva vi kan finne i den fysiske verden. Mennesker som kun fokuserer på den fysiske verden, føler ofte en tomhet og 'jag etter vind'. I dypet av sin sjel lengter de etter noe mer. Samfunnet vi lever i, forer vårt ego. Det gjør oss syke. Da er det godt å vite at alt det vi hungrer etter ligger lett tilgjengelig. Vi må bare vite hvor vi skal se. Og det er innover. La tankene hvile. La 'øyet' få venne seg til lyset vi har i oss. For på samme måte som de fysiske øynene må vende seg til mørket, må vårt åndelige øye venne seg til lyset. For å høre, må vi ha ører. For å se, må vi ha øyne. For å smake, må vi ha en munn. For å lukte, må vi ha en nese. Litt forenklet. For å observere en spirituell verden, må en ny sans trenes opp. Gradvis vil vi se mer av en verden mange ikke engang aner eksisterer. Et lys gjør seg gjeldene fra en verden vi lever side om side med. Og i dette lyset ligger ALL kunnskap. Se for øvrig siden med tittel 'Høyne våre frekvenser'.
 
I en stor grad ledes verden i dag av mennesker som kun stoler på sansene som bekrefter en fysisk verden. Samfunnet blir hardt, nådeløst og egoistisk. 'Lykken' vi får ferdig definert og tredd nedover hodet, oppfordrer til konsum og materialisme. Moral baseres på tanken om at artens styrke og fremtid ligger i den sterkestes rett. Og med det har man argumenter for slaveriet og kolonialismen. Den hvite mann var sterkest og hadde derfor rett til å gjøre det den gjorde. Nykolonialismen har bygd videre på den samme ideen. I stedet for hærstyrker, har vi multinasjonale storselskaper med mye penger. Penger som i dag har den samme slagkraft som kuler og krutt en gang hadde. De fysiske sansene alene gir oss ikke det store bildet. Men ved å se inn, endres vi til noe nytt. Vi vil da forstå at vi er evige. At vi er en del av et stort, sentralt og levende LYS som pulserer. At vår eksistens her og nå bare er et lite fragment av en slik puls og dens kontraksjon. At solidaritet er en del av dette lyset. At vi er forbannet med den samme forbannelse som den Sisyfos led under, inntil vi lærer dette lyset å kjenne.
 
Helt fra vi er små barn blir vi fortalt at vi har mye å lære. Gjennom en lang skolegang skal vi tilegne oss den kunnskapen vi trenger for å leve et liv som voksne i denne verden. Det som ikke kommer til uttrykk i dette bildet, er at vi er evige vesener med allerede stor kunnskap. De største mesterne vi har hatt i vår historie har ikke tilegnet seg deres ferdigheter gjennom en lang skolegang, men gjennom å kombinere kunnskap fra skole og meditasjon. Meditasjonen hjelper oss til å huske det vi allerede vet. Det er f.eks. et paradoks at Sumererne, en sivilisasjon som eksisterte for mange tusen år siden, hadde kunnskap om planeten Pluto mens den ble oppdaget på nytt av våre astronomer først i det 20. århundre. Hvor ble denne kunnskapen av? 

Skolen har en funksjon, men når den lærer ørnen at den er en kylling og aldri vil komme til å fly, er den ikke tilstrekkelig når ørnen skal utvikle sitt fulle potensiale.

Orkanens øye og DAO

I avsnittet over så vi på hvordan meditasjon kunne være en kunnskapens kilde. I dette avsnittet spinner vi litt videre på dualisme og hvordan den kan forhindre oss i å ta til oss kunnskap.

Symbolet DAO i Taoismen viser et symbol i evig endring, men også Yin og Yang i en evig balanse. Sirkelen som omfavner Yin og Yang, symboliserer evigheten. Dermed finnes det en balanse i evigheten og en rørelse mellom Yin og Yang som alltid understøtter denne balansen. Hver for seg skaper de en ubalanse som kan sammenlignes med å være i en orkans ytterkant. Sammen skaper de en balanse som kan sammenlignes med å være i orkanens stille sentrum.

I verden i dag finner vi fort eksempler på denne ubalansen som skaper menneskelige lidelser og hindrer menneskeheten i å sameksistere på en hensiktsmessig måte. Nedenfor lister jeg opp noen forhold som alle illustrere hvordan ubalanse skaper problemer for menneskeheten. 

Fattig og rik

Det er vel få forhold som i den grad skaper konflikter og menneskelige lidelser som at det finnes fattige og rike mennesker. Fattige sulter og higer etter å bli mettet mens rike blir deprimerte og rotløse av sin overflod fordi de ikke finner retning og mening med livet. Solidariteten som en iboende veileder blir ikke lyttet til.

Fiender i krig

Det sies at seierherren etter en krig også vinner den moralske seieren. Grunnen til det er at historiebøkene siterer nettopp den som seirer. Men en krig forutsetter minst 2 uenige parter som er villig til å gripe til våpen for å forsvare sin rett eller 'sannheten' slik de ser den.

Politiske partier

Vi ser ofte i politikken i mange land at den domineres av 2 store partier. Ordbruken i debatten mellom disse er ofte lite konstruktiv og beskyldningene om både det ene og det andre hagler mellom partene. Forskjellen  i politisk syn er liten, men alt drama skaper en oppfatning av at forskjellen er stor. 

Godt og ondt

Få har i sannhetens navn prestert mer løgn enn religionene. Grunnen til dette er at de gjennom flere tusen år har servert ideen om kampen mellom det gode og det onde. To sider av samme mynt. Paradoksalt nok er det higen etter enten det gode eller det onde som forhindrer vår videre reise. Vår oppstigning. En transmutasjon i våre liv. 

Nomader eller fastboende

Vi er evige sjeler, nomader, i et uendelig univers. Da vi gikk fra prehistorisk til historisk tid, gikk vi fra å være nomader til å være fastboende. Vi fant ikke lenger svarene ved å se mot stjernene eller ved se innover mot 'sannhetens sentrum' som vi alle har i oss. For å mette en stadig større befolkning, ble tiden brukt til å arbeide på jordene og organisere et stadig mer komplekst samfunn. Fra denne tid av var ikke vår indre 'nomade' og 'fastboende' lenger i balanse. Vi la vår elsk på materien og glemte det esoteriske. Frem fra mørkets slør kom religionene som tok fra oss den siste rest av frihet. I dag settes eierskap høyere enn livet. Vi har fått en ekstremkapitalisme, en kreftsvulst, som fortærer oss innenfra. Dette skjedde i Atlantis dager like mye som det skjer i dag.

Ved å finne sentrum, kommer erkjennelsen av at vi ikke lenger kun er av denne verden, men noe mye større. Vi kan ta eierskap på en ting, pleie den, holde den i vår hånd og samtidig vite at den er en gave. Være takknemlige for den. Gi den fra oss når noen andre trenger den og KILDEN har pekt ut en ny retning for oss. Derfor skal vi ikke holde fast i det eksisterende, det gamle. Men heller leve med i KILDENS kreativitet. Føle dens kjærlighet for oss. Være trygge når denne kreativiteten plasserer oss på en ny og ukjent plass. Vite at den har de beste intensjoner med alt som skjer.

Menneskeheten må lære å leve i balanse, både seg imellom og med naturen. På samme måte må hvert menneske leve i en indre balanse uten dualisme hvor det å dømme erstattes med 'kjølig' observasjon og hvor det ikke finnes trang eller behov for å plassere det som observeres i båser som rett og galt. Det spennende er at magien oppstår i stormens stille sentrum hvor både himmel og jord kan observeres til tross for alt kaoset rundt. Det er her vi finner kunnskapen som enda ikke er oppdaget. Det er her Newton, Kepler, Voltaire og mange andre store historiske personer fant sin visdom. Det er her avgangshallen til vår videre reise i universet ligger.

Dramaet som etableres når ulike grupperinger settes opp mot hverandre, binder oss til jorden. Den forøker fokuset på en eksistens her. Det forhindrer oss i å oppnå det vi egentlig søker. Dermed forstår vi at dualismen er en løgn. Når vi finner balanse, finner vi også det vi søker. Flere tusen år gamle opptegnelser beskriver denne dualismen og balansen vi finner blant oss for 'mørket' og 'lyset'. Sakte transmuteres mørket til lys. Som en stor kosmisk bevegelse, flyter alt som er skapt fra en tilstand med kaos til en tilstand med orden. Fra en tilstand med dualisme til en tilstand med balanse. 

Så hvor skal vi søke?

I gamle Egypt, blant skoler og tradisjoner, fantes det øvelser som førte den praktiserende til lyset. Disse øvelsene ble arvet fra mye tidligere tradisjoner og kan sees på som evige. Fundamentet for disse øvelsene er:

VI FÅR MER AV DET VI FOKUSERER PÅ

Noe så enkelt. Og likevell så vanskelig. En universell lov. Øvelsene fikk den praktiserende til å rette fokus på himmelske sfærer. Be om hjelp til å nå disse. Himmelen er lydhør til den bedende. 

Sjelelig kommunikasjon

Nå skal vi se nærmere på hvordan vi kommuniserer med hverandre. Det sies at vårt kroppsspråk betyr mer enn ord. Men i tillegg har vi en annen dimensjon å ty til, og det er sjelelig kommunikasjon. Med det menes at vi har en intensjon om at vår sjel skal snakke med andres sjeler. 

Øvelse: Når du neste gang snakker med et menneske, fokuserer du på de følelsene som vekkes i deg når du velger de ordene du gjør. I tillegg til å si ordene, tenker du at din sjel forteller den andres sjel hvilke følelser ordene vekker. Legg merke til at en følelse kan inneholde mange flere detaljer enn hva ord kan. En kommunikasjon mellom sjeler kan være fasinerende. Når din sjel har henvendt seg til en annen sjel med sitt følelsesmessige budskap, lytter du og forsøker å fange opp svaret. Dette kan pågå under en vanlig samtale, men også i stillhet.

Vær klar over at det alltid er en dialog mellom sjeler. Vi kan dermed konkludere med at andre på et ubevisst plan oppfatter hva vi føler for dem. Når vi sier en ting og føler noe annet, dobbeltkommuniserer vi. Det skaper en usikkerhet hos den andre og over tid reduseres tilliten den andre har for oss. Dette skaper et behov for en helt ny og ærlig form for kommunikasjon hvor vi må være oppmerksomme på hvilke følelser vi velger å bære på. Samtidig åpner det for å gi komplimenter når ord kun vil skape ‘rare’ situasjoner. Vi kan flørte. Vi kan ikle oss fiktive klær fra middelalderen med fjær i store hatter og bukke dypt i ærbødighet for andre. 

Å kommunisere med ord alene kan være nyttig nok. Men god kommunikasjon skjer både med ord og følelser. Vi kan ta kontakt med den andres sjel og formidle våre følelser samtidig som vi kommuniserer med ord. Vi vil legge merke til en sjelelig renselse fordi våre følelser får et fokus. Og det er i følelsene vi kan frembringe det beste i oss. Ikke i ordene. Ovenfor en kjæreste, en nabo, barn eller kolleger, kan vi hente frem de beste og mest velmenende følelser. Når vi utstråler tillitt og respekt. Og magien inntreffer når vi opplever responsen. Når vi observerer at vi med våre emosjoner helbreder verden. Da forstår vi hvor viktig sjelelig kommunikasjon er. 

La oss fokusere litt på ærlighet i en sjelelig kommunikasjon. I bagasjen vår bærer vi på mye gammelt. Det kan være dårlige erfaringer fra tidligere forhold eller ønske om å dominere. I det store og hele kan vi samle det vi har i vår bagasje i 2 kategorier: bagasje som medfører at vi evner å gi andre energi og bagasje som bidrar til at vi suger energi fra andre. Vi må dessuten bli oppmerksomme på hva andre gjør med oss, om de tar energi fra oss eller gir oss energi. I sjelelig kommunikasjon blir vi tvunget å være ærlige fordi vi ikke lenger kan holde våre følelser for oss selv. Og 'suger' vi, blir vi nødt til å ta et oppgjør med oss selv, våre tanker og de følelser disse vekker i oss. Som evige lysvesener, kosmiske egg, er vi veldig følsomme for denne type kommunikasjon. Når vi ved å praktisere oppnår større følsomhet, vil vår fysiske bevissthet stadig fange opp mer av denne subtile kommunikasjonen. Plutselig får vi en fornemmelse av at andre tenker på oss og noen ganger hva de tenker.    

Øvelse: Når du er ute blant mennesker og gjerne litt på avstand, kommuniser sjelelig med dem. Ikke bry deg om at den sjelelige kommunikasjonen ikke trenger inn i andres bevissthet og skaper noen umiddelbar fysisk reaksjon. Bare vit at det du formidler til andre sjeler vil på et eller annet tidspunkt dukke opp i bevisstheten som et instinkt eller følelse. Formidle kjærlighet, anerkjennelse, takknemlighet osv. ETTER at du har innhentet disse følelsene i deg og se hvilke reaksjoner du etter hvert vil få, også fysisk.

Siden sjelelig kommunikasjon skjer i et medium som oppfattes av våre sjeler, er det ikke bare mennesker vi kan kommunisere med. Vi kan kommunisere med dyr. Vi kan til og med kommunisere med vesener som finnes i andre dimensjoner. Prøv. Og lytt. Og se hva som skjer! Og her og som på så mange andre områder i livet gjelder: Øvelse gjør mester! 🙂

Når vi møter mennesker, vil vi etter hvert kunne føle deres sinnstilstand. Noen vi møter kan ha emosjoner som kan være skadelig for dem selv. Disse emosjonene har sine frekvenser og vi responderer ulikt på disse. Når mennesker, med dårlig selvtillit og emosjoner som skaper mindreverdighetsfølelser, møter andre mennesker, vil disse kunne speile disse emosjonene. Det du sender ut får du tilbake. På den måten får de som har dårlig selvbilde en bekreftelse på sitt eget energimønster og dette mønsteret vil forsterkes. Når vi er bevisste, når vi er healere, når vi har kjærlighet i våre hjerter, når vi fanger opp disse vibrasjonene i et annet menneske, kan vi endre disse emosjonene ved hjelp av sjelelig kommunikasjon. En samtale med ord er en svært avgrenset kommunikasjonsform. Emosjoner i en sjelelig kommunikasjon noe ganske annet. Sjelelig kommunikasjon skaper trygghet. Og siden alle emosjoner kommer til uttrykk i sjelelig kommunikasjon, vil man føle seg sett og forstått. Og respektert.

Nå skal vi se nærmere på det faktum at alt vibrerer. Også omstendighetene i våre liv ...